Jaren 80.00 - Brandweerkazerne

Brandweer Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: De brandweerbakken; door den verpleegde-timmerman vervaardigd en door den dorpsschilder geverfd, zijn in gebruik genomen. In iederen bak bevindt zich een slang, een sleutel door een brandkraan, een standpijp, en een sleutel voor kleine kranen. Voorts zullen in iederen bak nog een paar lantaarns worden geplaatst. De bakken zijn geplaatst in onderzoekkamer paviljoen 2, bergplaats Washuis, en de woning der Geneesheer-Directeur, Isoleer paviljoen 4 en isoleer paviljoen 3. De slang is zodanig in den bak gelegd, dat er slechts zeer weinig tijd behoeft te verloopen tusschen het aanschroeven der standpijpen en het spuiten.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Economie: Aangeschaft zijn 5 kisten voor de brandweer, elke kist bevat eene brandslang, een standpijp, een sleutel tot opendraaien van de brandweer kranen buiten het gebouw benevens een paar lantaarns.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen en meubelen: In paviljoen 1 des nachts eene lamp in brand gevlogen, de waker wist zoo spoedig niet wat hij zou doen, doch riep terstond anderen te hulp, die gelukkig erin slaagden de lamp uit te blazen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 30 mei 1897 t/m 5 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Economie: Ontvangen de 3 brandladders, welke reeds geruime tijd besteld waren. Zij zijn tijdelijk opgeborgen op de binnenplaats der keuken. Er dient een afdakje voor gemaakt te worden.
 • 1897 – Fragment uit weekverslag Dennenoord, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Voortaan is verboden:
   • Het dragen van brandende petroleumlampen of lampjes. daar waar geen geregeld toezicht is.
   • Herinnert zij dat verboden is het gebruik van petroleum bij het  aanmaken van kachels.
   • Iedere verpleger of verpleegster moet wanneer hij of zij zich in het duister bevindt, zijn lantaarn bij zich te hebben voorzien van een brandende kaars.
   • Alle lantaarns moeten ’s morgens op een bepaalde plaatsen ter inspectie gereed te staan.Ieder is verplicht eigen lantaarn te onderhouden.

1899-08-12 – Provinciale Drentsche en Asser courant – Heidebrand

1899-08-12 – De grondwet – Heidebrand

1900.00

1903-03-26 – Nieuwe Tilburgsche courant – Boschbrand

1903-03-27 – Het nieuws van de dag – Boschbrand

1903-03-27.01 – Het volk – Boschbrand

1903-03-27.02 – Het volk – Boschbrand

1903-03-28 – Nieuwe Veendammer courant – Boschbrand

1903-03-28 – Nieuwe Vlaardingsche courant – Boschbrand

1903-03-28 – Nieuwsblad van Friesland – Boschbrand

1904-05-28 – Arnhemsche courant – Voorraadschuur in brand

1904-05-28 – Het nieuws van de dag – Voorraadschuur in brand

1904-05-28 – Leeuwarder courant – Voorraadschuur in brand

1904-05-30 – Haagsche courant – Voorraadschuur in brand

1904-05-30 – Rotterdamsch nieuwsblad – Voorraadschuur in brand

 • 1904-06-01 – Fragment uit een Buitengewone vergadering:
  • Deze buitengewone vergadering is samengeroepen door den voorzitter in overleg met den secretaris, naar aanleiding van den, brand die de kolenloods 26 mei vernielde. De voorzitter zegt tegen de geneesheer-Directeur, dat in zulks ernstige gevallen de leden desnoods telegrafisch, moet gewaarschuwd worden. De secretaris voegt daaraan toe, dat eenzelfde opmerking door hem aan den geneesheer-Directeur was gemaakt per brief onder herinnering aan wat dienaangaande onlangs was afgesproken bij de ontvluchting van een patiënt die na 7 dagen nog niet terecht was; dat de geneesheer-Directeur zijn excuses had aangeboden, zoodat die geschiedenis voor zoover hem betreft van de baan is, maar dat hij ten ernstigste ondersteund wat de voorzitter nu heeft gezegd. Op verzoek van den voorzitter deelt de geneesheer-Directeur mee dat de brand vermoedelijk is ontstaan, doordat een soldeerbout, die gebruikt was bij het solderen van een stuk zink in de dakgoot te dicht is gekomen bij de strodakken onder de pannen. Althans kort nadat de loodgieter van het dak werkzaam was geweest, bespeurde hij rook en vlammetjes in het stroo. Wel heeft hij ernstig pogingen aangewend om die uit te krijgen en zich zelf daar zoo erg bij gebrand, dat hij verbonden moest worden. maar ‘t gelukte hem niet de brand te blussen. Toen de vlammen langs de strodaken naar de andere zijde van de schuur oversloegen en de vuurmakers, briketten en steenkool aantasten, werd het gevaar groter en de kans om met de inmiddels in werking gestelde waterleiding den brand te blussen geringer. Toch liet de brand zich niet zo ernstig aan zien, dat het nodig was om den huismeester, die Assen ter classis was, te ontbieden. Het geschrijf in de couranten is dan ook overdreven geweest. Zoo bijvoorbeeld is de cokesvoorraad niet verbrand maar geheel behouden. Alleen is een gedeelte aan ‘t gloeien geweest en in waarde verminderd. Ook de turf is behouden. Trouwens de scheepsladingen waarvan de couranten spraken zijn er nooit geweest. De brand is ca half elf ’s morgens ontstaan en heeft tot ruim 6 ’s avonds geduurd. De secretaris vraagt de Huismeester hoe hij het aangelegd heeft om het vuur uit te krijgen en wat zijn eerste werk was na zijn terugkeer. De Huismeester zegt, dat hij in Assen reed bericht vernomen had van de brand, maar ‘t vertrek van de trein moest afwachten, daar hij op die manier nog ten spoedigste op Dennenoord kan komen. Tegen 5 uur bij den loods gekomen zag hij terstond, dat daar water in de brandende massa werd geworpen zonder resultaat, de cokes slurpten veel te veel op, het water bereikte het vuur niet, Daarom had hij door het insteken van ijzeren stangen eerst de omvang van het vuur was na gegaan en toen dit bekend was, had hij dat gedeelte laten uithalen, totdat hij bij de vuurgloed kwam en daarop de waterstraal gericht. Spoedig daarna was men nu de brand meester. Tot 11 uur ‘s avonds is men echter aan ‘t spuiten gebleven. Intussen is de schade reeds berekend. De voorzitter zegt, dat het te betreuren valt, dat den Huismeester niet onmiddellijk per extrabode is gewaarschuwd geworden en de geneesheer-Directeur dit niet nodig vond. Bij volgende gelegenheden zal het zaak zijn dat ieder deskundige op zijn terrein onmiddellijk, althans zoo spoedig mogelijk gewaarschuwd wordt.
 • 1911-10-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Algemeen Bestuur:
   • Goed gekeurd is ons voorstel tot aankoop van een brandklok met luidinrichting tot een bedrag van fl 147,00
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Welke veranderingen werden aangebracht in de inrichting ter voor voorkoming en bestrijding van brandgevaar? In den woning van de Huismeester werd een elektrische alarmklok aangebracht welke door de conciërge in het Hoofdgebouw kan worden bediend. Aan de gevels der gebouwen werden tegenover de brandkranen plankjes aangebracht, houdende aanwijzing in welke richting en op welken afstand van den gevel zich de brandkraan bevindt.
  • Welke was de getalsterkte van de brandweer? 10 personen waarvan 5 opwonenden en 5 uitwonenden, de reserve is op een na opwonende.
  • Hoeveel oefeningen zijn door de brandweer gehouden? Twee den 7e mei en den 24e juli, de brandweer moest in den nacht van 16 september gealarmeerd voor een brand op den bovenste zolder van den Watertoren, die echter met enkele emmers water kon worden gebluscht. De volgende aanvullings bepaling: Hij die bij de brandweer is ingedeeld is verplicht bij afwezigheid daarvan kennis te geven aan zijn plaatsvervanger.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Besproken is de deugelijkheid van radio toestellen in verband met brandgevaar.

1931-04-04 – De Noord-Ooster – Boschbrand

1931-04-04 – Haagsche courant – Boschbrand

1931-04-04 – Het Vaderland – Boschbrand

1931-04-04 – Nieuwe Tilburgsche courant – Boschbrand

1931-04-04 – Nieuwsblad van het Noorden – Boschbrand

1931-04-04 – Provinciale Drentsche en Asser courant – Boschbrand

1934.00

1936.00

1937-01-19 – Nieuwsblad van het Noorden – Brandje op Dennenoord

1938-04-05 – Nieuwsblad van het Noorden – Luchtalarm

1942.00

1953.00 Blusvijvers Dennenoord

1953.01 Blusvijver paviljoen 6

1953.02 Blusvijver paviljoen 14

1953.03 Blusvijver paviljoen 15

1959.00

1960-11-14 – Nieuwsblad van het Noorden – Brandje in matrassenmakerij

1961-03-22 – Leeuwarder courant – Brand in de Heuvel

1961-03-22 – Trouw – Brand in de Heuvel

1961-03-22 – Nieuwsblad van het Noorden – Brand in de Heuvel

1961-03-22 – De waarheid – Brand in de Heuvel

1961-03-22 – Gereformeerd gezinsblad – Brand in de Heuvel

1962.00

1962.01

Jaren 60.00 – Paviljoen 15, Veldwijk. Op de voorgrond een blusvijver

1966.00

1968.00 – De opslagloods is opgebrand. Op de voorgrond briketten die werden gebruikt als brandstof voor de ketels

1970.00

1970-10-26 – Nieuwsblad van het Noorden – Geneesheer over brand

1972.00

1973-08-30 – Nieuwsblad van het Noorden – Vlietstra over blusvijvers

Jaren 70.00 – Bouw nieuwe brandweerkazerne

Jaren 70.01 – Bouw nieuwe brandweerkazerne

1975.00 – Zaaltje in het gebouw van de bedrijfsbrandweer waar opleidingen gegeven werden. 28 mannen, vier personen tegelijk dienst, pieper binnen handbereik, diensten van een week, ca 100 keer per jaar alarm. Met vochtig warm weer ging het alarm extra vaak af. Bij een alarm gingen twee personen naar de brandweergarage en twee personen naar het object waar alarm werd geslagen.

1977.00

1980-05-30 – Nieuwsblad van het Noorden – Brand in Veldzicht

1980-05-31 – Trouw – Brand in Veldzicht

1980-05-31.02 – Nieuwsblad van het Noorden – Brand in Veldzicht

1980.00 – Brandweerkazerne. Met het opheffen van de brandweer een opslagloods voor e.e.a. Vandaag wordt het pand deels gebruikt door een buitenfirma die ons terrein deels verzorgd.

1981.00

Jaren 80.00 – Auto en ladder van de bedrijfsbrandweer voor de garage van de brandweerkazerne

1986.00

1990.00 – Brandweer ID. Dit legitimatiebewijs kregen de brandweerlieden van Dennenoord destijds om o.a. gratis toegang te krijgen tot zwembad Aqualaren!! Één keer per week, op maandagavond, mocht de bedrijfsbrandweer dan gebruik maken van het zwembad. Hier is maar kort gebruik van gemaakt en ook maar door een handjevol brandweermannen. (Bron en foto: Gerrit Wesseling)

1990.00 – Brandweer ID (Foto: Harry Haaring)

1991.00 – Excursie Bedrijfsbrandweer vliegbasis Leeuwarden. Toestel type: F16 (Foto: Harry Haaring)

1991.00 – Excursie Bedrijfsbrandweer vliegbasis Leeuwarden met nummer en namen (Foto: Harry Haaring) 01 Piet Miske 02 Henk Zuidersma 03 Aaldert Drijver 04 Jacob de Jong 05 Personeel Luchthaven 06 W. ten Brink 07 Personeel Luchthaven 08 Dick Pothoff 09 Dries Jannick 10 Hidde van der Velde 11 Melle Visser 12 Gerrit Wesseling 13 Ebbel van der Velde 14 Peter Mijnheer 15 Steven Rutgers 16 Wim Schuurman 17 Buschauffeur 18 Harry Haaring 19 Wander Lensen 20 Henk Hasper 21 Fritz Alsleben 22 Hendrik de Jonge

1991.01 – Wander Lensen (rechts), Bedijfsbrandweerman en werkzaam bij de Technische dienst, afd. Elektro Technische dienst krijgt een onderscheiding ’20 jaar Bedrijfsbrandweer’ uitgereikt door Pim Hoevenaar (links), Directeur Algemene zaken (Foto: Roelof Lensen)

1993.00 – Excursie Bedrijfsbrandweer Patriot Raket Basis Duitsland (Foto Harry Haaring)

1993.00 – Excursie Bedrijfsbrandweer Patriot Raket Basis Duitsland met nummer en namen (Foto: Harry Haaring)
01 Gerrit Wesseling
02 Peter Mijnheer
03 Wim Schuurman
04 Piet Miske
05 Hendrik de Jonge
06 Dick Pothoff
07 Feico Born
08 Jacob de Jong
09 Anne Kobes
10 Filip Stokebrook
11 Melle Visser
12 Edwin Broekman (?)
13 Bé Meems
14 Hendrik Kobus
15 Henk Hasper
16 Ebbel van der Velde
17 Henk Zuidersma
18 Buschauffeur Rapide Tours
19 Harry Haaring
20 Richard Bouma
21 Wander Lensen
22 Bram Baar
23 Fritz Alsleben

1993-10-08 – De Telegraaf – Loodgieter komt om in brand

1993-10-08 – Leeuwarder courant – Loodgieter komt om in brand

1994.00 – Bereikbaarheidsdienst Brandweer & Technische dienst 1994

 

1993.00 – Brandweer uitstapje Leeuwarden met nummer en namen (Foto: Harry Haaring)
01 Piet Miske
02 Henk Zuidersma
03 Aaldert Drijver
04 Jacob de Jong
05 Personeel Luchthaven
06 W. ten Brink
07 Personeel Luchthaven
08 Dick Pothoff
09 Dries Jannick
10 Hidde van der Velde
11 Melle Visser
12 Gerrit Wesseling
13 Ebbel van der Velde
14 Peter Mijnheer
15 Steven Rutgers
16 Wim Schuurman
17 Buschauffeur
18 Harry Haaring
19 Wander Lensen
20 Henk Hasper
21 Fritz Alsleben
22 Hendrik de Jonge

1997.00 Oostermoer

1997 – Afscheid Brandweer Dennenoord. Na 95 jaar het einde van de eigen Brandweer in het Psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te Zuidlaren. Fragmenten van het evenement welke t.g.v. het afscheid georganiseerd werd. (Beelden met dank aan Patrick Korthuis & Harry Haaring)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.