1939-06-30 – Status Zr. A. Smith

Nederlandsch Sanatorium
Davos-Platz


Nederl. Giro 211989
Tel. 164 Sanatorium
Tel. 612 Geneesheer-Directeur

Davos-Platz, den 30 Juni 1939

Zeer Geachte collega,
Onze patiente, Zr. Smith, heeft mij zooeven Uw brief van 12 Juni aan haar gericht, voorgelezen en mij verzocht daarop nader in te gaan.
Uit het laatste rapport, dat ik aan U uitbracht, zal U wel gebleken zijn, dat zij na doorgemaakte operaties vooruitgegaan is. Nu na terugkeer van mijn vacantie blijkt mij, dat deze vooruitgang aanhield en dat ik zeer tevreden mag zijn. Dat neemt echter niet weg, dat hoewel een terugkeer mogelijk zou zijn, deze voorloopig zeker niet gewenscht is en dat een voortzetting van de behandeling bij ons van bijzondere beteekenis voor haar geacht moet worden.
U zeer erkentelijk blijvend voor alles wat U tot dusverre voor haar gedaan hebt, moge ik U dringend verzoeken alles in het werk te stellen om de financieele regeling door Uw bestuur getroffen te doen voortduren, voorloopig nog 4 maanden na 1 Juli a.s.
In de hoop, dat U daarin moge slagen, met collegiale hoogachting,

Uw dw.

get. P.C. Gugelot

Dr. Wetter,
Geneesheer-Directeur ‘Dennenoord’
ZUID-LAREN
___________

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.