1940-10-29 – Personeel door tuberculose aangetast

29 October 1940

Aan het Centraal Bestuur
de Vereeniging tot Christelijke Verzorging
van Geestes- en Zenuwzieken
’s GRAVENHAGE

153
G.D.V.

Antwoord op brief 8/14 Oct. 1940
No. 8/728
Onderwerp: Personeel door tuberculose aangetast

Weledele Heeren,

In antwoord op Uw brief van 8/14 Oct. No. 7/728 heeft de vergadering van geneesheeren-directeur de eer U het volgende te berichten.
Op de vergadering van geneesheeren-directeur van 23 Oct. j.l. werd in de eerste plaats opgemerkt, dat deze brief bijna volledig beantwoord is in de vorige vergadering (zie notulen van 27 Febr. 1940, punt 5).
Ter verduidelijking en volgende de punten in Uw bovengenoemden brief is de vergadering alsnog gaarne bereid U van advies te dienen.
Een afzonderlijke regeling voor den duur der verpleging voor rekening der Stichting in een Sanatorium, is niet aan te bevelen. Elk geval van tbc bij het personeel moet op zichzelf beschouwd worden en o.a. rekening houdende met medische rapporten, behoort de Stichting bij dit personeel de verpleging en de verzorging zoo lang mogelijk te behartigen; als algemeene stelregel zoo lang, totdat herstel aanwezig is.
Na herstel moet de Stichting als regel geen ondersteuning geven, in ieder geval moet geen recht op ondersteuning vastgelegd worden. Zoowel bij herstel als bij invaliditeit kan de mogelijkheid van steun en uitkeering open gelaten worden, maar elk geval dient op zichzelf beschouwd te worden en er behoort geen bepaling aanwezig te zijn, waarop het niet in vasten dienst zijnde personeel zich kan beroepen, als op een recht.
De in Uw brief bedoelde omkeering van den bewijslast te aanzien van het ontstaan der tbc-aandoening voor personeel in vasten dienst, is naar het oordeel der vergadering niet aan te bevelen.

Met de meeste hoogachting,
Uw dw.,
Secretaris

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.