1940-10-8t/m14 – Personeel door tuberculose aangetast

AFSCHRIFT

VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING
VAN GEESTES- EN ZENUWZIEKEN
’s GRAVENHAGE, 8/14 October 1940

No. 8/728
Onderwerp: Personeel door tuberculose aangetast

Onze ziekteregeling kent tot dusverre geen afzonderlijke regeling voor personeel, waarvan met aan zekerheid gemeende waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, dat het een tuberculeuse aandoening heeft opgedaan in en door den dienst. Slechts pleegt de termijn van 6 maanden, gedurende welken wij bij personeel, behoorende tot groep B – en daarom gaat het in den regel – tot betaling der verpleegkosten gehouden zijn, ruim te worden overschreden.
Voor invaliditeitspensioen komt dit personeel niet in aanmerking, omdat het niet in vasten dienst is. Trouwens, ook al ware dit wel het geval, dan nog zou invaliditeitspensioen niet kunnen worden verleend, omdat niet kan worden aangetoond, dat de invaliditeit in en door den dienst is ontstaan. Toch zal het personeel, dat eenmaal aan een tuberculeuse aandoening heeft geleden, om die reden niet zoo zelden moeilijk vallen, elders een passende betrekking te vinden. De mogelijkheid bestaat dus, dat ook het verleenen van een ondersteuning na herstel van de ziekte, billijk moet worden geacht.
Inzonderheid ten aanzien van den duur der verpleging voor onze rekening in een sanatorium, wordt de behoefte aan een afzonderlijke, van de ziekteregeling afwijkends regeling gevoeld, doch ook over het verleenen van een ondersteuning na herstel willen wij ons nader beraden, ofschoon wij ons niet ontveinzen, dat het in de practijk wel moeilijkheden zal opleveren uit te maken, wanneer, hoe lang en tot welk bedrag een dergelijke ondersteuning zal moeten worden uitgekeerd.
Voor personeel in vasten dienst, dat dus pensioengerechtigd is, zou kunnen worden overwogen, den bewijslast ten aanzien van het ontstaan der aandoening in en door den dienst, om te keeren.
Wij zullen het op prijs stellen, indien U ons over deze aangelegenheid van advies zult willen dienen.

Namens het Centraal Bestuur
(get.) van Dobben de Bruijn

Aan
de Vergadering van
GENEESHEEREN-DIRECTEUR

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.