Magazijn/Logistiek Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 12 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen werd 30 kilo cichorei; 4 vaten petroleum en 5 kopjes met schotels
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 6 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie:
   • Ontvangen is 1 kist stijfsel, vaatje stroop van 65 kg, 4 vaten petroleum, eenige garen, 2 dam en schaakspelen en 2 kaatsballen. De leveranciers van melk en karnemelk hebben de contracten geteekend.
   • Ook ontvangen werden enige extra dikke tasten ten gebruike voor storende patiënten; ook werd het benoodigde gegalvaniseerd ijzeren vlechtwerk voor den moestuin omheining ontvangen. Het zal zoo mogelijk volgende week worden geplaatst; Ook nog 50 H.L. cokes zal gebruikt worden in Keuken, Waschhuis etc.
   • Aangekocht 20 stoelen voor de kerk, welke later daarin geplaatst zullen worden, maar die nu dienst doen in paviljoen 1. Door dezen aankoop is het niet noodig des zondags voor kerktijd stoelen uit paviljoen 2 te halen, waardoor veel tijd verloren ging en waardoor ook het materiaal schade leed; verder 36 kg olijven en loog van de Roode & Co te Schiedam, wiens fabricaat 1/3 in prijs lager is dan van de vorige leverancier; lucifers; basterd eenheid; en 100 kilo kunstmest van Knol & Co te Zwolle. Aan den Heer Klinkert is verzocht om waar wenselijk te willen zijn, eene wagon Engelsche cokes aan de fabriek te Zwolle te bestellen. Eindelijk nog chicorei en tabak.
 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen is een partijtje lampglazen; 80 kg margarine; 20 liter azijn; 20 kaarsen; 50 pijpjes; 10 Liter patentolie; 40 kg Havermout.
  • Varia: Aangeschaft zijn eenige portefeuilles, om, volgende week te beginnen, voor betere circulairing der weekbladen enz. te kunnen zorgen.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 18 oktober 1896 t/m 24 oktober1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen 4 wagons knabbelcokes, terwijl 2 wagen antraciet onderweg zijn; 1 kist vermicelli; 50 kg boekweitgort; 4/2 ton zeep; 20kg basterd suiker; glansstijfsel.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 oktober 1896 t/m 31 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie:
   • Ontvangen is 100 kg rijst, 50 kg Havermout, 2 kg blauwsel, 20 pak lucifers, enige melkkannen, schoteltjes en lampglazen.
   • Beschuit wordt thans is ontvangen uit Assen van Timmer en door Dr Donner aanbevolen. De smaak van die beschuit is heerlijk, wat voornaamste motief was voor het verwisselen, terwijl de prijs bovendien lager is, van wat tot nu betaald werd.
 • 1896Fragment uit het weekverslag van 22 november 1896 t/m 28 november 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen is 100 kg rijst, 50 kg witte suiker, en 80 kg margarine. Er is nog eene wagon antraciet gearriveerd, waarmede de voorraad brandstoffen is opgedaan.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Getal. aan het einden des jaars
   De bode Struiksma, die allerlei transport arbeid verricht, heeft tot zijne hulp steeds 2 à 3 verpleegden bij zich over wie hij toezicht heeft.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 4 januari 1897 t/m 10 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Arbeid: Behalve wel cokes transport, hielden de verpleegden buitenwerkers zich hoofdzakelijk met eenigen arbeid in de werkloods bezig.
  • Economie: Ontvangen werd 80 kg margarine, 20 kg tabak, 4/2 ton zeep, 10 l patentolie, 50 kg melk, 100 kg groene erwten.
 • 1897 – Fragment uit het rapport van juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen 20 kg krenten, 40 kilo , Margarine, 10 ltr patento thee, 25 pak lucifers, 20 doosjes poelpommade en een kist stijfsel.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen werd 50 kg koffie en eenig ijzerwerk.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Ontvangen 20 doosje poets pomnade, 4 nieuwe branders, 68 kg stroop en 80 kg Margarine.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 30 mei 1897 t/m 5 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Arbeid: Het transport van de dennennaalden over de wegen voor het Hoofdgebouw is afgelopen. Begonnen is met het transport van puin dat zich bevindt bij het nieuwe vrouwen paviljoen (paviljoen 4); en met het afgraven en transporteren van boomwortels en zand van de nieuw te bouwen huisjes moeten komen.
  • Economie: Ontvangen de 3 brandladders, welke reeds geruime tijd besteld waren. Zij zijn tijdelijk opgeborgen op de binnenplaats der keuken. Er dient een afdakje voor gemaakt te worden. De cokes van de Groninger fabriek ontvangen, wordt van goede kwaliteit geacht, zoodat tot den aankoop van een grooter kwantum waarschijnlijk zal worden aangegaan. Besteld is bij Wigboldus een cementkuip voor water in den moestuin. Nog werd ontvangen 300 kg rijst, 40 kg grutten, lampglazen, schoensmeer, 100 kg gort en een kistje vermicelli.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Lichamelijke verzorging: met het brood dat thans uit de nieuwe Groningse broodfabriek verkregen wordt is men algemeen tevreden. De tijd van aankomst ’s morgens 8 uur, is ook veel geriefelijker dan voorheen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag in oktober over het jaar 1898, door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Oktober 1898
   Met moeder ter Molen werden in deze week weer eenige moeilijkheden ondervonden. Allereerst bleef zij woensdag avond weg van de bijbelbespreking van Ds. Drenth met de hoofden der paviljoenen. Onder voorwendsel dat zij geen tijd had. Donderdag leverde zij in de keuken, in plaats van een bon een kladje papier in met opgave der benodigde magazijnwaren. De keukenmoeder verzocht haar dit kladje te vervangen door een bon. Omdat deze in een boek behoorlijk opgeplakt moet worden. Schoon middels in het bezit gekomen van een bonboekje weigerde zij een bon te maken waartegenover de keukenmoeder op mijn aanwijzing zei, in gebreke bleef de magazijn bon af te leveren. Zaterdag morgen gaf ik moeder ter Molen de opdracht om aan deze ongeregeldheid een einde te maken en dat zij de bon schijven moest. Waarop zij mij mededeelde zulks niet te willen doen en inderdaad ook ik ontving de bon niet welke zij bij mij moest bezorgen volgens mijn verlangen. Na overleg met Ds. Drenth deelde ik moeder ter Molen mede dat ik haar weigering als dienstweigering moest beschouwen en dat ik haar 3 uur bedenktijd gaf na afloop, van welke tijd ik aan den Voorzitter van het Gestichts Bestuur melding zou maken van het geval en dat ik ingeval zij bleef weigeren haar tot ontslag zou voorstellen. Gelukkig toonde Moeder ter Molen den gevorderden weg en zond zij nog ter bestemder tijd de bon. Ik deelde haar toen ook mede dat ik de herhaalde genoemde  verantwoordelijkheden zou melden in de laatste vergadering van het Gestichts Bestuur en mijn klacht en grieven tegen haar had medegedeeld.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag in december over het jaar 1898, door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • December 1898
   Dezer dagen in de schemering, het was reeds nagenoeg duister, een vrouwen paviljoen bezoekend, vond ik alles in het donker en slechts in de gang was een licht op, geen der verpleegsters had lucifers en de Huismoeder welke ze wel had, was de familie van een patiënt een eindweegs gaan weg brengen. In de badkamer was een patiënt die half uitgekleed was maar niet gebaad kon worden wijl het te duister was. In het duister viel een verpleegster ook nog van een trap. Om dergelijke ongeregeldheid waaruit groote gevaren voor patiënten en Stichting kunnen voort komen heb ik bepaald:

   • ten 1e dat iedere verpleger en verpleegster ten alle tijde in het bezit moet zijn van een lucifersdoosje en
   • ten 2e door het hoofd van het paviljoen met de naam van de verpleger en verpleegster moet voorzien worden en
   • ten 3e dat nieuwe doosjes aan het personeel slechts mogen verstrekt worden in ruil tegen oud en
   • ten 4e dat in het magazijn slechts tegen oude doosjes mogen worden ingeruild. De bepalingen dienen om te voorkomen dat het personeel hier en daar zijn lucifersdoosjes laat staan waarvoor de patiënten in de gelegenheid komen er beslag op te leggen. Mocht dit toch voorkomen dan blijkt tevens wie de schuldige is.
 • 1901-09-13 – Aanstellen Magazijnmeester
 • 1903-02-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In bespreking komt het verzoek van de directie van de Tram Zuidlaren-station om te willen bevorderen, dat alle goederen voor de Stichting met de tram moeten worden vervoerd. Na lezing van de betreffende artikelen in het contract, is de algemeene opinie, dat de Stichting zich alleen verbindt tot het verzenden van goederen met de tram, die aan ’t Station Zuidlaren of aan de Haven aan komen. Die van Assen komen, vallen niet onder die verplichting.
 • 1903-05-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Bode Struiksma vraagt of er geen meerdere slaapgelegenheden in zijn woning kan gemaakt worden. ’t Blijkt echter dat hij niet alleen een patiënte in huis heeft, maar ook nog zijn moeder en een kostganger en om die reden wordt zijn verzoek afgewezen.
 • 1904-12-21 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van de Zuidlaarder Tram Maatschappij is een schrijven ingekomen, waarin zij zich beklaagt over niet nakoming der voorwaarden van ’t contract, wijl aardappelen, die langs de Zuidlaarder vaart voor de Stichting waren aangevraagd, per voerman gelegenheid verder waren geëxpedieerd. De bepalingen van het contract werden gelezen en algemeen was de opinie, dat de maatschappij het recht heeft in deze aan haar zijde had. Waar zij wenschte, dat wij aan elke aanbesteding de bepalingen zouden toevoegen, dat de aannemer verplicht waren gebruik te maken van de tram, meenden we daarop niet te kunnen ingaan. Alleen wat aan ‘t station Vries-Zuidlaren en in de haven van Zuidlaren voor de Stichting aankwam moet per tram vervoerd. Voor ‘t overige blijven de aannemers vrij, hoe zij ‘t goed franco op de stichting willen leveren.
 • 1905-06-07 – Van Trammaatschappij aan Dennenoord
 • 1905-06-14 – Van Trammaatschappij aan Dennenoord
 • 1910-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Er is weer sprake van een harde weg van Anloo naar Schipborg en dus langs onze Stichting naar den straatweg van Zuidlaren naar het station. Nu wordt ons gevraagd onze sympathie met dat plan en adhesie te betuigen bij het Gemeentehuis. Het Stichtingsbestuur kan daar in wel mee gaan. Behalve dhr. Boels, die vreest dat bij drukke weg komt te liggen bij een paviljoen een bezwaar dat  door de anderen niet wordt gedeeld.
 • 1915-07-?? – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het voorstel van de huismeesteres 100 moltons dekens in plaats van 50 wollen te bestellen is aangenomen.
  • Dat het verzoek van de arbeider Wassies goederen uit het magazijn te betrekken, is afgewezen op grond dat dit een recht is, alleen voor vaste ambtenaren.
 • 1916-11-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aan Wigboldus zal volgens besluit van het Stichtingsbestuur een cape en pet worden gegeven.
 • 1919-08-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wigboldus vraagt verhoging van salaris. Stichtingsraad heeft geen bezwaar omdat Wigboldus niet alleen een kantoor jongen is zoals hij de begrooting staat maar ook nog het eten rond brengt.
  • De Huismeester, lid tram commissie, brengt ter sprake de Tram: het beste zal zijn een vrachtauto aan te schaffen.
  • Boomgaarden wordt in handen gesteld van de huismeester die zijn aandacht daaraan zal wijden.
 • 1920-01-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het trampad van de stichting aan de straatweg aan te koopen.
 • 1920-02-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De trambaan kan worden aangekocht de Heer Beekman deelt mede dat de heer Vrieze de trambaan niet wil verkoopen (misschien later). Maar dat hij die vooreerst zal laten liggen en de Stichting die mag gebruiken.
 • 1923-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.
  • Rika Koning als hulp op het magazijn vraagt meerder salaris. Voorgesteld zal worden een jaarwedde van fl 650,00.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gepensioneerden krijgen geen medische hulp en mogen geen artikelen uit het magazijn betrekken.

Jaren 20.00 – Witte huis/Woning geneesheer directeur/E003 met de rails t.b.v. de paardentram op de voorgrond, die naar het magazijn leidde

Jaren 20.00 – De verpleegden werden voor de wagen gespannen

Jaren 20.01 – Wigboldus, de bode die de brieven en medicijnen tussen de verschillende paviljoens bezorgd. Hij verzoekt het bestuur om een vaste aanstelling, want dan kan hij trouwen. Er wordt besloten toestemming te vragen bij het Algemeen bestuur. Die geven toestemming. Wigboldus heeft een arbeidsovereenkomst voor werkdagen van hooguit 19 uur. Toen een dochter in zijn gezin overleed, werd zij begraven op de begraafplaats van de instelling. Nadat enige tijd later een patiënte een dochter kreeg, vroeg de geneesheer of dit kind in het gezin Wigboldus kon opgroeien, die had immers een dochter verloren. Wigboldus en echtgenote stemden toe. Het meisje groeide op bij haar pleegouders. Ze werd verliefd op een man die in Indonesië zou sneuvelen. Ze bleef ongehuwd

 • 1925-08-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Wigboldus over fietsplaatje niet toegestaan.

1927.01 – Een ansichtkaart van de haven van Zuidlaren, waar boodschappen aangevoerd werden. Vanuit de haven werd het voor 1919 met de paardentram naar de Stichting vervoerd. De paardentram deed vanaf 1919 geen dienst meer.

 • 1929-09-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verzoek Burgemeester en Wethouders van Zuidlaren om bijdrage kosten verbetering vaargeul over het Zuidlaardermeer: Voorgesteld wordt fl 200,00 bij te dragen.
 • 1930-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Stichtingsbestuur:
   • Voorgesteld wordt de aanschaffing van een personen auto en vrachtauto, garage en een chauffeur aan te stellen. De paarden zullen het veld moeten ruimen.
 • 1930-04-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verzekering van de beide auto’s, plaatsing benzine pomp met tank; benoeming van den chauffeur van ’t Land voor den tijd van een jaar, op een salaris van fl 24,00 per week.
  • Uit de Stichtingsraad:
   • 3. De te werkstelling van een trekploeg, waarvoor wel patiënten beschikbaar zijn.
 • 1930-05-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verder komt ter sprake de geïsoleerde ligging van Dennenoord en de vooral voor de hoofdambtenaar voortvloeiende bezwaren. Gevraagd wordt of het in de Stichting in het bezit is van een auto, niet mogelijk en gewenscht is deze bezwaren althans enige mate te ondervangen, doordat aan de hoofdambtenaar de beschikking wordt gegeven om de Stichtings auto voor een nader vast te stellen aantal kilometers.
 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat aan de kantoorloper Wigboldus voortaan in plaats van fl 1000,00  een bedrag van fl 1200,00 zal worden gegeven, daar hij thans geen bijverdiensten meer heeft als verpleger.
  • Dat de chauffeur van ’t Land nu in vaste dienst wordt aangesteld op een even groot salaris als smidsknecht en tuinman genieten.
  • Mededeling, dat de vrijkomende woning van Struiksma niet door Krans maar door van ’t Land in gebruik is genomen, daar Krans geen gelegenheid vond zijn woning te verhuren.
 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een verzoek van den chauffeur van ’t Land om compensatie bij het maken van overuren, wordt geadviseerd hem voortdurend als chauffeur te werk te stellen o.a. door niet een vrachtauto aan te schaffen voor vervoer van en naar Groningen te zorgen.
 • 1933-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat aangeschaft zal worden een 3 tons vrachtauto en dat de oude wagen zal omgebouwd tot een boodschappen wagen.

Jaren 30.00 – Het wasgoed wordt centraal gewassen in de wasserij, en met een draag kruiwagen door de patiënten naar de paviljoens vervoerd. De man met de stropdas is de Plaa, eerst was hij verpleger, later buitenwerker

 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • De distributie gaf wel zorgen en vroeg veel tijd en inspanning van den economischen dienst, maar verliep overigens vlot. Van meerde zijden werd groote tegemoetkoming ondervonden.
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 3. In geleidelijk toenemende mate ondervond de Stichting de moeilijkheden van de beperking van het verkeer per bus, auto en spoor. De voedselvoorziening en brandstoffenvoorziening waren het geheele jaar door voldoende. Het bezit van eigen boerderij (met gemengd bedrijf), moestuin, bakkerij en slagerij geeft vooral in deze tijd groote voordeelen.
 • 1947-04-22 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een nota betreffende reparatiekosten voor het dienstrijwiel van den Terreinwachter H. Blok. Voorgesteld wordt een rijwielvergoeding toe te kennen van fl 50,00 jaarlijks.

1963.01 – (Foto: Willemien Speelman)

Jaren 60.00 – De kitten met eten werden in de paviljoenen en andere woonvoorzieningen afgeleverd. Er was toen nog geen sprake van keuzemenu’s

Jaren 60.01 – Intern vervoer Dennenoord t.h.v. het Uitzicht

 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12:
  • AUTOLOZE ZONDAG: Na wat aanloopmoeilijkheden lukt het nu iedere zondag een 17 à 18 mensen te vervoeren met de tien ontheffingen die ‘Dennenoord’ heeft gekregen. Dit niet dan dankzij de medewerking van de chauffeurs die bereid zijn wat vroeger van huis (en soms uit de veren) te gaan en met een ommetje hun collega’s op te halen. Dank voor deze bereidwilligheid!

Jaren 70.00 – Dennenoord verwerkte haar eigen vuilnis. Dhr. Schollema was de trekkerschauffeur die het vuilnis verzamelde en naar de verbrandingsoven bracht. Hendrik de Jonge (senior) bediende de gasgestookte oven

Jaren 70.01 – Met deze Volkswagenbus werd het wasgoed opgehaald

1997.01 – De ‘MC bus’ met Henk Miske als chauffeur (Foto verkregen dankzij Melle Visser)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.