Header - Personeelskrant DNO

1974-10 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Oktober

Herfst

De bladeren vallen van de bomen.
’t Wordt rustig, zou de herfst of winter komen?
De mensen trekken hun extra jassen aan en zijn ontluisterend.
Zo houdt de herfst veel mensen achter hun raam gekluisterd.
De kinderen, zij spelen maar en zoeken eikels, beukenoten en kastanjes op straten en hoeken.
De wind verjaagt dan vaak het spel,
maar al graaiend vinden zij ze wel.
Kijk om u heen, hoe alles hier verandert van dag tot dag, van uur tot uur.
Dan begrijp je iets van Gods grote natuur.

S. de Wacht

blz. 2 – Van de redactie – Bibliotheek

Redactioneel

Dit tweede nummer na de vacantie herinnert ons eraan dat de zomer voorbij, en de herfst in aantocht is.
Het nummer opent met een herfst-impressie van de voorzitter van onze redactie, spontaan bij hem opgekomen en neergeschreven, zittend op de trap in het pompstation.

Op blz. 3 vindt u een foto van mijnheer Luiks, met het bericht dat hij is overleden. Je wordt er even stil van. Zo onlangs vonden we in onze kolommen de briefwisseling, die bekend werd onder de naam discussie Binus-Luiks. Dokter Schroor schrijft een In Memoriam.
Er zijn nogal wat verslagen deze keer, Ondernemingsraad, plaatselijk en centraal Jeugdcommissie, installatie en eerste vergadering. Daar wordt veel werk gedaan!
Verslagen ook van iets andere aard. Over studieweek in Witterzomer, als ’t lukt over de rally. Reportages over wadlopen naar Simonszand, over de goed georganiseerde sportdag in Assen.
Een interview met de heer Stelwagen, een impressie van de heer Schormans, een beschouwing van de heer Zuiderveen.
Voor munten wordt opnieuw aandacht gevraagd; de N.C.B.O. zond ons haar naamkaartje, Youth for Christ Zuidlaren meldt zich.
Variatie is er ook gekomen in de redactie. Juffrouw Lam en de heer Kleijer zagen zich genoodzaakt voor dit nieuwe seizoen hun medewerking te beëindigen.
De redactie heeft de dames Sulman en Gnodde bereid gevonden hun plaatsen in te nemen. Het is goed dat er in een redactie doorstroming plaats vindt. Het is altijd jammer afscheid te nemen van leden uit een groep waarbinnen je plezierig hebt samengewerkt en het een en ander samen hebt beleefd.
Juffrouw Lam verzorgde o.a. de contacten met de opleiding, was meermalen interviewer.
Interviews maakte ook de heer Kleijer vooral bij jubileum en afscheid, verder zorgde hij mee voor de inbreng vanuit de technische sector. Het laatste behartigde hij de financiën.
Ieders inbreng is niet precies te bepalen, maar zij is er, door deelname aan de discussie, in het meebepalen voor de sfeer op de redactie.
Hartelijk dank.
Graag welkom aan de nieuwe leden. Mej. Sulman kent Dennenoord al langer dan vandaag en zeker de arbeidstherapie. Ze is – evenals de heer Kleijer – ook eerder actief geweest in de personeelsvereniging van weleer.
Grietje Gnodde versterkt de inbreng vanuit de verpleging.

Redactie

UIT DE BIBLIOTHEEK

NIEUWE AANWINSTEN

blz. 3 – In memoriam W.J.H. Luiks – Ondernemingsraad

In memoriam

M.J.H. Luiks

Op 29 augustus 1974 overleed ons bestuurslid, de heer Luiks. Hij was een veelzijdig mens. Van beroep een zakenman met veel ondernemingsdurf. Nadat zijn bedrijf in de oorlog was weggebombardeerd, bouwde hij na de bevrijding een nieuwe zaak op.
Hiernaast had hij een grote belangstelling voor het gebeuren op het sociale en maatschappelijke terrein. Hij was actief betrokken bij het onderwijs, de politiek, de zorg voor zieken en bejaarden. Hij deed dit alles vanuit een diepe geloofsovertuiging.
Of men het met hem eens was of niet, door zijn eerlijkheid en integriteit won hij ieders respect.
Gedurende een zestal jaren is hij bestuurslid van Dennenoord geweest. Hij was een vurig voorvechter van het christelijk karakter van de vereniging. De briefwisseling – vorig jaar in het personeelsorgaan van Dennenoord gevoerd – legde daar getuigenis van af.
De belangen van zowel patiënten als personeel speelden altijd een belangrijke rol bij zijn standpuntbepaling. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet.
Na de begrafenis, die door honderden belangstellenden werd bijgewoond, hebben wij Mevrouw Luiks en het gezin onze deelneming betuigd.

G.D. Schroor

Resumé van de ondernemingsraad
op donderdag 29 augustus 1974

Afwezig: mej. Drost en de heer Timmer

 1. Opening.
 2. Notulen en resumé van de vergadering op 20 juni 1974. Naar aanleiding van de notulen vraagt de raad aan de voorzitter:
  • a. Waarom heeft de o.r. de nota actievere therapie nog niet ontvangen?
  • b. Waarom heeft de o.r. het masterplan niet ontvangen?
  • c. Waarom heeft de o.r. de aangepaste personeelsbegroting 1974 niet gekregen?
   • De voorzitter antwoordt, dat van deze nota’s exemplaren worden gezonden aan a) de opdrachtgever (meestal de directrice, soms het bestuur) en b) de smanstellers. Pas dan, wanneer samenstellers en opdrachtgever eventueel correcties hebben aangebracht, komt de o.r. voor toezending in aanmerking.
 3. Mededelingen van de directie.
  • 3.1 Verpleegtarieven per 1 juli.
  • 3.2 Nota partiële leerplicht.
  • 3.3 Verloop verpleegdagen in ‘Dennenoord’.
  • 3.4 Kilometervergoeding dienstreizen.
  • 3.5 Restauratie kerkgebouw.
   • Deze punten werden voor kennisgeving aangenomen.
  • 3.6 Nota eigen benzinepompen op en voor ‘Dennenoord’. Uit de gemaakte begroting blijkt, dat ‘eigen’ benzine ± 2 cent per liter duurder is dan ‘aan de pomp’. Aan de vragensteller zal dan ook worden meegedeeld, dat zijn plan niet haalbaar is.
   • Verder doet de voorzitter mededeling van:
    • a. de ziekte van een bestuurslid, de heer Luiks;
    • b. de ontvangst van de nota actievere therapie;
    • c. uitstel tot 1 oktober voor wat betreft het bemannen van de poli-kliniek in Stadskanaal;
    • d. de wenselijkheid van een in te stellen veiligheidscommissie.
 4. Ingekomen stukken.
  • 4.1 (notulen van een vergadering van de commissie arbeids- en dienstvoorwaarden).
  • 4.2 (agenda voor de C.O.R.-vergadering): voor kennisgeving aangenomen.
  • 4.3 Naar aanleiding van de brief van de bedrijfscommissie over kosten van vorming en scholing rijst de vraag of enige vorming nog zin heeft. Na enige discussie blijkt, dat met name de vraag ‘wat hebben we tot dusver (verkeerd) gedaan?’ Een nuttige aanleiding zou kunnen zijn voor 1 à 2 dagen bezinning. De heren Nieuwland en Rutgers zullen een en ander nader uitwerken en voorbereiden.
  • 4.4 Brief over het functioneren van het personeelscentrum. De raad staat volledig achter de brief van de beheerder van het personeelscentrum over het moeizaam functioneren van het personeelscentrum, met name rond het inkoop- en personeelsbeleid. De voorzitter zegt toe deze brief in de directie zullen behandelen om langs die weg verbetering in de situatie te bevorderen.
 5. Richtlijnen t.a.v. de diverse opleidingen. Enige discussie ontstaat rond de vraag in welke mate de geestelijke vorming in de opleiding is ingepast. Zoals vele zaken, is ook dit ‘in discussie’.
 6. Rapportage installatie jongerencommissie. De jongerencommissie is op 23 augustus geïnstalleerd. De notulen van die vergadering zullen in de eerstvolgende vergadering worden besproken.
 7. Voorbereiding verkiezing ondernemingsraad – 1975. In ’n commissie ter voorbereiding van de verkiezing van een n ieuwe o.r. in maart 1975 werden benoemd: mevr. de Heer (personeelszaken), de heer J.J. Bouma en de heer W. Oving. (Aan de diverse vakbonden de taak om binnenkort de zittende leden te polsen of ze bereid zijn een nieuwe verkiezing te aanvaarden).
 8. Rondvraag:
  • De heer Rutgers vraagt of het door de voorzitter geschreven concept-jaarverslag inmiddels een definitief jaarverslag is geworden. Dit blijkt niet het geval te zijn. Verder brengt de heer Rutgers (nogmaals) de situatie op het kerkhof ter sprake. Tegenover eventuele nabestaanden een onaanvaardbare situatie, aldus de heer Rutgers.
  • De heer van den Berg vraagt of er op ‘Dennenoord’ Outspan-producten worden gekocht. In een volgende vergadering zal dit nader worden besproken.
  • De heer Bergsma vraagt (nog eens) naar de verzekeringen. Laat ieder voor zich de ‘kleine lettertjes’ goed lezen

vervolg op blz. 4

blz. 4 – Vervolg centrale ondernemingsraad

Resumé van de ingelaste ondernemingsraad vergadering op maandag 2 september 1974

Afwezig: Dhr. Oosting, Dhr. Bergsma, Dhr. Timmer en Zr. v.d. Sloot.

Enig agendapunt: De personeelsbegroting 1975

De voorzitter memoreert in zijn openings-woord het overlijden van Dhr. Luiks. Een integer bestuurslid is ons in hem ontvallen, aldus de voorzitter.

De door de voorzitter geschreven nota ‘Beleidslijnen voor de personeelsbegroting 1975′ is door de ondernemingsraad besproken, hier en daar zijn wat kanttekeningen gemaakt en vragen gesteld.
Het zou te ver voeren, om in dit korte bestek een volledige weergave te geven van alle onderdelen, waarop reacties’s zijn gegeven.
Wel mag gezegd worden, dat de vergadering ‘in goede harmonie’ is verlopen, (iets wat niet van elke vergadering gezegd kan worden).
Aan het slot van de vergadering werden het masterplan en de nota actievere therapie aan de O.R.-leden uitgereikt.

Dit is een kort resumé.
De agenda was nl. ook kort.
Mocht het voor sommigen te kort zijn, dan horen we het graag.

Zuidlaren, 2 september 1974
H. Zuidersma

Resumé van de vergadering op vrijdag 16 augustus 1974 te Ermelo

 1. Opening.
 2. Resumé en verslag vergadering 19 april 1974. Resumé en verslag worden goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
 3. Datum volgende vergadering. In verband met het opschorten van de vergadering d.d. 21 juni 1974 wordt besloten een extra vergadering in te lassen op vrijdag 27 september 1974 te 14.00 uur te Ermelo.
 4. Samenstelling C.O.R.
  • Wijzigingen:
   • a. Bloemendaal: in de vacature Weijsenfeld is benoemd de heer J.G. M. van Kan (was al plaatsvervangend lid). In de vacature van Kan is als plaatsvervangend lid benoemd de heer T. Scholten.
   • b. Centraal bureau: in de vacature Mosselman is benoemd de heer W.N. de Boer (was al plaatsvervangend lid). In de vacature de Boer is als plaatsvervangend lid benoemd de heer S.K. van Wieringen.
 5. Aanwezigheid plaatsvervangende leden. Wat betreft de positie van de plaatsvervangende leden komt de raad na uitvoerige discussie tot de conclusie dat de passage uit de reglementsbepaling 3.1.1 zal behoren te luiden als volgt: ‘De plaatsvervangende leden kunnen door de raad, of door de voorzitter, worden uitgenodigd om een vergadering van de raad geheel of gedeeltelijk bij te wonen. Zij worden in ieder geval uitgenodigd voor de vergaderingen, waar de algemene gang van zaken in de Vereniging wordt besproken’. De raad verstaat onder algemene gang van zaken de begroting, alsmede het jaarverslag; ook zullen de plaatsvervangende leden aanwezig zijn indien wijzigingen van reglementsbepalingen aan de orde zijn, alsmede de evaluatie van de gang van zaken binnen de centrale ondernemingsraad.
 6. Mededelingen/ter kennisgeving.
  • a. Informatie-Bulletin no. 48; voor kennisgeving.
  • b. Jaarverslag C.B.Z. over 1972; voor kennisgeving.
  • c. Statutaire leeftijdsgrens bestuursleden: de raad neemt kennis van de mededeling dat de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging positief staat tegenover een statutenwijziging als door de raad bedoeld in haar advies d.d. 31 december 1973 aan het centraal bestuur. Een definitief besluit kon in laatstbedoelde vergadering niet worden genomen in verband met het ontbreken van het quorum. De statutenwijziging zal derhalve worden betrokken bij andere komende statutenwijzigingen.
  • d. Jaarverslagen ondernemingsraden 1973: de raad neemt bedoelde verslagen van Veldwijk, Bloemendaal en Wolfheze voor kennisgeving aan.
  • e. Kosten van ondernemingsraden: het C.O.Z. acht een bedrag van f 1.000,- per o.r.-lid voor scholing, vorming, secretariaat en documentatie ten hoogste toelaatbaar. De raad neemt deze mededeling voor kennisgeving aan en besluit om een brief van 22 juli 1974 van de Bedrijfscommissie over ditzelfde onderwerp te ageren voor de volgende vergadering.
  • f. Medezeggenschap en ondernemingsraad: een aan de leden gezonden fotocopie van een artikel in het Financieel Dagblad van 22 april 1974 over dit onderwerp wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.
  • g. Organisatie centraal bureau: nadere informatie was vervat in een bijlage bij de agenda. De raad neemt deze informatie zonder nadere bespreking voor kennisgeving aan.
 7. Evaluatie arbeidsverkorting. De arbeidsverkorting, tot heden toegepast, heeft nog niet geleid tot een volledig uniforme werkwijze op alle ziekenhuizen; de raad heeft er geen behoefte aan om zijnerzijds hiertoe een actie te ondernemen, mede gezien de inhoud van het schrijven d.d. 7 juni 1974 aan de directies van de ziekenhuizen.

Vervolg op blz. 5

blz. 5 – Jongerencommissie, installatie en 1e vergadering

JONGERENCOMMISSIE

Dhr. G. Heersmink, dhr. T. Langius (voorzitter), dhr. H. Hartel (niet op de foto), dhr. J. Egberts, mej. T. Warring, mej. G. Meulman, mej. E. Mulder.

Resumé vergadering jongerencommissie op 23 augustus 1974.

Afwezig waren dhr. Hartel, Nieuwland en Timmer.

Nadat dhr. Schroor de jongerencommissie had geïnstalleerd werd de eerste vergadering geopend door de voorzitter de heer Langius.

 1. Reglement. Op voorstel van onze voorzitter werd het reglement nog een doorgenomen en besproken. Er bleken nog enkele vragen te zijn omtrent de bevoegdheden van de J.C. We hebben de O.R. om nadere informatie gevraagd.
 2. Dhr. Egberts stelde voor een artikel in de personeelskrant te zetten over het wel en wee van de J.C. Dit voorstel werd aangenomen, het artikel komt in het septembernummer van de personeelskrant.
 3. Centrale Jongerencommissie. De J.C. zou graag van de O.R. nadere informatie ontvangen over een eventuele Centrale Jongerencommissie. Door dhr. Heersmink werd opgemerkt of het verstandig zou zijn in kontakt te treden met Jongerencommissies van de andere ziekenhuizen van onze Vereniging. Dhr. Langius zal nader informeren.
 4. Huisvesting. Dhr. Egberts vindt de huisvesting voor werknemers van Dennenoord die buiten het ziekenhuis willen wonen niet goed georganiseerd. Misschien bestaat de mogelijkheid om een soort van huisvesting-commissie in te stellen. Er is advies aan de O.R. gevraagd.
 5. Resumé O.R. vergaderingen. De J.C. vindt dat er in de resumé’s van de O.R. vergaderingen de meningen van de verschillende O.R.-leden niet duidelijk naar voren komen. Wij als J.C. zijn van mening dat er meer duidelijkheid en openheid zou zijn als de meningen van de O.R. leden over diverse problemen wat meer naar voren zouden komen.

Hebben jullie klachten of ideeën, laat het ons weten!!!

Volgende vergadering op 3 oktober 1974, om 2 uur in de koffiekamer.

Ineke Warring (secr.)
Boekhouding

Vervolg van blz. 4

 • 8. Interpretatie begrip ‘salaris’ in verband met berekening ziekengeld. De raad neemt kennis van de brief d.d. mei 1974 van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen en Ziekenverzorgenden aangaande de kwestie salaris tijden ziekte. De raad constateert dat deze zaak in het rechtspositiereglement van de Vereniging bevredigend is geregeld.
 • 9. Jongerencommissies.
  • a. Mogelijke wetswijziging. De Bedrijfscommissie geeft in overweging de instelling van een jongerencommissie op te schorten. De raad besluit de gevraagde adviezen terzake van de ondernemingsraden en eventuele wetswijzigingen af te wachten.
  • b. Concept-reglementen jongerencommissies. Deze zijn van de 4 ondernemingsraden ontvangen, van 2 nog niet. De raad besluit deze concept-reglementen zo mogelijk reeds in de september-vergadering te behandelen, onafhankelijk van de vraag of alle concepten zijn ontvangen.
 • 10. Definitieve reglementen. Suggesties van de Bedrijfscommissie en wijzigingsvoorstellen van de ondernemingsraden zullen aan de hand van een door het centraal bureau op te stellen memorandum worden behandeld in de ‘inhaalvergadering’ van 27 september a.s.
 • 11. Verenigingsbeleid. Referte resumé vergadering d.d. 19 april 1974, punt 6. Nota over deze veelomvattende problematiek was ter informatie van de leden bij de agenda gevoegd. De raad neemt met belangstelling kennis van de gedeeltelijke beantwoording van de in de nota Mosselman opgeworpen vragen. De raad spreekt de wens uit om een resumé van de vergaderingen van het centraal bestuur als vast agendapunt voor zijn vergadering op te nemen.
 • 12. Rondvraag. Aan de orde kwam:
  • a. netto-salarisverschillen in verband met het al of niet inhouden van A.O.W./A.W.W.-premie;
  • b. aangekondigde huurbelasting;
  • c. berichtgeving aan plaatsvervangende leden met betrekking tot vergaderdata;
  • d. openheid met betrekking tot inzage vergaderverslagen;
  • e. wenselijkheid/mogelijkheid bespreking C.O.R.-agenda respectievelijk-stukken in plaatselijke ondernemingsraad;
  • f. wettelijke aansprakelijkheid patiënten;
  • g. secretariaat: de raad besluit de heer van Houten thans definitief tot secretaris van de C.O.R. te benoemen tot het einde van de huidige zittingsperiode.
 • 13. Sluiting.

Bennekom, 19 augustus 1974

blz. 6 – Dialoog en dialect

Installatierede

Dames en heren,

De gang van zaken betreffende de jongerencommissie is een wat wisselvallig geheel geweest.
De wet op de O.R. was alleen van toepassing op het bedrijfsleven. De ziekenhuizen vielen er niet onder. Daar de jongeren toen niet aan bod kwamen, werd in de wet een artikel opgenomen, dat er een jongerencommissie moest worden gevormd om over bepaalde kwesties, die de jongeren betrof, advies uit te brengen aan de O.R.
Een latere wetswijziging schreef voor, dat er jongeren in de O.R. moesten worden opgenomen. Tijdens de informatie, die door de bedrijfscommissie van de S.E.R. aan het personeel van Dennenoord werd gegeven toen de O.R. ook voor de ziekenhuizen verplicht werd gesteld, werd al opgemerkt, dat men bij de introductie van de jongeren in de O.R. had vergeten het artikel over de vorming te schrappen. Hun stem wordt nu immers in de O.R. zelf gehoord. Daar echter de wet nog steeds van kracht is, hebben wij het reglement en de verkiezing van een jongerencommissie voorbereid en vond de verkiezing plaats.
Op dat moment ontvingen wij het advies van de bedrijfscommissie, de introductie van een jongerencommissie uit te stellen, omdat er een wetswijziging in voorbereiding is, waarbij de verplichting, deze commissie op te richten, zal vervallen. In onze O.R. is toen echter besloten, toch op de ingeslagen weg door te gaan, en dus wel tot installatie over te gaan. Ook het centraal bureau van onze vereniging adviseerde door te gaan, nu de wettelijke verplichting nog aanwezig is.
De O.R. was van mening, dat het zeer waardevol kan zijn, dat de jongeren meedenken over verschillende problemen. Nu de jongeren, die zitting hebben in de O.R. ook in de jongerencommissie zijn opgenomen, hebben zij een achterban, en kunnen zo ruggespraak houden. Het probleem van de moeilijke communicatie met de achterban is een van de grote problemen van de O.R. Wil je echt de belangen van de achterban en van het bedrijf dienen, dan moet je wel het gevoel hebben, dat er contacten bestaan met de mensen uit het bedrijf. Dat gevoel ontbreekt bij de meeste leden van de O.R. Via de jongerencommissie hopen we, dat dit voor de club jongeren een verbetering zal betekenen, wat dan weer positief kan werken op de O.R. Aan u dus de zware taak dit waar te maken.
Zowel u als de O.R. zal oeten wennen aan deze nieuwe club. Wees niet te snel gedesillusioneerd, wanneer de samenwerking eerst minder vlot verloopt, omdat de goede kanalen nog niet direct gevonden zijn en de functie zich eerst moet ontwikkelen. U bent niet een afspiegeling van de O.R., maar u hebt een eigen functie, betrekking hebbend op de jongeren in ons ziekenhuis. Wij moeten leren u advies te vragen, u moet leren wat u wel en wat u niet moet aansnijden.
Wanneer de wettelijke verplichting tot het hebben van een jongerencommissie vervalt, zal de O.R. contact hierover met u opnemen.
De O.R. heeft nl. de bevoegdheid, commissies in te stellen wanneer zij daaraan behoefte heeft. De O.R. is bereid die jongerencommissie te continueren, ook zonder wettelijke verplichting hiertoe, wanneer blijkt, dat deze commissie zinvol is.
Het kan zijn, dat dan, door de ervaring wijzer worden, u met een wat ander voorstel over het functioneren komt. Aanpassing is dan mogelijk. Het zal dus veel van uw inspanning en enthousiasme afhangen, hoe dit er in de toekomst uit gaat zien.
Sommige ziekenhuizen zullen ongetwijfeld hiervoor de vorm van leerlingenraad kiezen. Dit is een mogelijkheid, maar naar ons idee wat te eenzijdig. In de huidige vorm zijn meer categorieën vertegenwoordigd.
Met de wens, dat u een positieve bijdrage zult kunnen leveren aan het welzijn en goed functioneren van ons ziekenhuis, verklaar ik als voorzitter van de O.R. de jongerencommissie voor geïnstalleerd.

G.D.S.

DIALOOG EN DIALEKT

Toen wij het hadden over ‘het christelijke’ in de verpleging van geestes- en zenuwzieken, zei een verpleger: ‘Hoe kan een onchristelijke psychiater nou een patiënt begrijpen die met geloofsmoeilijkheden zit?!!’
Deze uitspraak – het was mi. geen vraag waarop een antwoord werd verwacht – bracht mij op een ander aspekt in de omgang tussen dokter en patiënt: het taalgebruik. Met een variant op de regel van de verpleger: ‘Kan een hollandse psychiater (hier: een ps. die hollands spreekt) een patiënt begrijpen die thuis en op zijn werk enkel gronings spreekt en hoort spreken?’
Het punt waar het in wezen om gaat, lijkt mij duidelijk: elkaar begrijpen. De psychiater, de psycholoog, de geestelijk verzorger: zij moeten de patiënt kunnen verstáán, om tot een dialoog/samenspraak te komen.
Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: de patiënt moet de psychiater enz. kunnen verstáán, om hen te volgen. Maar… als die twee gesprekspartners nu een verschillende taal spreken: de één hollands en de ander een dialekt/spreektaal?
De taal is een middel (vaak niet het enige) tot kommuniceren/kontakt-hebben-met-elkaar, b.v. bij gesprekstherapie.Krijgt een friese veeboer, een drentse huisvrouw of een werkloze uit Oost-Groningen bij een hollandse psychiater het gevoel ‘Ik word begrepen/aangetaald?’
U kent misschien de anekdote over Ds. Tang (’n hollander), die toen hij hier pas werkte, een oud vrouwtje hoorde roepen: ‘Domie, ‘k bin mien gebit kwiet!’De dominee veronderstelde ‘gebeds’moeilijkheden en antwoorde: ‘Maar mevrouw, u kent toch nog wel het Onze Vader!?’
Daar lachen we om, want ’t is een grappig misverstand. (Tang leerde later geen gronings, maar herbreeuws….). In ernst om elkaar te begrijpen, hebben veel dokters hun witte jas uitgetrokken: die witte jas was een beletsel voor een goede kommunikatie.
Anderen deden wat minder hautain/uit de hoogte en kwamen zo op de hoogte van hun patiënten.
Maar die taalbarrière… hoe stapt een ps. daar overheen? Het zou niet gek zijn, als hij zich het dialekt van zijn patiënten eigen zou mamken; als hij in de dialoog b.v. zijn hollands wat zou verfriesen. Dat lijkt mij aardig, nuttig, tegemoetkomend.
Overigens is het opvallend dat dialekt-sprekers van de dokter en de dominee doorgaans verwachten, bijna eisen, dat zij hollands spreken.
De ds. moet iets sakraals/heiligs om zich heen hebben en houden. Het dialekt is plat onheilig.
Ik ken mensen die ‘preken in het gronings’, oneerbiedig vinden (alsof Jezus hollands heeft gesproken!) De dokter moet iets magisch over zich hebben, een geheim: ‘Hij weet iets, dat ik niet weet (of mag weten)’. Dat geheim laat zich niet vertellen/vertalen; zeker niet in b.v. nuchter gronings.
Een onderzoek naar het twents in Rossum (Twente) bracht aan het licht, dat meer dan de helft van de bevolking er tegen zou zijn, als de pastoor twents zou gebruiken in de kerkdienst (van universele latijn, via het hollands, naar het twents van alledag en alleman: een mens zou het evangelie nog wel eens kunnen begrijpen en in praktijk willen brengen!).
Maar ik ben afgedwaald van mijn onderwerp: een preek is een monoloog/alleenspraak en ik had het over ‘dialoog en dialekt’.

Kees Zuiderveen

blz. 7 – Interview br. Stelwagen

Br. Stelwagen: ‘het verplegend personeel was vroeger meer betrokken bij de patiënt dan nu’

Br. Stelwagen en wij willen er met klem op wijzen dat dit interview een weergave is van een avond waarop voor het grootste gedeelte is gepraat n.a.v. vragen die door de interviewer zijn opgesteld.
Het mondde uit in een gesprek dat genoeg stof bevatte voor minstens twee extra bijlagen. We moesten ons beperken. Het gevaar zit er dus in dat er een eenzijdig beeld wordt gevormd. De feiten, hierbij genoemd moeten worden gezien in het raam van de tijd waarin ze plaatsvonden. Hier volgt een gedeelte dat vooral gaat over de verpleging in het verleden op Dennenoord.
Br. Stelwagen: ‘De hele verpleging was vroeger in handen van de verpleging. Je was totaal aangewezen voor de gehele verzorging van de man of vrouw en had de verantwoordelijkheid voor z’n of haar hebben en houden.
Dit in tegenstelling tot nu. Nu, met de huishoudelijke hulpen in keuken en garderobe, waar de verpleging niets meer mee te maken heeft. Dit vind ik onjuist. Persoonlijk ben ik van mening dat de verzorging aan de verpleging toebehoort; de verzorging van de kleding, van het paviljoen, het moet leefbaar gemaakt worden, de schoonmaak.
De verpleging staat vandaag naast al deze dingen. Ik vind dit een van de belangrijkste punten van de verpleging – de totale verzorging ook maaltijden, de keuken alles’.
Het volgende punt dat br. Stelwagen aanroert, is de huisvesting van het personeel in de paviljoenen: ‘de ongehuwden waren inwonend. Ieder paviljoen had een huisvader en huismoeder. Het interne personeel kwam om 6.45 beneden, men gaf elkaar een hand en men wenste elkaar een goede morgen. Er werd een kopje thee gedronken en daarna begon de dagdienst met het lezen van een gedeelte uit de Bijbel.

Zo werd de avond ook besloten. Men gaf dan elkaar weer een hand en wenste elkaar welterusten. Ook het interne personeel ging naar de wacht en wenste hen een trouwe wacht!
Dat was nu eenmaal de instelling van de vereniging’.
Vervolgens hebben we het even over de opleiding, die destijds (natuurlijk) ook verschilde van nu. Br. Stelwagen, die in 1932 in dienst kwam en in paviljoen 15 begon zegt hierover: ‘Er was geen vooropleiding. Je kwam in dienst en liep eerst 14 dagen met een oudere mee (even terzijde: als je na 3 maanden een vaste aanstelling kreeg, werd je 1 pak en 2 roodgestreepte jasjes aangemeten).

Je moest in je vrije tijd naar cursus. Dit was verplicht en het werd ook bijgehouden. Zo was het ook het geval met de kerkdiensten’.
We praten nog wat door over de grondslag van de vereniging en over het feit dat uitsluitend op die grondslag personeel aangenomen werd.
Hierbij valt de opmerking dat dit consequenter was dan nu het geval is.
Daarna verplaatst het gesprek zich naar de arbeidstherapie; ‘In 1932 begon men met de actievere arbeidstherapie, d.w.z. iedereen,, die wat gezondheid betreft werken kon ging naar buiten. Zo ontstonden de verschillende groepen. De kruiwagen-groep (eenrichtingverkeer), tuinploegen, ploegen voor het rondbrengen van kolen, groepen die de was wegbrachten en ophaalden enz.
Dit vind ik een van de voornaamste dingen, die ik nu mis; de activiteit. Doordat men de gehele dag bezig was in de frisse lucht, kwam de rust ’s nachts terug zonder medicatie’.
Br. Stelwagen vindt dat, door de medicijnen, de arbeidstherapie in de verdrukking is gekomen’. ‘Men is er ook wel van uitgegaan; deze mensen zijn ziek en hebben rust nodig. Is dat wel juist?’
Als we br. Stelwagen vragen hoe hij de arbeidstherapie in de toekomst ziet werken, is het antwoord: ‘Ik ben er stellig van overtuigd dat de arbeidstherapie aangepast moet worden aan het maatschappelijk bestel.
Doet men dit niet dan staan deze mensen, als ze worden ontslagen met 2 linkerhanden in de maatschappij’.
Ook gelooft het nachthoofd dat we weer terugkeren naar meer lichamelijke aandacht, waarbij hij bepaalde medicatie niet uitsluit.
De redactie dankt br. Stelwagen voor de vriendelijke ontvangst en zijn welwillendheid om ons te woord te staan.

Redactie

JONGEREN VAN DENNENOORD

Zoals jullie wel weten is vrijdag 23 aug. I.I. de Jongerencommissie door dhr. Schroor geïnstalleerd.
Wat doet nu een Jongerencommissie? De Jongerencommissie is door jullie, maar vooral voor jullie ingesteld. Het is de bedoeling dat jullie eventuele problemen bij ons terecht komen. Er is altijd door de jongeren van Dennenoord veel gemopperd en geklaagd over zaken die jullie betroffen. Deze klachten bleven voornamelijk aan de oppervlakte doordat er de kans niet was ze te uiten aan de juiste personen. Nu willen wij als Jongerencommissie graag dat jullie de kans aangrijpen en eens iets van jullie laten horen via de kontaktpersonen van jullie afdeling. Wat gebeurt er met jullie klachten? Deze worden besproken en eventueel doorgestuurd naar de O.R. De O.R. is dan verplicht het op de agenda te zetten. Het is de bedoeling dat jullie na iedere vergadering een resumé op de afdeling ontvangen, zodat jullie op de hoogte blijven.
Jullie reakties graag schriftelijk of telefonisch bij:

Ineke Warring (secr.)
Boekhouding, tst. 443

blz. 8 & 9 – Sportdag Assen

SPORTDAG ASSEN
7 SEPTEMBER 1974

Biljarten

Ik had de eer om samen met een speler van Beilen de spits af te bijten. Uitslag: 55 – 37.
Na de lunch kreeg ik eerst Wagenborgen, uitslag: 54 – 48. Toen kwam de laatste en de zwaarste wedstrijd tegen Franeker, uitslag: 56 – 46.
Einduitslag:

 • 1. Dennenoord, 8 punten;
 • 2. Franeker, 6 punten;
 • 3. Wagenborgen, 4 punten;
 • 4. Beilen, 2 punten;
 • 5. Assen, 0 punten.

Klaverjassen

We zijn om goed 10 uur beginnen te spelen. Voor de middag werden er 2 boompjes gespeeld en na de middag 4 boompjes.
De sfeer tussen alle spelers was goed en er is beslist bijzonder leuk gespeeld. Alleen de kaarten waren ons die dag niet erg goed gezind en dat kwam dan ook wel in de eindstand tot uitdrukking. De ontvangst was werkelijk prima en de dag op zich ook erg geslaagd.

Jan Boekweg

Schaken

Voor de buitensporten was het miserabel weer, voor de denksport ideaal.
Het schaken was heerlijk rustig ondergebracht in de bibliotheek.
Een groot pluspunt was, dat er nu in plaats van een half uur, 3/4 uur bedenktijd was.
Het krachtverschil tussen de diverse ziekenhuizen is sterk teruggelopen in de laatste paar jaar.
De meeste spelers schaken geregeld in clubverband. Assen, Beilen en Zuidlaren maakten elkaar niet veel in speelsterkte.
Wagenborgen en Franeker kwamen nog iets tekort.
De ontvangst, de leiding en verzorging vond ik bijzonder geslaagd. Al met al een fijne dag waar je met plezier aan terugdenkt.

Fedde van der Molen

Dammen

Eerste spel verloren – slecht gespeeld.
Tweede spel gewonnen.
Derde spel remise.
Vierde spel gewonnen.
Ontvangst en behandeling de gehele dag geweldig.

Dhr. Kranenborg Sr.

Sportdag Assen volleybal

De herenploeg was tamelijk goed voorbereid; sinds twee maanden tevoren was iedere donderdagavond een oefenwedstrijd georganiseerd.
Met de dames lukte dat minder doordat er toch al een kleiner aantal speelsters beschikbaar was, en daarbij nog vakanties en ziekte kwamen.
Uiteindelijk moesten de dames ook zonder wisselspeelster de spits afbijten tegen de ploeg van Assen.
De eerste helft was het voordeel voor de Asser dames, daarna echter herstelde Dennenoord zich zodanig dat de puntjes binnen werden gesleept.
Dit voorbeeld werd netjes opgevolgd door de heren, die ook tegen de ploeg van Assen met hetzelfde verloop hun beste wedstrijd speelden.
Even daarvoor hadden ze het nogal zwakke Beilen al weggespeeld.
De beurt was weer aan de dames, die het nu toch moesten afleggen tegen het zeer goede spelende Wagenborgen. Jammer genoeg werd ook dit voorbeeld gevolgd door de heren in hun laatste wedstrijd, na een overwinning op de ploeg van Franeker.
De eerste plaats lag op dat moment voor de heren behoorlijk dichtbij, omdat ze tot dan alles hadden gewonnen, terwijl Wagenborgen al zijn meerdere had moeten erkennen in het Asser team.
De energie waarmee Assen door de Dennenoorder heren bedwongen was, kwam er tegen Wagenborgen niet meer uit.
Ze kwamen zo met drie gewonnen duels en één verloren in eerste instantie op een gedeelde eerste plaats met Assen en Wagenborgen met identieke oogst.
De totale puntensaldi moesten de doorslag geven en dat betekende uiteindelijk een eerste plaats voor Wagenborgen, tweede werd Assen en derde Zuidlaren.
Franeker kwam op de vierde plaats, Beilen belandde op de vijfde.
Deze teleurstelling werd overigens goedgemaakt door het bevredigende gevoel dat de over het algemeen met veel inzet gespeelde wedstrijden achterliet.
Op Beilen na, waren de ploegen goed tegen elkaar opgewassen, en gaven elkaar niets cadeau, wat resulteerde in behoorlijk spannende wedstrijden.
De dames kwamen weer met dezelfde resultaten uit de bus.
Ook zij hadden na overwinningen op Franeker en Beilen een score van drie gewonnen en een verloren wedstrijd. Maar omdat de Wagenborger dames alles gewonnen hadden, was hier zonder verdere rekenarij de uitslag al duidelijk:

 1. Wagenborgen;
 2. Zuidlaren;
 3. ………
 4. ………
 5. ………

Hallo ‘Voetbalfans’

Even een berichtje van onze actieve voetbalsters, die met veel pijn van de dag zijn teruggekomen.
Na veel moeite hebben we een 9-tal bij elkaar gekregen. Na een goede training van maar liefst 2 x, zijn we toch, tot een zeer goed resultaat gekomen.
Na een eerste inspannende wedstrijd die in een gelijkspel eindigde, zagen we het nog niet helemaal zitten.
Maar met veel geworstel en geknoei, zijn we toch kampioen geworden.
Nu is het de bedoeling om door te gaan met dit actieve spel wat ons erg boeide. Zouden de DAMES die voor voetbal voelen zich willen melden bij mej. S. Mossel, Enk-A, toestel 370.
De training is op woensdagavond van 8 tot 10 uur’s avonds. Dat zal onder leiding van de heer de Vries gebeuren.

2. Hilda Brouwer; 5. Sietske Mossel; 6. Annie ?; 7. Tjerkje de Vries; 8. Jannie Bolhuis; 9. Rinny Tiemersma; 10. Matrha Wilts

blz. 10 & 11 – Munten – Henk Elsink! – Ruilbeurs

Hobby-rubriek
OUDE NEDERLANDSE MUNTEN

RIJKSDAALDER van de Unie der Verenigde Nederlanden. Voorzijde: fantasie-borstbeeld met wapen van de provincie van uitgifte: Gelderland. Randschrift: zilvergeld van de Verenigde Nederlandse Provinciën (Gelderland). Keerzijde: wapen van de Unie en haar spreuk: door eendracht groeien kleine dingen.

24 JANUARI 1975 EN 7 FEBRUARI 1975
Houdt deze datums vrij voor de jaarlijkse feestavonden.
Op de foto ziet u welke artiest deze avonden voor u optreedt.
Nadere gegevens worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Henk Elsink

Wist U???

Dat U daarover verder nieuws kunt verwachten in het volgende nummer van de personeelskrant?

Ruilbeurs gehouden op 17 september j.l. in het P.C.

Hoewel de opkomst niet bijzonder groot was, (± 12 mensen) kunnen we terug zien op een geslaagde avond.
De ruilhandel en verkoop van postzegels was zeer goed te noemen, verscheidene postzegels verwisselden van eigenaar. De topper van de avond was de aanwezigheid van ds. Tang met zijn muntenverzameling.
Hij heeft zeer boeiend verteld over de herkomst van verschillende zeer oude munten, waaronder een muntje dat dateert uit de tijd van ± 100 jaar voor Christus, dat in de Bijbel wordt aangeduid als ; Het Penningske der Weduwe’. Het was alleen jammer dat er niet meer verzamelaars waren. Ook enige toevallige passanten hebben vol aandacht geluisterd, het artikel van ‘Munter’ in de Personeelskrant kunnen we van harte aanbevelen.
Begin januari 1975 willen we weer een ruilbeurs organiseren, en dan hopen we dat de opkomst groter zal zijn dan dat tot nu toe het geval was.

Tot ziens
J.R. Jonker

blz. 12 – Witterzomer – Verder – S.O.P. nieuws

De S-74-1 groep van 12 tot en met 14 augustus in ‘Witterzomer’ te Assen, met als thema voor die week:

‘De één heeft de ander nodig’

Om daarmee bezig te kunnen zijn, werd voor ons materiaal aangedragen door enkele mensen die ons op weg zouden moeten kunnen helpen. De eerste, die een aanzet daartoe deed was Gerard Derksen als trainer in sociale vaardigheden verbonden aan de A.S.V.A. te Groningen. Door ‘spelsituaties’ te doen was het mogelijk elkaar een beetje (beter) te leren kennen, wat van nut kon zijn omdat drie vooropleidingsgroepen deze studiegroep was gevormd. De middelen die o.a. nodig zijn voor sociale vaardigheid: weten te luisteren, te praten en te improviseren, bleken ook hier niet zo eenvoudig te hanteren middelen. Tot de kennismaking zal ook zeker bij hebben gedragen, het werken in groepjes van 2,3,4,6 of 8, die elke keer weer van samenstelling veranderde. Tijd was er tekort en om half tien ’s avonds werd er besloten om van alles eerst wat bij te komen, na eerst nagegaan te hebben wat voor waarde de dag voor ons had gehad. De volgende morgen werd de draad weer opgepakt. Een inleiding door Ds. W.M. van Lynden over het weten te tonen van interesse voor de ander en zijn mening en al wat dat met zich mee kan brengen. Dat moest tot uiting komen in de vorm van, door vier groepen samengestelde kranten, waaruit moest blijken dat de daarvoor ingewonnen informatie inderdaad verwerkt was. Twee van de groepen met als extra opdracht, dat het negatief zou overkomen en bij de andere twee positief. Dhr. C.A. de Graaf was gekomen om te proberen aan te tonen dat de communicatie onze aandacht voortdurend bezig moet houden. Communicatie kan op velerlei manieren plaatsvinden. Niet de manier waarop het gebeurt moet altijd als belangrijkste punt worden gezien, maar meer de waarde die het heeft.
’s Avonds konden we de zover opgedane indrukken op papier kwijt met behulp van verf, met als extra gegeven 25 trefwoorden te verwerken die sloegen op de daarvoor afgelopen twee dagen. Informatie de volgende morgen over de O.R. en J.C. binnen ‘Dennenoord’ gegeven door de heren Zuidersma en Timmer. De (on-)mogelijkheden van de twee instellingen en de waarde die ze kunnen hebben. Halverwege de week werd ons door Mej. Bulthuis de vraag voorgelegd: ‘hebben we nog tijd voor elkaar?’ Na een korte inleiding werd ons gevraagd dit in een rollenspel te spelen, wat veel van onze creativiteit zou kunnen gaan vergen. De overdadige warmte van de hele week speelde misschien ons toen nog wel enige parten. Volksdansen ’s avonds: ontspanning onder leiding van twee medewerksters van ‘Witterzomer’ die probeerden ons in de pas te houden. Wie is de baas? Het was Drs. G.D. Schroor die ons die vraag voorlegde. Punten die belangrijke invloed daarop hebben om tot iets te komen werden opgeschreven door drie groepen om er over van gedachten te kunnen wisselen. Enkele van die punten waren: kennis van zaken, (eind-)verantwoordelijkheid, bevoegdheden en taakvervulling. Communicatie – kanalen: kennis ervan, ze weten te gebruiken en te zorgen dat ze open blijven. Vrijheid: en het weten te hanteren. Dat alles met als doel: waarborgen van een zo goed mogelijk behandelingsplan, waarvoor wij uiteindelijk ook in ‘Witterzomer’ waren gekomen.

Enkele deelnemers

’t Is maar dat U het weet

Dropping

Datum: 10 september 1974
Plaats: Cantine ‘Dennenoord’
U verwacht een verslag??
Maar dat verslag ‘dat hoeft niet meer’
Want. ’t is maar dat U het weet, precies 5 leden gaven zicht op
Wordt de personeelskrant niet gelezen??
Er wordt zo weinig gedaan, maar met een dropping kun je toch niet gaan
Na al het werk van de organisatoren
Gaat zo een volgende dropping, voor U zeker verloren
Dus…. ’t maar dat U het weet!!!

De organisatoren

Wist u, dat er ingebroken is in het personeelscentrum?

Biljart-toernooi personeel

Op 25 oktober organiseren wij in het personeelscentrum een biljart-toernooi. Wij nodigen iedereen uit hieraan deel te nemen.
Opgave in het P.C.
Aanvang 19 uur.

Tot dan
PeHeJa

Voetbalnieuws

Als trainer wil ik gaarne even de aandacht voor een zeer populaire sport.
Voetbal.
Het is mij namelijk gebleken, dat onder het personeel van Dennenoord goede voetballers- en voetbalsters schuilen, gezien de laatste resultaten.
Als zowel de trainer als de spelers-sters zich voor de volle 100% willen inzetten (vooral ook mentaal) kan F.C. Dennenoord beslist goed voetbal laten zien, maar dan moet er wel intensief getraind worden.
Opgeven ook bij C.A. de Vries

blz. 13 – Bar, maar mooi

Vrijdag 23 augustus

Bar, maar mooi

We vertrokken om 3 uur in de middag naar het wadloopcentrum te Pieterburen. Het bleek, dat men ons niet ingeschreven had en zo was er dus ook geen gids om ons op deze, zoals later bleek, zo barre tocht te begeleiden. Toch kon de organisatie nog één gids vrijmaken. Om 4 uur zou gestart worden, maar door deze ontwikkeling werd het startsein om ± half zes gegeven. Van de heer Homo Dijkhuizen, onze gids, vernamen wij dat we tegen 21.00 uur op Simonsplaat zouden zijn. Rond deze tijd was het reeds donker en zaten wij in een mosselgebied van enkele kilometers: dit vergde van de meesten zoveel krachtinspanning, dat we wel graag de tenten ter plaatse wilden opzetten, maar we waren er nog lang niet.
Op een gegeven moment vernamen we dat ook de gids in het duister tasste. Hij merkte dat we in een grote cirkel liepen. Het was goed dat we met Pieterburen in kontakt stonden, zodat we ons punt op kompas door konden geven. Enkele minuten later kregen we te horen hoeveel graden noord we moesten lopen, om bij het reddingshuisje te komen.
Tegen 23.00 uur waren wij dan zover, maar als we dachten dat we er toen waren, ho maar, we zochten nog een half uur naar een plaats die niet onder zou lopen. Ja hoor, eindelijk. Een zucht van verlichting ging op; de bagage, van sommigen meer dan 20 kg plofte in het zand. De tenten werden opgezet, wat gebeurde in een goede stemming, want we hadden nog steeds veel lol onder elkaar. Na een kwartier steeg de geur van koffie reeds omhoog. Ergens anders was een diep gekreun hoorbaar, als blies men op een nieuwe bas. Zo bleef het nog een poos gezellig.
Het water kwam kijken wat die tenten daar wel moesten, tot slechts 62 stappen van ons verwijderd, maar geen nood, we zaten nog 20 cm boven de waterspiegel, al was het zand onder ons nat.
De volgende morgen was het vriendelijk geblaf van zeehonden er de oorzaak van dat één van ons wakker werd; later telden we 25 van deze unieke beesten, zonnebadend op een zandplaat. Na wat te hebben gegeten was het opbreken geblazen. Enkelen gingen vissen, niks gevangen trouwens, toen zwemmen en luieren.
We zouden ook lopend terug; dit was echter niet haalbaar vanwege het late tij en de vermoeienissen van de voorgaande dag. We hadden het geluk dat er nog een groep zou komen, waarmee we misschien terug konden varen. Dit bleken 71 Belgen te zijn: toch vriendelijk; ze lusten graag pinda’s en snoep. Op de twee uur durende vaartocht naar Lauwersoog gingen veel moppen over en weer. We zwaaiden de Belgen uit en na een kop koffie en een biertje kwam Roelfsema ons halen. In de bus hadden sommigen het idee in een bus te zitten met veel brommende motoren die harder gingen dan de bus zelf.
Mogelijk krijgt u na zo’n bescheiden relaas ook eens zin om mee te gaan.

S. de Wacht

Ontbijt met zand

Inscheping bij de Belgen

Eenzaam avontuur

Wadstelten

blz. 14 – Puzzel – Rally

DIAGRAMLOOS
KRUISWOORDRAADSEL

Herfststemming

blz. 15 – Mutaties

MUTATIES

Ingekomen

Vertrokken

Adreswijzigingen

Gehuwd

Geboren

Alle ouders, hartelijk gefeliciteerd

blz. 16 – Kerkdiensten – Vormingswerk – Dankbetuigingen – Advertenties – Youth for Christ – Impressie

KERKDIENSTEN

Preekrooster

 • 6 oktober 9.45 uur: Ds. W.M. van Lynden, kollekte voor ‘Kleine Geluiden’, 19.00 uur: Ds. W.M. van Lynden.
 • 13 oktober 9.45 uur: Ds. S.W.R. Polman, kollekte voor NBG-afd. Zuidlaren. 19.00 uur: Ds. S.W.R. Polman.
 • 20 oktober 9.45 uur: Ds. M.J. Tang, kollekte voor Hu Shuk Wun. 19.00 uur: Ds. M.J. Tang.
 • 27 oktober 9.45 uur: Ds. J.W. Vlaanderen, kollekte voor de Stichtingsgemeente. 19.00 uur Ds. J.W. Vlaanderen.

Agenda

Vrijdag 25 oktober, 19 uur.
Biljarttoernooi in het Personeelscentrum.

Youth for Christ

Mededelingen van het vormingswerk oktober 1974

 • Zaterdagmorgen 5 oktober is er weer een fimochtend in de grote zaal van het vormingscentrum. Vertoond zal worden de komische tekenfilm: ‘ASTERIX EN DE HELDEN’. Een spannende kleurenfilm, over de strijd van Asterix, Obelix en Panoramix tegen de Romeinen. Aanvang 10.00 uur. S.V.P. vooraf koffie drinken op de afdeling.
 • Woensdagavond 9 oktober zal de sportvereniging ‘Ritola‘ uit Zuidlaren een feestelijke avond voor ons verzorgen. Het wordt een vrolijke revue, met zang, schetsen, etc. Aanvang: half acht. In de pauze koffie.
 • Dinsdagavond 22 oktober zullen voor ons konserteren: Corrie Blom – viool en altviool; Huub Kappert – viool. Evenals vorig jaar zullen ze ook nu weer een fijne muzikale avond verzorgen, met voor elk wat wils. Aanvang half acht. In de pauze is er koffie.

Dankbetuiging

Ofschoon het de bedoeling was ons 40-jarig huwelijksfeest in de familiekring te vieren, waren we toch bijzonder verrast door het blijk van meeleven van het personeel van ‘Dennenoord’ met cadeaus, bloemen, leuke attenties en felicitaties, waarvoor onze zeer hartelijke dank.

J.G. Vegter
T. Vegter-Boer

Advertenties

De heer Schormans heeft een stage van drie maanden gelopen in het werk van de geestelijke verzorging. Na nog een stage in een gewone wijkgemeente wordt hij beroepbaar gesteld als predikant bij de Vrij Evangelische Gemeenten in Nederland. Wij vroegen hem om een korte impressie over deze periode in ‘Dennenoord’. Hieronder volgt deze.

Redactie

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Impressie

Dennenoord….. een oord, van dennen. Dennen blijven groen, dennen sterven niet. Wie zou de mensen kennen, hun traan, hun lach, hun angst en hun verlangens? De dennen. Geduldige luisteraars, stille toeschouwers. Zij horen en antwoorden niet, zij zien en huiveren niet. Dennen buigen niet, maar groeien, recht omhoog. Een wacht rond de paviljoenen, beschermend… een muur van groen. Groen, de kleur van hoop, van het nieuwe. Altijd groen…. altijd hoop? Voor wie? Zieken of gezonden? Gezonden of zieken? Dennen getuigen, van leven, ongeschonden, en van kracht, wringt zich in een bruine spierenbundel uit de grond, spuit naar boven. Groene fonteinen, telkens nieuw, telkens fris, iedere dag, besproeien, het droge, het dorre, brengen tot leven. De vermoeide drinkt…. en gaat verder. Dennen ontvangen, de regen, het licht, doorstaan de duisternis alleen en niet alleen. Groen, horen, zien, groeien, leven, licht, dennengroen Dennenoord.

H.P.J. Schormans

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.