Om te gedenken

DEN LEZER HEIL!

We schrijven 2 Juli 1913.
Aan den morgen van dezen dag wappert uit de verschillende gebouwen op de terreinen der Vereen. “T. C. L.” te Wagenborgen onze vroolijke driekleur. Een schare mannen en vrouwen, van elders opgekomen, hebben hun blijde incomste al gedaan en dit getal groeit nog steeds.
Beweging en gezellige drukte worden alom gezien. Hier en daar in ’t dorp ontplooit zich onze vlag.
Van waar toch dit alles?
Deze 2e Juli is een feestdag. Een dag van blijde boodschap, vertellende de loffe­lijkheden des Heeren en Zijne sterkheid en Zijne wonderen die Hij heeft gedaan.
De Vereeniging “Tot Chr. Liefdadigheid” herdenkt toch heden haar veertigjarig bestaan en de tweede dag van Hooimaand 1913 is nu aangewezen om dit heugelijk feit in herinnering te brengen.
En daarvoor is reden.
De ontwikkelingsgeschiedenis dezer Vereeniging gedurende viermaal tien jaren is zoo liefelijk een prediking van de onvermoeide zorgen des Heeren in het zoeken van het verlorene, in het wederbrengen van het weggedrevene, in het verbinden van het verbrokene, in het sterken van het kranke.
Zoo machtig een bewijs voor de waarheid van het Schrift­woord: De Heere regeert, en Hij zal al Zijn welbehagen doen!

Daarvan zal deze feestgave getuigenis afleggen en alzóó wordt ze u aangeboden. Tevens ook met ’t doel, om u de werkzaamheid der Vereen. meer te doen kennen, die Vereen. zelve bij u aan te bevelen’ en uw belangstelling en liefde voor haar werk bij u op te wekken of te versterken. En daar het hier een feestgave geldt, zullen u zeker de photo’s en de portretten, naar we verwachten, welkom zijn.
Ter zake dus!

De 2e Juli is dan aangebroken. Het comité, dat zich voor de waardige viering van dien dag had gevormd, had met prijzenswaardigen ijver zijn taak aanvaard en in verschil­lende vergaderingen ten leste met opgewektheid ten einde gebracht. Het programma voor de Fee s tel ij k e Ver g a der in g, die des nam. om 2 uur in Salem zou aanvangen, was als volgt:

  1. Welkomstgroet door den Voorz. van het Algem. Bestuur.
  2. 1873-1913, Overzicht door den Directeur.
  3. Feestrede door den HooggeI. Heer Prof. Dr. H. Visscher, van Utrecht.
  4. Officiëele toespraken.
  5. Feestdisch, om zes uur, waarbij ook gelegenheid wordt gegeven voor toe­spraken.

P.S. Des voorm. van 10½ tot 11½ gelegenheid om de Stichtingen te be­zoeken, onder leiding van een lid van het Feestcomité, te onderkennen aan een groene strik.
Te 12 uur gelegenheid om ververschingen te gebruiken in Bethesda.
In dit gebouw wordt mede van 12-2 uur een BAZAR gehouden van voorwerpen, vervaardigd door de verpleegden.
Feestliederen en Programma’s zijn op het Terrein van de boerderij te verkrij­gen à 10 ct.
De toespraken worden afgewisseld door de muziek van het Fanfarecorps Excelsior van Nieuwolda. Dit corps zal zich ook aan den feestdisch laten hooren.
Op den dag zelf wordt aan de verpleegden een Feestmaal bereid, terwijl de verdere feestviering met de verpleegden den volgenden dag plaats heeft.

Van het bezoek der Stichtingen onder leiding van een lid van het feestcomité werd een druk gebruik gemaakt. Ook de bazar in Bethesda, in welk gebouw de gelegenheid open stond ververschingen te gebruiken, mocht zich zeer in het druk bezoek, en wat wonder ! vooral van de dames, verheugen. Verschillende voorwerpen, door de verpleegden vervaar­digd, waren hier tentoongesteld. Ook te koop, en de jonge dames, die zich van deze taak kweten, hadden handen vol werk en bleken uitnemende verkoopsters te zijn. Er waren vloermatten, kussens, nachtzakken, kortom allerlei handwerken.
Hadden de verpleegden deze voorwerpen met enthousiasme vervaardigd, het was verblijdend ze ook door bevoegde beoordeelaarsters te hooren prijzen. Bij lof bleef ’t evenwel niet. Of ’t nu aan die voorwer­pen of aan de vriendelijke verkoopsters ligt, ik kan ’t niet uitmaken; maar dit weet ik wel, dat bijna alles voor goeden prijs in andere handen overging.
Na deze mededeelingen gaan we nu naar Salem. ’t Is twee uur. De drie ineen­loopende zalen van dit paviljoen zijn geheel gevuld. Welk een verheffende aanblik! Ook Excelsior is op zijn post gereed zich te laten hooren.
De Voorz. de Heer L. de Vries Hz., laat den hamer vallen en een aangename stilte vervangt ’t rumoer van straks. Nu roept de Voorz. de schare een hartelijk welkom toe en laat zingen ’t eerste lied uit ’t feestprogram : Lofzang (Wijze: Ps. 68.)
Ds. P. Bos gaat voor in gebed. De Voorz. leest Ps. 146 en spreekt, daarmede in verband, een kort openingswoord, ter herinnering aan dezen dag en aan de groote daden des Heeren in de afgeloopen veertig jaren zoo heerlijk aan deze plaats ten toon gespreid en ein­digt met de beste wenschen uit te spreken voor ’t welslagen van dit feest.
En hiermede is de Verg. geopend.. Het tweede feestlied, Dankpsalm (Wijze: Rots der Eeuwen) wordt gezongen en nu komt de Directeur aan het woord, 0111 een Overzicht te geven van de ontwikkelingsgeschiedenis der Vereen. “T. C. L.” van 1873-1913. De ge­wone begroetingen en de inleiding blijven hier achterwege, om alleen en uitsluitend den weg u voor te stellen, waarlangs de Heere onze God de feestvierende Vereeniging geleid heeft deze veertig jaren lang, en u als ’t ware aanschouwelijk te toon en, hoe ’t werk der barmhartigheid zich in Wagenborgen heeft ontwikkeld en hoe we uitgekomen zijn aan dezen dag, dien God ons gemaaKt heeft, waarbij de drang tot lofverheffing van dien God in onze harten niet ontbreke!
De Directeur spreekt in hoofdzaak aldus:
Kleine droppels water, kleine korrels zand vormen groote zeet!n en het breede strand.
De aanvang van den arbeid der Vereeniging was ook zoo gering, klein, niets beteekenend, een
waterdroppel, een zandkorrel gelijk.

(Bron: Siemon van der Wal)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.