Header - Personeelskrant DNO

1974-05 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Mei

blz. 2 – Van de redactie – Hunter – Bibliotheek

REDAKTIONEEL

Van examens tot en met ziekenhuisactie voor Vietnam.

Ook de advertenties mag U niet overslaan noch de agenda.
Mededelingen van de directie, activiteit van de ondernemingsraad.

Veel verslagen deze keer. Van sportactiviteiten, van nieuwbouw en opening, van boorperikelen, over conferentie en filmavond, over contact met de dames van de felicitatie-dienst…

Dan weet U wat er allemaal gebeurt; velen wisten het trouwens al, die waren er zelf.
Ook de interviews. ‘In gesprek met…’, deze keer de heer van der Weijde, over de interne dienst.

Ook is er een praatje met Klaas Kuipers over het discobal op Koninginnedag.

Als U dan met plezier de varia doorneemt, daarna de puzzel oplost, en U vervolgens voorneemt om ook eens iets over uw hobby te vertellen, dan bent U eerst wel weer even met dit nummer onder de pannen.

Maar vergeet niet de sportdag in ‘Vogelenzang’ op zaterdag 11 mei.

Redactie

Dit was Hunter (Foto bij het afscheidsstukje Hunter in het vorige nummer was wegens plaatsgebrek uitgevallen)

 

UIT DE BIBLIOTHEEK

Nieuwe aanwinsten:

 

blz. 3 – Van de direktie – Sociale uitkijkpost

VAN DE DIREKTIE

Commissies aan het werk

Medisch beleid – Nieuwbouw

De besprekingen betreffende de verdere uitvoering van de nota medisch beleid zijn thans zover gevorderd, dat er een aantal commissies is geformeerd, met het verzoek op korte termijn rapport uit te brengen. De commissies hebben betrekking op de plannen voor paviljoen 15, de afdeling voor aangeboren en verworven intelligentietekorten, en de afdeling voor patiënten met ernstige gedragsafwijkingen. Tevens is er een commissie die de problematiek betreffende de bejaarde patiënten bestudeert.
Aan de hand van de besprekingen en de te ontvangen rapporten zal er nu op korte termijn een globaal totaalplan moeten ontstaan, waarvoor van verschillende instanties de medewerking moet worden gevraagd. Wanneer het totaalplan is goedgekeurd, kunnen op onderdelen de verdere plannen en bouwtekeningen worden ontwikkeld.Wij zullen trachten op zo ruim mogelijk gebied de verdere aanvragen tot verbouwing en nieuwbouw in te dienen.
Dit betreft de verbouwing van paviljoen 15, nieuwbouw voor de afdelingen 3, 7, 8, 12 en 16. Dat dit toe nu toe niet is gebeurd is te wijten aan het feit, dat men eerst een totaalplan wil zien en goedkeuren, eer wij toestemming krijgen voor nieuwbouw.

Commissie actievere therapie

Naast de bovengenoemde tijdelijke commissies is er op 18 april nog een commissie geïnstalleerd, echter met een permanent karakter. Het betreft de commissie actievere therapie, waarin de problemen betreffende de verschillende deelsectoren van de actievere therapie kunnen worden behandeld en tot verdere uitbouw kan worden geadviseerd. De deelsectoren zijn de arbeids- en bezigheidstherapie, creatieve therapie, bewegingstherapie en het vormingswerk. Behalve de hoofden van deze deelsectoren nemen enkele vertegenwoordigers van de medische commissie en de hoofdenvergadering zitting in deze commissie. Voorzitter is de heer Ponte, de coördinator actievere therapie.

Wisselingen

Per drie april is de heer G.D. Schroor als afdelingsarts van paviljoen 9 opgevolgd door de heer H. Prins.
Per 1 mei wordt de heer E.J. Bergsma opvolger van de heer P. den Hartog, als psycholoog voor de afdelingen 7 en 8.

G.D. Schroor

SOCIALE UITKIJKPOST

Van het Centraal Bestuur van onze Vereniging ontvingen wij de salarismaatregel per 1 april 1974.

Overeenkomstig de door de Nationale Ziekenhuis Raad gegeven richtlijnen hebben wij besloten met ingang van 1 april 1974 de salarissen van de verenigingsregeling als volgt aan te passen:

 • a. Het salarisniveau per 1 januari 1974 (excl. de toeslag van de machtigingswet) wordt verhoogd met 3%, met een minimum van f 37,50 per maand.
 • b. De toeslag van de machtigingswet van f 30,- per maand wordt verhoogd tot f 45,- per maand. Op deze toeslag wordt een jeugdafbouw toegepast, waardoor voor jeugdigen de volgende toeslagbedragen zullen gelden:
  • voor 20-jarigen f 40,50 per maand;
  • voor 19-jarigen f 36,- per maand;
  • voor 18-jarigen f 31,50 per maand;
  • voor 17-jarigen f 27,- per maand;
  • voor 16-jarigen f 22,50 per maand;
  • voor 15-jarigen f 18,- per maand
 • In afwijking hiervan gelden voor leerling-verplegenden, leerling-therapieleiders en leerling-ziekenverzorgenden echter, ongeacht hun leeftijd, de volgende toeslagbedragen:
  • 1e jaars leerling f 31,50 per maand;
  • 2e jaars leerling f 36,- per maand;
  • 3e jaars leerling f 40,50 per maand;
 • De toeslagbedragen mogen niet worden meegeteld voor de berekening van de vergoeding voor overwerk en roostertoeslag. Voor de bepaling van de vacantnietoeslag dient het toeslagbedrag echter wel te worden meegeteld, evenals voor de bepaling van de pensioengrondslag, voor personeelsleden die op of na 1 april 1974 toetreden tot de P.G.G.M.

C.A. de Groot
Personeelszaken

HET FUNKTIONEREN VAN EEN AFDELING INKOOP IN DENNENOORD

In de loop van het vorige jaar is, na zorgvuldige en gedegen studie, door ons aan het bestuur het voorstel gedaan in de loop van 1974 over te gaan tot het instellen van een afdeling inkoop onder leiding van een inkoper. Dit voorstel is overgenomen en komt als zodanig in de begroting 1974 tot uitdrukking.
Rekening houdende met de meest recente ontwikkelingen bestaat het voornemen per 1 augustus a.s. met de nieuwe afdeling te starten onder leiding van de heer G. Hamstra, thans administratief medewerker op de afdeling boekhouding.
Als het gaat om de vraag: ‘inkoop van wat?’, dient het antwoord daarop te zijn: de inkoop omvat het inkopen van:

 • a. grondstoffen en gebruiksgoederen (artikelen), benodigd voor de vervaardiging van bepaalde produkten en/of voor bepaalde vormen van dienstverlening;
 • b. hulpstoffen en verbruiksgoederen (middelen), die voor de regelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk zijn;
 • c. duurzame bedrijfsmiddelen (inventarissen en andere kapitaalgoederen);
 • d. de diensten voor derden te leveren.

De inkoopactiviteiten als zodanig bestaan uit het verwerven van goederen en diensten op de voor het ziekenhuis voordeligste wijze. Enige hierbij van belang zijnde aspecten vormen de prijs, de kwaliteit, de leveringstermijn, de soliditeit en de marktpositie van de leveranciers en tenslotte de kwantiteit van de te leveren goederen en/of diensten.
De belangrijkste overwegingen die ertoe hebben geleid over te gaan tot het doen functioneren van een inkoopafdeling, zijn geweest:

 • a. een mogelijk meer doelmatige beoordeling van de inkoopactiviteiten;
 • b. een meer inzichtelijk administratief-organisatorische begeleiding van de inkoopactiviteiten en
 • c. een betere functionele taakverdeling van de personeelsleden.

Het is in dit stadium van voorbereiding (het effectueren van de genoemde afdeling en de beoordeling van de mogelijke consequenties die een en ander zal hebben op het functioneren van de overige diensten) nog niet mogelijk u een volledig inzicht te geven in de mate waarin en de wijze waarop de inkoopafdeling als zelfstandige afdeling zal opereren. Daarover zullen u tijdig nadere inlichtingen worden gegeven.
In dit verband is het goed U erop te wijzen, dat het niet de bedoeling ligt enige werknemer, die tot augustus a.s. zelfstandig inkopen heeft verricht, in zijn (overige) werkzaamheden te beknotten. Naast het bestaan van de inkoopafdeling zal blijken, dat men, als vrager naar goederen en diensten, zeer nauw betrokken blijft bij het inkoop-gebeuren.
Tenslotte zij hier opgemerkt, dat de inkoper qua plaats en qua functioneren in de organisatie, rechtstreeks verantwoording verschuldigd is aan de directie.

J.W. Flach

blz. 4 – Ondernemingsraad – Punter

RESUMÉ
ONDERNEMINGSRAADVERGADERING
donderdag 28 maart 1974

 1. Opening. Daar de voorzitter bij deze vergadering niet aanwezig kan zijn, staat deze vergadering onder leiding van de wnd. voorzitter, die in haar openingswoord aller aanwezigheid constateert.
 2. Notulen van de vergadering op 28 februari en 8 maart 1974. Naar aanleiding van de notulen van de vergadering op 28 februari komt het voorstel om de heer De Graaf in een later stadium nog eens uit te nodigen in een o.r.-vergadering, om op deze wijze als o.r. de ontwikkelingen rond de introductie van nieuw personeel te kunnen volgen. Het in de vergadering op 8 maart goedgekeurde reglement voor de jongerencommissie is door de C.O.R. op een drietal punten afgekeurd, en zal dus moeten worden herzien. De heer Bergsma zal dit verder afhandelen. Ook vraagt men om, zoals ook elders gebruikelijk schijnt te zijn, vakatures waarvan vroegtijdig bekend is dat ze zullen ontstaan in het personeelsblad te publiceren om zodoende eigen personeel de gelegenheid tot solliciteren te geven. Naar aanleiding van de in de notulen van de vergadering op 8 maart genoemde nota ‘Inkoop’ stelde de O.R. twee vrgaen, n.l.:
  1. Door wie en aan wie zijn de voorstellen op grond waarvan een afdeling inkoop nodig zou zijn.
  2. Kunnen de bevoegdheden van de inkoper beperkt blijven tot coördinatie en registratie, zulks naar aanleiding van art. 5.7.1. van het voorlopig reglement voor de O.R., waar als één der taken van de O.R. is beschreven: het bevorderen van de spreiding van bevoegdheden, zodat werknemers zoveel mogelijk worden betrokken bij de regeling van de arbeid in die sector, waarin zij werkzaam zijn.
 3. Mededelingen van de direktie. De voorzitter van deze vergadering meldt de instelling van een viertal commissies, n.l.: een bouwcommissie ten behoeve van de paviljoenen 3 en 12, een commssie ten behoeve van de renovatie van paviljoen 15, een ‘commissie leeftijdsopbouw’ en een commissie actievere therapie.
 4. Ingekomen stukken.
  • 4.1 Jaarverslag 1973, ondernemingsraad Valeriuskliniek; voor kennisgeving aangenomen.
 5. Benoeming van twee ondernemingsraad-leden, die de ondernemingsraad zullen vertegenwoordigen in de jongerencommissie. Via een schriftelijke stemming worden de heren Nieuwland en Timmer benoemd.
 6. Voorstellen tot wijziging van het voorlopig reglement. De voorgestelde wijzigingen, die verband houden met de overgang van ‘voorlopig reglement’ naar ‘definitief reglement’ worden zonder meer aangenomen, alsook de nieuwe bepaling, dat O.R.-leden slechts tweemaal herkiesbaar zijn. Enige discussie ontstond er rond de vraag of personeelsleden na één jaar, een half jaar of na twee maanden stemrecht moeten hebben. Indien de wet het toestaat, acht men twee maanden voldoende, behalve door diegenen die een dienstverband korter dan een jaar zijn aangegaan. Tenslotte ging de raad accoord men ’n nieuwe zetelverdeling, n.l.:
  • a. leerlingen 3
  • b. verpleegkundigen 3
  • c. para-medische functies (omvat: apotheek, laboratorium, vormingswerk, alle vormen van therapie) 2
  • d. med. psych. staf 1
  • e. huish. civ.-, techn.- en adm. dienst 4
 7. Rondvraag. De secretaris heeft behoefte aan een wnd. secretaris (bij ziekte, vakantie, enz.) In de volgende vergadering zal hierin worden voorzien. De heer Rutgers vraagt of er een uitwisselings-programma bestaat tussen ‘Dennenoord’ en een instituut in het buitenland. De voorzitter antwoordt dat uitwisseling slechts incidenteel gebeurt en dus n iet volgens een programma. De heer Oosting lijkt het zinvol de bezoekuren van ‘Dennenoord’ te publiceren, zoals dit door meerdere instituten in de omgeving gebeurt. De heer Kram vraagt naar de mogelijkheid van een stembureau in ‘Dennenoord’ ten behoeve van de moeilijk ter been zijnde patiënten. Dit zou met de gemeente moeten worden opgenomen. De heer Bergsma wijst erop, dat naast het door de gemeente geplaatste bord voor de verkiezings-pamfletten ook op enkele afdelingen verkiezings-reclame is gemaakt. Het lijkt zinvol om voor een volgende verkiezing in deze richtlijnen te geven: De heer Bouma bepleit om ook dit jaar de mogelijkheid tot vorming op enigerlei wijze te benutten.
 8. Sluiting. Daar dit voor zr. van der Meer de laatste vergadering was, neemt de O.R. afscheid van haar. Zij zal de benodigde ‘stukken’ overdragen aan haar opvolger, de heer v.d. Berg (NSm). De voorzitter dankt haar voor de trouw en inzet tijdens het jaar, waarin zij O.R.-lid was. De volgende vergaderingen zijn gepland op: donderdag 25 april en donderdag 30 mei a.s. Uw inbreng voor deze vergaderingen is welkom!

H. Zuidersma
Zuidlaren, 28 maart 1974

PENNELIKJES

 • Tang: van kerkarbeider tot tot profstudent in de godgeleerdheid
 • Dennenoord: J.W.F.-kazerne
 • Zuidersma: de veelvuldigste resumeerder van onze onderneming
 • A.N. uit de bibliotheek: kijk eens in mijn poppetjes
 • Geert Lukas: met wie is die jongen nu gehuwd?
 • Vlaanderen: wat moet die man nou met ’n rol van een wringer of iets dergelijks? Van zo’n knutselaar zou ik geen caravan durven huren
 • Watertoren: moet blijven! Voor mensen die hoog van de toren willen blazen.
 • Psychipraat: het aantal ingebeelde gezonden neemt af

Punter

blz. 5 – Interview Hr. van der Weijde

IN GESPREK MET
DE HEER V/D WEIJDE
HOOFD INTERNE DIENST

Dit keer is aan het woord dhr. v.d Weijde, hoofd interne dienst. Verdere statistische gegevens: gehuwd en vader van 11 kinderen. Dhr. v.d Weijde werkt al 42 jaar op Dennenoord. ‘In 1932 werd ik aangenomen als magazijnbediende met een weekloon van f 4,- een heel bedrag destijds. Ik werd uitgekozen uit 80 sollicitanten die op de vacature hadden gereageerd’. In 1942 werd hij benoemd tot magazijnmeester en sedert 7 jaar is dhr. v.d Weijde hoofd van de interne dienst alhier.
V. Wat omvat de interne dienst op Dennenoord.
v.d. Weijde: ‘Deze houdt in alles wat te maken heeft met: voeding, kleding, wasserij, huishoudelijk werk en schoonmaakdienst. Verder het intern transport, kapsalons, beheer van personeelscentrum, kantine en vormingscentrum en tenslotte de post- en reprokamer. De organisatie en leiding van deze diensten is aan mij opgedragen’. Als voorbeeld noemt v.d Weijde de onlangs in gebruik genomen post-reprokamer.
‘Er wordt dan gevraagd om eens een organisatie schema te maken. En dat doe ik dan na diverse mensen gevraagd en mijn licht opgestoken te hebben in andere ziekenhuizen. Er wordt dan een schema opgemaakt en dit wordt dan doorgenomen met de daarvoor aangetrokken of aangewezen functionaris. Dit alles valt onder mijn verantwoordelijkheid’. Dhr. v.d Weijde, die een vlotte prater is, heeft een veelomvattende taak, dat is duidelijk.
Zijn laatste stokpaardje is wellicht de nieuwe opzet van de schoonmaakdienst, die al in enkele paviljoenen in uitvoering is gebracht. ‘Op dit moment zijn er 6 afdelingen die op de nieuwe manier werken en we proberen dit in 1974 over het hele terrein te realiseren’. (wist u trouwens al dat we zover zijn dat op D’oord uitgezocht is dat de reiniging van 1 m² tapijt 15 seconden vergt en dat het schoonmaken van 1 m² harde vloer 4,5 seconden duurt).
Als de nieuwe opzet op het hele terrein tot uitvoer is gebracht, blijken er plannen te zijn voor een verdere scheiding in de afdelingen van verpleging en huishouding.
Als het redactielid dhr. v.d. Weijde vraagt of er naast z’n dagtaak nog wel ruimte is voor andere dingen antwoordt hij: ‘Vroeger was ik werkzaam in allerlei kerkelijke en politieke commissies, maar het is wel zo dat ik door deze zo in beslag genomen word dat ik ’s avonds niet zo bar veel zin meer heb om me met andere dingen bezig te houden’.

De heer Van der Weijde

Het gesprek verplaatst zich al weer gauw naar de dagelijkse bezigheden van dhr. v.d Weijde zoals bv. zijn bemoeienis met de wasserij: ‘Er komt vaak veel minder was terug dan er uitgaat’.
Het hoofd interne dienst kan, zoals hij zelf zegt, wel uren over z’n werk praten. We besluiten dit toch maar niet te doen omdat hij daar nu de tijd niet voor heeft en het redactielid het al moeilijk genoeg vindt om een samenvatting te maken van dit gesprek van drie kwartier. Bij het afscheid doet dhr. v.d Weijde (nogmaals) de belofte om binnenkort een stukje voor het personeelsblad te schrijven over Zuid-Afrika, waar hij samen met zijn vrouw enige tijd geleden enkele weken bij het gezin van zijn dochter heeft doorgebracht.

Redactie

FOTOWEDSTRIJD

Evenals vorig jaar, kunt U deelnemen aan deze fotowedstrijd. Als deze krant verschijnt en u dit artikeltje leest is de maand mei net aangebroken.

De meesten van U gaan dan nog met vakantie. Ook worden juist in deze periode van vakantie-houden veel foto’s gemaakt.

Foto’s in zwart/wit, in kleur of dia’s. Foto’s met afbeeldingen van de natuur, mensen, dieren en dingen. Verleden jaar vroegen wij U, om foto’s in te zenden waarvan de afbeelding lachwekkend moest zijn. Dat wilde zeggen, dat, wanneer je de foto bekeek je direct een grijns of glimlach produceerde, omdat de afbeelding daarom vroeg.

Veel mensen hebben dit niet begrepen, wat erg jammer was. Nu in 1974 vragen wij U om uw vakantiefoto’s, welk u dit jaar gaat maken. Probeert u nu eens erg gekke dingen te fotograferen, zodat wij (jury) kunnen lachen. Mocht dat niet gelukken, stuur dan uw mooiste vakantiefoto’s in. Wie weet zijn deze mooi genoeg om in de prijzen te vallen. Dus: Foto’s maken in uw vakantie 1974. de mooisten (maximaal 5 stuks) zendt u naar de jury.
Postadres Personeelscentrum.
Zet duidelijk leesbaar op de achterzijde van de foto’s, uw naam en afdeling waar u werkt. Zodat na beëindiging van de wedstrijd, 15 september, en na de beoordeling, we de foto’s kunnen terugzenden.

S.O.P.
P. Mijnheer

LENTE…..

Wanneer de lente is gekomen,
krijgt ieder weer vacantiedromen.
Al is ’t geen juni nog of mei,
straks maakt iedereen weer vrij.
Gaan hij en zij of zij of hij,
weer fijn genieten, vrij en blij.
Naar neerlands of europa’s stranden,
zo heerlijk lekker zonnebranden.
Maar luister wel naar goede raad,
wees als g’uw huis sluit wel paraat.
Er zijn er die er sport van maken,
om bij afwezigheid te kraken.
We komen met gebruinde rug,
graag in ons eigen huis terug.
En soezen na van ’t heerlijk feest,
dat dan weer is geweest.

J.G.V.

blz. 6 – Impressie conferentie – ‘Leefbaarheid’

LEEFBAARHEID IN DE HUIZEN

Dat was het thema van een conferentie georganiseerd door de christelijke vereniging van ziekenhuizen en diaconessenhuizen. In deze vereniging zijn samengegaan een aantal oudere organisaties op het gebied van Prot.-Christelijke Gezondheidszorg. Momenteel zijn hierbij een honderd huizen aangesloten. Het thema ‘leefbaarheid’ sloeg deze keer nu eens niet op de patiënten, maar op het personeel. Hiernaast over deze persoonlijke impressie van ds. Polman, één van de deelnemers aan deze conferentie vanuit ‘Dennenoord’.

We reden met zijn drieën Zuidlaren uit. Acht uur ’s morgens, woensdag 6 maart, richting Lunteren. Mijnheer de Graaf, van wie iedereen op ‘Dennenoord’ intussen weet, dat hij de adjunct-directeur personeelszaken is, juffrouw Bulthuis, ook bekend genoeg en ondergetekende. Vanuit de ondernemingsraad had Geert Timmer nog mee zullen gaan, maar toen hij zich realiseerde, dat deze conferentie op een cursusdag viel, niet lang voor het examen, oordeelde hij het verstandiger te kiezen voor de cursus. We reden dus naar het zuiden. Als je niet harder mag dan honderd kilometer duurt het allemaal wel wat langer, maar we maakten het ons gezellig onderweg en stonden toch nog ruimschoots op tijd aan de koffie in de ruime hal van het conferentieoord ‘De Blije Waerelt’. Het was er vol, … we zagen weinig bekenden.

Koffie op, we zitten in de grote zaal, microfoons voorin, heren achter een tafel op het podium. Welkom en opening, drie sprekers. Het gaat over de veranderingen in maatschappij en ziekenhuis. Genoemd worden vooral democratisering en specialisatie.

De heer de Graaf, tweede voorzitter van het C.N.C. spreekt als eerste. Hij heeft een buitenlands aandoend accent dat ik niet thuis kan brengen. Het meest treft mij de manier waarop hij het democratiseringsproces in bedrijf en ziekenhuis zet in het bredere verband van het functioneren van de democratie in de politieke sfeer. Daar zijn nogal eens klachten over. De gedachte, dat de democratie in de staat misschien stagneert, omdat de democratie in andere sectoren van de samenleving te ver achterop blijft, vind ik verhelderend. Het geeft het bezigzijn daarmee een nieuwe betekenis. Dr. Menges, psycholoog te Leiden. Hij brengt vooral het element van het toegenomen aantal disciplines in de ziekenhuiswereld en de grotere noodzaak daardoor van overleg en samenwerking.

Aan hem wordt het me opnieuw duidelijk dat het lezen van een samenvatting vooraf nog niet hetzelfde is als het horen van de man zelf. In zijn spreken komt hij genuanceerder over dan in zijn schrijven. Ds. Stoof, ziekenhuispredikant, in Zwolle. Het beste van hem vind ik het verband dat hij legt tussen het Bijbelse thema van het ‘onderweg zijn’ en de veranderingen in de samenleving. Het eerste als inspiratiebron voor een niet angstige houding tegenover het tweede.

De heren zijn uitgesproken, nauwelijks over tijd. 250 mensen verdelen zich over veertien discussiegroepen. ‘En wilt u vooral de grote lijn in het oog houden; deze drie kringen, veranderingen in de maatschappij, veranderingen in het ziekenhuis, belichting vanuit ethisch-theologische hoek’. Vraag en uitroepteken van de conferentieleider. Mijn groep is zeer gevarieerd. Leerlingen uit Wolfheze en de Valeriuskliniek. Een directeur van een zwakzinnigeninrichting, een directrice, een monteur van een technische dienst, een laborante, ongeveer vijftien mensen.

Het gesprek komt snel op gang. Het lukt een beetje in het spoor te blijven en reacties en ervaringen uit te wisselen. Veertien vellen vol, hingen – kort na het eten – de vragen en opmerkingen, conclusies en stellingen voor het podium. Ds. Bardeloos (van het vormingscentrum ‘De Klencke’) jongleert er voor langs, voegt samen, haalt naar voren, deelt in, maakt overzichtelijk. Twee assistenten lopen door de zaal. Ze vangen vragen, die nog worden afgevuurd op de inleiders die reageren op de samenvattingen van ds. Bardeloos. Microfoons zonder snoer, de techniek staat voor niets. Ondanks het duidelijk en bekwaam structureren van de conferentieleider, komt de derde gedachtenkring toch een beetje in het gedrang. Misschien in de groepen ook al, er staat niet zoveel over op de vellen.

We nemen afscheid. Op de terugweg praten we lang over democratisering en over de tot standkoming van de wet op de ondernemingsraden. Over het verschil in visie daarop tussen de confessionele en de socialistische partijen, die samenwerkten bij de tot standkoming van de wet. Over verschillende verwachtingspatronen t.a.v. de ondernemingsraden die daarmee samenhangen. Onze chauffeur weet veel van dit onderwerp af. Zo zie je maar weer dat conferenties stimulerend kunnen zijn, maar dat je niet altijd ver van huis behoeft te gaan om interessante gesprekken te hebben.

blz. 7 – Waterleiding

WATERLEIDINGNET

Ongetwijfeld zult u aan de grote bergen geel zand aan het begin van de Hoofdlaan gezien hebben en u hebt natuurlijk begrepen, dat dit verband hield met de nieuw aan te leggen waterleiding. Het is n.l. zo, dat Dennenoord, betreffende drinkwater, gevoed zal worden via een aansluiting op een hoofdleiding van het Zuidlaarder-net, welke aan de Sanatoriumzijde van de Stationsweg ligt. Om hierop aan te sluiten met een leiding, welke onze reinwaterkelder continu zal vullen, moest men onder de weg door. Daar deze kwetsbare leiding onder zo’n drukke weg komt te liggen moest men eerst een stalen mantelbuis onder deze weg doorpersen (dat gebeurde m.b.v. de machines die u er wellicht bij hebt zien staan), doch de mantelbuis liep vast en werd platgedrukt, waarna men, veel dieper, opnieuw is gaan persen met goed resultaat. De nieuw te leggen leidingen zijn van z.g. PVC (polyvinylchloride).

Hebt u vast wel gezien

Vroeger werd bijna uitsluitend gietijzer toegepast, maar dit materiaal is erg arbeidsintensief, duur, lastig om er later iets bij aan te bouwen en inwendig ruw, waardoor snellere aanhechting van organische stoffen en dus kans op dichtslibben. PVC is eenvoudig te verwerken, goedkoper en inwendig glad. Als het hele project voltooid is zal het net uit diverse kringen bestaan, zodat er wanneer ergens b.v. een breuk ontstaat, van twee kanten gevoed kan worden, hetgeen ook uiterst belangrijk kan zijn in geval van brand, want er kan uiteraard van twee kanten meer water aangevoerd worden dan van een kant. Ook wordt in de aftakleiding voor elk gebouw een afsluiter geplaatst. Het graafwerk op ons terrein is een uiterst riskante zaak, want overal in de grond liggen leidingen en kabels en de eerste kabels zijn al gesneuveld. In stukken grond waar geen leidingen of kabels liggen, wordt met een machine gegraven, de rest is handwerk. Alles wat buiten de gebouwen gebeurt wordt gedaan door derden, de aansluitingen in de gebouwen zullen worden uitgevoerd door onze werktuigbouwkundige afdeling. De leidingen die gelegd worden zijn vuil, maar alvorens tot in gebruikneming wordt overgegaan, wordt na het persen het betreffende leidingdeel gechloord, zodat u niet bang hoeft te zijn, dat er verontreinigd water uit de kraan zal komen.

Het pompgebouw zal van een geheel nieuwe installatie worden voorzien, welke zal bestaan uit twee drinkwaterpompen (met nog plaats voor een derde) en een brandbluspomp (capaciteit 100 m³/uur) plus de nodige schakelapparatuur. Als alles gereed is, zal vanaf de hoofdleiding aan de Stationsweg de reinwaterkelder gevoed worden (inhoud ± 350 m³).

De oude pompen

Vanuit deze kelder wordt het water door de pompen het terreinleidingnet ingepompt onder constante druk. Door de toepassing van dit systeem vervalt de functie van de watertoren, welke tot nu toe voor de benodigde druk zorgde door het hoogteverschil. Tijdens het overschakelen van het oude op het nieuwe net in gebouwen zult u korte, of langere tijd verstoken zijn van drinkwater, doch dit zal tijdig met de betrokken paviljoenshoofden worden besproken.

H.G. Zijlstra,
chef werktuigbouwkunde

blz. 8 & 9 – Sportverslagen – Sportdag ’74 – Aktiviteiten

HOE BESTAAT HET

Op vrijdagavond d.d….. speelde voor het personeel het toneelgezelschap Arti. Deze amateursvereniging was hiervoor uitgenodigd omdat toneeltongen beweerden dat er eens een toneeluitvoering moest plaatsvinden. De zaal ging open om half acht. Het publiek stroomde, sorry, druppelde binnen. Om acht uur gingen de gordijnen open en het spel begon. Het was een grandioze avond. Veel plezier, veel gelachen zo met elkaar. De aanwezigen 38 in totaal, hebben genoten. U vraagt zich af hoe bestaat het, voor deze 38 mensen. Wel het bestond voor blijde enthousiaste 38 mensen.

KLAVERJASCLUB

Dinsdag 9 april hebben we gekaart tegen de klaverjasklub van de fa. v.d. Woude uit Roden. De S.O.P. had het zo geregeld dat we in de gehoorzaal van het V.C. terecht konden. Het was al 8 uur voor we konden beginnen omdat er 1 klaverjasser van v.d. Woude niet was komen opdagen; maar gelukkig was er van ons iemand over zodat dat dus opgelost was.

Het spel ging de hele avond tamelijk gelijk op, maar bij de eindtelling bleek toch dat Dennenoord met 72686 tegen 71086 punten had gewonnen, een verschil van 1600 punten. Daarna werd overgegaan tot de prijsuitreiking. De klub van v.d. Woude had tien bijzonder mooie prijzen meegenomen en van de S.O.P. waren er twaalf mooie prijzen zodat de meesten nog een mooie prijs mee naar huis konden nemen ook.

We willen de S.O.P. bedanken voor de moeite die zij hiervoor hebben gedaan, want zonder hen is zoiets een stuk moeilijker te realiseren. Al met al was het een zeer geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is. We werden door onze tegenstanders gelijk uitgenodigd voor een revanche wedstrijd dit najaar.

Secretaris klaverjassen

 

DENNENOORD WON BASKETBALWEDSTRIJD TEGEN KAZERNE

Donderdagavond 28 maart om kwart voor zeven vertrokken we met 5 auto’s richting kazerne. Bij de poort van de kazerne aangekomen konden we zonder moeite doorrijden. In een run ging het naar de kleedkamer want we waren aan de late kant.

Ruim zeven uur begon de eerste wedstrijd tussen kazerne II en Dennenoord II. Deze werd met 10 punten verschil gewonnen door Dennenoord (15-25). Het spel maakte een wat rommelige indruk, er werd nogal eens slecht geplaatst en de basket gemist. Hierna werd gespeeld Kazerne I – Dennenoord I. Wat spelniveau betrof was de wedstrijd beter dan de vorige. De wedstrijd werd gefloten door een sportinstrukteur. De tussenstand was 14-20. Na 5 minuten pauze gingen de spelers met frisse moed weer verder. Dennenoord was duidelijk sterker dan haar tegenstanders, haar sterkste punt was de verdediging. Jack wist menig balletje te onderscheppen, en met scoren had hij ook geen moeite. Popko echter zorgde voor het hoogste aantal scores. Door zijn snelheid kon Dick vaak een bal onderscheppen en scoren.

De eindstand luidde: 36-57 in het voordeel van Dennenoord. De uitslagen van de twee volgende wedstrijden waren: Kazerne II – Dennenoord II 20-28. Kazerne I – Dennenoord I 45-56. In de tweede wedstrijd begon de vermoeidheid Dennenoord I duidelijk parten te spelen wat dan ook tot uitdrukking kwam in de einduitslag. Ze wonnen nog wel met 11 punten verschil, maar in de eerste wedstrijd waren dit 21 punten. Een kompliment voor beide teams van Dennenoord is hier zeker op zijn plaats; proficiat.

Enkele supporters

Dennenoord werd derde! En nu? De daad aan U!

ACTIVITEITEN

SPORTDAG 1974

In de personeelskrant van april hebt u iets kunnen lezen over de sportdag van de zes ziekenhuizen, welke op 11 mei a.s. gehouden zal worden in ‘Vogelenzang’ te Bennebroek. Langs deze weg willen wij u allen nogmaals attenderen op dit gebeuren, omdat hiervoor personeelsleden nodig zijn om:

 1. mee te doen aan de sporten
 2. belangstelling te tonen en als supporter(ster) aanwezig te zijn

Het vertrek op zaterdag 11 mei is om: 05.00 uur, vanaf de Cantine.
Het programma ziet er als volgt uit:

 • 09.00 – 10.00 uur Ontvangst
 • 10.00 uur Aanvang alle wedstrijden
 • 15.00 uur Aanvang zeskamp
 • 18.30 uur Warme maaltijd
 • 19.30 uur Prijsuitreiking
 • 20.30 uur Einde Sportdag

U kunt zich nog opgeven voor de volgende sporten: badminton-mixed; tafeltennis-enkel; schaken (2 personen); dammen (2 personen); biljarten; zeskamp, waarvoor 10 dames en 12 heren nodig zijn.
Speciale aandacht willen wij vestigen op deze zeskamp, waarvoor we personeelsleden nodig hebben, die niet persé over sportieve vaardigheden hoeven te beschikken.
Dus een ieder die er zin in heeft kan hieraan meedoen. Ook hoeven deze mensen n iet speciaal gekleed te zijn. Geeft u zich a.u.b. hiervoor op, zodat ook wij aan dit onderdeel mee kunnen doen.
Opgave voor alle onderdelen bij mevr. Drenth-Goes, toestel 389 (b.g.g. 363). We hebben plaatsruimte in de bussen voor 72 personen.
Wilt u er echt eens een dag tussen uit, ga dan mee naar Bennebroek en bel even 389. Nogmaals, vertrek 11 mei om 05.00 uur (’s morgens).
Ook de supporters(sters) hebben we broodnodig, om steun te geven aan collegae – deelnemers(sters) aan deze sportdag.
We hopen tenslotte dat de bussen afgeladen naar Bennebroek zullen gaan, waaraan dan te zien is dat het personeel van ‘Dennenoord’, DAADWERKELIJK ACTIEF is!!

Stuurgroep Ontspanning
Personeel ‘Dennenoord’

FC DENNENOORD VERNEDERD

Op 20-04-74 de revanche-wedstrijd FC Dennenoord – Seven United (pav. 7), de eerste wedstrijd verloren de laatsten met 11-1.
Deze ontmoeting waarbij Dennenoord wederom dubbele cijfers in ’t hoofd had, werd een groot debakle voor de uitdagers.
De aanval werd volkomen aan banden gelegd door vooral Meijer en Nolle, terwijl de sluitpost Vlietstra een uiterst betrouwbare indruk maakte.
Edoch werd het 1-0 toen FC Dennenoord van een misstap profiteerde. Met deze stand ging de rust in. Na de ‘thee’ (FC Dennenoord zou hiervoor zorgen) werd Dennenoord sterker. De conditie liet het afweten, half Seven United liep kreupel en toch kon Dennenoord niet doordrukken.
Na een corner van links, waarbij de bal op een ongelukkige wijze in het doel belandde, werd het 2-0.
Hierbij bleef het, ofschoon Venema (7) nog een zeer goede kans kreeg om het saldo te verkleinen, hetgeen echter mislukte. Al met al een leuke wedstrijd, welke onder een goede leiding en sfeer werd gespeeld en waarbij de 2-0 stand eigenlijk een grote mentale overwinning voor Seven was.

De sportjournalist

blz. 10 – Filmavond – ‘Family-life’

FAMILY LIFE

blz. 11 – Discobal – Gesprek met Klaas Kuiper

ONTMOETINGSAVOND
FELICITATIE-DIENST

Het is in de loop de jaren een gebruik geworden dat voor alle medewerksters aan de felicitatie-dienst een ontmoetingsavond wordt georganiseerd, meestal met een informatief en een ontspanning brengend gedeelte.
Die medewerksters dat zijn de dames van de vrouwenverenigingen van verschillende kerken in het dorp, die de door hun familie of vrienden vergeten patiënten op ‘Dennenoord’ met hun verjaardag bezoeken.
Niet alleen het programma voor zo’n ontmoetingsavond valt in de meeste gevallen in twee gedeelten uiteen, er zijn ook twee redenen voor het organiseren ervan. In de eerste plaats willen we (namens ‘Dennenoord’) de dames door middel van zo’n avond bedanken voor hun (bezoek-)werk; het tweede doel van de avond is: het bevorderen van het contact tussen de bezoekende dames en de afdelingshoofden, die daarom ook worden uitgenodigd.
Dit jaar vond die ontmoetings- of contactavond plaats op donderdag 21 maart j.l. (ook nu weer in het vormingscentrum).
Dokter Kits verzorgde het informatieve gedeelte van de avond met een korte uiteenzetting over o.a. werking, gebruik en misbruik van medicijnen. Juist dit onderwerp werd gekozen om de actualiteit ervan en het verhaal van dokter Kits had dan ook als titel: ‘Ze stoppen ze maar vol met medicijnen’. Uit de aandacht waarmee geluisterd werd, bleek dat het onderwerp goed gekozen was.

Na de pauze, waarin – onder het drinken van een kop koffie – de ontmoeting plaatsvond tussen de dames van de felicitatiedienst en de afdelingshoofden, traden op de Groninger Minstreels: een dame en twee heren, die (in Groninger klederdracht) met een programma van (zelf gemaakte) Groninger liedjes de dames en heren uitstekend hebben vermaakt. We hopen dan ook dat we er een beetje in zijn geslaagd om wat terug te doen voor de dames van de felicitatie-dienst.

N.v.h.H.

INTERVIEW MET DISKJOCKEY KLAAS KUIPER

Klaas Kuipers aan het werk

Zie je er ook tegenop wat de opkomst betreft?

 • Er komen ongetwijfeld veel mensen, zowel personeel als patiënten, terugkijkend op andere avonden ± 60% personeel en ± 40% bewoners.

Je bent dus terugkijkend op de laatste filmavond enthousiast?

 • Ja, het personeel zowel als de bewoners hebben positief gereageerd; dit vooral door de overeenkomst in de leeftijdsgroep.

Jullie hebben al meer dergelijke avonden gehad?

 • Ja, de eerste mislukte daarna ging het steeds beter.

Is deze vorm een basis voor de toekomst?

 • Dat hopen wij…

Is 30 april een goed gekozen datum?

 • Juist wel, want er is de hele dag iets te doen en dit zou dus een goede afsluiting kunnen zijn waaraan ieder mee zou moeten werken.

Het team V.C. heeft dit gelanceerd, er is enige medewerking gevraagd bij de S.O.P. en is dit ook bij de afdelingshoofden gebeurd?

 • Nee, dit is niet het geval. Wij rekenen er echter op dat zij in ieder geval komen en meedoen, spontaan dan te verstaan, want dit is toch een stuk menselijke therapie.

Is het niet nadelig dat er geen life-muziek aanwezig is?

 • Ja en nee; we missen natuurlijk het zien spelen van een groep, maar daar tegenover staat dat men een grote sortering heeft wat muziek betreft; harde en zachte muziek niet te vergeten, daarbij kunnen we de oude stijl weer eens draaien wat steeds goed inslaat.

Is de sortering dan groot genoeg voor zo’n avond?

 • Nee, daarom zou ik het personeel willen vragen voor deze avond platen af te staan (de volgende dag weer terug) en te bezorgen bij Klaas Kuipers V.C. te. 224.

Hoe reageren de bewoners hierop?

 • Zij vragen hier juist om, met als motief waarom mogen we overdag wel met Jantje en Pietje werken en kunnen we niet eens een keer samen dansen. Wij zijn toch ook mensen uit de maatschappij? Men ziet ons eens in een ander licht en wij hen die ons verzorgen, niet met een beker pillen maar als mens waar je meer aan hebt.

Wat is de laatste wens voor deze avond?

 • Dat deze zal slagen natuurlijk en dat we de mensen één avond bij de t.v. vandaan kunnen trekken opdat wij met elkaar iets goeds kunnen maken. Maar hier twijfel ik niet aan.

De redactie wenst u met deze avond veel succes. De volgende maand zien we er ongetwijfeld een verslag van.

Redactie

blz. 12 – Opening ‘molenmeer’

EXAMEN BRANDWEER

Enkele groepsleden die ingedeeld zijn bij de bedrijfsbrandweer van Dennenoord, hebben een opleiding gevolgd voor pompbediende en brandwacht 1e klasse.
Op 12 maart j.l. werd door de rijksbrandweerinspektie het examen afgenomen voor pompbediende.
Alle drie kandidaten van Dennenoord zijn geslaagd:
A. Dam
P. Miske
S.J. de Wacht

Ook 26 maart j.l. werd het examen voor brandwacht 1e klasse afgenomen.
De beide kandidaten van Dennenoord zijn ook hiervoor geslaagd:
W. Lensen
D.L. Pothoff

Comm. Bedr. brandweer

WAARSCHUWING

Op zaterdag 6 april j.l. circa 13:15 uur werd een bosbrandje ontdekt achter op het terrein van Dennenoord.
Door het snel optreden van de bedrijfsbrandweer kon erger worden voorkomen.
In verband met de aanhoudende droogte is voorzichtigheid met vuur geboden.

Comm. Bedr. brandweer

En nu zit alles weer onder de grond

OPENING A.T.-GEBOUW ‘MOLENMEER

Vrijdag 29 april 14:15 uur werd het nieuwe Arbeidstherapiegebouw achter het Zuiderpaviljoen geopend. De openingsrede werd gehouden door de adjunkt economisch directeur dhr. Flach.
Spreker bracht dank uit aan de ontwerpers, hoofdaannemer, onderaannemers en verdere medewerkers. De hoofdaannemer, De Groots Hou Bouw (G.H.B.) Vroomshoop, werd vertegenwoordigd door de heer Aaldering, deze bood namens zijn firma een bloemstuk aan.
Onderaannemers waren o.a.: Dhr. Marsman, welke de onderbouw, beton en metselwerk verrichtte. De firma Harwich had het onderdeel electrisch en geluidsinstallatie. De firma bood als cadeau de gong (bel) van het gebouw aan, welke reeds in de hal was geïnstalleerd.
G.T.I. verzorgde de verwarming, binnenriolering en waterleiding. Door deze werd een bloemstuk aangeboden waarin een wandklok was verwerkt. De firma Galvanitas bood als cadeau een afbeelding van oud-Drenthe aan. Deze firma leverde het meubilair van het gebouw.
Ook dankte dhr. Flach dhr. Veenstra, die van de afdeling ‘interieurverzorging’, welke vloeren aanbracht.
Tot slot kreeg dhr. De Jong, chef schilder van ons ziekenhuis, een woord van dank voor het schilder-, saus- en behangwerk.
Spreker noemde het geheel als geslaagd.
Na een dronk op het gebouw gingen de genodigden het gebouw bezichtigen. De redaktie wenst de toekomstige gebruikers een prettig werken in dit mooie gebouw.

Redactie

En hoe zullen we dit nu doen?

P.S. de naam ‘Molenmeer’ werd op een vergadering van de O.R. genoemd door dhr. J. Bouma.

blz. 13 – Telefonade – Spring er eens uit – Wist U dat…

TELEFOONADE

‘Met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord, goedenmorgen…. een ogenblikje, mijnheer, ik verbind U door…. halloooo….nee, ik zou het niet weten…. de Directeur-geneesheer is nog niet aanwezig…. even wachten, dan verbind ik U met personeelszaken….
Met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord…. oh, grutten! Hoe is het met jou?…. van waar bel je?….. okay hoor, die ik, dooooeeeegh!!….
Goedendag mevrouw…. goed mevrouw…. nee mevrouw…. dan kunt U beter straks nog even bellen, mevrouw….
De telefoniste, mevrouw…. altijd, mevrouw…. dag mevrouw!….
Met Poorta??…. mag ik om half elf zes gebakjes?…. ja hoor, gemengd…. ja, bij mij…. goed, hoor, daaag!!….
Met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord…. ik zal even voor U nakijken…. hallo, dat is iedere woensdag en alle weekenden…. fijn hoor, daaag!….
Dennenoord…. goedemiddag…. ik zal U doorverbinden….
Een ogenblik nog, het toestel is in gesprek…. Ja, hallo, met de telefoniste, wilt U het gesprek beëindigen want er komt een interlokaaltje op de lijn, sorry…. Met het psychi…. haaaaii, daaaag Jeanette!…. waaattt??!…. allemensen, wat leuk…. kom straks even langs, er staat nog een gebakje hier…. s tel je niet aan met je 122 pondjes…. daaaagg, toi-toi-toi!!….
Hallo…. nee, mijnheer, U bent verbonden met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord…. natuurlijk, mijnheer, maar dit is een psychiatrisch ziekenhuis!….
Hoe bedoelt U?…. ja, inderdaad, mijnheer…. DEN-NEN-OORRRD!!…. kunt U toch beter uw reisgids nog even raadplegen…. prettige vakantie, mijnheer!…. Hallo, ja met mij…. hoe gaat het? kun je misschien een pakje sigaretten laten brengen?…. ja…. tot acht uur…. is er niemand in het personeelscentrum?…. okay, straks dan, dat Pé, groetjes aan HeJa….

Met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord…. goedenavond, zuster…. die ik, hoor…. daaaag, rustige late dienst…. hallo….oh, sorry, verkeerd verbonden…. met de telefoniste…. of U even de Enk wilt bellen, toetsel 381…. dank U!…. Dennenoord…. dan kunt U beter even ‘inlichtingen’ bellen, U bent nu verbonden met Dennenoord…. goedenavond!
‘Met de telefoniste…. een telegram??…. ja, zuster…. voor wanneer?…. dat kan per telefoon…. ik zal even iemand voor U bellen…. goed, hoor…. goedenavond….
Met het psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord, ik wilde graag een telegram opgeven…. de naam luidt: Dobbelaar, en het adres: Beerenburcht 29 te Schierbier in Skolland…. de tekst wordt: Vrije dagen gaan niet door -stop- keer terug -stop- morgen vroege dienst -stop-

ZigZag

WIST U DAT….

 • dat zich onder ons een kettingroker bevindt met anti-rookpillen op zak?
 • de dames van de huishouding in de personeelflats, bij ziekte van inwonenden, promoveren tot ziekenverzorgster?
 • zij het zieke personeel behandelen als klasse-patiënt?
 • wanneer onze zusters, over een donker pad lopen, zij ook wel eens achtervolgingswanen hebben?
 • juffrouw Lam haar handen weer vol heeft aan het begeleiden van een nieuwe vooropleidingsgroep en de INAS-stagiares?
 • zij daarom wel ‘de pleegmoeder ‘ van Dennenoord wordt genoemd?
 • het nieuwe bestek in de eetzaal bij eenieder in de smaak valt?
 • er sindsdien meer gegeten wordt?
 • er over Dennenoord ook een aprilmop heeft rondgehuppeld? (In de vorm van ‘Dennenoord’-potloden (red.)
 • ik daar niet ben ingevlogen?
 • wij in mei weer een zenuwenmaand krijgen?

SPRING ER EENS UIT….!!

De epidemie van de para-sport heeft zich uitgebreid tot het psychiatrisch ziekenhuis ‘Dennenoord’.
Wij stonden op de bewuste zaterdag , 23 februari, in alle vroegte voor de poort van de kazerne in Assen.
Met een overdosis animo en nog weinig kennis omtrent de para-sport, reden wij naar de instructie-lokalen van onze club.
Na de eerste kennismaking en het in ontvangst nemen van een ‘logboek’, gingen we nog, gaaf! – op weg naar de sportzaal. In het ‘logboek’ worden alle gemaakte sprongen met de bijzondere gegevens genoteerd.
Clara, als enige vrouwelijke deelneemster, kreeg een groot lokaal toegewezen om haar ‘Sandemancape’ te verwisselen voor een sporttenue; wij voegden ons bij de overige tien mannelijke deelnemers in een iets kleinere ruimte.
Er volgden uren van veel vallen en rollen, afgewisseld met praktijk in ’t vouwen van parachutes; uiteraard ook de nodige theorie! Na een hele dag trainen waren wij verzekerd van een super-degelijke opleiding, hetgeen bij ons merkbaar was aan een record aantal blauwe plekken en stijve gewrichten.
De grondopleiding werd ’s avonds afgesloten met een extra kop geurige defensie-koffie en een dia voorstelling over het springen.
Een ervaring rijker verlieten wij de kazerne, vol verwachting van hetgeen de komende dag ons brengen zou…. de eerste sprong!!

Joop, Clara en Dirk

(Wordt vervolgd)

blz. 14 – Mutaties

MUTATIES

Ingekomen

Vertrokken

Adreswijzigingen

Gehuwd

Geboren

blz. 15 – Puzzel

PUZZEL

OPLOSSING VORIGE PUZZEL

blz. 16 – Kerkdiensten – Vormingswerk – Advertenties – Agenda – Ziekenhuis Vietnam

KERKDIENSTEN

5 mei: 9.45 uur: ds. J.W. Vlaanderen.
19.00 uur: ds. J.W. Vlaanderen, zangdienst
12 mei: 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden.
19.00 uur: ds. W.M. van Lynden.
19 mei: 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman.
19.00 uur: ds. S.W.R. Polman, zangdienst met medewerking van het mannenkoor ‘Halleluja’ uit Hoogkerk.
23 mei – Hemelvaartsdag: 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden.
26 mei: 9.45 uur: ds. M.J. Tang.
19.00 uur: ds. M.J. Tang

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.