1905.00

Hoofdgebouw (DNO)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Hoofdgebouw (Paviljoen 1; Overbosch & Paviljoen 2; Overmeer, Administratiegebouw, E006)
Bouwjaar: 1895
Bijzonderheden: het eerste paviljoen van Dennenoord. Met een mannen- en vrouwenvleugel en een administratie gedeelte

Eerder-1900

 • 1 April 1894 – Bestek en voorwaarden, waarnaar het BESTUUR VAN DE VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS IN NEDERLAND, gevestigd te UTRECHT, ten dezen vertegenwoordigd, door de Heeren L. LINDEBOOM, voorzitter, wonende te Kampen, H.W. VAN MARLE, secretaris en S. Baron VAN HEEMSTRA, penningmeester, beiden wonende te Amsterdam, voornemens is aan te besteden:
  Het BOUWEN van een Administratiegebouw met twee Observatie-paviljoenen, twee afzonderlijke Paviljoenen, eene Behuizing, een Keukengebouw, een Waschhuis, een Ziekenbarak, een Lijkenhuis, een Werkplaats, een Watertoren en het aanleggen van eene Rioleering met Zinkputten, op de terreinen onder ZUIDLAREN, prov. DRENTE, kadastraal bekend ZUIDLAREN, Sectie G, No. 1575, 1750, 1753 tot en met 1766. (Klik hier voor de volledige beschrijving)

1895.01 – Troffel uit 1773, waarmee o.a. het stadhuis te Groningen is gemetseld. Tevens gebruikt bij de 1e steenlegging van het Hoofdgebouw op Dennenoord (Foto: Jan-Barend de Vries)

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 17 maart 1896 t/m 23 maart 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Medische dienst:
   • Thans werd voor het eerst de vrouwenziekenzaal (paviljoen 2) in gebruik genomen en een aanvang gemaakt met de plaatsing van nieuw ingekomen, rustige vrouwelijke patiënten op de ziekenzaal.
   • Voor nieuwe onrustige patiënten vrouwelijke patiënten is het waakzaaltje in de afdeeling voor zeer storende bestemd.
   • In de mannenpaviljoens is het waakzaaltje voor de bedverpleging van storende mannen reeds geruime tijd in gebruik geweest terwijl de ziekenzaal in paviljoen 1, nog niet in gebruik zal genomen kunnen worden, zoodra ook hier alles op regel is, en het drukkende tekort in personeel opgeheven zal zijn zal dit plaats vinden. Met verlangen wordt uitgezien naar den tijd, dat het personeel voltallig zal zijn.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Economie: Aangekocht 20 stoelen voor de kerk, welke later daarin geplaatst zullen worden, maar die nu dienst doen in paviljoen 1. Door dezen aankoop is het niet noodig des zondags voor kerktijd stoelen uit paviljoen 2 te halen, waardoor veel tijd verloren ging en waardoor ook het materiaal schade leed.
  • Varia: In de paviljoenen 1 en 2 wordt het schoonmaken krachtig voortgezet.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 23 augustus 1896 t/m 29 augustus 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Dienend personeel: In paviljoen 4 waren sinds eenige tijd moeilijkheden hangende tusschen Carola Bolhuis en de overige verpleegsters en moeder Vlieg. Wijl de meeste schuld bij Carola lag die een moeilijk karakter heeft; en ook omdat moeder Vlieg verklaarde niet langer met Carola samen wilde werken, heb ik eerst genoemde naar paviljoen 2 verplaatst. Carola weigerde eerst, maar bleek ten slotte toch bereid te gaan. De aspirant verpleegster H. Brouwer had zich in deze zaak ook niet naar behooren gedragen. Moeder Vlieg kwam tot mij met het verzoek om in haar huis kamertje Wijnands te mogen ontvangen. Ik zeide haar van meening te zijn, dat zulks niet mocht, doch verklaarde haar de vraag aan het Gestichts Bestuur voor te zullen leggen. Zij vertelde mij Wijnands tweemaal bij zich te hebben gehad, maar dat ze er niet mee door wilde gaan zonder mijne goedkeuring. Later bleek mij dat het bezoek van Wijnands niet onschuldig was aan de moeilijke verhouding tusschen moeder Vlieg en Carola. De verpleegsters zaten ’s avonds altijd bij moeder Vlieg in het kamertje, maar op den avond van het bezoek van Wijnands, moesten zij zich in een ander vertrek vermaken. Toen Wijnands voor 10.00 uur was weggegaan, weigerde Carola haar avondeten in de huiskamer te komen gebruiken en wilde blijven waar ze was. De verhouding tusschen verpleegster en Huismoeder werd daardoor natuurlijk niet beter. Ik meen dat het in de geest is, van een destijds genomen bestuursbesluit dat dergelijke bezoeken verboden worden. Het Bestuur GB van Veldwijk of AB dat wel of niet juist, heeft destijds verklaard, geen verkeering op het terrein te willen dulden. Over dat feit was het verschil gerezen in den boezem van den Gestichtsraad van Veldwijk. Het zou wenschelijk zijn, dat op dit gebied ook door het Gestichts Bestuur van Dennenoord duidelijke voorschriften gegeven werden, waarbij zooveel mogelijk rekening gehouden wordt met allerlei omstandigheden. Het is voor het leven in een Gesticht aangenamer, wanneer op punt duidelijke aanwijzingen bestaan, dan wanneer in elk speciaal geval de Geneesheer-Directeur overwegen moet, wat hij al of niet mag toelaten.
  • Varia: Het omzetten van het terrein voor een boomgaard wordt geregeld voortgezet. De patiënten buitenwerkers hebben zich tot nu toe merendeels bezig gehouden met het brengen van bagger op het terrein voor het hoofdgebouw; Thans zijn zij begonnen met het transport van zand.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 6 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Dienend personeel: De aspirant verpleger Fernhout gaf in deze week het doorslaande bewijs voor den arbeid hier niet geschikt te zijn. Zoals destijds werd gemeld, was het ook aan zijne achteloosheid te wijten, dat de verpleegde Groen eenmaal ontvlucht is, en kort daarop droeg hij de schuld voor de ontvluchting van Donkers, die aan de justitie bij zijne opsporing zoveel werk verschafte en ons 14 dagen in spanning hield. Fernhout nu had deze week de wacht in paviljoen 1. In de nacht van zondag op maandag heeft de patiënt Marten Visser, na telkenmale het bed verlaten te hebben en op de waakzaal te hebben heen en weer gelopen en meermalen zijn medeverpleegde Kool geplaagd te hebben, deze ten slotte met een ijzeren plaat meermalen op het hoofd geslagen en 4 hoofdwonden toegebracht, 3 wonden van weinig beteekenis, 1 wond tot op het been doordringend. Het plagen en slaan werd door Fernhout niet alleen opgemerkt, maar op het hulpgeroep schoot hij zelfs niet terstond toe. Het onvoldoende waarnemend vermogen van Fernhout deed mij besluiten hem mede te deelen, dat hij over 3 maanden de Stichting verlaten moet en hem te verbieden gedurende dien tijd toezicht op den verpleegden uit te oefenen. Aan deze zaak was Vader Venhuis niet geheel onschuldig. ’s Middags had hij gemist de ijzeren dekplaat van de waterleiding in den tuin. Visscher werd verdacht van het wegnemen. De vader onderzocht ’s avonds bij het naar bed gaan den lijder en vond in zijn zakken scherpe ijzeren voorwerpen, die afgenomen werden, maar vond de ijzeren dekplaat niet. De Huisvader kwam toen niet op de gedachte, den patiënt op de borst te betasten waar de plaat onder den hemdrok verscholen was. De aangevallen lijder Kool werd gelukkig door den Heere gelukkig gespaard, en schijnt spoedig te zullen herstellen van de wonden hem toegebracht. Zaterdagavond werd door mij het zaaltje van storende mannen zonder toezicht gevonden. Verpleger Welmers had het zaaltje verlaten en was doende in de isoleerkamer eenigen arbeid te verrichten, en nog wel met goedvinden en voorkennis van den Huisvader de Boer. Het is mij niet mogelijk geweest den Huisvader tot een helder besef te doen komen van zijn plichtsverzuim in deze aangelegenheid; en derhalve verzoek ik het GB nader op deze zaak in te gaan.
 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: De brandweerbakken; door den verpleegde-timmerman vervaardigd en door den dorpsschilder geverfd, zijn in gebruik genomen. In iederen bak bevindt zich een slang, een sleutel door een brandkraan, een standpijp, en een sleutel voor kleine kranen. Voorts zullen in iederen bak nog een paar lantaarns worden geplaatst. De bakken zijn geplaatst in onderzoekkamer paviljoen 2, bergplaats Waschuis, en de woning der Geneesheer-Directeur, Isoleer paviljoen 4 en isoleer paviljoen 3. De slang is zodanig in den bak gelegd, dat er slechts zeer weinig tijd behoeft te verloopen tusschen het aanschroeven der standpijpen en het spuiten.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 11 oktober 1896 t/m 17 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Dienend personeel: Het veelvuldig breken van lampglazen in paviljoen 2 bleek bij onderzoek grootendeels te berusten op eene of juister gezegd, min doelmatige reiniging van de pit, waardoor de vlam met de punten aan het glas kwam en knappen schier onvermijdelijk is.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 18 oktober 1896 t/m 24 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontvluchting:
   • Een teveel aan pogingen tot ontvluchting werden gelukkig verijdeld. Zondag 18 october sprong v.d Schuur over het hek van den tuin van paviljoen 1. De patiënt werd na gesneld door de Huismoeder ter Moolen, die hem zag wegvluchten en ingehaald op het terrein. Nadat meer hulp toegeschoten was, werd de lijder teruggebracht.
   • Een paar dagen later sprong Stoffers over het hek in paviljoen 1. terwijl de verpleger op korten afstand voor hem in den tuin was. Op het noodfluit geblaas kwam van verschillende zijden hulp maar de patiënt was nergens te zien. Naar allerlei kanten werd gezocht, ook in het bosje dicht bij het hek. De verpleger die van mening was, dat de patiënt niet ver weg wezen kon bleef in de onmiddellijke nabijheid zoeken en vond den lijder eindelijk op nauwelijks 20 meter afstand van het hek, in een greppeltje tusschen de dennennaalden. Voorzichtigheidshalve is deze vlugge lijder naar paviljoen 3 gebracht, waar het hek hoger is, overgeplaatst.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Een 20 tal stoelen werd aangeschaft om des zondags gebruikt te worden in de verblijfszalen van paviljoen 1, wanner de godsdienstoefening wordt gehouden.
  • Getal. aan het einden des jaars: In het observatie paviljoen voor mannen zijn werkzaam 1 echtpaar en 5 verplegers; in het dito voor vrouwen 1 hoofdverpleegster en 5 verpleegsters.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 4 januari 1897 t/m 10 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Huisvaders paviljoen 1: De nieuwe Huisvader van paviljoen 1, Nicolai uit Drachten, is maandagavond met zijne vrouw gearriveerd en zaterdag door mij geïnstalleerd. Bij deze gelegenheid heb ik tot vader Nicolai een kort woord gericht. De eerste indruk is beslist gunstig.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Dienend personeel: Nauwelijks was de week begonnen of een tweetal van het personeel werd bedlegerig. Anna Jellema moest reeds zaterdagavond naar bed en werd maandag overgebracht naar de ziekenzaal van paviljoen 2, terwijl moeder Vlieg zondagmiddag den arbeid moest neer leggen.
  • Gebouwen en meubelen: De heer Keijs is deze week hier geweest en heeft de draad naar paviljoen 4 hersteld. Het element in de gang weigerde, wijl door het verdampen der vloeistoffen van de elementen geringer is, en bovendien de bel, die nu en dan niet gehoord werd, wanneer het kantoor gesloten was, beter door het Hoofdgebouw heen klinken kan. Ook is de telefoon wat lager gehangen, opdat de dienstbode die wat klein van postuur is, het toestel bedienen kan.
  • Lichamelijke verzorging: Nog deze week bleek mij dat het personeel; nog niet genoeg doordrongen is van de waarheid, dat elke onreinheid op het hoofd van eene lijder bewijst, dat de verzorging niet voldoende was. Een aanklacht tegen het personeel kan vermeden worden. Weliswaar, was er geen epidemie, als reeds tweemaal in paviljoen 1 is waargenomen, maar er bestonden een paar geïsoleerde gevallen die aan mij niet waren medegedeeld; en die daarom wel behandeld waren, maar niet grondig genoeg.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen en meubelen: In paviljoen 1 des nachts eene lamp in brand gevlogen, de waker wist zoo spoedig niet wat hij zou doen, doch riep terstond anderen te hulp, die gelukkig erin slaagden de lamp uit te blazen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 30 mei 1897 t/m 5 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Arbeid: Het transport van de dennennaalden over de wegen voor het Hoofdgebouw is afgelopen. Begonnen is met het transport van puin dat zich bevindt bij het nieuwe vrouwen paviljoen (paviljoen 4); en met het afgraven en transporteren van boomwortels en zand van de nieuw te bouwen huisjes moeten komen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 10 juni 1897 t/m 12 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: Aan de mannenzijde heeft onlangs eene belangrijke verplaatsing van personeel plaats gehad. Drie verplegers Welmers, de Jong, en Zwart zijn van paviljoen 3 naar paviljoen 1 overgegaan, terwijl Bijl en Zwiers hunne plaatsen hebben ingenomen.
  • Varia: Vrijdagmiddag 10 juni, werd ik verrast door een niet vooraf aangekondigd bezoek van Minister van Houten met de inspecteur Dr. Ruisch. Het bezoek duurde ongeveer anderhalf uur. De beide vrouwen paviljoens (paviljoen 2 en paviljoen 4) werden bezichtigd. In de afdeeling van storende vrouwen, had nog een incident plaats dat gelukkig goed afliep. De vrouwen zijn tegenwoordig nogal woelig en erotisch en terwijl de Heeren met mij stil stonden te praten, snelde eene der vrouwen, dezelfde met wie een paar bestuursleden vroeger op min aangename wijze kennis gemaakt hebben, op ons af. Veiligheidshalve had ik ofschoon er 2 verpleegsters op het zaaltje waren nog een derde meegenomen. Een der verpleegsters moest een jong meisje, dat mij altijd omhelzen wil, vasthouden; zoodat er slechts 2 over waren, van de vrouw, die op ons afkwam, af te weren. Dit gelukte niet dan na worstelen en zonder dat patiënte en Dr. Ruisch en mij nog vast gekregen had. Eindelijk gelukte het, patiënte over te brengen in het aparte tuintje, dat grenst aan de gemeenschappelijk tuintje. Het paviljoen voor onrustige mannen werd niet bezocht, omdat ze het beter achten niet daar een bezoek te brengen omdat het storend zou werken.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 9 januari 1898 t/m 12 15 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen-Meubelen-Terrein: De nieuwe tafel voor de bestuurskamer arriveerde deze week.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen: Wegens een lekkage in de badkamer van paviljoen 2 roeden in de vloer opgebracht. De timmerman is bezig geweest met het verbeteren van de roeden der gordijnen in paviljoen 1 en 2 die telkens afvielen weder te herstellen.

1900.01 – Hoofdgebouw

1900.00 – Achterkant van het Hoofdgebouw

1901-1910

 • 1905-02-09 – Fragment notulen Stichtingsraad:
  • Het behangsel van de bezoek kamertjes in paviljoen 1 en paviljoen 2 is losgelaten. (Hoofdgebouw links en rechts) Wordt voorgesteld met behang 35 ct de rol opnieuw te behangen. Aldus besloten.

1905.00

Jaartal onbekend 01 – Personeel paviljoen 1 (Overbosch) in het Hoofdgebouw. Achter van links naar rechts: De Jong, Vosselbelt, Kramer, Taeke de Jong, Sibb Hoogsten. Voor van links naar rechts: Thomas Vink, Moeder Wesselius, Arnold Bolhuis, Vader Wesselius, onbekend.

Jaartal onbekend 03 – Hoofdgebouw

 • 1905-12-18 – Suïcide paviljoen 2
 • 1905-12-19 – Suïcide paviljoen 2
 • 1906-01-18 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Suïcide paviljoen 2. De voorzitter brengt in behandeling de droeve geschiedenis van de oude vrouw B, die kort na ons vertrek op Dennenoord de vorige keer, gelegenheid vond zich in den tuin aan een hand­doek te verhangen. De Geneesheer-directeur zegt dat de huis­moeder had gerapporteerd, dat patiënt verklaarde, last te gevoelen om zich op te hangen. Ook de familie had gezegd, dat patiënt gedreigd had zich te zullen ophangen. Maar hij had niet ingezien, dat zij zoo gevaarlijk was. Hij had haar ter­zijde genomen en alleen met haar gesproken over alles en nog wat, en daarbij had zij de indruk gegeven van zwakzinnig te zijn, maar allerminst gevaarlijk. Vandaar dat ze in de obser­vatie ook niet in de afdeling der gevaarlijken was opgenomen en zij vrij kreeg in de tuin te gaan wandelen, terwijl de theetafel opge­ruimd werd. Zij was wel onder gewoon toezicht, maar haar afwezigheid gedurende eenige minuten, deed geen kwaad vermoe­den. De verpleegster die pas van verlof terug was, had haar ook gehouden voor een goedaardig, babbelziek, oud vrouwtje. Was ook niet op de hoogte gesteld, wat voor een patiënt vrouw B. was, daar men haar niet gevaarlijk rekende, noch voor zichzelf, noch voor anderen en gaat dan betrekkelijk vrij uit, ofschoon zij de huishoudelijke verpleging niet zover had mogen uitstrekken, dat het toezicht er onder ging lijden. Maar er was reden voor dien dag. De patiënten hadden onder elkaar gezegd, dat het eigenaardig was dat patiënten moesten werken en de verpleegsters met de handen over elkaar bleven zitten. Dat was de reden dat de verpleegster die avond zelf de tafel opruimde en geen gevolg gaf aan ‘t verzoek van vrouw B. om mee te gaan in de tuin. Toen na een kwartiertje de tafel in orde was gebracht, ging de verpleegster in de tuin en vond vrouw B. hangende aan een boom bij de zitbank. Nooit is de aandacht er opgevallen dat daar een stomp van een tak zat. Takken die afgehouden worden moet glad met den boom gemaakt worden; dat was hier niet gebeurd. Zij had een lus in den handdoek gemaakt, ging boven op de bank staan en bevestigde de lus om de stomp van de tak, waarna zij van de bank sprong. Zoo ongeveer moet de zaak zich hebben toegedragen. De secretaris zegt, of deze wetenschap er niet toe had moeten leiden, dat Geneesheer-directeur meer had moeten afgaan op vermoeden van de familie, dan op eigen inzicht en meening, vooral omdat patiënte er nog maar net was. De voorzitter voegt er een woord aan toe en wenscht dat het voorgevallene een spoorslag zij voor allen om klein te zijn, afhankelijk zich te gevoelen van de Heere en voorts waakzaam te zijn.

1910.00 – Zuster van der Molen met personeel paviljoen 2 (Overmeer) in het Hoofdgebouw.

 • 1910-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Centraal Bestuur:
   Dat de volle verantwoordelijkheid van de apotheek bij de Geneesheer Directeur berust.

1911-1920

1911.00 – Watertoren en het Hoofdgebouw komen boven de bomen uit. Op de voorgrond het weiland Molenmeer

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Welke verandering vond plaats in de bestemming van vertrekken en lokaliteiten? In het administratie (Hoofd) gebouw, werd een slaapkamertje in gericht voor Oogspiegelkamer.
  • Welke veranderingen werden aangebracht in de inrichting ter voor voorkoming en bestrijding van brandgevaar? In den woning van de Huismeester werd een elektrische alarmklok aangebracht welke door de conciërge in het Hoofdgebouw kan worden bediend.
  • Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen.
   • Pav. 1 30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijke
   • Pav. 2 – 30 patiënten, 7 vrouwelijke
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 KerkZicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.

1921-1930

1920.00 – Entree Hoofdgebouw. Jantje Adema, in wezen had ze 24 uur per dag dienst met het openen van de deur en het verwijzen van de gasten.

 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 mei:
   • Het personeel der kantoren gewezen moet worden op geheimhouding van de zaken op de kantoren behandeld.
 • 1923-09-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voor een ameublement Bestuurskamer zal fl 1000,00 op de begrooting gebracht worden.
 • 1924-10-27 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De op zicht verzonden lampen voor de Bestuurskamer kunnen besteld worden.
  • De voorzitter deelde mede dat de commissaris den Koningin in Drenthe, de Stichting op 4 november hoopt te bezoeken. Zijne Hoogheid zal door den Stichtingsraad inpleno worden ontvangen.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Schrijven van het Centraal Bestuur over echtparen-hoofden en 1e verplegers en verpleegsters. De Stichtingsraad is van oordeel dat dit instituut dient te worden gehandhaafd, opdat de paviljoens bevolking een gezin vormen en een vrouwelijk hoofd kan gaan over de huishoudelijke bezigheden en de garderobe. De bezwaren sub 1 en 2 genoemd zijn op Dennenoord niet overwegend bevonden, wel moet het een bezwaar worden geacht dat een gehuwd uitwonend verpleger, als hoofd teveel buiten het paviljoen is. Eerste verplegers en verpleegsters heeft Dennenoord nooit gehad. Voor ieder paviljoen is iemand aangewezen, die het hoofd zoowel bij kortere als bij langere afwezigheid vervangt. Deze persoon blijft ook aan het hoofd wanneer er een vacature is en er niet direct in is voorzien. Voorgesteld zal worden vader en moeder Wesselius over te plaatsen van paviljoen Boschhoek naar paviljoen Overbosch. Besproken worden Dam, Hardenberg en Forsten uit Wildervank

Jaren 20.01 – Van links naar rechts: Witte huis/Woning geneesheer directeur/E003, Wingerd/Woning huismeester/ Instrumentenmakerij/Crêche E046, Watertoren en Hoofdgebouw

Jaren 20.00 – Medewerkers administratie, Beekman (midden) de huismeester, Buwalda administrateur, Wieringa klerk. Hoed: gleufhoed of bolhoed (ook wel garibaldi genoemd) werd veel gedragen door ‘hogere standen’.

Jaren 20.01 – Personeel paviljoen 2 (Overmeer) in het Hoofdgebouw. Achter van links naar rechts: Catrien Eefting, Hennie van Houselt, Aaltje Engels, onbekend.Zuster Kroeske (in het Wit) was afdelingshoofd.

 • 1927-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Centraal Bestuur heeft goedgevonden in het Hoofdgebouw en de observatie paviljoenen de centrale verwarming om te zetten in warm water verwarming.

1927.00 – Hoofdgebouw op de Stichting ‘Dennenoord’

 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanleg warmwater geleding in het Hoofdgebouw gegund aan de firma de Haas voor fl 16.500,00.
 • 1928-08-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gevraagd zal worden de logeerkamer op het Hoofdgebouw voor Dr. Bouman in te richten en twee elektrische kacheltjes voor het Hoofdgebouw aan te kopen.
 • 1929-05-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Huismeester brengt ter tafel de wenselijkheid van een loket op het kantoor van de administrateur; Gevraagd zal worden den Heer Hoeksema in deze zaak om een advies voor te leggen.
 • 1929-09-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Loket administratie kantoor is besloten op de eerst volgende begrooting de kosten uit te trekken.
 • 1930-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Onder zeer veel belangstelling vierde Zuster Koster, apothekers assistente haar 25-jarig jubileum en werd ze mede namen het Stichtingsbestuur door den Stichtingsraad gecomplimenteerd.
 • 1930-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De firma Philips, die een vertegenwoordiger zond, raadde aan een installatie voor kerk telephoon wel te laten instaleren, daar dit toestel gebruikt zal worden om vanuit het Hoofgebouw gelijktijdig aan alle paviljoenen mededelingen te kunnen doen.

1931-1940

 • 1931-01-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Goedgekeurd advies voorloopig paviljoen 1 en paviljoen 2 voor open afdeling in te richten ter zijner tijd.
 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt verder de voorloopige opgave van verbouw en inrichting van de paviljoen Overmeer en Overbosch met het oog op de open afdeling. Geoordeeld wordt, dat de aangegeven wijze van inrichting een goede oplossing van het vraagstuk zal geven.
 • 1931-07-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter Geneesheer Directeur Meinema brengt in herinnering dat het nieuwe vrouwenpaviljoen Vredestein 23 juni werd bezichtigd door de Commissaris de Koningin en gedeputeerden van de provincie Groningen en de gedeputeerde staten van Friesland. Het paviljoen Vredestein is woensdag 1 juli 1931 in gebruik genomen, terwijl tegelijk paviljoen Overmeer tijdelijk werd ontruimd.
 • 1932-09-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Centraal Bestuur aan den minister van Buitenlandse zaken heeft verzocht paviljoen 1 en 2 aan te wijzen als open afdeling.
 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vermeld wordt nog de ministeriële beschikking, waarbij paviljoen 1 en 2 tot open afdeling worden verklaard.
 • 1933-12-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verdeeling van enkele paviljoenen aan het Stichtingsbestuur zal worden voorgesteld Zr. Bijma als hoofd aan te stellen tot hoofd van de paviljoenen 1 en 2. Zr. Wiersma tot hoofd van paviljoen 20 (nu paviljoen 8), Zr. Schuitema tot hoofd van paviljoen 8 (vroeger paviljoen 10).
 • 1934-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De operatie of onderzoekskamer op het Hoofdgebouw moet opnieuw geverfd worden. De onderlaag deugt niet zoodat de verf geheel loslaat. De muur dient geschuurd te worden. De vloer zit echter ook vol barsten en aangezien dit met graniet vloeren bijna steeds het geval is wordt naar een andere vloer uitgezien. Het idee is om nu een Fama vloer te leggen (fl 4,50 per m2) Een nieuwe muurkast en een paar nieuwe tafels zouden evenzeer gewenscht zijn.

Jaren 30.00 – Voorzijde Hoofdgebouw.

Jaren 30 – Maaike Schuitema met Jantje Adema voor het Hoofdgebouw

1937.00 – Bomen kappen bij het Hoofdgebouw

1937.01 – Bomen kappen bij het Hoofdgebouw

1939.00 – Kantoor administrateur in het Hoofdgebouw. In het midden William Thomas Coppij (gesneuveld op 12-05-1940, tijdens de bombardementen in Rotterdam). Verder Goutier en van Eerden

 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 3. De voormalige huiskamer en slaapkamer van het hoofd van paviljoen 1 (Overbosch) werden ingericht tot een röntgenkamer en donkere kamer.
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 5. In de laatste week van Augustus vertrokken kort na elkaar, in verband met de afgekondigde mobilisatie: Drs. J. Doff, de klerk 1e klas W.Th. Coppij, 11 verplegers en 11 andere ambtenaren. Degenen, die een verbintenis hadden bij het vrijwillig motorcorps (3 verplegers en 4 ambtenaren) kwamen in de loop van October en November weer terug.

1940.00 – William Thomas Coppy (Administrateur Dennenoord). Gesneuveld op 12-05-1940 tijdens de bombardementen te Rotterdam.

1940.01 – Plaquette in het Hoofdgebouw ter ere van William Thomas Coppy (Administrateur Dennenoord). Gesneuveld op 12-05-1940 tijdens de bombardementen te Rotterdam.

1941-1950

 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • b. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN.
   • De 26ste September werd het Noorder Sanatorium gevorderd ten behoeve van de Duitsche Weermacht. In de namiddag van 1 October was het gebouw door ons ontruimd. Van de 44 mannen-patiënten keerden 5 zgn. van verlof terug naar de gestichtsafdeeling en werden 3 in deze afdeeling in bewaring gesteld. Van de 51 vrouwen-patiënten keerden 2 zgn. van verlof terug en werden 14 in bewaring gesteld. De pav. 1 en 2 (links en rechts van het Administratiegebouw) werden ingericht als open afdeeling (als zoodanig waren zij ook reeds in gebruik vóór de opening van het Noorder Sanatorium op 1 October 1935). Zij bieden plaats aan 36 m. en 36 vr. patiënten. De patiënten tevoren verpleegd in de pav. 1 en 2 werden overgebracht naar afdeelingen in de pav. 4, 7, 15 en 16. Geen enkele patiënt behoefde overgeplaatst te worden naar een andere inrichting, evenmin keerden patiënten vóórtijdig naar huis terug. Het verplegend personeel uit de pav. 1 en 2 werd tijdelijk gehuisvest in de (vanaf 1 September leegstaande) woning van Drs. van der Borgh. Tegen het einde van het jaar werden ook zij verdeeld over andere paviljoenen. Op 24 October werd ook nog de woning van de Geneesheer-Directeur gevorderd. Deze betrok met zijn gezin tijdelijk het leegstaande huis, dat vóór Juli 1939 bewoond werd door Drs. Bouman. Ten slotte werd eind October nog beslag gelegd op een gedeelte van het Molenmeer (de weide tegenover de woning van de Geneesheer-Directeur).

1942.00 – 1942, medewerksters van het Noorder Sanatorium, die na in beslagname van dit paviljoen door de Duitse bezetter, werkzaam waren op Dennenoord in de afdelingen Overmeer en Overbosch (gevestigd in het Hoofdgebouw). De mevrouw in het zwart is een patiënte, verder o.m. H. van Bergen, S. de Boer, T. Stevens, L. Grasdijk, B. Tromp, M. Huisman, S. Huying en F. Modderman

1942.01 – Medewerksters van het Noorder Sanatorium, die na in beslagname van dit paviljoen door de Duitse bezetter, werkzaam waren op Dennenoord in de afdelingen Overmeer en Overbosch (gevestigd in het Hoofdgebouw). o.m. Zusters Stevens, Tromp, de Boer, Hooghart en van Bergen

1946.00 – 28 november 1945 bestaat Dennenoord 50 jaar. Het jubileum wordt op 28 januari 1946 in de Bestuurskamer van het Hoofdgebouw gevierd. Van links naar rechts o.m. dr. Jonkers, mw. Speelman, dr. Wetter. Ds Vellinga (voorzitter van het Stichtingsbestuur). dr. Moolhuizen, mw. Doff, mw. Van Enk, dr. Speelman, mw. Wetter, dr. Doff, mw. Garst, zuster Bos en mw. Moolhuizen.

 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Timmerwinkel:
   • In pav. 1 (Overbosch) sloten nagezien.
  • Smederij:
   • In pav. 1 (Overbosch) een stopcontact en een trekschakelaar vernieuwd; in pav. 2 (Overmeer) een waterleidingsbuis gerepareerd.
 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • In het Administratiegebouw werden vestibule, beneden- en bovengang, trappenhuis, etc. gerestaureerd. Op de eerste verdieping werden 2 vertrekken ingericht tot kamers voor de geneesheren.

1951-1960

1953.00/01 – Op 15, 16 & 22 december 1953 brengt prof. v.d Scheer een werkbezoek aan Dennenoord. Een fragment uit het rapport. Voor het volledige rapport zie: link: Momentopname

Jaren 50.02 – 2e jaars studenten poseren voor het Hoofdgebouw (Foto: Geert Boven)

1960.00 – Hoofdgebouw – reüniefoto – Evertje Sybesma (Foto: L. Bouman)

1961-1970

1962.00 – Schets van het Hoofdgebouw

1963.01 – Achterkant van het Hoofdgebouw (Foto: Willemien Speelman)

1963.02 – Weide Molenmeer en links het Hoofdgebouw (Foto: Willemien Speelman)

1963.03 – (Foto: Willemien Speelman)

Jaren 60.03 – nummering: 1. mw. Schaffers; 2. mw. van Enk; 3. zuster Weessies; 4. zuster Risseeuw; 5. dr. de Wilde; 6. dr. Doff; 7. onbekend; 8. dr. den Olde; 9. Jan Schutrups; 10. ds. Kerssies; 11. onbekend; 12. Jantje Schutrups; 13. onbekend; 14. onbekend; 15. onbekend; 16. onbekend

1966.00 – Het parkaanzicht vanuit het Hoofdgebouw

1966.01 – Uitzicht vanaf het Hoofdgebouw.

1966.02 – Zicht vanuit het Hoofdgebouw. Het pad rechts op de voorgrond leidt naar de vuilwaterkelder.

1966.03 – De achterkant van de Centrale keuken, met op de bovenverdieping kamerbewoning door medewerkers. Rechts het Hoofdgebouw met haar trapgevels.

1966.04 – Uitzicht vanuit het Hoofdgebouw op het Zuiderpaviljoen en het weiland Molenmeer.

1967.00 – Op de voorgrond pijpje en torentje op het Hoofdgebouw. Deze zijn in latere jaren verwijderd. Op de achtergrond het Zuiderpaviljoen

1970.00 – Met op de voorgrond het Hoofdgebouw, links de Boomklever (oude slagerij), in het midden het oude Keukengebouw, daarboven paviljoen 6 (Dennenhof), rechts daarvan het Economiegebouw en de Watertoren

1971-1980

1974.01 – Rien de Vries en Henk Miske t.h.v. de entree van het Medisch centrum in het Hoofdgebouw

1974.02 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.03 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.04 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.05 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.06 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.07 – Röntgenfoto

1974.08 – Kantoor Medische dienst Hoofdgebouw

1974.09 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.10 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.11 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

1974.12 – Kantoor Medische dienst Hoofdgebouw

1974.13 – Kantoor Medische dienst Hoofdgebouw

1974.14 – Kantoor Medische dienst Hoofdgebouw

1974.15 – LAB Hoofdgebouw

1974.16 – LAB Hoofdgebouw

1974.17 – LAB Hoofdgebouw

1974.18 – LAB Hoofdgebouw

1974.20 – Kantoor Medische dienst Hoofdgebouw

1974.21 – Onderzoekskamer Hoofdgebouw

Jaren 70.01 – Zicht vanuit het Hoofdgebouw met op de achtergrond het Witte huis.

Jaren 70.02 – Dhr. Hovinga en dhr. Hamstra, Hoofdgebouw

Jaren 70.04 – Links Pompgebouw Water (Reinwaterkelder), in het midden de Watertoren en op de achtergrond het Hoofdgebouw aan de achterzijde) (Foto: Femmo Haisma)

Jaren 70.05 – Voorgevel Hoofdgebouw (Foto: Jan Hoving)

Jaren 70.00 – Entree Hoofdgebouw met het loket waarachter de receptie zat (Foto verkregen dankzij Melle Visser)

Jaren 70.06 – Kantoor Hoofdgebouw (Foto: Jan Hoving)

Jaren 70.07 – Werkzaamheden op het dak van het Hoofdgebouw. De luchtkoker t.b.v. de sirene wordt hier verwijderd. Deze werd gebruikt wanneer er een patiënt vermist was.

Jaren 70.07 – Van links naar rechts: Henk Vrieling (Timmerman) en dhr. Kamphuis (Timmerman)

1978.00

1978.01

1979.01 – Met op de voorgrond de achterzijde van het Hoofdgebouw, over het dak van het Hoofdgebouw het Zuiderpaviljoen en rechtsboven het weiland ‘Molenmeer’

1980.01 – Jaartal en tekst boven entree Hoofdgebouw.

1980.02 – Jaartal en tekst boven entree Hoofdgebouw.

1980.03 – Jaartal en tekst boven entree Hoofdgebouw.

1980.04 – Beneden gang Hoofdgebouw.

1980.05 – Kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw.

1980.06 – Kantoor secretaresse Inkoop in het Hoofdgebouw.

1980.07 – Zicht op het Zuiderpaviljoen vanuit kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw.

1981-1990

1982.00 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop. Links: Marchien Boelens, mw. Hamstra, G. Hamstra, Th. Veenstra. Midden: P. Swan, W. van de Weyde, de Graaf, H.g. De Olde en S. Zoodsma

1982.01 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop (links). H.G. De Olde rechts

1984.01 – Receptie in het Hoofdgebouw, met links Jack Dijkstra (medewerker receptie) en rechts Marchien Boelens (medewerkster afd. Inkoop). (Foto verkregen dankzij Melle Visser)

1984.02 – Blz. 30 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

Jaren 80.00 – Voorgevel met Bijbeltekst

Jaren 80.01 – Het Dennenoord logo

Jaren 80.02 – Hoofdgebouwgang t.h.v. Boekhouding B.G. Van links naar rechts: Trijnie Korthuis, Alex Rutgers en onbekend (Foto: Trijnie Korthuis)

Jaren 80.03 – Hoofdgebouw

1987.01 – Achterkant Hoofdgebouw

1987.03 – Hoofdgebouw

1987.04 – Hoofdgebouw

1987.05 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.06 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.07 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.08 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.09 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.10 – Hoofdgebouw Medische Dienst

1987.11 – Hoofdgebouw LAB

1987.12 – Hoofdgebouw LAB

1987.13 – Hoofdgebouw wachtkamer LAB

1987.14 – Hoofdgebouw Tandarts

1987.15 – Hoofdgebouw wachtkamer Tandarts

1987.16 – Hoofdgebouw EEG afdeling

1987.17 – Hoofdgebouw EEG afdeling

1991-2000

1994.00 – Schets van het Hoofdgebouw (Afbeelding verkregen dankzij Goff Miedema)

Jaren 90.00 – Voorzijde van het Hoofdgebouw

2001-2010

2011-2020

26 augustus 2020.01 – Oostermoer – Lentis Erfgoed ontdekt geheim archief in kast

2021-heden

8 Februari 2021.01 – (Foto Marc Teune)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.