Header

1973-12 – Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. Kerstnummer

blz. 2 – 1e Jaargang – Van uw redaktie – Nieuw Jaarfeesten

1e Jaargang

Dit is het laatste nummer van de eerste jaargang van ons personeelsblad. In het eerste nummer vroeg ik Uw medewerking om dit blad te laten slagen. U hebt ruimschoots aan dit verzoek voldaan. De redactie werd af en toe bedolven onder de copie, zodat er soms niet eens alles kon worden opgenomen. Dit is wel een teken, dat het blad functioneert binnen onze gemeenschap. Naar mijn mening is het een van de middelen, waardoor de onderlinge communicatie is verbeterd. Het gaf inzicht in wat er leeft, terwijl bepaalde informaties konden worden verstrekt, wat vroeger niet mogelijk was. Er kon kritiek in worden geuit, wat eerder niet in de openbaarheid kwam. Aan alle belangstellende lezers, schrijvers en aan de redactie, die er zeer veel werk voor heeft moeten verzetten, hartelijk dank. Ga zo door in de volgende jaargang.

G.D. Schroor

Van Uw Redaktie

In het januari-nummer werd ons ‘Personeelsblad’ door de geneesheer-directeur, dr. Schroor, geïntroduceerd. Hier wees dr. Schroor op de behoefte aan de communicatie tussen de 700 personeelsleden.

Ook schonk hij aandacht aan de copy, welke op één of andere manier binnen diende te komen, het liefst bijeengebracht door een zo groot mogelijke groep van het personeel.
Fijn dat heel veel mensen ons hebben geholpen dit eerste jaar met hun copy, onze hartelijke dank bij deze. Toch kan er nog veel meer binnenkomen; daarvoor willen we in dit jaaroverzicht al het personeel nog eens aanmoedigen, zend eens iets in, schroom niet door te denken dat een stukje schrijven zo moeilijk zou zijn, een enkel taalfoutje wordt wel gecorrigeerd. We hoepen de komende tijd veel telefoontjes binnen te krijgen, dat onze postbusjes (rood) in de cantine, eetzaal, V.C., N. Sanatorium en straks ook in het Personeelscentrum uitpuilen van de copy en we mej. Schutter in ‘de Enk’ uit m oeten graven onder de binnengekomen stukken.

Aan het einde van het jaar eindigt jammer genoeg ook één van onze vaste copy-inzenders ‘Knelis’ zijn ingezonden stukken; jammer, maar wij geloven dat we niet ver m is zijn, als we namens al ons personeel hartelijk bedanken voor zijn reeds weer terugkerende vrolijke noot.

Redaktie

NIEUWJAARFEESTEN

Evenals vorig jaar hebben wij de Stuurgroep Ontspanning Personeel verzocht een feestavond voor onze medewerkers te organiseren. Hun streven is geweest te komen tot een avond in de ‘Elck wat Wils’-stijl.
Gezien het afwisselend karakter van het programma zijn zij daarin zeker geslaagd.
Wij stellen het daarom zeer op prijs indien U en Uw eventuele introducé dit nieuwjaarsfeest met ons wilt vieren.
Gezien de beschikbare ruimte is het noodzakelijk twee feestavonden te houden. Welke avond U wordt uitgenodigd, kunt U lezen in de mededeling, die als inlegvel in dit Kerstnummer is opgenomen.
Mocht deze avond U niet passen, dan is het om organisatorische redenen slechts mogelijk onderling te ruilen. De hoge kosten, die deze feestavonden met zich meebrengen, hebben ons genoodzaakt een eigen bijdrage van f 2,50 p.p. in te stellen.
Uw toegangsbewijzen kunt U op dinsdag 8 januari a.s. van 14.00 tot 17.00 uur en woensdag 9 januari a.s. van 9.00 tot 12.00 uur afhalen in de kantine op het Dennenoord-terrein. Tegelijkertijd worden aldaar konsumptiekaarten (5 bonnen voor f 6,50) te koop aangeboden. U wordt verzocht deze zoveel mogelijk in de voorverkoop aan te schaffen, omdat op de feestavonden de konsumpties slechts op bonnen verkrijgbaar zijn.
Tot slot spreken wij de hoop uit dat U gebruik zult maken van de geboden gelegenheid medewerkers van Dennenoord waar U in Uw werksituatie géén strikt zakelijk kontakt mee heeft, in een informele sfeer te ontmoeten.

De Directie.

blz. 3 – Menswording

MENSWORDING

S.W.R. Polman

Leiders van de revolutie tegen Tsaar Nicolaas I, december 1825

blz. 4 – Kerstpuzzel

Inlegvel (uitnodiging)

blz. 5 – Kerstmenu Haas 1973 – Dennenoord (in de) krant

DENNENOORD (IN DE) KRANT

De redakteuren van het personeelsblad 1e jaargang wensen u een prettige kerst, een goed uiteinde en een nog beter begin.

Terugblik over de organisatie 1e jaargang.

De S.O.P. begon met een eigen gemaakt proefnummer, wat de kritiek van de ‘Dennenoord-Direktie’ doorstond. Beslist werd dat met ingang van 1 januari 1973 van start kon worden gegaan. Al gauw werd een redaktie bij elkaar getimmerd; ieder heeft een bepaalde taak toegewezen gekregen, waaraan met groot enthousiasme wordt gewerkt. Er werd een drukker gevonden die het blad tegen een redelijke prijs wilde drukken en wel Drukkerij Ebel Noorman b.v. te Groningen.

Enkele hoogte- en dieptepunten op en van Dennenoord 1973, bij een terugblik aan de hand van de personeelskrant 1e jaargang.

 • Januari:
  • We hadden een stormachtig begin met foto’s en een reportage van hetgeen de storm van 13 november 1972 achtergelaten had.
  • Dat de quizavond een succes was geworden kon u in dit nummer lezen.
  • Docenten en leerlingen schreven over eind- en overgangsexamens.
  • De nieuwjaarsfeesten werden aangekondigd en voorgesteld.
  • 1 januari trad de nieuw benoemde direktie in funktie, bestaande uit vier personen van wie het vierde direktielid nog benoemd moest worden; daarna een kennismaking onder het genot van een borreltje en veel handgedruk met de nodige felicitaties.
  • Het vormingscentrum kreeg op 1 januari een beheerder. De heer P. Roelofsen, kenteken: baard en vreemde hoed.
  • Per 1 januari werd het installatiebedrijf gesplitst in elektrisch bedrijf en werktuigkundige afdeling.
  • Diezelfde datum trad de brandweer effektief op bij brand in dorp; dit werd beloond met een leuke boekenbon.

 • Februari:
  • 31 januari en 7 februari; twee fantastische feestavonden: Snip en Snap, Vader Abraham. We leerden elkaar weer een beetje kennen en konden eens iets ontspannends doen en met mensen praten die we bijna nooit zagen.

Hoe vindt U onze Maxi?

  • Uniek voor onze inrichting: een kindercrèche, tegenover het hertenkamp, voor f 5,- per dag of f 2,50 per halve dag (wordt verhoogd).
 • Maart:
  • De lente tekent zich weer af op Dennenoord.
  • De ondernemingsraadleden moesten gekozen worden en wel op 8 maart; in dit nummer konden we kennismaken met de voorgestelde O.R.-leden, wel of niet aan de hand van een foto.
  • Knelis doet zijn intrede en wordt in de volgende nummers al gauw het eerst gelezen. Men vraagt zich af ‘wie is die Knelis toch’.
 • April:
  • De gepensioneerden willen graag meelezen in deze krant en dat werd deze maand een feit.
  • 2 april: Installatie Ondernemingsraad door de voorzitter van het stichtingsbestuur, ook de voorzitter van de Ondernemingsraad, drs. Schroor, de heer J. Smallenbroek houdt een toespraak.
 • Mei:
  • Oproep voor het maken van een nieuw vignet, omdat ‘Inrichting’ verandert in ‘Ziekenhuis’.
  • We hebben een goed geïnstrueerde brandweer, zo niet de beste van onze vereniging.
  • Predikantsbevestiging van ds. W.M. van Lynden.
  • 23 mei: De fontein, geschonken door bewoners van ‘Dennenoord’ ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in 1970, wordt in gebruik gesteld.
  • Dennenoord behaald de derde plaats bij de sportdag in Loosduinen.
  • Daarnaast was dit weer een onrustige examenmaand.
 • Juni:
  • De blauwe cederboom bij N.S. staat weer rechtop.
  • Het personeelscentrum wordt geopend.
 • Juli:
  • Vakantiemaand, ook voor de redaktie.
 • Augustus:
  • 10 augustus: Het schokkende bericht van het overlijden van oud direkteur dr. J.A. de Wilde.
 • September:
  • De direktie is compleet; indiensttreding van dhr. De Graaf, adjunkt direkteur personeelszaken.
  • 5 september: N.a.v. het regeringsjubileum feest op Dennenoord, met veel vermaak voor verpleegden.
 • Oktober:
  • De Enk volledig in gebruik, doordat ook de afd. A van start kon gaan, met als hoofd Zr. Lijnema en aasistent-hoofd Zr. Mossel.
  • Verder deze maand de Drentse schoonmaakdag.
  • 12 okotober: eerste eindexamen ziekenverzorging.
 • November:
  • De examenmaand, met alle gevolgen van dien, beginnend bij sinasbuien.
  • Bekendmaking nieuw vignet, ontworpen door mevr. Steenmeyer.
  • 12 november: Het plotseling overlijden van dhr. Broerse.
  • Olieboycot. De direktie doet een beroep op alle personeelsleden om zuinig om te springen met olie, gas en electriciteit.
 • December:
  • Er wordt geen sneeuw meer verstrekt!?
  • Deze maand werd aandacht geschonken aan het christelijke van ‘Dennenoord’.
  • Hebt u ook de quizavond bijgewoond op 11 december?
  • In het decembernummer schreef drs. J.W. Flach over het wel en wee van de begroting, terwijl het leek of de jager hem beschoot. Maar dat was niet zo bedoeld.
  • Een nieuwe rubriek gaat van start: P.C.-nieuwsdienst.
  • Bovendien werden de nieuwjaarsfeesten al weer bekend gemaakt.
  • Behalve alle verslagen, verhalen, rubrieken en mededelingen, werd er door velen geadverteerd, wat soms leidde tot een goede handel voor betrokkenen.

blz. 6 & 7 – Brief… Op Kerstavond

BRIEF… OP KERSTAVOND VAN EEN MENSENKIND AAN GOD

Annie Ferwerda – van den Berg

blz. 8 – Agenda – Jubilea e.d. in 1973 – Stichtingskerk – Mededelingen

JUBILEA E.D. IN 1973

 1. Dhr. S. Harkema, interieurverzorging jarig jubileum.
 2. Zr. J. Krol ‘De Enk’, 40 jarig jubileum.
 3. Dhr. Th. Veenstra, interieurverzorging, 25 jarig jubileum.
 4. Dhr. W. Boer, schilderbedrijf, 40 jarig jubileum.
 5. Dhr. J. de Jonge, werktuigbouwkundig bedrijf, 25 jarig jubileum.
 6. Dhr. M. Hovinga, administratie, hoofdgebouw, 50 jarig jubileum.

Wegens pensionering namen we afscheid van de volgende personen:

 1. Dhr. G. Mellens, schildersbedrijf; na ± 25 jaar in los verband;
 2. Dhr. J. Kenemans, paviljoen 9, van 1930 tot 1936 en 1959-1973
 3. en Dhr. J. Bosma; na ± 16 jaar dienstjaren.

JUBILEUM

Donderdag 3 januari hoopt mej. J.P. Vos haar 25-jarig jubileum te vieren. Jubilaresse begon haar werkzaamheden als linnenmeisje.
Na ± 7 jaar werd zij benoemd als hoofd van de linnenkamer, welke funktie zij tot nu toe vervult.
Mej. Vos, hartelijk gefeliciteerd met dit jubileum.
Namens de direktie zal haar op deze dag in de ‘Cantine’ van 16.00-17.30 uur een receptie worden aangeboden.
Mej. Vos, samen met uw familie een gezellige dag toegewenst!

AAN DIREKTIE EN PERSONEEL

Graag wil ik u bij deze, ook namens mijn vrouw, U allen hartelijk danken voor de belangstelling en attentie’s bij mijn afscheid.

J. Bosma

Unicef- Kerst- en Nieuwjaarskaarten verkrijgbaar in het ‘V.I.V.A.-vormingscentrum’ en personeelscentrum.
Kinderkoor van papier-maché gemaakt enkele jaren geleden op de arbeidstherapie Zpm. o.l.v. de heer Opgelder. Aanleiding was een Kerkdienst en het optreden van Huizenga’s zangklassen op tweede Kerstdag.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.