1932-04-01 – Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereeniging tot ,,Chr. Liefdadigheid” te Wagenborgen

STATUTEN

Art. 1.

Het doel der Vereeniging is de Christelijke ver­pleging en verzorging van idioten en in het alge­meen van zoodanige personen, aan wie naar het Woord van God barmhartigheid moet bewezen worden, in daarvoor ingerichte gebouwen te Wa­genborgen, onder den naam “Huizen van Barm­hartigheid” .
Lijders en lijderessen aan besmettelijke ziekten of krankzinnigheid worden niet opgenomen.
De Vereeniging ‘draagt den naam: Tot Christe­lijke Liefdadigheid, en is gevestigd te Wagen­borgen.

Art. 2.

De grondslag der Vereeniging en der van haar uitgaande Stichtingen is de Heilige Schrift, naar de verklaring der Gereformeerde Kerken, vervat in haar Belijdenisschriften.

Art. 3.

Leden worden allen, die instemming betuigen met het doel en den grondslag der Vereeniging en zich verbinden tot een jaarlijksche bijdrage van minstens f 1.- of in eens een bijdrage van f 25.- storten. Het lidmaatschap wordt verloren door overlijden, bedanken of royement.
Begunstigers zijn allen, die, zonder als lid toe te treden, door een jaarlijksche bijdrage de Vereeniging steunen.
Minstens 5 personen, leden der Vereeniging in één of meer nabijliggende gemeenten, kunnen zich verbinden tot een Afdeèling.
Bestaande Corporatiën, Kerkeraden, Diaco­nieën, Vereenigingen, die rechtspersoonlijkheid bezitten, kunnen zich aansluiten, indien zij in­stemmen met de Statuten en jaarlijks minstens
f 15,- bijdragen, of, wat Kerkeraden betreft, zich verbinden elk jaar een collecte te houden in een openbare godsdienstoefening.
Leden en Begunstigers hebben het recht de Algemeene Vergadering bij te wonen.
Corporatiën en Afdeelingen hebben het recht een Afgevaardigde te zenden, terwijl personen, die als Correspondent voor de Vereeniging werk­zaam zijn, hetzelfde recht hebben als de Leden, mits zij instemmen met het doel en den grondslag der Vereeniging.

Art. 4.

Het Bestuur bestaat uit minstens 9.Leden, van welke 2/3 persoonlijk instemming moeten betuigen met de Belijdenisschriften, genoemd in art. 2.
De Leden van het Bestuur, Algemeen Bestuur genoemd, worden door de Algemeene Vergade­ring gekozen. Jaarlijks treedt één Lid volgens rooster af, doch deze is terstond herkiesbaar. Zij kiezen uit hun midden een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester met hun secundi.
Het Algemeen Bestuur kiest uit zijn midden minstens 3 Leden, die het Dagelijksch Bestuur
vormen. Deze Leden moeten zooveel mogelijk in de naaste omgeving der Gestichten wonen.
De Leden van het Bestuur nemen hun ‘betrekking gratis waar. De werkzáamheden van het Algemeen zoowel als van het Dagelijksch Bestuur worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.

Art. 5.

Het Moderamen, bestaande’ uit Voorzitter, Secretaris en Penningmeester, vertegenwoordigt de Vereeniging. in en buiten rechten.
Het Bestuur zal niet tot het sluiten van geld­leeningen of het vermeerderen van schulden mogen overgaan zonder voorafgaande machtiging van een Algemeene Vergadering.

Art. 6.

De inkomsten der Vereeniging bestaan uit:

  1. verpleeg- en entrée-gelden;
  2. opbrengst van landerijen en eigendommen;
  3. collecten en -giften;
  4. jaarlijksche bijdragen;
  5. schenkingen en legaten;
  6. rente van tijdelijk belegde kapitalen.

Art. 7.

Vóór 1 November wordt door den Administrateur in overleg met het Dagelijksch Bestuur een ‘behoorlijk gespecificeerde. begrooting van ont­vangsten en, uitgaven hij het Algemeen Bestuur ingediend. Deze begrooting wordt door het Algemeen Bestuur vastgestèld.

Art. 8.

Jaarlijks wordt minstens één Algemeene Ver­gadering gehouden, zoo mogelijk in Juni, waarin het Algemeen Bestuur verslag geeft van den arbeid der Vereeniging en rekening en verant­woording doet van de gehouden: administratie.
Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31December.
In Februari van elk jaar wordt over de contributiën per quitantie beschikt.
Het Algemeen Bestuur heeft het recht voor­stellen op de Algemeene Vergadering in te dienen. Corporatiën en Afdeelingen en minstens 5 Leden hebben hetzelfde recht, mits zij die voor­stellen vóór 1 April van elk jaar indienen bij den Secretaris.
Aan de beraadslagingen mogen alle aanwe­zigen deelnemen. Stemrecht hebben de Leden van het Bestuur, Directeur en Administrateur, Afgevaardigden en Leden der Vereeniging, voor zoover zij niet in loondienst der Stichtingen zijn.
De Algemeene Vergadering benoemt een Commissie van drie Leden tot het nazien der rekening en verantwoording over, het loopende jaar, die op de volgende vergadering, rapport uitbrengt. Van deze Commissie treedt telkenjàre één Lid af, dat niet terstond herkiesbaar is.
Deze Commissie heeft het recht van inzage, van alle bescheiden, boeken en effecten en doet op kosten der Vereeniging die stappen, welke zij noodige mocht oordeelen.

Art. 9.

Alle beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking der stemmen wordt een voorstel geacht verwor­pen te zijn.
Stemmingen over personen geschieden schrif­telijk.
Wordt er bij de eerste stemming geen voldoende meerderheid verkregen, dan heeft er een nieuwe vrije stemming plaats. Is ook deze niet beslissend, dan wordt er een dubbeltal opge­maakt uit hen, die de meeste stemmen bekomen hebben. Komen onder dezen personen voor, die een gelijk aantal stemmen op zich vereenigden, dan wordt vooraf bij stemming uitgemaakt, wie hunner voor de herstemming in aanmerking zal komen.
Hij, die uit het aldus gevormde tweetal de meeste stemmen op zich vereenigt, is dan bij herstemming verkozen. Staken de stemmen, dan de oudste in jaren.

Art. 10.

Geen veranderingen kunnen in de Statuten gemaakt worden dan op voorstel van het Bestuur; een Corporatie of Afdeeling of minstens 5 Leden en aangenomen worden met minstens 2/8 van de stemmen der aanwezige stemgerechtigden, be­houdens de Koninklijke goedkeuring.
Vorstellen tot verandering der Statuten moe­ten op het agendum voor de Algemeene Vergade­ring worden vermeld. Wanneer ze uitgaan van een Corporatie of Afdeeling of minstens 5 Leden, moeten ze vóór 1 Maart schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
Art. 2 en deze alinea van art. 10 mogen niet veranderd worden.

Art. 11.

De Vereeniging, oorspronkelijk opgericht 31 October 1873, is, te rekenen van 31 October 1902, opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden. Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de Vereeniging opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren, alzoo eindigende 30 September 1961.

Art. 12.

Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten, in strijd met deze Statuten.

Art. 13.

Bij ontbinding der Vereeniging zal het even­tueel batig saldo worden afgedragen voor eenig doel, zoo na mogelijk komende aan het doel der Vereeniging, behoudens inachtneming van de voorschriften van art. 1702 B. W.

Aldus vastgesteld door de Algemeene Vergadering, gehouden te Wagenborgen, 12 Mei 1932.
—–Ds. P. BOS, Voorzitter.
—–G. VEENKAMP, Secretaris.
—–Goedgekeurd bij Koninklijk besluit d.d. 26 Juli 1932 no. 91.

Mij bekend,
De Minister van Justitie,
Namens den Minister,
De Secretaris-Generaal,
van Blom.

(Bron: Siemon van der Wal)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.