Header

1900-03-06 – Bestek en voorwaarden

Uitleg m.b.t. genoemde gebouwen:

 • Drie afzonderlijke Paviljoenen =
  • Paviljoen 8 – Groenehagen
   • Afgebroken in 1996
  • Paviljoen 9 – Bloemhof
   • Afgebroken in 1957
  • Paviljoen 10 – Lagerhout
 • Waschhuis =
  • Economiegebouw
 • Twee behuizingen
  • Woning Administrateur (Psychologisch centrum/Ortho-psycho-diagnostische dienst)
   • Afgebroken in 1968
  • Woning Huismeester (Instrumentenmakerij/Crêche/Wingerd)
   • Afgebroken in 1990

Bestek en voorwaarden

Art.1.
ALGEMEENE OMSCHRIJVING.

Het werk zal hoofdzakelijk bestaan in het bouwen van:

 • 1. Drie paviljoenen, twee ieder voor 40 halfrustige en onzindelijke patienten en voor 40 rustige patienten.
 • 2. Een waschhuis.
 • 3. Twee behuizingen; en
 • 4. Eene rioleering met zinkputten enz.

Alles op de perceelen, bekend kadastraal Zuidlaren, sectie G nos. 1575, 1750, 1753 tot en met 1766. Alles met bijbehoorende werken en de leverantie van alle daartoe benoodigde materialen, arbeidsloonen, transporten, steigers, loodsen, enz., niets uitgezonderd. Geheel en al overeenkomstig de daarvoor gemaate teekeningen, te geven detailteekeningen en zooals verder in dit bestek zal worden bepaald en omschreven.

Art. 2.
MAAT, GEWICHT EN PEIL.

Maat en gewicht, in dit bestek voorkomende, zijn Nederlandsch.
Het peil voor de verschillende gebouwen zal gerekend worden te zijn de bovenkant der dorpels van de hoofdingangen.
De aannemer moet de peilen door verschillende vaste bakens, volgens opgaaf en aanwijs van den architect, kenbaar maken.

Art. 3.
STEIGERS ENZ.

Tot het maken dezer werken sterke en voldoende steigers daarstellen, met de noodige steekhouten, posten, ladders, enz. enz.
Behalve de noodige timmer- en kalkloodsen volgens de A.V., moet de aannemer een kantoor voor den opzichter maken, p.l.m. 4.00 bij 5.50 M., voorzien van drie kasten, tafel, teekentafel, stoelen, gordijnen, kachel, eene bascule met gewichten enz., een en ander volgens opgaaf en aanwijs van den architect.
Tevens moet de aannemer zorgen voor verwarming en verlichting van het kantoor voor den opzichter.
De loodsen, steigers, keet enz., moet de aannemer gedurende het werk goed onderhouden en op aanzegging van den architect opruimen en dan alles onmiddelijk wegvoeren.

Puin.

Al het puin van het metselwerk, alsmede de keien uit den grond enz., moet de aannemer bij de gebouwen op hoopen brengen, volgens aanwijs van den architect en blijft het eigendom van den uitbesteder.
De aannemer mag geen woonketen op het terrein plaatsen.

Art. 4.
ALGEMEENE BEPALING.

Voor al de beschreven en nog te beschrijven werkzaamheden te leveren en te verwerken alle bouwstoffen, waarvan de hoeveelheden worden aangegeven, doch zonder eenige garantie van de zijde des uitbesteders voor de juistheid daarvan, maar alleen ten gerieve van den aannemer, zodat bij meerder bedrag niet zal worden bijbetaald.

Art. 5.
HOOFDAFMETINGEN.

De hoofdafmetingen zullen zijn als volgt:

1. De TWEE PAVILJOENEN voor halfrustige en onzindelijke patienten ieder:

Buitenwerks.

Een paviljoen voor rustige lijderessen.
Buitenwerks.

No. 2 Het WASCHHUIS.

No. 3. TWEE BEHUIZINGEN, ieder:

No. 4. RIOLEERING.

Art. 6.
ONTGRAVING EN ZANDSLEMPING.

Art. 7.
METSELWERK.

ART. 8.
DEUR EN LICHTKOZIJNEN.

ART. 9.
AAN BALKEN, LIGGERS, VLOEREN, ZOLDERS, KAPPEN, GOTEN ENZ., TE LEVEREN EN TE VERWERKEN.

ART. 10
BINNENBETIMMERING.

ART. 11.
BUITENWERK.

ART. 12.
STUCADOORWERK.

ART. 13.
IJZERWERK.

ART. 14.
LOODGIETERSWERK.

ART. 15.
GLAS- EN VERFWERK.

ART. 16.
BEHANGERSWERK.

ART. 17
STEENHOUWWERK.

ART. 18.
WATERLEIDING, SCHELLEN ENZ., ENZ.

ART. 19
VERWARMING EN VENTILATIE.

ART. 20.
TIJDSBEPALING EN BETALING.

ART. 21.
ALGEMEENE VOORWAARDEN.

ART. 22.
POST VOOR MEERDER WERK.

ART. 23.
TARIEF.

ART. 24.
ONKOSTEN.

ART. 25.
UITBETALING WERKLIEDEN.

ART. 26.
WIJZE VAN AANBESTEDING EN AANWIJS.

ART. 27.
INSCHRIJVING, INLEVERING EN OPENING DER BILJETTEN.

Aantekeningen Architect K. Hoekzema

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.