1940-11-26 – Wijziging pensioenregeling

AFSCHRIFT

Bennebroek, 26 Nov. 1940

Aan het Centraal Bestuur
van de Vereeniging tot Christelijke
Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken
’s GRAVENHAGE

No. 167 G.D.V.

Weledele Heeren,

Namens de Vergadering van Geneesheeren-Directeur, heb ik de eer U beleefd te verzoeken, mij indien mogelijk afschriften te willen doen toekomen van de correspondentie, welke door Uw Bestuur gevoerd is met de Contactcommissie van het personeel, ten aanzien van de wijziging van de pensioenregeling, in het bijzonder betreffende hetgeen is verhandeld aangaande de voorlaatste alinea van het schrijven van de Contactcommissie gedateerd 30 Maart 1940, gericht aan Uw Bestuur.
Daar ons dienaangaande geen gegevens ter beschikking staan, wordt toezending zeer op prijs gesteld.
Met de meeste hoogachting,

Uw dw.,
(get.) H. Bouman
Secretaris

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.