Header - Personeelskrant DNO

1974-02 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Maart

blz. 2 – Redactioneel

UIT DE OUDE DOOS

Bij het slopen van enige kamertjes op de bovenverdieping van pav. 14 vond de heer Haalboom, A.T. oude kranten, o.a. van 1930, 1939 en 1943.
Verder vond de heer haalboom nog enige scherpe pistoolpatronen van de Duitse bezetters, die ook op ‘Dennenoord’ hebben gelogeerd. Op de voorpagina is een gedeelte afgedrukt van de Nieuwe Haagsche Courant van 1 maart 1939.

Redactie

EN VERDER……

Een nieuwe rubriek in dit nummer is de ‘sociale uitkijkpost’. Een initiatief van de heer De Graaf.
Hij heeft het voornemen om in deze rubriek regelmatig te attenderen op zaken die voor de sociale omstandigheden van de ‘Dennenoord’-werknemers van belang kunnen zijn.
Ons lijkt dat waardevol.
Deze keer gaat het over het minimumloon, over A.W.W. uitkeringen, A.O.W. en andere pensioenzaken over de woonsituatie in Zuidlaren.
Ook is er een reactie op de gepubliceerde mededeling van de N.C.B.O. over te weinig uitgekeerde ziekengelden.

Ruim aandacht in dit nummer, hoe kan het anders- voor de feestavond van acht februari en de S.O.P. die alles organiseerde. Een herinnering aan een gezellig feest!
Geen reactie is tot nu toe binnengekomen op het stukje van Peter Roelofsen in het vorige nummer. Naar wij vernemen wordt er wel over gepraat, maar schrift is dit praten nog niet geworden. Wij vinden dat jammer. Wel is er het vervolg van de briefwisseling tussen Binus en de heer Luiks. Heren bedankt!
De heer Luiks treft U ook aan op pagina 10, reacties op het feest. De redactie praatte met hem, ook is er een gesprek met de voorzitter van het ziekenhuisbestuur van ‘Dennenoord’, de heer J. Smallenbroek, bestuurslid sinds 1948. Zoals er in de vorige nummers gesprekjes waren met de heren Renkema en Postema. Ondanks de ietwat verdwaalde plaatsing van het gesprekje, met de laatstgenoemde, zult U begrepen hebben, dat deze beide heren het bestuur vertegenwoordigden op het feest van 18 januari. Ze stonden ook samen op de foto!

Na het feest weer verder. Het valt niet altijd mee, zie pag. 15. Er zijn ook personalia. Wegens ziekte en familie-omstandigheden op de loonadministratie niet alle mutaties deze keer. U moet er nog een maandje op wachten.
Wel een gesprek met de heer Ponte. Een belangrijk aantal van U zal hem ontmoeten of heeft hem reeds ontmoet in zijn functie als coördinator. En een praatje met zr. Krol. De receptie is als U dit leest al weer achter de rug, we hopen voor haar onvergetelijk, zoals zovelen van ons zr. Krol niet licht zullen vergeten, al die jaren….
Een hartelijke groet!
Wij wensen U aangename lectuur bij dit tweede nummer van de tweede jaargang.
De heer Hoogsteen vraagt aandacht voor een ziekenhuis in Noord-Vietnam.
Er is veel te lezen.

Redactie

 

blz. 3 – Van de directie

SALARISMAATREGEL 1974

In een afzonderlijk schrijven en in de personeelskrant van januari, deelden wij u mede dat de vertraging in het vaststellen van een algemene salarisverhoging per 1 januari 1974 door ons als een zeer onbevredigende situatie werd ervaren. Deze situatie zal ook zeer zeker als zodanig worden ervaren door onze personeelsleden, temeer daar de rijksoverheid heeft besloten aan haar ambtenaren een uitkering-ineens te verstrekken in de maand februari. Ondanks het feit dat de Nationale Ziekenhuis Raad haar leden niet heeft geadviseerd een uitkering-ineens te verstrekken in februari heben wij toch besloten aan onze personeelsleden een uitkering-ineens te verstrekken over de maanden januari, februari en maart tegelijk met de uitbetaling van de februari-salarissen.

Deze uitkering zal gënt zijn op de uitkering, zoals die door de overheid aan haar ambtenaren zal worden uitgekeerd en zal als volgt zijn samengesteld:

 • a. een percentage van 3 x 2½% (totaal 7½%).
 • b. een bedrag van 3 x f 43,- (f 12,76 nacalculatie, wordt afgerond op f 13,- + f 30,- toeslag, totaal f 129,-).

Voor de berekening zal als peildatum het salaris van 1 februari gelden.
Voor part-timers wordt uiteraard een evenredig gedeelte van het vaste bedrag uitgekeerd.
Voor wat betreft de f 129,- zal rekening worden gehouden met de leeftijd, dat wil zeggen voor ieder jaar beneden de 21 jaar vindt een aftrek van f 29,- plaats.
De minimumloon- en minimumjeugdloon-trekkers ontvangen een uitkering, voor zover het bij hun functie behorende salaris, verhoogd met het bedrag van de uitkering-ineens (per maand) het minimumloon c.q. het minimumjeugdloon overtreft.
Wij willen uw aandacht nog vestigen op de volgende punten:

 • 1. uit de telefonisch inlichtingen, die wij verkregen van de Nationale Ziekenhuis Raad is gebleken dat het toeslagbedrag van f 30,- voor leerlingverplegenden wellicht als volgt zal worden vastgesteld:
  • leerling-verplegende 1e jaars: f 21,- per maand
  • leerling-verplegende 2e jaars: f 24,- per maand
  • leerling-verplegende 3e jaars: f 27,- per maand

indien deze bedragen definitief zijn, zullen ze ook van toepassing zijn voor de leerling-therapieleiders en leerling-ziekenverzorgenden. De consequenties van één en ander kan zijn dat de uitkering-ineens van enkele leerling-verplegenden, leerling-therapieleiders en leerling ziekenverzorgenden te hoog zal zijn. Immers op het bedrag van f 30,- dat verwerkt zit in de uitkering-ineens, wordt alleen eventueel de jeugdaftrek toegepast.

 • 2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het gaat om een éénmalige uitkering. Het nettobedrag in maart en de daarop volgende maanden zal dan ook aanzienlijk lager zijn dan in februari.
 • 3. De uitkering-ineens draagt het karakter van een voorschot.
 • 4. Bij het beëindigen van een dienstverband vòòr 1 april zal er hoogstwaarschijnlijk een gedeeltelijke terugvordering plaats moeten vinden.
 • 5. Over de uitkering-ineens zal in februari geen pensioenpremie worden ingehouden, bij die personeelsleden die daarvoor in aanmerking zouden komen. Bij de definitieve vaststelling van het salarisniveau in april, zal hoogstwaarschijnlijk de extra pensioenpremie over de maanden januari, februari en maart alsnog worden ingehouden.

C.A. de Graaf
Personeelszaken

VAN DE DIREKTIE

Per 1 februari j.l. is mevr. J.H. v.d. Sluis-Drenthe in dienst getreden als secretaresse van dhr. C.A. de Graaf, adj. directeur personeelszaken. Haar voornaamste taak bestaat uit het voorbereiden van gesprekken met personeelsleden en sollicitanten. Tevens draagt zij zorg voor de opvang en begeleiding van deze bezoekers. Ook behandelt zij de correspondentie van de afdeling personeelszaken.
Op 1 maart a.s. treedt als Hoofd van de Salarisadministratie in dienst dhr. A. Meijer, die mevr. J. de Heer-v.d. Land opvolgt voor wat betreft haar salarisadministratieve taken.
Na de inwerkperiode van dhr. Meijer zullen de personeelsadministratieve werkzaamheden van de huidige afdeling Personeels- en salarisadministratie door mevr. De Heer worden verricht onder directie verantwoordelijkheid van de adj. directeur personeelszaken, dhr. C.A. de Graaf.
Over de gevolgen van één en ander zullen wij U zodra dit mogelijk is berichten.

MEDEDELINGENBORDEN

Voor de goede orde attenderen wij erop dat personeelsleden of groepen van personeelsleden, die mededelingen aan het personeel willen doen of acties van buitenaf in ‘Dennenoord’ willen ondersteunen, gebruik kunnen maken van de mededelingsborden en van de kolommen van de personeelskrant.
De hiervoor bestemde borden bevinden zich in het opleidingscentrum, de eetzaal en het personeelscentrum.

De directie

REAKTIE VAN EEN GEPENSIONEERDE

Gepensioneerde tegen lid van de redactie: ‘Ik geef je tien gulden voor de toezending van het blad. Ik vind het leuk en blijf nog wat op de hoogte’.
Redactie: ‘die toezending is service van ‘Dennenoord’, dat geld hoeft dus niet.
Gepens: ‘Ik heb het nu gegeven, houdt het maar, je vindt er wel wat voor’.
Redactie: ‘Vast wel…. en bedankt voor het meeleven!

blz. 4 – Ondernemingsraad – Varia

RESUMÉ VAN DE ONDERNEMINGSRAADVERGADERING VAN DONDERDAG 31 JANUARI 1974

 1. Opening. De voorzitter constateert in zijn openingswoord de afwezigheid van de heren Kram en Oving.
 2. Notulen van de vergadering op 20 december 1973. Naar aanleiding van de notulen rijst de vraag, hoe het staat met de door de ondernemingsraad gedane suggestie om paviljoen 14 te bestemmen als museum-paviljoen, en tevens hoe het staat met het plan tot afbraak van de watertoren. De voorzitter antwoordt, dat beide gebouwen zullen worden afgebroken. Resumé en notulen leveren verder geen vragen op en worden goedgekeurd.
 3. Mededelingen van de directie. Er is een uitnodiging voor een dagconferentie op 6 maart a.s. in Lunteren, uitgaande van de Christelijke Vereniging van Ziekenhuizen en Diakonessenhuizen over het onderwerp ‘De leefbaarheid in de huizen’. De heer Timmer voelt hier wel voor en zal samen met enkele andere werkers van ‘Dennenoord’ deze conferentie bijwonen. Van het Centraal Bestuur is een schrijven ontvangen, waaruit blijkt, dat de ingediende personeels-begroting onder bepaalde voorwaarden mag worden uitgevoerd, daar alle daarop voorkomende uitbreidingen als noodzakelijk kunnen worden bestempeld.
 4. Ingekomen stukken.
  • 4.1 Reactie van een jubilaris in dank ontvangen.
  • 4.2 Brief van een personeelslid met de suggestie over te gaan tot aanstelling van een maatschappelijk werker. Men is van mening dat:
   • a. personeelsleden, die de hulp van een maatschappelijk werker nodig hebben zonder enig bezwaar terecht kunnen bij de plaatselijke maatschappelijk werker, de heer H. Nijenmanting;
   • b. waar genoemde functionaris een dagtaak heeft in een gebied met ± 9000 inwoners, de vraag rijst of ‘Dennenoord’ met z’n 700 personeelsleden voldoende ‘werk’ kan garanderen.
   • c. tenslotte is het de vraag of genoemde werksoort een wezenlijke taak van de werkgever is t.o.v. zijn werknemers.
  • 4.3 Brief van een psychiater met het verzoek in het resumé een juiste terminologie te hanteren. In de toekomst zullen begrippen als dokter, dr., drs., assistent-arts, arts-assistent enz. hupelijk juist worden gehanteerd.
  • 4.4 Brief van de bewoners van ‘de Eekhoorn’. De heer Veenstra merkt op, dat de term ‘samen-hokken’ n iet van hem is, hoewel hij in deze zaak langzamerhand noals de boosdoener dreigt te worden. Aangezien de brief verder niets inbrengt wat nog niet besproken is, besluit men over te gaan tot stemming over de in het vorige resumé gepubliceerde motie.
 5. Stemming over de motie Veenstra.
  • Voor stemden: J.J. Bouma; L. Oosting; S. Rutgers; Th. Veenstra; H. Zuidersma.
  • Tegen stemden: E.J. Bergsma; J.H. Drost; S. van der Meer; B. Nieuwland; G.D. Schroor; A. van der Sloot; G.J. Timmer.
   • Dit betekent dus, dat de motie is verworpen.
 6. Voorvergaderen? Hoe, waar, wanneer, waarom? Besloten wordt om op de maandag voorafgaande aan de donderdag, waarop de ondernemingsraad-vergadering is gepland een voorvergadering te houden. Als voorzitter van deze vergadering zal de heer Nieuwland fungeren. Doel van de voor-vergadering is:
  • a. voorbereiding op en informatie over de agenda of eventuele stukken;
  • b. hetbepalen van een standpunt ten aanzien van bepaalde zaken, die aan de orde zullen komen.
 7. Bespreking jaarverslag. In het jaarverslag signaleerde de voorzitter onder punt 8, de samenvatting, een storende fout. Er staat nl. ‘…. door de werkgever gegeven opdracht’. Dit had ‘wetgever’ moeten zijn. Verder is het woord gebeurde afgedrukt als geberde. Na enige discussie over de in het jaarverslag genoemde beleidsbespreking, ging de ondernemingsraad met de inhoud van het jaarverslag accoord.
 8. Samenstelling van een agenda voor de ‘open’ ondernemingsraad-vergadering op 19 februari a.s. De voorzitter zal, samen met zr. A. van der Sloot en de heer G.J. Timmer, een programma samenstellen voor de te houden open vergadering op 19 februari a.s.
 9. Rondvraag. In de rondvraag komt aan de orde:
  • het verzoek om duidelijker richtlijnen aangaande buitengewone verlofdagen, de door de Centrale Ondernemingsraad gemaakte opmerkingen over het concept-reglement tussen ziekenhuizen wat betreft de personeels-voorziening, de gang van zaken rond langdurig ziek personeel.
  • Zr. van der Meer doet mededeling van haar voorgenomen vertrek, waardoor er een vacature zal ontstaan, waarin zal moeten worden voorzien.

De volgende vergadering zal, afgezien van 19 februari, worden gehouden op donderdag 28 februari a.s. om 8.30 uur.

Zuidlaren,
31 januari 1974
H. Zuidersma

WIST U DAT….

dat er bij de K.L.M. grote behoefte bestaat aan baardwerktuigkundigen?

VARIA

Wait’n ie wel woor noaber woont.
Noaber woont bie mie in ’t stroatje.
Noaber wol zien wief verkoop’n veur
’n dubbel moatje.
’n Dubbel moatje was om veul te duur.
Dou om din moar ’n kooltje vuur.
’n Kooltje vuur is om veul te hair.
Dou om din moar ’n widde klaid.
Widde klaid is veul te wit.
Dou om din moar ’n appelpit.
Appelpit is veul te glad.
Geef om din moar ’n klap veur ’t gat.
Klap veur ’t gat dut veul te zeer.
Dou om din zien wief moar weer.

PeHeJa

Doar achter in dei loanne,
doar stoit ain olle baank.
Doar zat ik mit min wichie,
te vreeën uren laank.
Doar heb’k eur smokt en knuffelt,
de laifde was zo groot.
Opains dou brak dei baankie,
en wie zol mit ons baiden ien sloot.
’t Was oet mit snoetje knuffeln,
de laifde was gedoan.
Wie bin mit ons nadde kroze,
moar gauw noar hoes tou goan.
Nou is zoi trouwt mit ’n aander,
dei baanke stait er nog.
Doe olle verrodde baanke,
wat bin’k die dankboar nog.

PeHeJa

blz. 5 – Commissie arbeids- en dienstvoorwaarden – Personalia – Punter?

INSTALLATIE VAN DE COMMISSIE ARBEIDS- EN DIENSTVOORWAARDEN

Op 23 januari 1974 vond de installatie plaats van de Commissie Arbeids- en Dienstvoorwaarden. Deze Commissie, ingesteld door de Ondernemingsraad van Dennenoord, heeft primair tot doel het bevorderen van de aandacht voor de individuele medewerker met zijn problemen.

Samenstelling
De commissie telt 5 leden, waarvan één lid diegene is, die ‘Dennenoord’ vertegenwoordigt in de C.C.G.O., momenteel dhr. J. Haverdings.
De overige 4 leden vertegenwoordigen zoveel mogelijk de diverse diensten in het ziekenhuis.
De voorzitter van de commissie is dhr. C.A. de Graaf, adjunct-directeur personeelszaken.
Bij aftreden van het C.C.G.O.-lid is zijn opvolger tevens lid van de commissie arbeids- en dienstvoorwaarden. Voor de overige 4 leden geldt het volgende rooster van aftreden:

 • nr. 1 (dhr. J.J. Bouma) – 1 januari 1975.
 • nr. 2 (dhr. F. van Gennep) – 1 januari 1976.
 • nr. 3 (dhr. K. de Graaf) – 1 januari 1977.
 • nr. 4 (dhr. S. Rutgers) – 1 januari 1978.

Elk aftredend lid is één maal herkiesbaar.
In een ontstane vacature voorziet de Ondernemingsraad, de commissie gehoord hebbende.

Werkwijze Commissie

Het blijft de bedoeling, dat medewerkers(sters), die problemen of vragen hebben op het gebied van arbeids- en dienstvoorwaarden deze in eerste instantie via de ‘normale’ weg (afdelingsleiding, personeelszaken, etc.) trachten op te lossen. Mocht men echter naar zijn/haar gevoel geen bevredigend antwoord hebben gekregen, dan is de weg open naar deze commissie als laatste beroepsinstantie.
Een briefje (met opschrijving van het probleem) aan de heer J. Haverdings, therapieleider Zuiderpaviljoen is dan voldoende.
De commissie heeft eveneens tot taak het signaleren van eventuele lacunes in het rechtspositie-reglement of de uitvoering van onderdelen daarvan.

Vertrouwelijkheid
In de commissie zullen zaken aan de orde komen, die een vertrouwelijk karakter dragen, wat met zich meebrengt, dat de leden de plicht op zich nemen te zwijgen over datgene wat hun vertrouwelijk ter ore komt.

C.A. de Graaf
Voorzitter van de commissie
arbeids- en dienstvoorwaarden

DHR. PONTE:
‘HET BOEIT MIJ’

Op 1 december 1973 j.l. kwam dhr. B. Ponte in dienst van ‘Dennenoord’ als coördinator van de actieve therapie. Dhr. Ponte heeft sociologie gestudeerd in Leiden, les gegeven aan de sociale academie in Den Haag, en 3 maand stage gelopen in ‘Dennendal’, Den Dolder. Op de vraag waarom gaan werken in een Psychiatrisch ziekenhuis, antwoordde dhr. Ponte: ‘de psychiatrie boeit mij, en wat daar omheen hangt.

Dhr. Ponte is coördinator over o.a. Bewegingstherapie, Creatieve therapie, Bezigheidstherapie en het Vormingswerk. Dhr. Ponte is nu nog bezig om de verschillende afdelingen te bezoeken, en kennis te maken met het personeel wat daar werkzaam is. Het coördineren van de verschillende actievere therapiën houdt in, dat deze goed gaan lopen en deel gaan maken van het behandelingsplan. We wensen dhr. Ponte sterkte toe met zijn werk, en een heel andere omgeving dan hij gewend was.

Redactie

AFSCHEID Zr. J. KROL

Na meer dan 40 jaar als verpleegkundige in ‘Dennenoord’ gewerkt te hebben, is voor zr. Krol in theorie het tijdstip gekomen haar loopbaan te beëindigen. In theorie, want in de praktijk kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat zij de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Maar het is een feit dat we er straks aan zullen moeten wennen het zonder de, nogal krachtige stem van Zr. Krol op de afdeling of via de telefoon vanuit Enk C zullen moeten doen.
Al die jaren heeft zij haar verpleegkundige capaciteiten getoond in achtereenvolgens: Pav. 6, Pav. 14, Pav. 16, Pav. 12, daarna als waarnemend afd. hoofd in paviljoen 3, later werd ze daar afdelingshoofd na het vertrek van haar zuster, toen nog enige tijd als afdelingshoofd in paviljoen 15 en via paviljoen 4 naar afd. C in ‘De Enk’.
Zr. Krol: ‘Ik heb ontzettend veel herinneringen, ook minder mooie natuurlijk, maar als ik opnieuw zou moeten beginnen, zou ik niets anders kiezen. Het afscheid nemen van degenen met wie je steeds samenwerkte en vooral ook van een afdeling met zestig patiënten, vind ik het ergste, maar langzamerhand leef je er toch naar toe’.
Bij het ter perse gaan kunnen we nog niets schrijven over de receptie, die Zr. Krol wordt aangeboden op 22 februari; we hopen dat het een gezellige ontvangst zal worden en eerlijk gezegd twijfelen we daar ook niet aan. In ieder geval wensen we U 22 februari een onvergetelijke dag na al Uw zorg voor de patiënten om hun verblijf hier zo aangenaam en huiselijk mogelijk te maken. Zr. Krol, U blijft midden tussen alle bekenden in Zuidlaren wonen, dus tot ziens.

Red.

blz. 6 – Sociale uitkijkpost

DE SOCIALE UITKIJKPOST

Minimumloon

A.O.W. en A.W.W.

Sinds 1-1-’74 zijn de uitkeringsbedragen resp. per jaar en per maand:

Pensioenfonds P.G.G.M.

Woningsituatie in Zuidlaren

Publicaties in Trouw en Het Orgaan

C.A. de Graaf
Personeelszaken

blz. 7 – S.O.P. organisatie – Terugblik op de feestavonden

IETS OVER DE STUURGROEP
ONTSPANNING
PERSONEEL ‘DENNENOORD’

Voor een ieder die het nog niet weet of vergeten is het volgende:
De Stuurgroep Ontspanning Personeel (S.O.P.) is een soort personeelsvereniging op vrijwillige basis. D.w.z. de personeelsleden betalen geen bepaalde contributie per maand voor lidmaatschap.
Een ieder die deel wil nemen aan een sport betaald alleen voor de deelname. De S.O.P. ontvangt jaarlijks een subsidie van de directie, om al de activiteiten te bekostigen.
De S.O.P. is van start gegaan in het voorjaar van 1968 met 2 personen, die de noodzaak hiervan inzagen. Dit breidde zich snel uit tot 6 mensen, die samen gingen werken aan het organiseren van sportieve activiteiten, zoals sportdagen etc. Hieruit zijn voortgekomen de jaarlijkse sportdagen in de vereniging en van de 5 noordelijke psychiatrische inrichtingen.
Om dit te kunnen doen zijn er volleybal- en voetbalteams gekomen, en individuelen, om deel te nemen aan de sportdagen.
Momenteel organiseert de S.O.P. de volgende jaarlijkse activiteiten: sinds kort en voor de goede gang van zaken heeft de S.O.P. een dagelijks bestuur en een aantal leden, n.l. voorzitter: dhr. P. Mijnheer, hoofd personeelscentrum, toestel 477 of 495; Secretaresse, mevr. B. Drenth, toestel 389; Penningmeester, dhr. S. de Wacht, monteur technische dienst, toestel 434; Algemeen adjunct, de heer B. Nieuwland, hoofd V.O.C., toestel 410. Leden van de S.O.P. zijn: mej. B. Bulthuis, mentrix, toestel 483; dhr. J. Plantinga, werkmeester A.T., toestel 343; dhr. E. Bergsma, psycholoog, toestel 379; dhr. G. Timmer, 3e jaars leerling verplegende, toestel 390.
Mocht U suggesties, voorstellen, ideeën of wat dan ook maar hebben voor activiteiten etc., neem contact op met één van de S.O.P.-mensen. Alleen dan kunnen we optimaal functioneren.
Bij voorbaat onze dank.

S.O.P.-‘Dennenoord’

TERUGBLIK OP
NIEUWJAARSFEESTAVONDEN

Jammer dat alle dingen zo langzaam komen en zo snel voorbij zijn. We dachten dat we dit ook van deze nieuwjaarsfeestavonden konden zeggen.
De tijd van voorbereiding is vaak zo lang (±3 maanden) en ook de tijd van afwerken duurt lang (tot ±04.30 uur ’s ochtends).
Waar het allemaal om gaat is zo maar voorbij, vooral wanneer het zo ontzettend gezellig is als op deze voorbije feestavonden.
Deze avonden droegen het karakter van een ouderwets gezellig ‘Dennenoord’-feest. Dat hebben we dan wel in de eerste plaats te danken gehad aan de volledige medewerking van onze directie. Zonder hun financiële steun en goedkeuring kon het nooit zo worden.
In de tweede plaats kon dit gerealiseerd worden door de enorme organisatie, welke verricht is door de leden van het S.O.P. Weliswaar bijgestaan door de mensen van de technische afdeling van de A.T., ook voor de inzet van de mensen van Hotel Braams, alsmede van het personeel van het V.C. en last but not least de vrijwilligers uit ons personeel, die hun vrije uren hebben gegeven om de eterij klaar te maken. U allen, die meegewerkt hebt aan het realiseren van deze feestavonden, langs deze weg en zonder namen te noemen, allen enorm veel dank voor uw hulp en inzet. Ten derde willen wij U, personeel van ‘Dennenoord’, bedanken voor uw aanwezigheid. Want wat doe je wanneer alles geregeld is, maar er komt geen publiek. Daarom nogmaals dank voor uw aanwezigheid op deze voorbije feestavonden. Directie van ‘Dennenoord’, veel dank voor uw aandeel in deze feestavonden, voor uw aanwezigheid, kortom voor alles wat u voor ons als personeel deed. Ook de leden van het Stichtingsbestuur willen wij langs deze weg onze erkentelijkheid betuigen voor hun aanwezigheid. We hopen, dat het u goed gedaan heeft om ook eens op deze wijze in ‘Dennenoord’ te zijn. En wel zo goed, dat u het volgend jaar ook weer onze gasten wilt zijn.
Voor het volgend jaar zijn de artiesten gecontracteerd en wel op de volgende data: vrijdagavond 24 januari 1975, vrijdagavond 7 februari 1975. Wat er gaat gebeuren en welke artiesten komen, blijft nog een verrassing, we komen er spoedig op terug. Eén ding willen we wel zeggen: koop alvast een agenda voor 1975 en reserveer één van deze avonden. U weet nog hoe snel de toegangskaarten voor de Snip- en Snap revue de deur uitgingen. Hetzelfde gaat u nu weer gebeuren, maar dan op beide avonden.
U weet dat heel moeilijk is om het ieder naar de zin te doen op zulke feestavonden. Daarom willen we, gezien zoveel kritiek vooraf, U personeel van ‘Dennenoord’, vragen, geef de Stuurgroep Ontspanning Personeel eens ideeën, suggesties, etc., zodat wij zoveel mogelijk een universele avond kunnen organiseren. Dus gaarne geen mondelinge kritiek, maar schriftelijke ideeën! We verwachten van alle 700 en nog wat personeelsleden reacties, waarvoor bij voorbaat onze dank.

Stuurgroep Ontspanning Personeel
‘Dennenoord’

Het ligt in de bedoeling om op Dennenoord een toneelclub op te richten. De bedoeling hiervan is per jaar een toneeluitvoering te geven of een cabaretvoorstelling.
Dit kan echter alleen doorgaan bij voldoende deelname. Van de deelnemers wordt verwacht dat deze op de afgesproken avond wel aanwezig moeten zijn.
Opgave bij dhr. B. Nieuwland, opleidingscentrum, telefoon 410.

Vrijdag 29 maart
treedt voor U op het toneelgezelschap ‘Arti’ uit Zuidlaren, dat een klucht opvoert.
Voor het personeel dat zo vaak heeft gezegd, ‘wanneer komt er een fijn toneelstuk, zo’n ouderwetse.’
Aanvang 20.00 uur. Kaarten aan de zaal verkrijgbaar à f 3,50.
De recentie kunt U vooraf lezen in het ‘bokke-blad’ van 2 maart.

blz. 8 & 9 – Feestfoto’s

blz. 10 – Feest reacties – De chef

ENKELE REACTIES OP DE FEESTAVOND 8 FEBRUARI

Dhr. Hovinga:
Dhr. Hovinga: ‘Ik vond Jan Blaaser prima, ik ben een geweldig liefhebber van Jan Blaaser. Hij is een echte artiest, het had van mij nog wel langer mogen duren’.
De volgende vraag aan de heer Hovinga was: ‘Vindt U het belangrijk, dat deze avonden er zijn?’ Heel bevestigend antwoordde hij: ‘Ja zeker, het is heel goed al deze mensen weer eens te ontmoeten. Voordat men met deze avonden begon, was er een nieuwjaarsreceptie, maar de belangstelling werd minder en dan wordt het tijd, dat er weer eens nieuw leven ingeblazen wordt. De heer Hovinga slaat de benen over elkaar en gaat er nog eens gezellig bij zitten. Hij vertelt verder: ‘Weet U, al de mogelijkheden tot contact, die er zijn, moet je aangrijpen, want deze mogelijkheden zijn toch al veel minder dan vroeger. Kijk, vroeger had het personeel veel meer contact met de boekhouder, b.v. toen haalde men het salaris zelf bij mij op.
Ja, het is hier wel gezellig, maar ik vind de muziek wat te hard, je kunt elkaar haast niet verstaan, en dat is in alle vertrekken zo. In de zaal was dat ook al zo, de stem van Joke Bruys gierde door je hoofd.”

Dhr. Smallenbroek:
De heer Smallenbroek zat gezellig aan een glas wijn in de wijnkelder. Ik vroeg hem of ik hem wat vragen mocht stellen en wat zijn reacties in ons blad mocht plaatsen. Nadat wij ons eerst naar een plaats begeven hadden, waar wij elkaar beter konden verstaan, begon het gesprek. Vraag: ‘Hoe vindt u deze avond?’
Antwoord: ‘Geweldig leuke avond, en ik heb enorm veel bewondering voor de organisatie, en wat is het fijn, dat er zo’n mooi gebouw tot onze beschikking is. Het is goed, dat deze avonden er zijn voor het contact van al het personeel onderling. Ik vind het zelf ook erg fijn weer eens de mensen van ‘Dennenoord’ te ontmoeten, ik kom erg graag op ‘Dennenoord’. Het is ook een mooie omgeving, Zuidlaren is ook een leuk plaatsje.’
Vraag: ‘Bent U bekend in Zuidlaren?’
Antwoord: ‘Ja zeker, ik heb hier familie wonen,, en ik ben zelf in Assen geboren. Ik ken ook nog heel wat gepensioneerde Dennenoorders.’ De heer Smallenbroek noemt een aantal namen. ‘Want ik ben al vanaf 1948 bestuurslid. Ja mevrouw, ik heb heel wat feesten meegemaakt hier, maar het allermooiste was voor mij het feest van 75-jaar ‘Dennenoord’. Toen kon ik de polonnaise nog meedansen, dat gaat nu wat moeilijker. Het was tevens een reünie voor het oud-personeel.’ De heer Smallenbroek is een geweldig enthousiast verteller, o.a. vertelde hij nog dat hij vijf aapjes van kleinkinderen heeft, waar hij erg van geniet, en die hij verwent, want, zegt hij: ‘Dat is nu het voorrecht van Opa’s, die mogen hun kleinkinderen verwennen.’

Paul Bitter:
Paul Bitter vindt deze avonden belangrijk, omdat allerlei mogelijkheden van contact zijn. ‘Ik kom nu eens met andere ‘Dennenoorders’ in aanraking, met andere disciplines.’ Paul vindt het vormingscentrum hier wel geschikt voor, maar hij vraagt zich af, of het goed is, dat dit feest juist op vrijdag avond gehouden wordt, want op deze avond zijn de meeste activiteiten voor patiënten. ‘Realiseert men zich wel voldoende dat men hier een enorm stuk activiteit voor de patiënt blokkeert?’

Nog enkele reacties, die me zo hier en daar ter ore kwamen. ‘Och, we hadden eigenlijk niet zo erg veel van Jan Blaaser verwacht, maar het is echt meegevallen. ‘Joke Bruys was wel goed.’ ‘Wij vinden het erg belangrijk, dat deze avonden er zijn, van ons mogen er wel meer van deze avonden komen.’
Er waren enthousiaste reacties van jongeren over het spontaan meefeesten van mensen, waar zij het niet van verwachten.
Dhr. Luiks: ‘De opzet van deze avond vind ik uitstekend. Nu, tijdens het nafeest, staat heel Dennenoord in het teken van feest. Wat de show van Jan Blaaser betreft, die vond ik op enkele punten maar matig.

DE CHEF

Bijna een ieder heeft een chef boven zich. Besef dat hij ons medelijden behoeft, omdat hij blijkbaar nooit goed kan doen, want….
Als hij grappig is, is hij te familiair.
Als hij ernstig is, is hij een zuurpruim.
Als hij jong is, weet hij het natuurlijk niet.
Als hij oud is, is hij een oude sok.
Als hij met iedereen praat, is hij een kletsmeier.
Als hij het niet doet, voelt hij zich te hoog.
Als hij mensen op grond van prestatie en bekwaamheid promotie laat maken, kent hij zijn mensen niet.
Als hij mensen kent, kiest hij vriendjes.
Als hij er op staat, dat men zich aan de voorschriften houdt, dan is hij lastig.
Als hij het niet doet, is hij een slappe vent.
Als hij verlangt dat zijn mensen hun plicht doen, dan is hij een uitslover.
Als hij het niet doet, krijgt hij van zijn baas te horen, dat hij te veel aan de kant van het personeel staat.
Als hij zijn ogen de kost geeft, is hij een spion.
Als hij het niet doet, dan maakt hij het zich te gemakkelijk.
Wil hij daarom alle klachten voorkomen, dan moet hij bezitten: de wijsheid van Salomo, het geduld van Job; de huid van een olifant, de slimheid van een vos en de moed van een leeuw.
Hééft hij deze eigenschappen, dan zegt men:
‘Die vent heeft altijd geluk’

blz. 11 – Dennenoord christelijk? Ja of nee III

DENNENOORD CHRISTELIJK? JA OF NEE

Beste mijnheer Luiks,
Het is ondertussen al weer een poos geleden sinds u de laatste brief hebt verstuurd.
Ondertussen zijn de eerste schriftelijke reacties ook binnen en gelukkig zijn het zeer uiteenlopende meningen.
Van verschillende kanten hoor ik dat we langs elkaar heen praten.

Ik kreeg de indruk dat ze vonden dat we niet konkreet genoeg met het onderwerp bezig waren en te veel afdwaalden naar losse bijgedachten.
Ik krijg de indruk dat u zich bezorgd maakt dat het werken op ‘Dennenoord’ minder inhoud krijgt als het predikaat Christelijk er af gaat.
U zegt echter in uw eerste brief dat alles op deze wereld vanzelfsprekend Christelijk moet zijn en ook de heer Valk zegt dat je moet leven vanuit de Bijbel. Ik vind dan dat je dat ene woord best weg kunt laten of het ‘menselijk’ noemen zoals Peter Roelofsen.
Mijn mening is, dat je helemaal geen volgeling van Christus hoeft te zijn om diepgang aan je leven te geven.
Deze diepgang hangt echt niet af of je nu toevallig het geloof in Jezus Christus hebt of niet.
Zonder dit speciale geloof kun je leven en kan het leven van een ander ook best zin hebben, en van dit geloof hoef je ook geen kapstok te maken waaraan je allerlei (voor mijn gevoel) normale menselijke faciliteiten hangt.
In de huidige maatschappij konstateer ik echter wel een vorm van ‘we leven maar raak en doen maar’ (naar mijn idee ontstaan uit een ontevredenheid met de bestaande situatie).
Ik dacht dat we ons (vooral in de begeleiding van mensen) moesten hoeden voor een dergelijke mentaliteit. Ik meen echter, dat de meeste patiënten die in ‘Dennenoord’ komen alleen geholpen willen worden om hun verdere leven zo harmonieus mogelijk voort te zetten.
In de eerste plaats moet ‘Dennenoord’ voor deze mensen een ziekenhuis zijn, waar ze behandeld worden en buiten hun probleem zo veel mogelijk vrijgelaten m oeten worden.
Dat betekent ook dat als iemand niet meer wenst dan optimale ziekenhuisverzorging je hem niet meer hoeft en mag geven, en ook dat als iemand meer nodig heeft, de mogelijkheid hiervoor ook geboden moet worden.

Beste Binus,

Mede namens mijn vrouw onze dank voor de Nieuwjaarswens, die we van jou en Ine ontvingen. En intussen heeft Dennenoord zijn feestavonden gehad, waarvan ik de laatste meebeleefde. Met veel genoegen, omdat je zo met velen kon praten en kennismaken.
Je schrijft dat de meningen over onze briefwisseling uiteenlopend zijn en dat je hebt gehoord, dat we het onderwerp niet konkreet genoeg behandelen.
‘k vraag me af, wat bedoelt men met konkreet. Tegenstellingen zijn gemakkelijker neer te schrijven, maar het ie een koude bedoening. B.v. jij zegt: van God weet ik niet iets goeds, maar de mens is goed: ik zeg: God is goed en de mens is niet goed.
Een dergelijke situering kan juist zijn, maar dan moet je komen tot een gesprek. Want een gesprek, communicatie, is het middel om alles belangrijk te maken. Dat maakt het leven waardevol. Met wat je schrijft over de mentaliteit van het: ‘leef maar raak en doe maar’ (Hoe begrijpelijk soms, maar ook hoe fout), kan ik geheel instemmen. Je schrijft ook over diepgang geven aan je leven als christen of niet als christen. Nu zijn wij mensen zo verschillend. ‘k Zou liever willen zeggen: een christen is anders dan een niet-christen. Een gelovend mens heeft ook communicatie, gesprekken met zijn God. Daarin is hij anders.
Even iets persoonlijks. Toen ik als jongeman uit een groot gezin zelf een zaak zou beginnen, had ik maar weinig geld en de risico’s waren groot. ‘k Heb toen aan de Here Jezus gevraagd om gezondheids en dat ik zou slagen. En ook beloofd dat een deel van mijn tijd steeds voor Hem zou zijn. ’t Was een soort verbond. Dat was een gesprek, Binus, even werkelijk als deze briefwisseling tussen jou en mij.
Soms praten mensen met de Heer over hun studie, over iemand waarvan ze houden, soms over ziekte of ongeluk, ja over van alles.
En altijd is het antwoord belangrijk, waardevol. Ook zelfs als hun wensen niet worden ingewilligd. In deze gesprekken, in deze communicatie is een gelovig mens anders dan anderen.
Met dit gegeven wordt, rekening gehouden in een christelijk ziekenhuis. Met een optimale verantwoordelijkheid voor het welzijn van zieke en gezonde medemensen, welk verantwoordelijkheidsgevoel wordt gevoed door het persoonlijk omgaan met God.
Je haalt aan, dat ik in de eerste brief schreef, dat alles op deze wereld christelijk zou moeten zijn. Dat meen ik ook van harte. En dat heeft niets te maken met bevoogding (Peter Roelofsen), maar dat heeft alles te maken met feiten.
Ik zou de stelling willen verdedigen: zonder christelijk geloof geen barmhartigheid! De sociale, medische e.a. barmhartigheid die er in de wereld is, is er dankzij het christelijk geloof. En al gelooft men zelf niet, dan is die barmhartigheid er nog door overlevering.

Want wat zegt een Mohammedaan: ‘ik rijk, hij arm; ik gezond, hij ziek; ’t is Allah’s wil, die arme moet zichzelf maar helpen’.

Denk aan het onbarmhartige van het Kastenstelsel van de Hindoes. Aan de hardheid van de oude Bataven. Aan de concentratiekampen en de onmenselijke wreedheden in Rusland. Aan de 40 miljoen doden in het nieuwe China. Dit alles is ‘menselijk’.
Binus, ik ben er dankbaar voor dat we nog weten van christelijke naastenliefde en barmhartigheid. We beseffen dikwijls onze eigen rijkdom niet.

blz. 12 & 13 – Verslagen – Diversen

CARNAVAL INAS-STAGIAIRES

Dinsdagavond 22 januari hadden de INAS-meisjes carnaval in de huiskamer van het Noorder-Sanatorium. Het werd een druk bezocht festijn.

Er waren allerlei figuren aanwezig: van dikke boeren, tot oude vrouwtjes en hippe vogels.
Ook was er een bruidspaar aanwezig welke de eerste huwelijksnacht doorbracht in het N.S.

Natuurlijk was juffrouw Lam ook ‘gekostumeerd’. Ze heeft de avond gestolen. Er werd gezellig gezongen, gedronken, gedanst en gegeten.
De slaatjes vooral waren lekker. ‘Geweldig dames, jullie kunnen er wat van, werd er gezegd door enkele heren in het P.C., want daar ging de ploeg van hoger en dorst ook nog even heen.

Tijdens het optreden van de gezusters Poep kwamen enkele personeelsleden van beneden naar de huiskamer om een groepsfoto te maken.
De winnares van de affiche wedstrijd werd C. Bulder. Dit werd beoordeeld door alle carnaval deelnemers.
Het was er gezellig zeiden de dames ’s nachts onder het poetsen en boenen van gezicht en benen, we hopen het nog eens weer te doen.

Old lady Myrlin
Oef Sweety Feed Oef

VOETBAL

FC Dennenoord – Z.V.Z. ging niet door, doordat Z.V.Z. 1 nog een wedstrijd moest inhalen.

Gary

V.V.G. – FC Dennenoord ging ook niet door, want het terrein werd afgekeurd.

Gary

FC Dennenoord – VAKO: 6-1
FC Dennenoord had veel gehoord en inlichtingen gekregen over VAKO en dat moest een vrij stevige ploeg wezen.
Maar FC Dennenoord is een ploeg die constant in beweging is en dat VAKO gewoon doldraaide voor eigen doel. We stonden in de eerste helft voor met 3-0 en dit bouwden we uit tot de eindstand van 6-1 voor Dennenoord, dit door goede samenwerking in de hele ploeg! Proficiat!

Gary

FC Dennenoord – Seven United: 11-1
FC Dennenoord is op de uitnodiging van paviljoen 7 ingegaan om tegen het desbetreffende paviljoen te gaan voetballen.
Ik zal in het kort zeggen: FC Dennenoord was beter met getrainde voetballers en de uitslag van elf tegen één liegt er ook niet om. Het bleef lachen geblazen, maar wel heb ik bewondering voor die mensen die nog nooit gevoetbald hebben en dan toch nog leuk partij geven.
Verder moet ik erbij vertellen, dat de mooiste goal toch wel op naam van Seven United kwam te staan, vlak voor het einde van de wedstrijd: corner op links, wordt genomen, hoge bal, doorgekopt en goal.
Verder was de organisatie wat betreft bier in de rust en moe rondhuppelend met marssen.
Voortreffelijk jongens!
Ook moet ik er nog bij vertellen dat de jongens en meisjes die op en rondom het voetbalveld stonden toch wel echte voetballiefhebbers waren, want het regende pijpestelen en als je humeur daar dan toch nog goed onder blijft, dan wil dat toch wel zeggen dat het voetbal op Dennenoord zowel door spelers als door publiek erg gewaardeerd wordt.

Gary

Denk iedereen er aan, op de training te komen elke woensdagavond van half zeven tot acht uur, dit ook i.v.m. de komende Sportdag.

Gary

JACHTTERUGBLIK 1973

Het jachtseizoen nadert zijn eind. Met weemoed denk ik terug aan het afgelopen jaar, waarin de heer Hunter mij met volle teugen heeft laten genieten van al wat de natuur me te bieden heeft.
Zoals het lichtbevroren meer waar ik langs de wallekant nog het geklapper hoor van een zilvermeeuw die weg probeert te kruipen voor mijn voetstappen die knisperen in de sneeuw. Als ik dichterbij kom, zie ik een rode vlek, fel afsteken tegen de witte sneeuw.
De meeuw kan niet weg komen. Hij tolt wanhopig in het rond met zijn kapotgeschoten vleugel die sleept over de grond.
Ik neem hem mee naar huis, en help hem de dagen die hem nog resten zo goed mogelijk door. Of, zoals die keer toen de aangeschoten meeuw nog wel kon zwemmen en we hem later weer vonden, dood, aangevreten door de ratten.
De haas mag dan wel niet sterven aan de door de jagers zo gevreesde leverbot en het konijn ook niet aan de vreselijke myxomathose.
Wel is het hem vergund te sterven aan de veelal gelegenheidsjagers toegebrachte schotwond, die lang niet altijd direkt dodelijk is.
De schade aan het milieu (b.v. in het natuurgebied rond Zuidlaren) door jagers veroorzaakt, is aanzienlijk.
De fazant die voor het jachtseizoen nog lawaaierig uit het struikgewas opvloog als ik aan kwam fietsen, is er nu niet meer.

Nu lopen er hunters door de weilanden (vaak met z’n tienen naast elkaar, plus de nodige honden) ieder bewegend dier neerschietend, die dan ook geen enkele kans heeft te ontkomen. Op het moment dat ik dit schrijf, ligt er weer een vogel in de keuken te sterven.
Hopelijk is hij morgen uit zijn lijden verlost.
Dankbaar ben ik de redaktie van ons leuke blad, dat ik de ingezonden stukken van dhr. Hunter heb ik kunnen lezen, die ons het nodige vertelden over zijn faunabeheer.
Mmidlaren,
januari 1974

Protector

Wild-West op ‘Dennenoord’?

Het gebeurde in een nacht, niet lang geleden.
Schoten klinken, een auto trekt op en stopt weer. Nieuwe schoten.
Wild West op ‘Dennenoord’?
Je hoort zoveel tegenwoordig…

Wie waren de slachtoffers?
Dat waren precies elf konijnen,
er moest afgeschoten worden…

Toch is zoiets een schrik, zo dichtbij
Voor de nachthoofden onderweg,
voor wachtenden in de paviljoenen,
voor patiënten misschien die wakker zijn.
Wild West? dat nou niet,
maar wel elf konijnen en een stel echt geschrokken mensen…

(Ingezonden)

Geachte redactie,

’t Is haast een jaar geleden dat mijn vrouw als gepensioneerde van Dennenoord het personeelsblaadje ontvangt en uit haar naam moest ik eens informeren wat ze er voor moet betalen.
’t Is in de loop van dit jaar 65 jaar geleden dat ze als leerling verpleegster op Dennenoord haar werk begon en is in 1925 weer vertrokken. En dit jaar is het 60 jaar geleden dat ondergetekende daar in die functie in dienst trad, maar heeft het niet zo lang volgehouden.
Als we het blaadje lezen merken we wel dat er in de loop der jaren heel wat veranderd is op Dennenoord. Nu zijn we wel een keer of wat op de reüniebijeenkomsten geweest van oud personeel, maar dan merk je niet zo veel van het interne leven van de stichting en gaat de belangstelling ook meer uit naar oude kennissen. Zouden er nog zijn uit die tijd die het blaadje ook lezen?
We stellen het wel op prijs het te ontvangen. Dennenoord is nog wel eens onderwerp van ons gesprek. Wij worden zo langzamerhand al tot de hoogbejaarden gerekend.
Ik heb nu al wat gevraagd en verteld en stop er nu mee.

Fam. R. Visser-v.d. Wal
Maria Louisestraat 7,
Sneek

Misschien zijn er oude bekenden die u hun reactie nu sturen (red.).

Pennelikjes

= Vormingscentrum: het Rijk van De Rijk
= Moderne psychiatrie: en passant ont-slaan
= Wietske flacht met Jan Willem
= Vroeger waren verpleegsters vaak potig en handig; tegenwoordig zijn ze meer mondig, zelfs bekkig
= Vraag aan een O.R.-lid: ‘wat doe je daar nu eigenlijk?’Antwoord: ‘Doen? Niks! Maar je wordt nog eens wat gewaar’.
= De Enk-C: janken om Janna
= Nieuwe naam voor Smallenbroek: Soulbroek
= Predikantenkonferentie: er gaan dominees voorbij, ze gaan alsmaar voorbij
= Bestuur Dennendal: nee Carel, nee Carel, niet vandaag; nee Carel, nee Carel, al wil je nog zo graag.

Punter

blz. 14 – Puzzel

KRUISWOORDRAADSEL

OPLOSSING VORIGE KEER

blz. 15 – Vietnam – Varia

MUTATIES

In dienst

EEN HOOFDBREKERTJE

VOORWAAR…

Een psychiatrisch ziekenhuis is de plaats waar mensen behoeren te beseffen dat zij een no rmale minderheidsgroep vormen in een krankzinnige maatschappij.

van den Elzen

BIBH VIEN HALAN
(NEDERLANDS ZIEKENHUIS VOOR VIETNAM)

EENZAAMHEID

BOSWACHTER EN MEUBELMAKER

Boswachter: ‘Wat sta je krom, heb je teveel meubels gemaakt?’
Meubelmaker: ‘Oh, ik heb zo’n pijn, en precies wat ik nodig heb, kan ik niet krijgen’.
Boswachter: ‘En wat mag dat dan wel wezen?’
Meubelmaker: ‘Twee druppels zweet van de boswachter’.
Eén dag later: (boswachter met flesje in de hand naar de meubelmaker)
Meubelmaker: ‘Wat is dat nu?’
Boswachter: ‘Precies wat je vroeg, twee druppels eerlijk zweet van de boswachter. Nou zul je wel gauw beter wezen’.
Meubelmaker: ‘Jij… (wordt niet verder gepubliceerd…)

(We weten nog niet, of het heeft geholpen!)

blz. 16 – Kerkdiensten – Vormingswerk – Advertenties – Bloedgeven – Bibliotheek

KERKDIENSTEN

UIT DE BIBLIOTHEEK
NIEUWE AANWINSTEN

MEDEDELINGEN VORMINGSWERK

BLOED GEVEN

Het rode Kruis bestuur wil de aandacht vestigen op de bloedafname die gehouden wordt op 14 maart a.s. ’s avonds om 7 uur in de O.L. School, Emmalaan te Zuidlaren.
Komt allen, het is broodnodig.

Het bestuur

ADVERTENTIES

VERLOREN

En B-diploma insigne no. 30615, indien gevonden graag een berichtje naar pav. 8 bvd. Foekje Dorenbos.
Bij de crêche: herenfiets, gaarne inlichtingen op toestel 431, dhr. S. Mengerdoth

TE HUUR AANGEBODEN

Met ingang van maart: 1 grote plus 1 kleine kamer, mwvr. Jansingh, gelinge 7, Zuidlaren.

TE HUUR GEVRAAGD

Huis in Zuidlaren of directe omgeving voor twee gezinnen (6 personen).
Hamstra, tel. 234

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.