Header

1939-06-12 – Apotheker Bloemendaal voor andere gestichten

HUIZE ‘BLOEMENDAAL’
TE LOOSDUINEN
INTERC. TELEF. No. 396219 396060*
POSTREKENING 62972

LOOSDUINEN, 12 Juni 1939

No. 6/2745 bijlage

Alle correspondentie s.v.p. te voeren
met den Geneesheer-Directeur zonder
vermelding van fammilienaam doch met
vermelding van den naam der Stichting

Den Heer Geneesheer-Directeur
van de Stichting ‘Dennenoord’
te
Zuidlaren
_______

Geachte collega,

De mogelijkheid der aanstelling van een apotheker op de Stichting ‘Bloemendaal’ heeft er toe geleid te overwegen, of daaruit voortvloeiende onkosten voor een gedeelte gedekt zouden kunnen worden door mede verrichten van werkzaamheden voor andere gestichten onzer Vereeniging en voor de Valeriuskliniek. Zoo zou de bereiding van gangbare steriele oplossingen (ampoules), alsmede die van loco-specialité’s, geheel naar den eisch der aanvraag, alsmede sommige chemische onderzoekingen van voedingsmiddelen, maaginhoud, water enz. door hem verricht kunnen worden.

De vrijheid der Stichtingen (V.K.) zou hiermede allerminst beknot moeten worden, doch de aanwezigheid van een apotheker in dienst der Vereeniging zou een eerste stap beteekenen, de voorziening in de pharmaceutische en chemische verzorging onzer Stichtingen op een hooger en meer aan moderne eischen voldoend niveau te brengen. De aanmaak van ampoules zou alleen al een zeer belangrijke besparing geven, indien dit in eigen beheer voor onze ± 4000 patienten zou kunnen geschieden. Door deze aangelegenheid voor ‘Bloemendaal’ eenigszins urgent is, verzoek ik U hiervoor Uw gedachten te willen laten gaan. Bij de installatie van Collega Bouman kunnen wij dan wellicht even confereeren, ten einde van gedachten over dit onderwerp te kunnen wisselen.

Met coll. gr.
Uw dw.
Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.