Voeding en Horeca Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Medische dienst: Ook de keukenmeid A. Mosselaar, heeft in de afgelopen week den arbeid gedurende een halve dag moeten staken.
 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: Het rooien der aardappelen begint een einde te loopen; het geheele gewicht aan goede aardappelen wordt geraamd op 200 HL en 30 HL klein werk.
 • 1896 – Fragment uit het rapport van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Voeding: Wat de voeding aangaat, de kwaliteit van margarine wordt minder goed geschikt, die in het vorig jaar is gebruikt.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen en meubelen: Na voor ruim 98 maanden reeds besteld te zijn is nu pas gearriveerd een nieuwe Kookpot voor de keuken en een nieuwe binnenpot zijn terstond in gebruik genomen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 10 juni 1897 t/m 12 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: De keukenmeid H. Brouwer was een weinig ongesteld, doch is weer aan den arbeid.
 • 1897 – Fragment uit het jaarverslag van 1897 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gewerkt: 7 vrouwen hielden zich bezig met breien, 3 met naaien, 4 met huiswerk en 7 met keukenwerk en 13 werk in de linnenkamer.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Lichamelijke verzorging: met het brood dat thans uit de nieuwe Groningse broodfabriek verkregen wordt is men algemeen tevreden. De tijd van aankomst ’s morgens 8 uur, is ook veel geriefelijker dan voorheen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: In paviljoen 6 vooral heeft men nu met moeilijkheden te kampen. Moeder Hempenius heeft wegens tekort aan personeel in dit paviljoen waar 34 rustige (ook ten dele werkende) patiënten verpleegd worden slechts te beschikken over 2 verpleegsters. C. Wijma en Hamstra. Toen de eerste is gaan liggen heb ik het noodhulp-linnenmeisje in het paviljoen geplaatst. Toen ook de tweede verpleegster op bed gaan liggen zal het paviljoen voor onrustigen een verpleegster ter assistentie moeten komen en zal een der keukenmeisjes die vroeger verpleegster geweest waren wederom in de verpleging bij moeten springen. De influenza kost heel wat inspanning van hen die niet aangetast zijn. Aan Juffrouw Buwalda heb ik opgedragen maandag a.s. naar Groningen te gaan om een paar noodhulp dienstboden te krijgen.
  • Bijzonderheden: Vrijdag avond ontvluchtte vrouw Klein. Zij was in de keuken werkzaam en liep uit boosheid weg in de nabijheid van het dorp werd zij door het personeel dwalende aangetroffen.
  • Arbeid:
   • Van de 92 vrouwen werkten geregeld 27 ongeregeld 23, Zelden 1 niet, 9 vrouwen hebben gebreid, 5 genaaid, 12 huiswerk, 13 in de keuken en 12 in de linnenkamer en 13 met aardappels schillen.
   • Van de 84 mannen werkten er geregeld 26, ongeregeld 12, zelden 2 en niet 44. 2 mannen hielden zich bezig met timmeren. 6 met huiswerk. 21 met buitenwerk. 7 met aardappel schillen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag over het jaar 1898 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Oktober 1898
   Met moeder ter Molen werden in deze week weer eenige moeilijkheden ondervonden. Allereerst bleef zij woensdag avond weg van de bijbelbespreking van Ds. Drenth met de hoofden der paviljoenen. Onder voorwendsel dat zij geen tijd had. Donderdag leverde zij in de keuken, in plaats van een bon een kladje papier in met opgave der benodigde magazijnwaren. De keukenmoeder verzocht haar dit kladje te vervangen door een bon. Omdat deze in een boek behoorlijk opgeplakt moet worden. Schoon middels in het bezit gekomen van een bonboekje weigerde zij een bon te maken waartegenover de keukenmoeder op mijn aanwijzing zei, in gebreke bleef de magazijn bon af te leveren. Zaterdag morgen gaf ik moeder ter Molen de opdracht om aan deze ongeregeldheid een einde te maken en dat zij de bon schijven moest. Waarop zij mij mededeelde zulks niet te willen doen en inderdaad ook ik ontving de bon niet welke zij bij mij moest bezorgen volgens mijn verlangen. Na overleg met Ds. Drenth deelde ik moeder ter Molen mede dat ik haar weigering als dienstweigering moest beschouwen en dat ik haar 3 uur bedenktijd gaf na afloop, van welke tijd ik aan den Voorzitter van het Gestichts Bestuur melding zou maken van het geval en dat ik ingeval zij bleef weigeren haar tot ontslag zou voorstellen. Gelukkig toonde Moeder ter Molen den gevorderden weg en zond zij nog ter bestemder tijd de bon. Ik deelde haar toen ook mede dat ik de herhaalde genoemde  verantwoordelijkheden zou melden in de laatste vergadering van het Gestichts Bestuur en mijn klacht en grieven tegen haar had medegedeeld.
 • 1901-09-13 – Aanstellen Magazijnmeester
 • 1910-06-29 – Fragment uit Stichtingsnotulen:
  • Mededeling wordt gedaan, dat uit de kelder van de centrale keuken 25kg vet gestolen zonder dat men de dader wist. ca augustus 1910.
 • 1910-10-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De heer Heemskerk vraagt of er klachten zijn van het personeel over het samen eten met de patiënten. De enquête commissie vroeg hiernaar aan ieder verpleger en verpleegster. Niemand klaagde. De GD hoorde er vroeger wel van; nu nooit meer op een geval na. De oorzaken, dat hij er vroeger wel en nu niet meer van hoorde zijn:
   • 1.de verpleging is steeds beter geworden, en daardoor zijn de patiënten ordelijker;
   • 2. als patiënten te onhebbelijk zijn mag het personeel vooraf of later eten; hiervan wordt heel zelden gebruik gemaakt;
   • 3. de meeste onsmakelijke etende patiënten zijn meestal al in bedverpleging, en komen dus niet aan tafel maar eten toch apart.
  • Zoo zijn in paviljoen 14 van de 27 patiënten hoogsten 4 aan tafel. Dat eene geval gold ook een patiënte, die tenslotte ook in bedverpleging is genomen.
 • 1914-11-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt thans mede uit de laatst gehouden vergadering van het Stichtingsbestuur:
   • dat de rantsoenen van diverse voedings- en genotmiddelen, zoo als thee, koffie enz. zullen worden verlaagd, indien de prijzen door den oorlogstoestanden aanmerkelijk zullen stijgen.
 • 1916-02-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wegens duurte van het vleesch, zal op verzoek van slager Bosman worden voorgedragen het spek fl 0.95 en het rundvet op fl 1,00 per kilo te brengen.
 • 1916-02-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Slager Bosma verzoekt alle rundvleesch met fl 0.20 per kilo te mogen verhoogen. De Stichtingsraad vindt de ze verhoging te groot en stelt voor het rundvleesch evenals te Bloemendaal bij de aanbesteding is geschied te brengen op fl 0,98 per kilo, terwijl tevens aan Bosma zal worden verzocht voor deze prijs in te schrijven voor drie maanden.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wat extra voeding betreft stelt de Stichtingsraad voor dit bij kaas te laten alleen de portie te verdubbelen en af en toe met gelei.
 • 1916-07-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De meerdere uitgaven voor de wijziging in de extra voeding voor het personeel worden besproken. Het totaal bedrag is geraamd op fl 760,00 per jaar voor elke week kaas en om den anderen week koek en jam.
  • Behandeld wordt de begrooting. In verband hiermede wordt de wenselijkheid te ter sprake gebracht des zondags wittebrood te verstrekken (kosten fl 1600,00 per jaar).
 • 1916-09-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wat het afzonderlijk eten van het verpleegpersoneel betreft de Stichtingsraad is er tegen als strijdig met de idee van het huisgezin en als bezwaar voor den dienst.
 • 1918-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het keukenmeisje Wimmink heeft een zieken arm gekregen en heeft sedert 6 weken bijna geen dienst gedaan. Nu haar tijd om te vertrekken gekomen is moet de Stichtingsraad haar vooreerst laten gaan, daar geen andere werkkring voor haar gevonden kan worden.
 • 1919-08-?? – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Wigboldus vraagt verhoging van salaris. Stichtingsraad heeft geen bezwaar omdat Wigboldus niet alleen een kantoor jongen is zoals hij de begrooting staat maar ook nog het eten rond brengt.
  • Ingekomen is een schrijven van de hoofden organisatie met klachten omtrent voeding.
 • 1925-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten wordt voor te stellen de lessen gegeven door wijlen mej.Timmermans op te dragen aan Mina Meins, en de kook lessen aan mej. Korvenius, tegen vergoeding van fl 80,00 per jaar.
 • 1925-09-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Bij den voeding komt ter sprake een brief van den heer Krap: Opgemerkt wordt dat de tegenzin tegen Argentijnsch vleesch in het noorden nog steeds bestaat en het verschil in prijs gering is dat Dennenoord in uitgaven voor de voeding vrijwel gelijk is aan  Bloemendaal en Vrederust en dat de uitgaven alleen lager zijn op Wolfheze waar de rantsoenen kleiner en de kwaliteiten sommige voedingsmiddelen minder zijn.
 • 1926-03-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voor de centrale keuken zullen nieuwe condenspotten worden aangevraagd.
 • 1928-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Levering brood gegund aan laagste inschrijver, J. Bus te Groningen ca fl 1000,00 lager dan de tegenwoordige.
 • 1929-01-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Komt ter sprake restauratie van het gebouwtje voor het bewaren van ijs. Nagegaan zal worden of geen voldoende ijs zal kunnen worden geproduceerd, wanneer de thans gebruikte, ondeugdelijk geworden ijs machine door een nieuwe wordt vervangen.
 • 1929-05-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ter sprake komt de behandeling van het vet, dat nu bij slager Koers wordt gemalen. Voorgesteld zal worden een elektrisch gedreven vetmolen aan te schaffen, gecombineerd met een snijbonen molen en een koolschaaf. Besloten wordt van het aanschaffen van een ijsmachine af te zien daar gebleken is dat bij slager van der Meer op het dorp altijd ijs te verkrijgen is uit de koelcel.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Een brief is binnen gekomen van de organisatie van verpleegpersoneel met verzoeken en klachten:
    • In het menu komt na nieuwjaar eenige verandering, met name minder stamppot.
 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Een proef zal genomen worden met het aardappel schillen door vrouwen te doen geschieden, in paviljoen 12.
 • 1930-04-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Daarna wordt nog eenige tijd stilgestaan bij de mogelijkheid van thee zetten op die paviljoenen, die thans dit nog niet doen.
 • 1931-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Geadviseerd wordt verder in te gaan op het aanbod van de heer Prins te Schipborg de melk hier te leveren, na voorlezing van de ingewonnen adviezen van de Rijksveeteeld consulent en de chef van de provinciale keuringsdienst te Assen.
 • 1931-07-15 – Voorstel voeding
 • 1931-11-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een rapport over het Drinkwater onderzoek, waarin ontijzering en ontzuring ter sprake komen benevens verbetering van het toren reservoir. De klachten waren zeer algemeen en het water is niet toonbaar, onsmakelijk en troebel en de buizen worden aangevreten.
 • 1931-12-?? – Rapport Voeding
 • 1932-01-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorlezing wordt gedaan vanuit het schrijven van het Centraal Bestuur inzake de voeding. Hoogstens 5% wittebrood wordt toegestaan, de belegging zal een zondag twee en op werkdagen op 1 boterham geschieden. Bij soep, bonen en erwten zal enige toespijs worden verstrekt des zondags bij de week thee naar de patiënten en enige versnapering, krentenbrood en koek zal worden gegeven.
  • Het personeel zal bij iedere broodmaaltijd een belegde boterham ontvangen.
  • Extra voeding voor de patiënten zal niet door de Stichting gegeven worden tenzij deze alleen een gevolg is van een schriftelijke aanvraag van de familie.
 • 1932-04-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In plaats van Argentijns Vleesch is vers vlees van een aangekochte koe verstrekt. De kosten zijn vrijwel even hoog. Per week wordt verder een varken geslacht, alleen ten behoeve van de aanvraag daarvoor van het personeel.
 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 8. Op 1 Januari werd de eigen bakkerij in gebruik genomen.
 • 1940-01-24 – Voeding personeel
 • 1940-02-27 – Fragmenten uit notulen vergadering Geneesheeren-Directeur:
  • 4. Ingekomen stukken.
   • Brief 8/55 d.d. 24 Jan. 1940 van het Centraal Bestuur betreffende de voeding personeel, met verwijzing naar een in December 1931 door een commissie, in opdracht van het Centraal Bestuur, uitgebracht rapport over de voeding op onze Stichtingen. De voeding van het personeel (en ook van de patiënten) wordt over het geheel voldoende geacht. De voeding kan niet precies gelijkgeschakeld, omdat op elke elke Stichting met bijzondere factoren gerekend moet worden. Van veel belang is de kwaliteit van het brood. Een eigen bakkerij, waardoor mogelijkheid geboden wordt, versch brood van goede kwaliteit te kunnen geven, is van meer belang dan de belegging; zelfs de behoefte aan belegging wordt veel geringer. De hoeveelheid van belegging goed voor 2 à 3 boterhammen voor het personeel is voldoende, maar wel is van belang te letten op variatie. De belegging moet niet ontaarden in steeds meerder gebruik van zoetigheden als hagelslag en jam. De worstbelegging gaf in een paar gevallen aanleiding tot klachten. Op één Stichting gaf de contrôleproef als resultaat te veel meel en op een andere Stichting, mo est een vrij groote partij als ondeugdelijk teruggezonden worden. De wenschelijkheid van een eigen centraal-keuringstation met een apotheker als leider, wordt naar voren gebracht, maar de meesten zijn van meening, dat voor een Stichting de beste oplossing is, een eigen slagerij te bezitten, zoowel voor de belegging van de boterham, als voor de kwaliteit van het middageten. Voor de samenstelling van het middageten wordt nog eens gewezen op het groote belang van een goede keukenjuffrouw. Het antwoord op de ons gestelde vraag, of verbetering in de voeding onvoldoende geacht moet worden, luidt: neen. Ten overvloede kan gezegd, dat nòch bij eenige directie, nòch bij eenige insectie-commissie, klachten over de voeding zijn binnengekomen.
  • 6. Rondvraag. Door een der aanwezigen wordt de opmerking gemaakt, dat het kwantum suiker, dat aan personeel en patiënten verstrekt wordt, van 100 gram voor thee en koffie, wel als zeer weinig aangemerkt moet worden. Slechts een der aanwezigen, zou in de gegeven omstandigheden de hoeveelheid willen vermeerderen.
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • Nieuw in dienst traden: een hoofd van de Centrale Keuken, 4 aspirant verplegers en 51 verpleegsters.
   • Vertrokken zijn: Met pensioen het hoofd van de Centrale Keuken Mej. T. Korvinus en verder 4 (interne) verplegers en 41 verpleegsters.
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 3. In geleidelijk toenemende mate ondervond de Stichting de moeilijkheden van de beperking van het verkeer per bus, auto en spoor. De voedselvoorziening en brandstoffenvoorziening waren het geheele jaar door voldoende. Het bezit van eigen boerderij (met gemengd bedrijf), moestuin, bakkerij en slagerij geeft vooral in deze tijd groote voordeelen.
 • 1947-05-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanschaffing elektrische hijslier inrichting voor de bakkerij. De totale kosten hiervan zijn nog niet bekend doch worden door den Huismeester geschat op ca fl 600,00. Een en ander werd reeds besproken met de penningmeester van het Centraal Bestuur en den Hoofdadministrateur. De voorzitter deelt mee, dat in 1939 een dergelijke inrichting is aangevraagd voor het magazijn, hetgeen toe is afgewezen. De totale kosten toen waren fl 400,00. Tevens komt weer algemeen de wenselijkheid naar voren dat ook het magazijn de beschikking krijgt over een dergelijk apparaat. In dat geval wordt het zeer wel mogelijk geacht dat met een verplaatsbare motor kan worden volstaan. Besloten wordt een voorstel in dezen zin in te dienen.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Voeding: Geslacht 1 koe, netto gewicht 465 KG.
   • Menu patiënten: Maandag erwtensoep, Dinsdag stamppot rauwe spinazie, Woensdag rhabarber, Donderdag spinazie, Vrijdag gort, Zaterdag stamppot rauwe spinazie en Zondag snijsla.
   • Menu personeel: Maandag rhabarber, Dinsdag  spinazie, Woensdag wortelen, Donderdag kropsla, Vrijdag bieten, Zaterdag stamppot rauwe spinazie, Zondag snijsla.
 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12:
  • En als U wilt weten hoe U zelf die koude tijden door kunt komen, leest U dan eens het onderstaande wintermenu met winterspijslijst ‘Dennenoord’ uit 1935, compleet met extra verstrekkingen. We kregen het toegespeeld uit de keuken. Zo deden ze dat toen op ‘Dennenoord’, veertig jaar geleden.

1983-10-26 – konsumptiebon De Schakel

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.