1940-04-02 – Salarisregeling van de groep Huisvaders

Afschrift
_________

Stichtingsbestuur
Van ‘Veldwijk’
ERMELO
= = =

DORDRECHT, 2 APRIL 1940

Aan het Centraal Bestuur der Ver. tot Christelijke
Verz. van Geestes- en Zenuwzieken
Sweelinckplein 1
‘s-GRAVENHAGE
_____________

Hooggeachte Heeren,
Het Stichtingsbestuur van ‘Veldwijk’ zend u hierbij een schrijven van de groep huisvaders aan Uw Bestuur door.
Genoemde groep verzocht ons Stichtingsbestuur dit schrijven met zijn advies te willen doorzenden.
Ons Bestuur nam derhalve kennis van den inhoud van dit schrijven en wil hierbij het volgende opmerken:
In 1934 zijn door de salaris-herzienings-commissie ook de salarissen van het verplegend personeel opnieuw vastgesteld. De vraag komt thans op of toen bij het vaststellen van het salaris der huisvaders wel voldoende rekening is gehouden met de ongelijke positie van huisvaders en hoofdzusters bij gelijke functie.
Naast den huisvader, die als gediplomeerd hoofd van het paviljoen precies dezelfde functie heeft als de hoofdzuster, moet ook zijn vrouw, als huismoeder, zich geheel in dienst der Stichting stellen waarbij ze een volledige dagtaak heeft (zorg voor linnengoed, garderobe, onderhoud kleding). Het Stichtingsbestuur vertrouwt dat het Centraal Bestuur dit schrijven van de groep huisvaders met aandacht zal willen overwegen en nader de salariëering van de groep zal willen bezien.

Namens het Stichtingsbestuur,
Hoogachtend,
w.g. Prins,
Secretaris

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.