Beveiliging/bewaking Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven: De ontvluchting van een viertal patiënten, 3 mannen en 1 vrouw veroorzaakte ons veel moeite.
  • Allereerst zij gemeld de ontvluchting van Schoon, die eene acute manie had doorgemaakt, zeer moeilijk handelbaar bleef en zeer onaangenaam voor zijne omgeving. Wijl hij steeds zeer wantrouwen en achterdochtig was, werd gemeend, dat uit de acute ziekte een chronisch lijden zich ontwikkelen zou. Weinige dagen nadat hij een paar ruiten verbrijzeld had, ontvluchtte hij uit het tuintje voor zeer storenden. Terwijl de huisvader op een paar pas afstand van hem stond. Ofschoon deze lijder terstond  achterna snelde wist hij in het dichte dennenbosch te ontkomen, en bereikte, na zich tot den avond op of het terrein schuil gehouden te hebben, in den vroegen morgen van volgende dag zijne woning. Op verzoek van de familie werd beproefd of de lijder  die steeds een moeilijk karakter zou gehad hebben, thuis kon blijven. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Hij nam reeds spoedig zijn vroeger werk bij de hand. Volgens daarna ingekomen berichten, was de patiënt in alle opzichten als voor zijne ziekte, zoodat hij na eenige maanden afwezig te zijn geweest, als hersteld werd afgeschreven.
  • Martens ontvluchtte twee malen. Lijdende aan vervolgingswaanzin, was hij op requisitoir van de off van Justitie in het Gesticht opgenomen. De eerste maal klom hij over het lage hek van het observatie paviljoen. Na eene afwezigheid van 2 dagen werd hij door de politie teruggebracht. De tweede maal ontvluchtte hij eveneens uit het observatie paviljoen. De autoriteiten werden terstond gewaarschuwd. Ondanks alle moeite door de marechaussees aangewend duurde het nog 14 dagen eer opgespoord kon worden, De familie , die den patiënt liever thuis hield, werkte blijkbaar de pogingen der politie tegen.
  • Anna Kuil wist een 5 tal malen te ontsnappen, eenmaal over het hek, eenmaal uit de achterdeur, terwijl zij in de gang met huiswerk bezig was; eenmaal door de voordeur terwijl  zij eveneens met huiswerk bezig was; eenmaal over het dak, wijl de zoldertrap deur door een verpleegster niet behoorlijk gesloten was. 
  • Bakker werd dadelijk na zijne komst op de waakzaal verpleegd. Hij verwijderde zich enige oogeblikken vrij naar het privaat te gaan, doch ging in het daarnevens gelegen bergplaatsje, dat gesloten behoorde te zijn. De lijder, die vroeger als schipper flink klimmen kon, had spoedig bespeurd dat van hieruit ontvluchting mogelijk was. Van de brandslang, die in het bergplaatsje aan de kraan vast zit, wist hij een deel  van het tuimelraam door de tuinslang naar buiten door de slang aan het eene einde bevestigd was, kon hij zich laten afglijden op het platte dak boven de privaten. Toen de patiënte op den grond kwam werd hij terstond opgemerkt en nagezeten, doch tevergeefs de politie van Kampen bracht hem terug.
 • 1910-06-29 – Fragment uit Stichtingsnotulen:
  • Mededeling wordt gedaan, dat uit de kelder van de centrale keuken 25kg vet gestolen zonder dat men de dader wist. ca augustus 1910.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Vrouw van H ontvluchtte door overklimming uit een te ver openrollend raam uit een kamertje van pav. 14. Zij liep eerst naar de pastorie, en toen naar den straatweg, vanwaar zij werd teruggebracht.
  • Vrouw de J ontvluchtte over het hek van de tuin van pav.12. Zij liep naar het dorp en werd van daar teruggebracht door een verpleegster die haar waren na gefietst.
  • De lijder AH ontvluchtte bij het eindigen van het buitenwerk. Hij werd aangehouden dicht bij Oudemolen en door de politie teruggebracht.
 • 1925-05-04 –  Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Huur Witteveen, verricht portiers dienst. Is overgeplaatst door het Bestuur, heeft toezicht op de stal. Het bestuur is van oordeel dat het hier bij moeten blijven, zoals die is voorgesteld voor antecedenten behoeft geen vrees te bestaan.
 • 1926-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededelingen over het ongeval in paviljoen Groenenage. Achterna is duidelijk dat er meer naar patiënte had moeten worden gekeken en dat had moeten gebeuren door Zr. A. Kuiper die gezeten was aan den kant waar patiënte lag maar tot wie het bleek niet te zijn doorgedrongen dat patiënte zo gevaarlijk was als in werkelijkheid gebleken is. De zuster bleek enige tijd geleden reeds haar betrekking had opgezegd en dat ze spoedig vertrekken zal. Door de politie is proces verbaal opgemaakt, waarna consent tot begraven is verleend. De familie die reeds heel veel met patiënte heeft doorgemaakt was zeer berustend.
 • 1930-06-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van den Directeur over genomen maatregelen ter beteugeling van publiek overlast op het Stichtingsterrein.
 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Tevens wordt besloten dat ingeval van een ontvluchting 2 verplegers doorlopend bij het meertje moeten staan en wordt overwogen de mogelijkheid het opsporen van ontvluchtte patiënten systematisch te doen plaats vinden.
 • 1931-07-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op advies van de voorzitter zal aan het Stichtingsbestuur worden meegedeeld gordels te laten maken waaraan lichtsleutels, lopers en mond fluitje door middel van ringen zijn verbonden.
 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd is om Bouwers en Vossebelt tot onbezoldigden als Rijksveldwachters te benoemen.
 • 1940-07-22 – Geen nachtslot wegens luchtgevaar
 • 1940-10-08 – Verduisteringsvoorschrift
 • 1941-11-10 – Toegang terrein

Jaren 40.01 – Dhr. Roelf Mulder, terreinwacht Dennenoord en woonachtig in een dienstwoning aan de Tienelsweg (Foto Peter Blink)

 • 1947-04-22 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een nota betreffende reparatiekosten voor het dienstrijwiel van den Terreinwachter H. Blok. Voorgesteld wordt een rijwielvergoeding toe te kennen van fl 50,00 jaarlijks.
 • 1982-12-20 – Moord op Hermanus Meerman

1994.01 – H. Gelderloos, hoofd van de afdeling bewaking

1994.02 – Collega afdeling bewaking

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.