Header

1939-11-10 – Ontslag Sanatorium Zr. A. Smith

Nederlandsch Sanatorium
Davos-Platz


Nederl. Giro 211989
Tel. 164 Sanatorium
Tel. 612 Geneesheer-Directeur

Davos-Platz, den 10 November 1939

Geachte collega,

Ik dank U voor Uw bericht van 4 dezer en deel U mede, dat Zr. A. SMITH, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, den 15 November a.s. ons sanatorium zal verlaten. Het spreekt vanzelf, dat U een medisch eindbericht tegemoet kunt zien.
Het bedrag, dat wij van U tegemoet mogen zien, volgens aangehechte rekening, verzoek ik U over te maken op onze Nederl. girorekening.
(Penningmeester Nederl. Sanatorium, Davos) 211.989.
Deze verpleegkosten werden niet door Mej. Smith zelf voldaan, per 15 November a.s. is n.l. het saldo van haar rekening te onzen gunste nog Gl. 208,52!

Met coll. hoogachting,

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.