Header - Personeelskrant DNO

1974-01 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Februari

blz. 2 – Dit nummer – Bibliotheek

VAN DE REDACTIE

Dit nummer –
De rubriek ‘ondernemingsraad’ treft U deze keer aan buiten de krant. Het is een door de ondernemingsraad opgesteld jaarverslag van haar werkzaamheden, dat U tegelijk met de krant ontvangt.
Er komt ook nog een praatavond.
In de directierubriek gaat het over salarissen en premies. Cijferaars kunnen hun hart ophalen.
De salarisadministratie heeft toegezegd ook een toelichting op de loonstrook te willen geven. Daar er echter een nieuw model in de maak is, heeft het meer zin daarop nog even te wachten.
De discussie ‘Dennenoord’ christelijk ja of nee, krijgt een forse stoot door een bijdrage van Peter Roelofsen. U vindt het op p.7.
Punter doet zijn intrede in het personeelsblad. Welkom. U zult hem spoedig leren kennen en hopen wij waarderen. p.7.

Er is ook een verhaal van Zigzag. De schrijver stelt eventuele reacties vast wel op prijs. De redactie is dan tussenpersoon.
Kerstpuzzel… de oplossing in dit nummer. Met de prijswinnaars!
We noemen n iet alles, U vindt het wel, tot ziens.

VERPLEEGKUNDIGE STUDIES
Uit de bibliotheek

Vrijdag acht februari….
Feestavond
Kaarten halen….
woensdagmiddag 6 februari
Niet vergeten

blz. 3 – Directierubriek

VAN DE DIRECTIE
Algemene salarismaatregelen c.a. per 1 januari 1974

Het voorhands achterwege blijven van een algemene salarisverhoging per 1 januari j.l. en het wel reeds rekening houden met nieuwe inhoudingen (zoals: S.V.W.- en pensioenpremie, de nieuwe franchise- en internaatsbedragen) zal voor veel werknemers een aanvankelijke achteruitgang in netto-inkomen betekenen. Hoe groot die achteruitgang is, valt niet in enkele algemene termen aan te geven, hetgeen u moge blijken uit de volgende puntsgewijze toelichting.

  • a. Sociale verzekering. Het totaal der premies stijgt met 0.87%. Voor sommige werknemers kan dit netto meer dan 0.87% verschil in de uitkeringen van december j.l. en januari uitmaken, n.l. in die gevallen waarin in verband met de maximering per jaar in december minder of in het geheel geen premie meer behoefde te worden ingehouden. Dit geldt met name voor de ziekenfondspremie en de premie A.O.W./A.W.W.
  • b. Internaten. De inhoudingsbedragen worden alle met uitzondering van het laatste verhoogd met f 25,-, Het laagste inhoudingsbedrag (A) wordt verhoogd van f 175,- tot f 189,-, aangezien dit gekoppeld is aan de laagste fiscale waardering van dit emolument.
  • c. Pensioenpremie. De verhoging van het premiepercentage enerzijds en die der franchise anderzijds resulteert voor lagere inkomens in een netto vooruitgang en voor de hogere in een netto achteruitgang. De vooruitgang wordt t.o.v. de december-uitkering echter afgezwakt, aangezien de premie in december in de meeste gevallen nog was gebaseerd op de bijdragegrondslag per 1 januari 1973, zodat tot nu toe nog geen pensioenpremie werd geheven over de algemene salarisverhoging per 1 augustus 1973 en eventuele periodieke verhogingen in de loop van 1973. Deze verhogingen worden echter wel betrokken bij de premievaststelling over deze maand!
  • d. Premie ziektekostenverzekering. De premie verschuldigd door degenen, die onder de ziektekostenregeling vallen, wordt verhoogd van f 66,- tot f 79,-, derhalve met een vast bedrag van f 13,-.
  • e. Loonbelasting. De loonbelasting is over de gehele linie in vergelijking tot 1973 wat lager. Dit o.a. tengevolge van de optrekking der belastingvrije voet.
  • f. Minimumloon. Het wettelijke minimumloon werd in tegenstelling tot andere salarissen reeds per 1 januari 1974 verhoogd, en wel van f 985,40 tot f 1049,10 per maand, zodat degenen, die voor dit minimumloon in aanmerking komen, vrijwel de enige categorie vormen, die qua salaris deze maand direct al enige vooruitgang boeken.

De onderhavige situatie ervaren wij als zeer onbevredigend.
Wij hebben dan ook vele mogelijkheden onderzocht om het effect daarvan enigermate te verzachten.
Daarbij zelfs overwegende of niet reeds een voorschot zou kunnen worden gegeven op een algemene salarismaatregel, welke naar wij verwachten nog wel af zal komen.
De vele onzekerheden, waarop wij stuiten (o.a. in verband met het demissionaire Kollege van de dezer dagen aangenomen Machtigingswet, alsmede de risico’s t.a.v. de administratieve verwerking en te zijner tijd de correcties daarop) hebben ons echter tot spijt daarvan moeten weerhouden.
Zodra ons nieuwe ontwikkelingen in deze bekend zijn zullen u daarover nader informeren.

De salarisadministratie

EN DIT ZIJN DE NIEUWE PREMIES

Sociale vezekeringswetten
Premie-overzicht 1974
Ziekenhuiswezen
per 1 januari 1974

blz. 4 – Overgenomen

C. RIJNSDORP IN V.U. MAGAZINE

 

blz. 5 – Twee reacties en twee uitnodigingen – Uit de bibliotheek

‘DENNENOORD’ – GEMEENTE
‘Ligt hier geen taak voor de ‘Dennenoord’- gemeente?’

Deze zinsnede uit de sympathieke Kerstimpressie uit pav. 7 van de hand van P.J. Muthert uit het vorige nummer noopt ons tot een korte reactie.
De vraag, die hier opgeworpen werd was, of het niet op de weg van de ‘Dennenoord’-gemeente zou kunnen liggen met Kerst iets te doen voor die mensen die helemaal geen attentie krijgen.

Wij beantwoorden die vraag met Ja. Wij hebben het ook vaak als storend ervaren, dat een aantal mensen niets krijgt, en anderen wel iets of soms veel. In het verleden werd wel eens iets gemeenschappelijks voor deze groep per paviljoen gegeven. Dit werd dan betaald uit de Avondmaalscollecte.

Dit jaar is het als volgt gegaan.
Er zijn ongeveer 200 mensen die niet van een kerk een attentie krijgen om de eenvoudige reden, dat ze nergens bij een kerk zijn aangesloten. Van deze adressen kunnen wij er een zeventig doorgeven aan de ‘vereniging tot hulp aan zieken van geest’ te Assen, die dan adoptie-adressen zoekt.
De overige honderddertig hebben we een royale attentie doen toekomen, betaald uit algemene en nagekomen giften van de kerken van vorig jaar en uit de collectegelden van de ‘Dennenoord-gemeente’.

Op de vrijdagmiddag voor Kerst hebben we per paviljoen nagegaan wie er nog niets had en voor wie het zin had nog iets te verzorgen. (Niet alle kerken reageren, of reageren op tijd. Dit jaar hebben we ongeveer 90 van de 308 aangeschreven kerken niet gereageerd).
Het bleek die middag, dat er nog een honderdvijftig patiënten niets zouden krijgen.
Deze ‘Dennenoord’-bewoners hebben toen (omwille van de uitvoerbaarheid een ‘eenheids’-) attentie gekregen in de vorm van een forse kaars.
In het overleg met pav. 7 echter werd deze oplossing minder geschikt bevonden en bleef het er verder bij.
Wij zeggen dus volmondig ‘ja’ op de opgeworpen vraag.
We verwachten, dat we volgend jaar in gezamenlijk overleg ook voor pa. 7 een betere oplossing zullen vinden zoals we ook samen kwamen tot de solutie voor 1973.

PERSONEELS NIEUWSDIENST
Bingo + disco-avond, 20 februari

Het personeel van het personeelscentrum nodigt iedereen op 20 februari uit om in het P.C. te komen bingoën.
Er zijn zeer leuke prijzen te winnen; de aanvang is 19.30 uur en de prijs per kaart is f 0,50.
Deze avond wordt opgeluisterd met grammofoonplaten van de heer G. v.d. Graaf, die een poging in het werk zal stellen om voor D.J. te spelen.
Wij hopen, dat U in groten getale komt. Tot 20 februari.

PeHeJa

P.S. Er zijn tevens platen te winnen. Degene die oude platen ter beschikking wil stellen kan ze meebrengen.

WAARDERING

Nu de feestdagen achter de rug zijn en de periode van terugblikken is aangebroken, zou ongetwijfeld aan veler adres een woord van waardering niet misgeplaatst zijn. Het mag immers best geweten worden dat we elkaar en elkanders werk waarderen.
Het is echter schier onbegonnen werk dit te doen en onze direktie ondervangt dit dan ook door het organiseren van een Nieuwjaarsontmoeting.
Niettemin zijn wij van mening dat één groep van personeel even apart vermeld mag worden omdat deze naar ons gevoelen tijdens de feestdagen bijkans boven zichzelf is uitgestegen. Wij denken hierbij aan het keukenpersoneel.
De voortreffelijk verzorgde maaltijden getuigden van verfijnd vakmanschap en ondersteunden krachtig de sfeer in de afdelingen.
Hartelijk dank, keukenpersoneel!
Mede namens de aanwezige heren in pav. 9,

A. Miedema
J. Hoogsteen
K. v.d. Meer
G.J. Tiggelaar

WIE VOLGT?

Eind februari start het ‘Para Centrum Noord’ wederom met een opleiding parachutespringen, waarbij aan een ieder, voven 17 jaar, de gelegenheid wordt geboden het Brevet-A te behalen. Na enkele trainingsavonden, te volgen in de kazerne alhier, en de grondtraining, waaraan een weekend zal worden besteed, volgt in dat weekend op zondagmiddag de eerste sprong.
Springterrein: Nieuweroord, in de omgeving van Hoogeveen.
Kosten van de volledige opleiding, waarbij in het geheel acht sprongen dienen te worden gemaakt, bedragen 350 gld., all in. Voor belangstellenden, werkzaam op Dennenoord, is informatie c.q. aanmelding (s.v.p. spoedig!!) mogelijk bij Clara Messchendorp, Zuiderpaviljoen-VR, tel. 299, en Joop van den Elzen, Fazant 309 of Paviljoen 3.

blz. 6 – Witterzomer

VERSLAG ‘WITTERZOMER’
JANUARI 1973

Het vier dagen, en een niet gelijk aantal nachten, durend verblijf op ‘Witterzomer’ bij Assen zou bijna niet doorgegaan zijn doordat wij op de heenweg verstrikt raakten in de Tarzanbocht van het Asser TT circuit. Gelukkig voor de staf kwam het niet zover, want wij werden voortijdig gediskwalificeerd van verdere deelname aan de strijd wegens gevaarlijk rijden. Aldus bereikten wij ons doel waar wij deze dagen door zouden brengen.
Die eerste dag werd doorgebracht met de herenbroers Rob en Dick Bakker die ons op passende wijze allerlei spelletjes lieten uitvoeren, dit om nader tot elkaar te komen.
Wel U begrijpt waarschijnlijk waar het op uitdraaiede en daarom valt er over die eerste dag weinig meer te zeggen, temeer daar ook ’s avonds dingen met hetzelfde oogmerk werden gedaan: kennismakend.
De tweede dag, dus dinsdag, begon met een informatief gesprekje van de heren Zuidersma en Timmer over de Ondernemingsraad en de toekomstige Jongerencommissie. Velen twijfelden eraan of het nu wel de tweede dag was, maar het was in elk geval wel het tweede programmapunt van deze vierdaagse waar geen winnaars of verliezers zijn, enkel deelnemers.
Edoch, nadat de heren voorlopig hun zegje hadden werd de uit ongeveer dertig personen bestaande groep gevierendeeld om aldus te gaan spreken over de relatie Direktie – Ondernemingsraad.
Men zocht in die groepjes naar problemen om die later in een geënsceneerde vergadering te kunnen oplossen, althans een poging daartoe te wagen.
Men sneed allerlei problemen aan zoals: behuizing van het personeel – arbeidstijdverkorting en andere vraagstukken zoals die in de ondernemingsraad worden of zouden kunnen worden behandeld. Op deze wijze konden wij iets proeven van de sfeer zoals dat in ‘hogere’ regionen gebruikelijk is.
’s Middags was het heel andere koek die gegeten werd, want er werd nl. gesproken over het thema: ‘dulden – geduld hebben’. Waarbij Drs. Broek-Roelofs ons hierover het een en ander vertelde, mede aan de hand van wat we zelf hadden besproken in kleinere groepjes.
Hierbij kwamen ook de sleutelwoorden tolerantie-gezag-begrip e.d. om de hoek kijken, zodat men kan begrijpen dat er diepzinnig gesproken is over dit niet makkelijke onderwerp. Alhoewel het gesprokene misschien ietwat teveel gezegd is door, zoals men hem noemt, de herder en leraar, kan toch wel geconcludeerd worden dat men samen tot iets gekomen is wat enige waarde zal hebben in zowel de omgang met collega’s als ook die met patiënten.
Termeer daar er in kleine groepjes over werd gesproken wat dan weer door de gespreksleider werd verduidelijkt en aangevuld, kon men spreken van een geslaagde middag. Geslaagd kan men ook noemen wat we die avond deden. Wij speelden nl. een spel met Mevr. Drs. B. Pasma. Zij is verbonden aan de Sociaal Psychiatrische Dienst in Friesland en heeft ons dan ook het een en ander verteld over deze organisatie en haar werkzaamheden. Op boeiende wijze kwamen wij iets te weten over dat wat ons voor die tijd niet zo erg veel zei. Na het gesprekje speelden wij een sketch waarin een situatie werd geschilderd zoals zij die in haar werk tegen kan komen.
Een vrouw heeft waanbeelden en wordt bezocht door iemand van de s.p.d. wat op den duur dan leidde tot opname in een daarvoor bestemd ziekenhuis na allerlei gesprekken met psychiater, wijkverpleegster en huisarts.
Uiteraard leidde het spel tot enkele amusante situaties die menigeen deed lachen.

Naderhand werd het gespeelde nog eens doorgenomen waarbij enkele zaken opnieuw belicht werden (gelukkig was er geen overbelichting). Net zoals de heren Zuidersma, Timmer en Broek-Roelofs werd ook Mevr. Pasma hartelijk bedankt voor haar inzet en deze erkentelijkheid te onderstrepen ontvingen zij een boekenbon, daar de goede literatuur ook al gedistribueerd schijnt te worden.
Woensdagmorgen werd door Zr. Risseeuw gevraagd aan zes groepen om een dienstrooster samen te stellen die aan bepaalde eisen moest voldoen. ’s Middags werden de roosters besproken, waarbij duidelijk was gebleken dat het nog niet zo gemakkelijk was om een rooster samen te stellen omdat je met verschillende factoren rekening moet houden.
Wanneer je eens iets hebt lijkt het ons beter om onderling te ruilen i.p.v. naar het hoofd te stappen, zodat deze de hele rooster moet veranderen.
Verder werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen van allerlei aard die echter vanwege de tijd snel beantwoord werden, zonder dat er diep op ingegaan kon worden.
Donderdagmorgen waren wij in gezelschap van Dhr. J.W. Flach. Na een enigszins moeizame start van de groep, hield hij voor ons een ‘korte’ inleiding over de economie van en in het ziekenhuis.
Dhr. Flach gaf als definitie van de economie, dat dit een wetenschap is die gericht is op het streven naar welvaart.
Welvaart is dan de spanning tussen de behoefte en de bevrediging. Hierna gaf hij een uiteenzetting over de economie van en in het ziekenhuis. Daarbij werd ook in ons midden gebracht het een en ander omtrent ‘de begroting’ en de wijze waarop deze functioneert.
Tenslotte stelde Dhr. Flach de volgende vragen waar wij in discussie groepen mee bezig waren.

  1. Met betrekking tot de kosten van de gezondheidszorg dient de vraag: ‘Wat kost het?’ te allen tijde verlengd te worden met: ‘en wat kost het als we het niet doen?’ Welke zijn Uw overwegingen om het met deze stelling al of niet eens te zijn?
  2. Ter bestrijding van de toenemende stijging van de kosten van gezondheidszorg wordt wel gewezen op de mogelijkheid over te gaan tot nationalisatie van het ziekenhuis. Acht U de aanbevolen nationalisatie van het ziekenhuis een middel tot een meer doelmatig functioneren daarvan?

Donderdagmiddag is de week geëvalueerd, dit gebeurde op twee manieren. Het eerste gedeelte was in spelvorm, de groep werd verdeeld in vijf groepjes die voor elkaar een bepaalde opdracht bedachten, wat dan natuurlijk moest slaan op deze week. Na elkaars opdrachten ontvangen te hebben gingen wij allen hard aan het werk. En zo voerden alle groepen een fragment van deze week op.
Daarna interviewden wij elkaar twee aan twee en brachten zo van elkaar in de groep naar voren hoe deze week bij ons overgekomen is.
Zo kwamen er onderdelen van het programma naar voren die men zinvol vond en zo kwam er ook wat kritiek los.
Na deze lange middag waren we wel aan een boterham toe, de maaltijd is beëindigd met zang en zo kwamen we nogal zingende met de bus weer in ‘Dennenoord’ aan.

Enkele deelnemers van ‘Witterzomer’

blz. 7 – Dennenoord christelijk? – Punter – Bloemendaal

DENNENOORD CHRISTELIJK JA OF NEE

Beste mensen,

Het probleem of Dennenoord terecht of niet het predikaat kristelek voert, lijkt me simpel op te lossen. Hou een enkète onder personeel en pasjenten, en vermoedelik een 70% zal ja zeggen.

Maar blijkbaar gaat het meer om de vraag wat dat kristeleke al helemaal voorstelt, of voor zou moeten stellen. Niet zo veel als het de dagelekse omgang met Dennenoorders betreft. Het wordt duideliker in organisatoriese of (bedrijfs) politieke aangelegenheden, maar dan wel op een vervelende manier.

Zo is bijvoorbeeld de heer Veenstra iemand die ik ontzettend graag mag. Ik heb nog nooit iets spesiaal kristeleks kunnen ontdekken in wat hij deed of zei, maar in de m otie over het gemengd wonen in de flats die hij indiende in de ondernemingsraad des te meer en dan denk je nog dat zo’n raad er is om de demokratisering en mondegheid van de Dennenoorders wat op gang te helpen.
Hier dan in de vorm van kristelek geinspireerde bevoogding van mesen die kennelek wel volwassen genoeg zijn om hun werk te doen, hun eigen kost te verdienen en belasting te betalen, angst voor alles wat ook maar in de verte met seks te maken heeft, al wordt dat soort woorden liever niet bij gebruikt. Als de bedoeling erachter maar duidelek is, nietwaar?
En dat is de manier waarop ik het kristeleke ken. Benauwend, bedisselend, moraliserend, vreugdeloos. Het kristendom schijnt nog steeds de enege waarheid te zijn, alhoewel alleen nog bekkerders aan de deur en tegenwoordeg weer sommege bischoppen dat rechtuit durven te zeggen, maar al weet de heer valk in zijn bijdrage aan de diskussie nog zo kleureg te schilderen hoe de mensen wel zouden moeten zijn, ik vint het in mn huidege leefsituaatsie konkreter om in het rechtsposietsieregelement te lezen dan in de bijbel.
Dozijnen Dennenoorders hoor ik nu al vragen waarom ik dan op een kristelijke inrichting werk.Om dat een kristeleke naam niks voorstelt, en omdat al die kristenen meestal gewone mensen zijn, te lui voor het fanatisme van hun jehova of leger des heils kollegaas, te giereg om hun rijkdom met de armen te delen, en te banaal om niet in de kantine schuine bakken te vertellen.
Net als ik.
Dus stel ik voor de stichting te noemen ‘tot menseleke verzorging’ en van daaruit eens te gaan denken over de rest van de naam.

Peter Roelofsen

In deze vorm geplaatst met voorkennis van de heer Veenstra.

Redaktie

BLOEMENDAAL

De ochtend wacht geduldig
op het gaan en komen
de nachtwacht fietst
zijn laatste ronde
ergens diep in de gebouwen
loopt een waterkraan
een zuster wast een hand
een bed wordt afgehaald
de morgen wacht.

Leven het is begonnen
mensen komen af en aan
deuren gaan open
eten wordt klaargezet
men begint met gebed
en eindigt evenzo
dit is nog altijd Bloemendaal.

De o chtend wacht
de dagen verlengen zich
in de tred van vandaag
morgen middag en
avond.

Ik ken de huizen ik weet de mensen
hun dagelijkse gang
naar de arbeid
de terugkomst en dan
weer eten en drinken
werken en
slapen
mensen die pijn hebben
zichzelf vergeten zijn
op bedden liggen
met medicijnen suf gemaakt
of druk en ongeremd
de muren rond willen praten
de deuren wegcijferen
het leven dubbel zien in
hun gedachten.

Soms is er opeens een ander
een helder daggeluid
het is dan tijd om
naar jezelf te gaan
te zoeken naar de oorsprong
ik zie het voor me
ik wil het weten
angst
en toch
een diep verlangen.

De morgen wacht
de middag wacht
de avond wacht
op een teken
van genezing.

Klaas Renkema

PENNELIKJES

= Begroting 1974: zuinig onder één flach varen
= Prins Hendrik: koninklijke belangstelling voor de ondernemingsraad
= De Olde Kerk: in volle luister opgelapt.
= Hoofd van de kantoorautomatiek: Piet Jan Willem Swam
= De helft van de ondernemingsraad kan niet slapen van dat gemengd slapen van anderen
= De Witte: had Ernst Claes nooit kunnen denken, dat die schelm nog eens dokter zou worden
= Hunter: jaagt maar door, schiet maar bokken
= Binus: spreken in het openbaar
= Luiks: spreken in het christelijk
= Personeelszaken: en die Graaf die koos een Heer, en die Heer die koos een vrouw

Punter

Vrijdag acht februari….
Feestavond
Kaarten halen….
woensdagmiddag 6 februari
Niet vergeten

blz. 8, 9 & 10 – Feestavond – 18 Februari

1e Nieuwjaarsfeestavond

We kwamen aan en moesten de zijingang nemen om het gebouw te betreden. 2 mensen van de S.O.P. controleerden de kaarten, waarna we in klubzaal 2 onze mantels en jassen kwijt konden. Vervolgens gingen we naar de grote hal, waar mensen van Hotel Braams uit Gieten gereed stonden met koffie en heerlijke kruidkoek.

We maakten kennis met diverse mensen. Om 20.10 uur ging de zaal open en konden we plaatsnemen; een gedeelte van de stoelen was verwijderd, zodoende was het niet hinderlijk dat zoveel mensen geen gevolg hadden gegeven aan de uitnodiging om samen feest te vieren.
Dhr. de Graaf, onze adjunct-directeur personeelszaken, opende de avond en heette onze eregasten, de bestuursleden dhr. Posthuma en dhr. Renkema met hun echtgenoten, hartelijk welkom. Hij bedankte de mensen van de S.O.P. voor de voorbereidingen, waarmee de zaal instemde met een hartelijk applaus.
Toen kon de show beginnen en hier wil ik niet te veel van vertellen, dit zou jammer zijn voor de mensen die 8 febr. de 2e show, hopen te bezoeken; ik zelf heb nog wel mijn bril af moeten zetten om de tranen weg te vegen. De zangeres Joke Bruys liet zich hier ook van een andere kant zien en wel het akteren, wat haar niet slecht afging.

Joke Bruys, wat een actrice!

Na 1½ uur non-stop kwamen we de zaal weer uit (waar haalt Jan de woorden vandaan) en zocht ieder een plaatsje in een van de gelegenheden. In de kelder voor de jeugd, de hal was voor de middengroep, waar ook wel jongeren hun plezier zochten. De soos was rustig, hier speelde fijne stemmingsmuziek. De kleine gehoorzaal was ingericht voor de wijnproevers welke onder het genot van een strijkje genuttigd kon worden. Om 22.30 ging het koud buffet open, wat men in de sportzaal kon nuttigen (om je vingers er bij op te eten). Trouwens de bitterballen later op de avond waren ook niet te versmaden.

Wie niet smulde is hier niet geweest

Wij hebben genoten, maar mensen jullie zelf moeten een feest maken en niet de S.O.P. Deze mensen hebben hun krachten en ideeën gegeven bij de voorbereidingen.
Direktie, S.O.P. en alle medewerkers hartelijk dank voor de avond.

H. Kleyer

Reakties op de dag voorafgaande aan onze eerste Nieuwjaarsfeestavond:

Een waarnemend hoofd:
Ik snap de mensen niet, als er wat georganiseerd wordt, maken ze er geen gebruik van, de mensen moesten eens weten wat een werk er vooraf voor gedaan is. Die f 2,50 wordt anders ook wel opgemaakt. Voor de show alleen ga ik er niet heen, maar om gezellig samen feest te vieren.

Iemand van de technische dienst:
Ik vind het schandalig dat de mensen weg blijven, wanneer men een uitnodiging krijgt van de direktie, ze moesten de mensen van buiten ‘Dennenoord’ de kaarten maar eens aanbieden voor f 2,50, dan was de zaal zo vol.

Nog iemand van de technische dienst:
Jammer dat die 20 stoelen leeg blijven, het is juist goed om elkaar ook eens anders te ontmoeten dan tijdens je werk. Niet dat ik weg ben van Jan Blaser, maar gewoon het feest in zijn geheel moet het doen.

Nog een opmerking van een personeelslid:
Zo jammer hè, dat de zaal niet uitverkocht is, de jongens (S.O.P.) hebben zo hun best gedaan om het allemaal rond te krijgen.

Opmerking na de show:
Vraag: ‘Hoe vond je de show?’
1e antwoord: ‘M’n vrouw zat te réeren in de zaal! Ja, we hebben wel genoten’
2e antwoord: ‘Te enkel, geen sfeer’
3e antwoord: ‘Wel leuk, maar kort’
4e antwoord: ‘Ik zat hier liever dan op de kerkeraadsvergadering j.l.’

Vakmanschap is meesterschap

Een kort interview met een vaan onze Bestuursleden, dhr. Renkema.
Vraag: ‘Hoe vindt u de feestavond?’
Antw.: ‘Wel leuk, er is voor ieder wel iets bij’
Vraag: ‘Vindt u het ook niet jammer dat de zaal niet volledig bezet is?’
Antw.: Ja, maar wat zou de reden zijn, dat men zelf iets bijbetalen moet? Wanneer dit het geval is, moet de direktie maar eens om de tafel gaan zitten een volgende keer, dan is hier ook wel overheen te komen. Maar toch wil ik de mensen opwekken om over dit punt heen te stappen en de 2e feestavond te komen en mee te doen’

Interview met enkele aanwezigen:
Postema: ‘Ik vind het belangrijk dat zo’n feest gehouden wordt en dat ik aanwezig mocht zijn om de sfeer te proeven, maar tevens kennis te maken en uit te breiden met mensen die je anders wel ziet, maar voor je geen tijd hebt om mee te praten’
Jan Blazers reactie over het optreden: ‘Het theater dat jullie hier hebben is geweldig; we hadden aan een klein kerkzaaltje of verenigingslokaal gedacht, maar dit was erg goed en we komen 8 februari graag terug’
Redactie: ‘Het bleek dat het enthousiasme van de show-mensen groot was; je kon het merken, want Blazer bleef tot ruim elf uur en het orkest speelde mee in de wijnkelder en Joke Bruys zong naar hartelust en zeer spontaan’

Redactie: ‘Over het algemeen kunnen we spreken over een goede en geslaagde avond’

Is het belegen of 40 plus?

De bloemen zijn mooi, maar er horen mensen

Het ging met huilbuien gepaard

Oud en jong, doen het nog best

Ook de ernst was aanwezig

Vrijdag acht februari….
Feestavond
Kaarten halen….
Woensdagmiddag 6 februari
Niet vergeten

blz. 11 – Oplossing kerstpuzzel

KERSTPUZZEL 1973

Er waren negentien inzendingen. Vier ervan waren helemaal goed. Eén van de inzenders schreef erbij: ‘De samenstellers mijn gelukwensen met het succes van de puzzel. Leuk en origineel. Wel zou ik graag een verklaring hebben van 43-verticaal, de enigste, die ik niet door heb, hetgeen wel aan mezelf ligt’.
Die opgave luidde: ‘Wat dacht je wat? recht-voornaam’. drie letters.
‘Wat dat je wat?’ is het herkenningswoord van Alexander Pola en Ted de Braak in hun nieuwste creatie in ‘Farce Majeure’. Die twee daar naast elkaar in hun samenspraak, scheef naar elkaar kijkend! Maar de Braak staat altijd rechts, en zijn voornaam is ‘Ted’.
Hieruit en uit de andere inzendingen, begrijpen wij, dat de inzenders evenwel plezier hebben gehad bij het oplossen, als het maken van de puzzel. En dat was de bedoeling!
De vier inzenders, die de oplossing helemaal goed hadden, waren: H. ter Horst, persafdeling wasserij. Zr. G. Kampstra, Kastanjelaan 40 (hulde aan de gepensioneerden). H. Miske, personeelscentrum. G.J. Wesselink, Enk C.
De prijzen kregen (door loting):
1e prijs: H. Miske; 2e prijs: Zr. G. Kampstra; 3e prijs: G.J. Wesselink.
Proficiat.

Hieronder volgen nog één keer de opgaven met het goede antwoord er achter. Ieder kan dan nog eens vergelijken.

blz. 12 – Hunter

GEITENJACHT

De reejacht is weer geopend van 1 januari t/m 15 maart, de minst plezier gevende jachtperiode van het jaar.
Alle geiten zijn n.l. in de bronsttijd beslagen (gedekt) en dragen nu allen 1 of 2 kalverenembryo’s.

Als er nu een geit geschoten wordt, betekent dit, dat er 2 of 3 reeën met 1 schot sneuvelen, hetgeen ik en velen met mij een uiterst trieste zaak vind. Om hieraan te ontkomen probeer ik een slecht ontwikkeld geitekalf van vorig jaar te schieten, hetgeen een duidelijk positief effect heeft, wat ten eerste schiet ik het zwakste geitekalf, welke natuurlijk nog niet drachtig is en ten tweede komt het maar een stuks reewild, hoewel deze vorm van afschot in lijnrechte tegenspraak is met de ideeën van het ‘Faunabeheer .

Toch mede dank zij dit door mijzelf genomen initiatief, is de reewildstand enorm toegenomen.
Als ik ’s morgens met ‘daybrake’ mijn rondje door het revier maak tel ik zeker 30 tot 40 stuks reewild, hetgeen gevolg is van een goed en verantwoord selectief afschot.
Vanmorgen om 7 uur was ik bij Charlie, die reeds met de V.W. bus paraat stond.
Wiebe, onze jachtopziener, even ophalen en we vertrokken, opweg naar de uitgestrekte bossen waar we tegen acht uur arriveerden.
We moesten nog een kwartier wachten wegens de duisternis en observeerden in die periode met groot vermaak het gedrag van een wezeltje, die het vreselijk druk had met het bemachtigen van een prooi.
Toen het licht genoeg was reden we verder.
Bij het vossenven (ik schoot er in juli een pracht vos) stonden 4 reeën, 1 bok, 1 geit en 2 kalveren welke allebei geitekalveren waren.
Een der kalveren was duidelijk zeer middelmatig en kon afgeschoten worden.

We reden verder, stopten en Charlie stapte uit en ging terug bersen (sluipen).
Na een paar minuten een daverende knal, doch zo te zien liepen de reeën rustig weg.
Eerst de gebruikelijke sigaret opsteken en na 10 minuten pas gaan kijken.
Als je meteen na het schot gaat kijken loop je de kans, dat wanneer de ree slechts aangeschoten is en is gaan liggen, bij onze nadering de kracht nog heeft om op te staan en te verdwijnen. We kwamen bij de aanschotplaats en er lag veel ‘zweet’ (bloed, botsplinters en weefsel), doch geen ree.

Na enig zoeken vonden we hem achter een den vlak bij de aanschotplaats. Na de ontweiding (het ter plaatse ontdoen van ingewanden en overige organen) reden we verder en nog geen 10 minuten later stond er een geit met 2 geitekalveren, welke beide slecht ontwikkeld waren.
Ik zou aanbersen en stapte uit.
Op mijn buik schoof ik naar een bergje (het bekende ‘tijgerwerk’). Ik had hem op ongeveer 120 meter en prachtig bladvrij (dwars staand en vrij schot op het schouderblad, waarachter het hart zit).
Op het schot stoven de geit en 1 kalf weg, de ander lag ter plaatse.
Na dit succes werd traditioneel een halve fles Jägermeister ter plaatse genuttigd en togen we voldaan huiswaarts.
Er waren 2 slecht ontwikkelde geitekalveren gesneuveld, die ontweid slechts 8 kg. wogen. De geite- en kalverjacht stuit ons allen tegen de borst, maar het is werkelijk noodzakelijk voor een goed reewildbeheer.
Mede dankzij een selectief afschot zult U allen in staat zijn om op vele plaatsen diverse reeën te kunnen observeren, welke van goede bouw en kwaliteit zijn.

HUNTER

blz. 13 – Eindpunt (verhaal)

EINDPUNT

blz. 14 – Puzzel – Gedicht

KRUISWOORDRAADSEL

Vrijdag acht februari….
Feestavond
Kaarten halen….
Woensdagmiddag 6 februari
Niet vergeten

blz. 15 – Mutaties

MUTATIES

Ingekomen

Vertrokken

Adreswijzigingen

Geboren

Plaatsings- en overplaatsingslijst.
In dienst.

 

blz. 16 – Kerkdiensten en meedoen

Kerkdiensten

Meedoen in de Stichtingskerk

De deuren van de Stichtingskerk staan iedere Zondag open. Om kwart voor tien, en om zeven uur. Het staat op het bord bij de ingang, U leest het hieronder:

‘Dennenoord’, dat ook, en voor ieder, die mee wil doen.

Toch was er in die mogelijkheid tot meedoen een beperking. Als er achter de deuren van die kerk Avondmaal gevierd werd, dan was dat alleen voor patiënten, en voor eventueel noodzakelijk begeleidend personeel.
Voor patiënten alleen; zo was het uiteindelijk geregeld bij de afspraken van 1958.

Wij hebben deze zaak aanhangig gemaakt bij de kerkeraden van de Gereformeerde Kerk(syn) en de Hervormde gemeente, die de diensten beleggen waarin het Avondmaal wordt gevierd.
Afgesproken is nu, dat ieder die in eigen kerk gerechtigd is het Avondmaal mee te vieren ook kan deelnemen aan de viering in de Stichtingskerk, onafhankelijk van de vraag welke kerkeraad de dienst belegt.

Wij zijn daar blij om; voor de patiënten, maar niet alleen voor hen. In de betrokkenheid op Christus ligt de wortel van elk christelijk samenwerken.
En zou het dan goed zijn het vieren daarvan altijd buiten het werkterrein te houden?

Mededelingen van het vormingswerk
februari 1974

Dankbetuiging

Zeer gaarne wil ik de direktie en U allen heel hartelijk bedanken voor Uw felicitaties en andere attenties bij mijn 25-jarig jubileum 3 januari 1974.

J.P. Vos

ADVERTENTIES

Vrijdag acht februari….
Feestavond
Kaarten halen….
Woensdagmiddag 6 februari
Niet vergeten

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.