Header - Personeelskrant DNO

1974-09 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. September

blz. 2 – Redactioneel – Bibliotheek

Redactioneel

En langzaam kwam alles weer tot leven en in beweging.
Er was een opmerkelijke stilte geweest – een soort zomerslaap – stilte, rust, wat weemoed over verregende vakantiedagen.
Het zomerfeest doorbrak de stilte.
Daarna keerde ze voorlopig weer om.
De meeste vakantiegangers zijn nu weer terug, de meeste vakantiehulpen weer weg. Alles begint opnieuw, ook de krant gaat weer verschijnen.
In dit nummer een enkele vakantie-impressie, het waren er bijna meer geweest.
We maken zo op een wat andere manier kennis met Cees Timmer, psycholoog in de Enk, sinds 1 mei ’74.
Andere diensten en afdelingen hebben al wel eens eerder zich in de krant gepresenteerd.
Nu voor het eerst een verpleegadeling; het ‘Witte Huis’ bericht bij monde van de heer Stuitje hoe zij hun werk zien.
Over visies gesproken, Klaas Kuipers vraagt aandacht voor de discussie over de gezondheidszorg in Nederland, een discussie, waarbij hij zich sterk betrokken voelt, waarvan hij graag zou willen dat wij dat ook doen. Hoewel het stuk niet direct op ‘Dennenoord’ van toepassing is en ook niet algemene instemming zal vinden, plaatst de redactie het toch, omdat het, het bredere raam aangeeft waarbinnen de discussie over de gezondheidszorg gevoerd wordt.
Ook de discussie, zoals we die vorig jaar hadden (en die nog niettot een einde is gekomen) over de confessionaliteit van ons ziekenhuis.
Tot slot de redactie zelf.
Binnen de redactie komen gedachten op over aflossing van de wacht (niet met een hoofdletter), over doorstroming in het redactieteam, inbreng van nieuwe ideeën, e.d.
Wie heeft suggesties, wil namen noemen van zichzelf of van anderen, mensen die een poos zich voor deze zaak willen inzetten.
Welkom.

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

UIT DE BIBLIOTHEEK

Nieuwe aanwinsten

blz. 3 & 4 – Directie – Uitkijkpost

Mededelingen van de direktie Polikliniek Stadskanaal

Bij de huidige tendens om zoveel mogelijk patiënten in hun eigen omgeving te laten en opname te voorkomen, past het streven van elk ziekenhuis, om er een polikliniek op na te houden. Dennenoord heeft ook al jaren een polikliniek, waarop zoveel beroep op gedaan wordt gedaan, dat het moeilijk is de hele stroom te verwerken.
Uitbreiding van het aantal psychiaters voor dit werk is dus gewenst.
Om aan de vraag naar meer hulp tegemoet te komen zochten wij naar mogelijkheden buiten Dennenoord.
Op dat moment werden wij benaderd door de directie van het Refaja-Ziekenhuis te Stadskanaal, waar geen psychiatrische voorziening aanwezig is.
Zij wilden graag een polikliniek voor psychiatrie beginnen.
Overeengekomen is nu, dat per 1 oktober a.s. dokter Prins twee halve dagen polikliniek gaat houden in Stadskanaal.
Het is een polikliniek van Dennenoord, wij huren de ruimte van het ziekenhuis, zodat het deels een verplaatsting is van onze poli. Onze poli hier blijft natuurlijk doorgaan.

Zomerfeest

Nu het zomerfeest weer achter de rug is, willen wij graag iedereen, die hieraan heeft meegewerkt, bedanken voor hun inzet en enthousiasme.
De organisatoren hebben iedereen weer een fijne dag bezorgd, gezien het plezier waarmee de patiënten rondliepen. Het is prettig, dat naast alle mensen uit de arbeidstherapie, ook allerlei gezichten uit de technische dienst te zien zijn.
Het is opvallend hoe merkwaardig snel deze beide groepen in staat blijken, door de regen gedwongen, ’s ochtends buiten de meeste bouwwerken af te breken en binnen weer op te bouwen. Klokslag 10 uur werd het laatste gereedschap weggeborgen en men ging vrolijk in zijn eigen winkeltje staan om verdere bijstand te verlenen.
Hiervoor hartelijk dank.

G.D.S.

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

DE SOCIALE UITKIJKPOST

Restauratie Kerkgebouw en bewegingstherapieruimten.

Van ministeriële zijde is de goedkeuring ontvangen tot het restaureren van de kerk.
Met de plannen voor de verbouwing van de gymzaal (achter de kerk) tot ruimten ten behoeve van de bewegingstherapie wordt eveneens ingestemd.
Er wordt naar gestreefd met de uitvoering van de genoemde projecten dit najaar te beginnen.

De econ. adj.-directeur

Dennenoord Kerk

Nieuwe fiscale maatregelen m.b.t. werkende gehuwde vrouwen

Huidige mogelijkheid
De werkende gehuwde vrouw is voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting sedert 1 januari 1973 ingedeeld in tariefgroep 1 (waarvoor een lage belastingvrije som geldt: voor 1973: f 1.328) en de gehuwde man in tariefgroep 4 (waarvoor een hoge belastingvrije som geldt: voor 1973: f 6.640).
Volgens de huidige wettelijke bepalingen kunnen man en vrouw van tariefgroep wisselen indien het onzuiver inkomen van de man minder bedraagt dan zijn belastingvrije som. Bij het vaststellen van het onzuiver inkomen is wel reeds rekening gehouden met de aftrekbare hypotheekrente, maar de premies volksverzekeringen, andere persoonlijke verplichtingen, giften en buitengewone lasten (studiekosten, enz.) zijn daarop nog niet in mindering gebracht.
Doel van die wisseling van tariefgroep, ook wel rolwisseling genoemd, is ervoor te zorgen dat in de gevallen waarin de vrouw het gezinsinkomen verdient en de man geen of weinig inkomen heeft, de hogere belastingvrije som – die bij de man niet of geheel zou worden benut – bij de vrouw tot belastingvermindering kan leiden.

Verruimde rolwisseling
Er zijn echter veel gevallen waarin de huidige rolwisseling geen toepassing kan vinden, omdat het onzuiver inkomen van de man juist even boven zijn belastingvrije som ligt, waardoor de premies volksverzekeringen, andere persoonlijke verplichtingen, giften en buitengewone lasten bij hem onvoldoende tot belastingvermindering leiden, terwijl het voor zijn vrouw die in feite het gezinsinkomen verdient, wettelijk niet mogelijk is deze posten af te trekken.
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is de mogelijkheid tot rolwisseling verruimd. Rolwisseling kan namelijk nu reeds plaatsvinden indien het inkomen van de man (het bedrag dat overblijft nadat van het onzuiver inkomen de aftrekposten in mindering zijn gebracht) lager is dan zijn belastingvrije som. Bij de verruimde rolwisseling kan de man de aftrekposten op belast inkomen – in verband met de nu lage belastingvrije som – in mindering brengen, terwijl zijn vrouw voor haar inkomen recht heeft op de hoge belastingvrije som.

C.A. de Graaf
Personeelszaken

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

blz. 5 – Witte Huis

HET WITTE HUIS HEEFT EEN FUNCTIE

Op 1 januari 1974 zijn wij gericht verder gegaan met de reeds op gang gebrachte ontwikkeling van een therapeutische gemeenschap in het Witte Huis.
Een dergelijke gemeenschap zou men als volgt kunnen omschrijven:
Een gemeenschap waarin het volle potentiëel zowel van alle cliënten als van alle stafleden voortdurend wordt gebruikt als thrapeuticum. Van de onderdelen van deze definitie wil ik gaarne een beschrijving geven.

 1. Het volledige vermogen: een mens kan zich alleen maar goed ontwikkelen in een goed klimaat, wat reeds begint in de moederschoot, in de baarmoeder, wat na de geboorte nog lange tijd noodzakelijk blijft. Basic-security en basic-trust (basis-zekerheid en basis-vertrouwen) zijn hierbij belangrijke begrippen. Als deze basisomstandigheden ontbreken, dan ontstaat een gestoorde ontwikkeling en een gestoorde groei. Om te blijven groeien is dit klimaat bij voortduring noodzakelijk. Zonder dit klimaat en zonder deze attitude, waarin plaats is voor basis-veiligheid en basis-vertrouwen is geen therapie mogelijk. Anders gezegd, alleen op deze wijze is zelfverwerkelijking, zelfrealisering en zelfbevestiging mogelijk. Enkele namen van mensen dit dit als basis van hun mens benadering hebben uitgewerkt zijn: Rogers, Maslow en Terruwe.
 2. Van allen: dat de therapeut deze attitude of houding moest bezitten lijkt na voorafgaande duidelijk, echter ook de cliënten zullen dit moeten; onderling zullen zij ook naar deze attitude moeten streven om zichzelf te kunnen realiseren en te bevestigen als ook de ander, ondanks het feit dat ze juist opgenomen zijn vanwege een manko in de ontwikkeling; hoe moeilijk om deze houding te verwerven!
 3. Voortdurend: steeds komen nieuwe cliënten, die gekwetst, gewond en gedeukt zijn in hun mens-zijn. Van hen kunnen wij niet verwachten, dat zij deze attitude direkt kunnen opbrengen. Daarom moet de kern van dit klimaat reeds aanwezig zijn in de voorzieningen, in ieder staflid afzonderlijk en in het team. Dat wil zeggen bij de verpleging, de psycholoog en psychiater, de kreatieve therapeut, de bewegingstherapeut en de vormingswerker, de pastor.

J.P. Stuitje, psychiater. Sinds 1-1-’73 aan Dennenoord verbonden

In de reeds geschetste ontwikkeling vanaf de moederschoot gaat het steeds om het volledig mens-zijn. Als iemanss lijdt in een deel van zijn mens-zijn, dan lijdt die gehele mens en zijn ontwikkeling en zijn groei. Ons doel moet daarom ook zijn om die mens weer ‘heel’ te maken.
De kreativiteit, die aan de bron staat van elke groei, vooruitgang, ontwikkeling of evolutie in de hele natuur, in elk mensenleven, krijgt ruime aandacht. Steeds m oet echter die kreativiteit geldig zijn voor de hele mens. Dit kan lan alleen als de kreatieve therapeut dit ook als zodanig beleeft en dit uitstraalt in het team en in de therapeutische gemeenschap, zodat in de kreatieve therapie elk aspekt van het hele mens-zijn weer kratief kan worden.
Het lichaam, de houding en de beweging geven uitdrukking aan alle wel en wee van het mens-zijn, aan elk lijden, aan elke stoornis in de ontwikkeling en in de groei, maar ook aan elke vooruitgang en vervulling, aan bevrediging en geluk. In het eerste geval worden lichaam, houding en beweging star, stijf, levenloos en onbezield; in het tweede geval worden ze ontspannen, soepel, levend en bezield. Bewegingstherapie is daarom een absolute voorwaarde om de mens weer ‘heel’ te maken. Ook hier geldt, dat de bewegingstherapeut dit zelf zo moet beleven en uitstralen in het team en in de therapeutische gemeenschap.
In het vormingswerk gaat het om de belichting van de mens als sociaal wezen,, als mens in kommunikatie met de andere mens, met zijn omgeving, met de maatschappij. Dit kan echter pas een volledige kommunikatie, een volledige ontmoeting zin als die mens heel is, volledig is, waardoor hij als het ware in-zich-zelf genoeg is, dat betekent dat hij dan zelf volledig vrij is en andere de volle vrijheid geeft hem te ontmoeten. Als we dit goed zien, dan ontstaat ook niet steeds weer opduikende paradox, dat is een schijnbare tegenstelling, die zegt dat de ene mens gebonden is aan de andere en hem nodig heeft en anderzijds juist als individu onafhankelijk van hem wil zijn, wat in zichzelf het konflikt draagt. Ook hier geldt weer, dat dit pas goed zal overkomen als de vormingswerker dit zelf zo beleeft en dit ook uitstraalt in het team en in de therapeutische gemeenschap.
Van de verpleging, de psycholoog, de psychiater wordt verwacht dat zij enig inzicht hebben in de psychodynamiek of met andere woorden, hoe de verschillende belevingen en ervaringen in de ontwikkelingsfasen hun beslag gekregen hebben. Oftewel, hoe die verschillende belevingen en ervaringen en dergelijke zó ingepast zijn in iemands hele mens-zijn, dat hij steeds op dié bepaalde wijze reageert ten opzichte van bepaalde personen en in bepaalde omstandigheden, wat in wezen betekent dat er allerlei fixatiepunten zijn, een gevangen-zijn in allerlei wijzen van reageren of ook een niet vrij-zijn in ontwikkeling, groei en ontplooiing. Deze onvrijheid zal zich steeds maar weer manifesteren in iemands gedrag, denken, handelen, willen, stemming en in alle mogelijke lichamelijke funkties, d.w.z. in iemands totale mens-zijn. Iemand kan pas weer totaal mens kunnen zijn, als hij de kans krijgt tot vrije ontplooiing van al deze verschillende aspekten; wil een therapeutische gemeenschap deze mogelijkheden bieden, dan zal ieder lid hiervoor moeten openstaan en tegelijkertijd de opening moeten bieden voor de ander.
Ad. 4 en 5: hiermee is het duidelijk geworden, dat ieder lid van de therapeutische gemeenschap zowel cliënt als medewerker zelf het enige instrument is, waarmee dit therapeutische doel bereikt kan worden. Dit houdt tevens in, dat iedereen zonder enige uitzondering hiervoor verantwoordelijk is en tevens dat iedere cliënt en iedere medewerker hiervoor ook steeds verantwoordelijk gesteld kan worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk dat cliënten steeds in een afhankelijke rol kruipen en elke verantwoordelijkheid afschuiven en op de staf leggen, wat rechtstreeks het therapeutische doel van een heel mens-zijn verhindert. Hierdoor wordt nu ook steeds verantwoordelijkheid geëist van de medewerkers, die zich op geen enkele manier meer kunnen verschuilen achter hun autoriteit, achter hun vakjargon, enz.
Conclusie:

 1. Het moge duidelijk zijn, dat een therapeutische gemeenschap er niet zo maar is. Wij beseffen dan ook zeer wel, dat wij nog maar in de beginfase zijn van ons daar naartoe groeien.
 2. Als wij uitgegaan zijn van de wezenskenmerken van het mens-zijn en van het leven zelve, namelijk de voortdurende tendens om te groeien, om vooruit te gaan en om vervulling te ervaren op welk nivo dan ook, dan zullen in therapeutische gemeenschap de voorwaarden daarvoor aanwezig moeten zijn, zoals tijdens de menselijke ontwikkeling basis-veiligheid en basis-vertrouwen, om te kunnen groeien tot een volledig mens-zijn. Dan zal het Witte Huis ook funktioneel worden, namelijk in het weer aanreiken van het levenspatroon, wat zijn geldigheid dan ook zal hebben voor het leven op heel ‘Dennenoord’ en daarbuiten.

J.P. Stuitje

blz. 6 – Ondernemingsraad

Donderdag 20 juni 1974

RESUMÉ ONDERNEMINGSRAAD

 1. Opening. De voorzitter kan in zijn openingswoord alle leden verwelkomen. Verder is aanwezig Dhr. Postema, namens het stichtingsbestuur.
 2. Notulen en resumé. N.a.l. van de notulen ontstaat een vrij uitvoerige discussie over de vraag, in de vorige verg. gesteld, of het mogelijk is, de directie de notulen van de O.R. vergaderingen te zenden. De raad had waardering voor deze belangstelling, maar vandaar uit wel gevraagd, of het dan ook mogelijk is, notulen te ontvangen van de diverse op D.O. functionerende comm. De voorz. meldt nu, na overleg in de directie, dat het antwoord op dee vraag nee moet zijn. Wel acht de voorz. het mogelijk, dat door comm. uitgewerkte voorstellen of plannen, na door de dir. te zijn ontvangen, aan de O.R. door te sturen. De raad heeft moeite met deze vorm van openheid, daar zij graag betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen die er op diverse plaatsen gaande zijn. Bovendien lijkt dit een mogelijkheid om niet steeds achteraf met bepaalde conclusies te worden geconfronteerd, die dan eigenlijk al in een stadium van uitvoering verkeren. Daarnaast blijft het aan de dir. te beslissen, wat wel of niet de O.R. passeert. De voorz. blijft echter bij zijn ‘nee’ hierbij min of meer gesteund door Dhr. Bouma en Zr. v.d. Sloot.
 3. Mededelingen v.d directie.
  • a. De nota arbeidstijd verkorting roept geen vragen op, daar de toestand, zoals die momenteel is, geheel in overeenstemming is met het door de O.R. voorgestelde.
  • b. De diverse nota’s en brieven over de status van de P.K.O. leerlingen zullen ter beoordeling aan de comm. arbeids- en dienstvoorwaarden worden gezonden.
  • c. Aanpassing pers. begroting 2e helft 1974 a.d. best. situatie.
  • d. Concept masterplan is opgezonden naar Bennekom voor commentaar.
  • e. Samenwerkings-overeenkomst tussen Beatrixoord en Dennenoord.
  • f. De tot nu toe mondelinge afspraken betreffende de opleiding zullen schriftelijk worden vastgelegd.
 4. Ingekomen stukken.
  • 4.1 De raad heeft waardering voor de inhoud van het rapport over de gang van zaken bij jubileum, pensionering enz.
  • 4.2 Jaarverslag O.R. Bloemendaal, voor kennisgeving.
 5. Benoeming van een lid van de comm. arb. en dienst voorwaarden. In de vacature, die zal ontstaan door vertrek van Dhr. K. de Graaf, is benoemd Mej. W. Brugge.
 6. Benoeming van een voorz. v.d. J.C. Tijdens de op 6 juni j.l. gehouden verkiezing J.C. zijn verkozen: Dhr. T. Langius; Dhr. H. Hartel; Dhr. J. Egberts; Dhr. G. Heersmink (verpleging); Mej. T. Warring (adm.); Mej. G. Meulman (therapie) en Mej. E. Mulder (huishouding). Tot voorz. is door de O.R. benoemd, Dhr. T. Langius, na voorstel van benoemde jongeren. De datum, waarop de installatie zal plaatsvinden is bepaald op vrijdag 23 aug. a.s.
 7. Rapportage leden vergadering. Dhr. Rutgers spreekt zijn waardering uit over de openingstoespraak van de voorz. prof. Ridderbos m.n. over diens uitspraak aangaande het christen zijn in ons aller werk.
 8. Jaarverslag Dennenoord 1973. N.a.l. van het jaarverslag worden de volgende vragen gesteld.
  • a. Is de in het jaarverslag gemelde teamvorming op alle afdelingen gerealiseerd, en is er sprake van een juiste samenstelling? Dit kan-zal nader worden onderzocht.
  • b. Worden de gevolgen van de ontwikkeling in de actievere therapie voldoende onderkend? De act. th. zit ‘in de branding’ en dat brengt uiteraard verschuivingen met zich mee.
  • c. Als het plaatsten van een kind in de crèche bezwaarlijk is, (gezien vanuit het kind) heeft D.O. dan de taak op deze bezwaren te wijzen? De verantwoording hiervoor ligt geheel bij de ouders.
 9. Rondvraag.
  • De agenda comm. zal tot drie worden uitgebr.
  • Dhr. Bergsma signaleert sluiting van het p.c. op tijden dat het open zou moeten zijn.
  • Dhr. Postema zegt, blij te zijn, deze verg. te hebben meegemaakt.

Volgende verg, is vastgesteld op 29 aug. a.s.

Zuidlaren 20 juni 1974
H. Zuidersma

Wist U…??

 • dat iemand uit de personeelsflat een hoogtezon heeft meegenomen op vakantie?
 • dat de vakantie van velen reeds wederom is bijgezet in de albums?
 • dat men in het personeelscentrum nog IBIZA-panty’s verkoopt voor de thuisblijvers?
 • dat het voormalige paviljoen 14 toch zal worden gesloopt?
 • dat er echter nog interessante koopjes liggen opgeslagen?
 • dat deze verkrijgbaar zijn via de beheerder, de heer Veenstra?
 • dat de overplaatstingslijsten menige tong in beroering hebben gebracht?
 • dat er dientegevolge ook al is gefluisterd over een protestmars?
 • dat eventuele spandoeken hiervoor kunnen worden ingeleverd op het hoofdgebouw?
 • dat op 1 september weer menigeen ’n zucht van verlichting slaken zal?
 • dat wij deze dag gedenken als: ‘Verpleegstudieinleveringstermijnsluitingsdag’?
 • dat enkele potentiële examenkandidaten zich hebben verenigd in een zgn.: ‘Werkgroep ter voorkoming van punthoofden’?

ZigZag

40 JAAR GETROUWD

De heer en Mevrouw Vegter hopen 6 september hun 40-jarig huwelijk met kinderen en kleinkinderen te vieren.
’t Is maar even dat u het weet als u omstreeks die tijd in de cantine komt.

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

blz. 7 – Vakantie fotopuzzel

Vakantie-foto-puzzel

Er is één goede oplossing binnengekomen, en wel van Jan Schut uit paviljoen 7.
Acht van de tien opgaven had hij goed.
Hij krijgt de prijs van f 25,-, we merkten dat allerlei mensen wel aan het puzzelen waren, maar de opgaven waren kennelijk toch te moeilijk voor het verkrijgen van een aantal goede inzendingen.
Jan blijkt dan ook zelf foto-hobby-ist te zijn.
Jan gefeliciteerd!
Anderen, die ermee bezig geweest zijn, hieronder vindt u de opgaven nog een keer, maar dan met de goede oplossingen erbij.
En dank aan onze fotograaf!

Redactie

Vakantiefoto Nr. 1 – Kranten-foto-gezicht

Vakantiefoto Nr. 2 – Juliana op muntstuk van een gulden

Vakantiefoto Nr. 3 – As van zakhorloges met gedeelten van wijzers

Vakantiefoto Nr. 4 – Vleugel van een mug (neefje)

Vakantiefoto Nr. 5 – Bukskogeltje (afgeschoten)

Vakantiefoto Nr. 6 – Horloge

Vakantiefoto Nr. 7 – Pauweveer

Vakantiefoto Nr. 8 – Drie bukskogeltjes

Vakantiefoto Nr. 9 – Gedeelte van vijfdollar-biljet

Vakantiefoto Nr. 10 – Ziekenhuis Vietnam (Grapje van drukker)

blz. 8 & 9 – Zomerfeest

ZOMERFEEST……BINNENFEEST!

Woensdag 31 juli. ’s Morgens om half zeven een telefoontje naar de weerafdeling van vliegveld Eelde. Verwachting: voorlopig nog regen, na de middag misschien beter weer. Konklusie: het zomerfeest zo veel mogelijk in het vormingscentrum houden en géén warme maaltijd.
Om 10 uur was zo goed als alles klaar om de deelnemers te ontvangen. Er waren de meer bekende aktiviteiten als rad van avontuur, draaimolen, kegelbaan, sjoelen en reaktiespel. Er waren nieuwe(re) aktiviteiten zoals spookhuis, flensjes bakken, touwtje trekken, auto-racebaan en diggelgooien.
Plaatsen van handeling waren de hal, gymzaal en grote zaal van het vormingscentrum en enkele aktiviteiten toch nog op het grasveld.
Ook nieuw waren de speelkaarten. Als het goed was, had iedere deelnemer in het paviljoen een speelkaart en consumptiebonnen gekregen. Aan de hand van deze kaart kon iedereen deelnemen. Door dit systeem werden de deelnemers gestimuleerd om aan meer verschillende aktiviteiten deel te nemen. De ervaring van nu heeft ons geleerd dat het speelkaarten-systeem met enkele wijzigingen, wel gehandhaafd kan blijven.
Het draaiboek van deze dag telde 22 gestencilde pagina’s, had betrekking op 34 onderdelen en gaf de werkzaamheden/aktiviteiten aan voor 82 mensen eksklusief de maaltij).
Degenen die een heel klein beetje thuis zijn dit soort cijfers zullen redelijk kunnen inschatten, welke voorbereidingen er aan een dag als deze vastzitten. Vele uren zijn besteed aan het bedenken van aktiviteitenmogelijkheden, het bekijken van de haalbaarheid en wenselijkheid van aktiviteiten, enz. enz. Je kunt je de vraag stellen of zoveel energie rendabel is voor twee keer twee uur aktiviteiten plus een avondprogramma.
De reakties van de deelnemers geven wel een antwoord. Voor de meesten was het een fijne dag, waar naar toe geleefd wordt, waarover nagepraat wordt en die intens beleefd wordt.
Natuurlijk blijven er dingen, die je niet in de hand hebt (zoals het weer), die uit de hand lopen, of die het volgend jaar toch beter moeten. Zo zal b.v. volgend jaar de voorraad diggelwerk nog groter moeten zijn, de speelkaart bij de deelnemers beter functioneren.
Het avondprogramma met de Ben Steneker Show was zeer geslaagd. Er waren duidelijk meer volle dan lege stoelen en de reakties waren positief tot zeer positief. Dit ondanks de matige zangeres en de, volgens sommigen, doorzichtige trucs van de goochelaar. Zoals ook bleek in het programma van Radio Dennenoord de volgende dag, hebben velen een fijne dag gehad, dankzij de medewerking van velen.
ook onze dank aan deze medewerkenden!

Namens het V.W.-team
Casper van Oosten

Wat een spreker is die man

Buiklanding

‘Bekerwedstrijd’

Klaar….af!!!

‘Ik kan de bekers nog tellen’

Ook supporters genieten mee

Goed gevuld

blz. 10 – Mej. de Graaf

VAKANTIE-IMPRESSIE

Red: Goeie vakantie gehad? Deze vraag stelden we aan Cees Timmer (vanaf 1 mei j.l. werkzaam als psycholoog in de Enk).
Als reaktie kwam er iets van: ‘Hou me d’r over op’.
Een minder mooie vakantie hoeft niet altijd aan het weer te wijten te zijn; de zon hebben Cees en zijn echtgenote wel gezien in Spanje, waar ze met hun gele minicooper naar toe reisden.
‘Na 1 week regen in Frankrijk waren we wel gedwongen naar Spanje te gaan, om daar nog enige zonnewarmte te voelen.
Spanje heeft natuurlijk zijn nadelen. Iedereen weet dat bepaalde eigendommen nogal eens snel willen verdwijnen. Ook wij wisten dit en waren extra voorzichtig.
Twee, drie, vier dagen gingen in goede orde voorbij. Wij waren onafscheidelijk van de tas met onze bezittingen en, hoe vreemd het moge zijn, zelfs bij de toiletgang was de tas aanwezig.

Een dag voor ons vertrek besloten we de camping even te verlaten om een plant te kopen in een naburig dorp. Bij het betreffende tuincentrum bleek, dat wij nog 10 minuten moesten wachten en we besloten toen even de benen te gaan strekken. Na de auto goed afgesloten te hebben, liepen we de weg op.
Na ±10 min. terug bij de auto komende, was de linker voorband lek. Niets vermoedend wilden wij de band gaan verwisselen, maar tot onze grote schrik, blijkt ook het linker portier open te zijn. En ja hoor, 3 tassen, gelegen tussen de voor- en achterbank, met alle papieren en geld zijn verdwenen. Daar sta je dan.
De eerste opmerking was: ‘Nu ben je één van de velen’. Verdwenen waren alle autopapieren, paspoort, geld, reis en creditbrief etc. Dus we konden nog geen telefoongesprek voeren. Ook bleek later de linker voorband lek gestoken te zijn met een schroevendraaier. Het relaas van de grote inspanning om papieren terug te krijgen zal ik u besparen.
Het is geen pretje, bij een temperatuur van 35 C. dwars door Barcelona gestuurd te worden en dan ook nog niet alles geregeld te kunnen krijgen, omdat – wat een land – de kantoren om 13.00 uur sluiten.
Na 3 dagen hadden we alle papieren, en vooral de stempels verzameld en mochten we Spanje verlaten. We waren een ervaring rijker.
Negatief gezien door het verlies van alle papieren, de schade aan de auto en de daarop volgende inspanning, alles te regelen; positief omdat we de Nederlander in vakantietijd hebben leren kennen als een direkt tot alle hulp bereid iemand, die zelfs zijn laatste centen bij zo’n voorval meteen wil afstaan’.
Red.: Bedankt voor je medewerking; hopelijk is het opdoen van jullie nare ervaringen de eerste en de laatste keer geweest.

Drs. C.A. Timmer

Afscheid

Weer is er een van onze personeelsleden wegens pensionering vertrokken. Ditmaal was het mej. B. de Graaf uit het vormingscentrum.
K.l. 2 juni had mej. de Graaf de 60-jarige leeftijd bereikt en mocht ze gepensioneerd worden.
Zoals gewoonlijk moest ze de maand uitdienen en werd haar door de direktie op 30 juni in het vormingscentrum een receptie aangeboden, welke druk bezocht werd, hetwelk ook geen wonder was. Ong. 15 jaar heeft zij namelijk haar taak vervuld als 1e assistente van de huishouding in dit centrum.
Ze kwam hier bijna alle bewoners van ‘Dennenoord’ tegen.
Dikwijls heeft ze in al die jaren recepties en afscheidsfeestjes meegemaakt van personeelsleden. Deze dag was zij zelf eens ‘het feestvarken’. Samen met haar familieleden heeft ze een fijne dag gehad.
We stelden een dezer dagen nog een paar vragen aan mej. de Graaf.
Red.: ‘hoe vond u het werken op ‘Dennenoord”.
Mej. de Graaf: ‘prettig’.
Red.: ‘vond u het fijn om afscheid te nemen?’
Mej. de Graaf: ‘ik was er wel aan toe, vooral ’s winters viel het me nogal m oeilijk en je moet de jonge mensen ook een plaatsje gunnen’.
Red.: ‘wat gaat u nu doen?’
Mej. de Graaf: ‘eerst op verhaal komen en zorgen dat ik een andere woning krijg en als dit geregeld is wil ik zo hier en daar mijn hulp aanbieden, maar geen vast werk meer; och er is zoveel te doen, ik heb b.v. ook veel planten (en mooie, red.) die ik kan verzorgen, stekken, enz.’
Red.: ‘blijft u in Zuidlaren wonen?’
Mej. de Graaf: ‘als het kan wel. Hier in huize de Heuvel heb ik altijd een prachtige woonruimte gehad, Vooral ’s morgens en ’s avonds en in de weekenden is het hier prachtig. De eekhoorntjes, konijnen en egels lopen rondom het huis. Ik hoop maar dat ik weer zo’n mooi plekje kan vinden. Ik heb hier al mijn kennissen zitten, waarvoor zou ik ze allemaal verlaten; ik blijf maar fijn in Zuidlaren.
Mej. de Graaf, namens de red. wensen we u nog veel plezier en woongenot in Zuidlaren toe.

Red.

DANKBETUIGING

Allen die op welke wijze dan ook, mijn afscheid van ‘Dennenoord’ tot een dag hebben gemaakt waar ik met vreugde en dankbaarheid op terug kan zien, zeg ik heel hartelijk dank.

B. de Graaf

Mej. B. de Graaf

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

blz. 11 – Activiteiten S.O.P.

 

Sportdag in Assen

7 september om half negen vertrek vanaf de cantine.
U kunt zich nog opgeven als supporter, tst. 389 b.g.g. 363.

Klaverjas club

De klaverjasklub begint weer op 3 september ’s avonds om half 8 in het personeelscentrum.

DROPPING

Dinsdag 10 september a.s. organiseert de S.O.P. een dropping voor het personeel.
De start is om 21.00 uur vanaf de cantine.
De finish? Voor u een ???? Voor ons een weet!!!!
Opgave uiterlijk 7 september a.s. bij mej. Schutter of bij het Personeelscentrum.

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

Oriënteringsrit

Zaterdagmiddag 21 september a.s. wordt voor u weer de jaarlijkse oriënteringsrit georganiseerd.
Aan deze rit kan uitsluitend worden deelgenomen door personeelsleden van Dennenoord, waaronder ook b.v. part-timers vallen.
Het is uiteraard toegestaan, dat de auto volgestampt wordt met vrienden, vriendinnen en/of familieleden, waarvan een van hen best chauffeur mag zijn.
Ook kunt u gerust kinderen meenemen, want bij het eindpunt, waar normaal een poos gewacht moet worden op de uitslag, is voor hen en ook voor u een ideale ontspanningsgelegenheid.
Het aan dit krantje toegevoegde inschrijfformulier gelieve u vóór 10 september a.s. ingevuld in te leveren bij een der volgende adressen of personen:
Telefoniste, personeelscentrum, R. v.d. Meulen, Eikenlaan 18
H.G. Zijlstra, woning E29, of smederij.

de organisatie
R. v.d Meulen
H.G. Zijlstra

Ruilbeurs

Bovengenoemde beurs zal ook dit seizoen weer enkele malen worden gehouden en wel in het personeelscentrum.
Iedereen is van harte welkom, zowel personeel, verpleegden als kinderen van personeelsleden.
De eerste ruilbeurs zal worden gehouden op 17 september a.s. van 19.00-21.00 uur in het personeelscentrum.
De leiding van deze avond berust bij J. Jonker, werkzaam in de arbeidstherapie.
We hopen op een goede opkomst; ook de mensen die steeds vragen wanneer er weer een ruilbeurs gehouden zal worden, moeten nu hun gezicht maar eens laten zien.
Tot ziens.

Namens de S.O.P.
J. Plantinga

blz. 12 – Gezondheidszorg

DE GEZONDHEIDSZORG NATIONALISEREN

De diskussie over nationalisatie, laat staan  socialisatie, staat ondanks haar ouderdom nog maar in de kinderschoenen.
Het wordt tijd voor volwassenheid en het omzetten van woorden in daden.

Joost Schipper

Overgenomen uit ‘Radikaal’, nr. 8, 1974.
Te bestellen: Postbus 700, Amsterdam
of bij Klaas Kuipers, V.C., toestel 224.

‘Hoe lang was u ook alweer in de opleiding?’

blz. 13 – Munten

Hobby rubriek

Munten in de loop der eeuwen

Een denarius van Karel de Grote, geslagen te Dorestad

MUNTER

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

Het is beter eten van een onintelligente wijze schotel, dan smullen aan een intelligente onwijze dis!

van den Elzen

 

blz. 14 – Puzzelrubriek – P.C.

MINIATUUR DOORLOPER

Nieuws uit het personeelscentrum

Graag willen wij u enkele informaties geven uit het Personeelscentrum. U weet misschien nog dat het P.C. geopend is op 15 juni 1973. Het is nu inmiddels ruim één jaar later en we hebben gedurende dit jaar een balans opgemaakt wat het bezoekersaantal betreft.
Vanaf 15 juni 1973 tot en met 14 juni 1974, zijn er in het P.C……. 26.054 bezoekers geweest.
Dit komt neer op ruim 70 bezoekers per dag.
Hieruit blijkt dan ook wel dat het P.C. in een grote behoefte voorziet.
Inmiddels hebben we in het P.C. een stereo-apparatuur gekregen, zodat de muziek optimaal weergegeven kan worden.
Het bezoek heeft (via een fooienpot), zeshonderd gulden bijgedragen).
De ‘fooienpot’is nu aan het sparen voor stereo-L.P.’s. Mocht u nog L.P.’s hebben die niet meer gebruikt worden, breng ze dan a.u.b. naar het P.C.
Wij kunnen ze goed gebruiken.
Sinds korte tijd, is de mogelijkheid aanwezig om bij het P.C. te volleyballen.
Op een speciaal hiervoor ingericht volleybalveld worden knappe prestaties geleverd, waardoor onbekende talenten naar boven komen.
Een tafelvoetbalspel in de soos-ruimte neemt de taak over wanneer het weer slecht is of het te donker wordt om buiten te volleyballen.
Ook dit spel heeft er al heel wat bedrijfsuren op zitten. Kortom, langzaam maar zeker gaat het P.C. een duidelijke plaats innemen, in de personeels-samenleving van Dennenoord.
We hopen, dat er steeds meer personeelsleden tot de ontdekking komen, dat het P.C. een goed ontspanningscentrum is voor iedereen die op Dennenoord werkt.

PeHeJa

GESLAAGD

De heer H.G. Zijlstra is geslaagd voor het examen A.C.I. technicus centrale verwarmingstechnieken, sanitair-waterleiding, meet- en regeltechniek, stooktechniek, scheikundige verbrandingsprocessen.
Hartelijk gefeliciteerd!

Redactie

Binh Viên Hàlan

De aktie op de Oud-Drentse Markt ten bate van het Nederlandse ziekenhuis voor Vietnam ‘Bin Viên Hàlan’ heeft f 3000,- netto opgebracht!
De werkgroep MCNV-Zuidlaren dankt ieder die een steentje voor dit doel heeft bijgedragen. In het bijzonder dank aan de mensen van de wereldwinkel die spontaan en met veel enthousiasme erg hard gewerkt hebben om deze aktie te doen slagen.

Namens de werkgroep
MCNV-Zuidlaren
Johan Hoogsteen

OPLOSSING VORIGE KEER

blz. 15 – Mutaties

MUTATIES

Ingekomen

Vertrokken

Adreswijzigingen

Gehuwd

Sportdag

7 september 1974

Hou deze datum vrij

7 september om 8.30 uur

vertrek vanaf de cantine naar Assen

U kunt zich opgeven als supporter

tst. 389 b.g.g. 363

blz. 16 – Advertenties – Kerkdiensten – Vormingswerk – Agenda

KERKDIENSTEN

 • 1 september 9.45 uur: de heer H.P.J. Schormans, collecte voor ‘Kleine Geluiden’. 19.00 uur: de heer H.P.J. Schormans.
 • 8 september 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden, collecte voor het ziekenhuis in Wenchi, Ghana. 19.00 uur: ds. W.M. van Lynden.
 • 15 september 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman, Heilig Avondmaal, collecte voor Ho Shuk Wun en Avondsmaalcollecte. 19.00 uur: S.W.R. Polman.
 • 22 september 9.45 uur: de heer H.P.J. Schormans, collecte voor het chr. nat. sportfonds. 19.00 uur: de heer H.P.J. Schormans.
 • 29 september 9.45 uur: ds. J.W. Vlaanderen, collecte voor de Stichtingsgemeente. 19.00 uur: ds. J.W. Vlaanderen, zangdienst.
 • De voorbereidingssamenkomst voor het Heilig Avondmaal vindt plaats op vrijdag 13 september a.s., ’s avonds om kwart over zeven.

Geestelijke verzorging in het ziekenhuis

Mededelingen van het vormingswerk

 • Zaterdagmorgen 7 september is er weer een filmvoorstelling in de Grote Zaal van het vormingscentrum. Vertoond zal worden de kleurenfilm: ‘DE BOEKANIERS’ met o.a. Silvana Pampanini en Don Megowan. Aanvang: 10.00 uur. S.v.p. vooraf koffie drinken op de afdeling.
 • Donderdagavond 12 september: startavond van het winterseizoen. Ter gelegenheid hiervan zal voor ons optreden: ‘HET MARTINI CABARET’ uit Groningen, met het programma ‘EEN AVONDJE UIT’. Het wordt een vrolijke avond, met o.a. zang, goochelen en met een sprekende pop. Aanvang: half acht. In de pauze is er koffie.
 • Voor een derde ontspanningsavond, in de week van 23 – 27 september, zijn wij nog in onderhandeling.

De ontspanningsbibliotheek

In het vormingscentrum staat zowel aan patiënten als aan personeelsleden ter beschikking.
Openingstijden:

 • dinsdagavond 19.00 – 20.00 uur;
 • woensdagavond 19.00 – 20.00 uur;
 • donderdagavond 19.00 – 20.00 uur;
 • vrijdagmiddag 15.00 – 16.00 uur;
 • zaterdagochtend 10.00 – 11.00 uur.

In lezen en in de bibliotheek zit méér dan u (misschien) denkt!

AGENDA

 • Dinsdag 3 september start klaverjasklub, 19.30 uur inhet personeelscentrum.
 • Zaterdag 7 september Sportdag te Assen.
 • Dinsdagavond 17 september, ruilbeurs in het personeelscentrum, van 7-9 uur.
 • Dinsdag 10 september, Dropping vanaf de cantine, 9.00 uur ’s avonds.
 • Zaterdag 21 september ‘Dennenoord’- rally.

Advertenties

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.