1940-12-24 – Gedenkplaat wijlen W.Th. Coppij

24 December 1940

—-/7732

Herdenkings-Comité 1-II-32 R.I.
p/a dhr. J.W. van Assum, Secr.
Galileïplantsoen 131
AMSTERDAM (OOST)
__________________

Mijne Heeren,
In antwoord op Uw schrijven d.d. 14 December j.l. deel ik U mede, dat de bevestigingsbouten besteld kunnen worden zooals door U op het bijgevoegde schetsje is aangegeven. Lengte van de bouten 6 à 7 cm.
De plaat kunt U aan mijn adres laten afzenden; voor bevestiging, door ons technisch personeel, zal ik wel zorgdragen.

Hoogachtend,
De Geneesheer-Directeur

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.