Header

Feesten/ontspanning en uitstapjes Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 16 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Economie: Ontvangen is 1 kist stijfsel, vaatje stroop van 65 kg, 4 vaten petroleum, eenige garen, 2 dam en schaakspelen en 2 kaatsballen. De leveranciers van melk en karnemelk hebben de contracten geteekend.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 18 oktober 1896 t/m 24 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Zuidlaardermarkt: wegens de Zuidlaarder kermis wordt er dinsdag en woensdag niet gewerkt.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 oktober 1886 t/m 31 oktober 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontspanning: Mijne pogingen om de lijders het onhebbelijk tabakskauwen af te wennen zijn nog niet met succes bekroond. De kalmoes wortel als onschadelijk middel ter vervanging der tabak, viel lang niet in ieders smaak, zoodat ik thans een proef zal nemen met zoethout.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Uitbreiding der boekerij: Ten behoeve der verpleegden is op Dennenoord nog geen boekerij aanwezig. De behoefte daaraan is ook nog niet groot, omdat de meerderheid der lijders uit anderen stichtingen verpleegd, geen behoefte aan lectuur bezit.
  • Andere gelegenheden tot het verschaffen van lectuur aan de verpleegden: Aan patiënten, die wel behoefte hebben aan lectuur bezitten, wordt nu en dan door    het personeel of door een der beambten een boek ter lezing gegeven. Voorts circuleert regelmatig in de paviljoens eene portefeuille, waarvan de inhoud uit weekbladen, tijdschriften en brochures bestaat.
  • Opzetteljjke vereenigingen tot feestvieringen, muziekoefeningen, het houden van voorlezingen: Opzettelijke verenigingen tot feestvieringen en muziekoefeningen enz. bestaan hier niet. Het aantal van het personeel, nu nog maar 4 paviljoens bestaan, is te gering dan dat eene zang vereniging mogelijk zou zijn. Wel bestaat hier eene bloeiende jongelingsvereniging, die zich ook verdienstelijk maakt door op het dorp Zuidlaren zondagschool onderwijs te geven; en er dus naar streeft ook buiten den eigen kring van het gesticht de kennis van de leer der waarheid te bevorderen. Eenige domino spelen, een paar springtouwen en een paar kaatsballen zijn in de loop des jaars aangekocht.
  • Middelen van uitspanning bij het einde des jaars aanwezig: Op t’ einde des jaars waren aanwezig 8 damspelen, 8 domino spelen, 2 schaakspelen, benevens een paar kaatsballen en en springtouwen.
  • Getal der verpleegden, zoowel mannelijke als vrouwelijke, die aan wandelingen en rijtoeren buiten het gesticht deel namen: Rijtoeren werden niet gemaakt. Slechts een malen strekte de wandeling der patiënten zich ook buiten het gestichts terrein uit. Getallen zijn van die keeren niet genoteerd.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontspanning: Mijne pogingen om de lijders het onhebbelijk tabakskauwen af te wennen zijn nog niet met succes bekroond. De kalmoes wortel als onschadelijk middel ter vervanging der tabak, viel lang niet in ieders smaak, zoodat ik thans een proef zal nemen met zoethout.
 • 1901.00 – Muziek vereniging ‘Advendo’

 • 1903-04-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De geneesheer Directeur zegt, dat het fanfarecorps zich langzaam uitbreidt en het moeilijk gaat een plaats te vinden, waar ze zich kunnen oefenen, daar de ziekenbarak te klein wordt. Er wordt op gewezen, dat wanneer de timmerwinkel is vergroot, daar gevoegelijke de oefeningen kunnen gehouden worden.
 • 1907-01-19 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Medegedeeld wordt, dat een 40 leden zich hebben opgegeven voor het oprichten van een schietvereniging.
 • 1907-02-20 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur deelt mee dat een schietvereniging is opgericht onder den naam van Admiraal de Ruyter.
  • De Geneesheer directeur zegt dat de vereniging Advendo gaat bloeien, maar dat ze gaarne wat muziek wilde. Er is hun voor fl 15,– aangeboden. ‘t Wordt hun toegestaan. Zal op de post bibliotheek  en reparatie drums geboekt worden.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Op welke wijze is voorts, bijv. door de zorg bijzondere vereenigingen, door gemeenschappelijke zangoefeningen, feestvieringen enz. den verpleegden ontspanning bezorgd? Het fanfares corps gaf twee uitvoeringen in de kerk en twee in de open lucht nl op Pinkstermaandag en op Koninginne verjaardag. Het Kerstfeest werd gevierd onder leiding van Ds.Smitt, er werd gezongen door de kinderen der beambten en door de meisjes vereeniging. Ook werden lichtbeelden vertoond, waarbij werd verhaald door den Heer Buwalda, administrateur in de paviljoenen. Nog werden in de kerk uitvoeringen gegeven door de vioolclub Juliana en door eene meisjes vereeniging uit Groningen. De heer Glinderman uit Utrecht gaf een voordracht avond. Tryfosa zorgde voor tractatie op het feest in de kerk en ook in de paviljoenen.
  • Hoeveel verpleegden (afzonderlijk opgegeven) namen aan rijtoeren deel? Er werden door hun rijtoeren per tram ondernemen naar Haren. Verder werd gewandeld naar Paterswolde. Aan het eerste uitstapje namen deel 40 mannen en aan het tweede 40 vrouwen. Onder leiding van Ds Smitt maakten tweemaal een 20tal vrouwen een wandel uitstapje naar Zeegse. De patiënten van keuken en linnenkamer maakten hare gewone uitstapjes per tram naar Harendermolen. Een en ander viel bijzonder in de smaak.
 • 1915-03-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur brengt een verzoek van verpleger Houkema ter tafel om lid te mogen worden van het Fanfare corps. Wordt goed gekeurd.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van de muziek vereniging Advendo tot toelating van D. Krijger als lid wordt goedgekeurd.
 • 1915-09-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ijsbaan. Ons terrein is daarvoor ongeschikt.
 • 1915-10-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Westra weder lid te worden en ook Norder van het Fanfarecorps wordt goedgekeurd.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het fanfarecorps vergunning heeft wanneer er geene dienst bijzonderheden zijn, een uitvoering te geven op andere plaatsen.
  • Wietsma wordt toegelaten als lid van het Fanfarecorps.
 • 1918-03-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Door den voorzitter wordt medegedeeld uit de vergadering van het Centraal Bestuur en heeft besloten aan het verpleegpersoneel een vakantie toelage te verleenen van fl 1,00 per dag voor internen en fl 0,50 voor externen.
 • 1918-07-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat Beintema wordt toegestaan lid van het Fanfarekorps te worden.
  • Dat ’t fanfarekorps op de zendingsfeesten dit jaar mag dienst doen.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van verpleger Schutte om lid van het fanfarecorps te worden wordt ingewilligd.
 • 1919-06-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Centraal Bestuur:
   • Verdere regeling organisatie personeel is aan Ds. Smitt opgedragen:.
    • Ds. Smitt heeft vernomen dat op de andere Stichtingen gemengde jongeren bestaan binnen de zangvereniging. (verplegers en verpleegsters) De Stichtingsraad adviseert ook onze zangvereniging hen toe te staan als een bezwaar bestuurs besluit het niet verhindert.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden het onderhoud der bibliotheek (inbinden) op te mogen dragen aan S. Welmers alhier.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De vereniging Tryfosa zal wel een vergoeding van het Stichtingsbestuur een subsidie van fl 300,00 aanvragen.
 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden de toestemming van het Bestuur voor het spelen en zingen van ons Fanfare corps en gemengd koor op het zendingsfeest a.s. bij het Laarwoud.
 • 1921-10-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek van T. de Jong en G. Korte om lid te worden van Advendo wordt toegestaan.
 • 1922-09-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ook het verzoek van J. Duker om lid te worden van Advendo wordt toegestaan.
 • 1922-02-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Schutte lid van het Fanfarecorps wordt goed gekeurd.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
 • 1922-08-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot het plaatsen van een electrische opblaas pomp voor het orgel.
 • 1922-11-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van J. Jaspers, H. van der Ploeg, H. de Jong en K. de Jong om lid van het Fanfare corps te mogen worden. Wordt toegestaan.
 • 1923-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden aan het Bestuur het orgel voortaan te doen bespelen door Drentje Beekman, Sybe Welmers en Jan Wierenga, om de beurt en fl 1,– per kerkendienst.
 • 1923-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Wiekamp van het Fanfare corps te mogen worden wordt toegestaan.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanvrage is binnengekomen om toelating van Jan Wierenga als lid van het Fanfarecorps hier tegen is geen bezwaar, zoo hij geen blaas instrument bespeeld.
 • 1925-02-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De aspirant verpleger Bos vraagt lid te worden van het Fanfare corps. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
  • Komt ter sprake het 25 jarig jubileum van het Fanfarecorps Advendo. Op 26 februari zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur dit worden meegedeeld.
 • 1925-05-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vader Koolhof zal worden bezocht (25 jarig jubileum)
 • 1925-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt te tafel een nieuw ontwerp van de regeering in zake werk en rusttijden van het personeel, waarover door Centraal Bestuur en geneesheeren en directeur zal worden vergaderd, Behalve de algemeene bezwaren, die zijn blijven bestaan heeft de Stichtingsraad vooral bezwaar tegen het wettelijk opleggen van het geven van 3 weken vakantie.
 • 1925-11-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De oud verpleger Weessies, thans arbeider verzoekt lid te worden van het Fanfare corps Advendo, de Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1926-02-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Tot leden van het muziekgezelschap Advendo worden toegelaten de verplegers Kramer, van der Ploeg, en K. de Jong. Nog hebben verzocht lid te worden G. Haverdings, Jan B. van der Laan, E. Odolphy, A. Ronda en E. van der Molen. Voor den aanleg deze jongelui zal eerst door de directeur van het corps onderzoek worden ingesteld.
 • 1926-05-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een verzoek van den arbeider Schutrups en van zoon, die beide lid wenschen te worden va het Fanfare corps. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1926-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanbieding foto zangvereniging.
 • 1927-04-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Het fanfarecorps heeft zich voor een jaar aangesloten bij den Drentschen bond van fanfare corpsen.
  • De voorzitter doet mededeling van het oprichten van reciteerclub onder leiding van den heer Beekman.
 • 1928-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verder een verzoek van het ensemble Meeuwse om een jaarlijkse contributie. Voorgesteld wordt fl 10,00 Het ensemble zond reeds heel wat literatuur.
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Afvaardiging naar de opening van Vogelenzang op 11 september 1928 Dr. Wierenga en de heeren Bos en Bouma.
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een verzoek van de verplegers Vlietstra en Miedema toe te laten als leden van Advendo. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
  • Ingekomen is een verzoek van Advendo van nieuwe instrumenten; kosten fl 1390,00 Het verzoek zal worden ondersteund.
 • 1928-11-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ter Stichtingsraad wordt verder ter tafel gebracht een verzoek van verpleger Schutte om lid te worden van Advendo en van de dochter om lid te worden van Harpe Davids. Beide verzoeken worden ingewilligd.
 • 1929-01-02 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek aspirant verpleger Dutmer lid te worden van Advendo wordt ingewilligd.
  • Tot leden van de zangvereniging zullen worden toegelaten Arendina Drenth en Arendina Wieringa.
 • 1929-04-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Stichtingsbestuur:
   • Vacantie linnenmeisjes, paviljoenshoofden en 1e verplegers(sters).
  • Ter Stichtingsraad:
   • Linnenmeisjes 2 weken en de hoofden 3 weken vacantie. Hier tegen bestaat geen bezwaar.
 • 1929-09-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verpleger van der Veen lid Advendo toegestaan.
   • Geesje Haverding voor Harpe Davids toegestaan.
   • B. van Putten en G. en L. Kleefman verzoeken lid te worden van Advendo, toegestaan. Westera van de zangvereniging eveneens toegestaan.
 • 1930-05-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Aanvragen van verpleger J. Sulman en J. Haverdings, zoon van den Stichting Kleermaker en adspirant verpleger Miedema om toegelaten te worden als leden van Advendo, daar er voldoende instrumenten zijn wordt dit toegestaan.
   • Wordt besloten aan den leden van het personeel, die als lid Advendo of de Harpe Davids medewerking te verlenen aan de zendings te Zuidlaren geen extra vrije uren te geven, daar er voldoende vrije tijd is.
 • 1930-06-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten tot het aanleggen van een tennisbaan te begroten fl 1500,00 inbegrepen de grondwerken te verrichten door patiënten. Behoudens goedkeuring van het Centraal Bestuur. De gebruikers zullen jaarlijks 10% van de aanleg hebben te betalen.
  • Verder wordt gememoreerd, dat verpleger M. Huizinga onder veel belangstelling zijn 25 jarig Ambtsjubileum op Hemelvaartsdag mocht vieren en hij namens het bestuur op de gebruikelijke wijze is gecomplimenteerd.
  • Door de CV worden nog eenige mededelingen gedaan aangaande de viering van den 30 sten Augustus, welke gedeeltelijk met het dorp zullen worden gehouden. o.m. is het de bedoeling aan den avond van den 29 sten augustus enkele feestelijkheden met carporctus uit het dorp of op het terrein of in de kerk te vieren. Naast particuliere bijdragen wordt wenschelijk geacht daar het Stichtingsbestuur een bedrag van fl 50,00 daarvoor zal worden gesteund.
 • 1930-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Onder zeer veel belangstelling vierde Zuster Koster, apothekers assistente haar 25-jarig jubileum en werd ze mede namen het Stichtingsbestuur door den Stichtingsraad gecomplimenteerd.
 • 1930-09-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gememoreerd wordt verder nog met dankbaarheid aan God, van de op 29 en 30 augustus gehouden Orange feesten, waarbij zeer werd genoten en door niets de orde werd verstoord.
 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Geadviseerd wordt instemmend te beschikken op het verzoek van Paulina van Putten en Hennie Wietsma om lid te worden van de Zangvereniging wordt gunstig gereageerd.
 • 1930-11-14 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op een schrijven van verpleger J. Jansen om toegelaten te worden als lid van Advendo wordt gunstige gereageerd.

1931.00 – Zangvereniging van Zuidlaren met veel medewerk(st)ers van Dennenoord. Boven van links naar rechts: G. van Houselt, G. Guning, mw. Mossel. 2e rij van boven: C. Bouma, Boonstra, v.d. Made, T. Koning, T. Westera. 3e rij: E. Veringa, A. Drenth, A. Westera, mw. Welmers, Welmers, H.H. Huizinga, J. Meins, A. de Groot, B. Lamberts. Onderste rij: B. van Putten, P. van Putten

 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Centraal Bestuur heeft inmiddels gereageerd met instemming voor de te bouwen woning en de tennisbaan.
 • 1931-07-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten wordt een zending boeken ontvangen van de Wereld Bibliotheek wegens ongeschiktheid terug te zenden.
 • 1932-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld wordt verpleger Vossebelt op proef te benoemen tot hoofd van het buitenwerk en 4 week  te verhuren in Wolfheze om zich van de gang van zaken op de hoogte te stellen. Idem om een speel- en sportterrein aan te leggen op het terrein ten westen van de Hoofdlaan.
  • Medegedeeld wordt, de rijtoer dit jaar in kleinere groepen zullen plaats hebben, waarvoor een aanbod is ontvangen van 3 cents per KM per bus te beginnen vanaf Dennenoord.
 • 1932-09-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat de verpleger Vossebeld 14 Dagen de werkgelegenheden op Wolfheze heeft bestudeerd.
  • Dat er 12 rijtoeren met patiënten zijn gehouden waarvoor deelnamen 129 mannen en 126 vrouwen met 48 leden van het personeel, waarvan onkosten per patiënt fl 1,96 hebben bedragen.
 • 1947-04-22 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een schrijven van de Personeelsvereniging met verzoek om financiële steun voor het jaar 1947. Uit de hierover gevoerde besprekingen komt tegenover de tot dus ver bestaande zelfstandigheid der personeelsvereniging de wenselijkheid van controle en medezeggenschap naar voren. De vorming van een comité met een geestelijk verzorger als voorzitter wordt in overweging genomen. Ten einde wordt voorgesteld, dat de Geneesheer-Directeur en de Geestelijk verzorger contact met het bestuur der personeels vereniging zullen opnemen.
 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • Voor het Noorder Sanatorium werd een tafelbiljart (90 bij 180) aangeschaft.

1955 – Advendo (Foto dankzij René Noorman verkregen)

 • 1977-03 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3:
  • Afdeling fotografie
   Met ingang van 1 maart jl. is de afdeling fotografie opgeheven. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt men geacht vanaf bovengenoemde datum zich te wenden tot de afdeling inkoop ter bemiddeling bij het (laten) maken van een of meer de organisatie betreffende foto’s.
   J.W. Flach
  • Mededelingen van de S.O.P.
   In verband met de interne wijzigingen zijn vanaf heden de pasjes ”voor goed en goedkoop kopen” uitsluitend verkrijgbaar in de cantine op werkdagen van 9.30-12.00 uur en van 14.30-17.00 uur. Wilt U hier goede nota van nemen. Tevens delen wij U mee dat ook een wijziging is aangebracht in de samenstelling van de Stuurgroep. Hieronder volgen de namen van de mensen die heden zitting hebben in de bovengenoemde groep.
   J. Mons (voorz.), Y. de Wacht (penn.), J. Plantinga (secr.), mevr. B. Bulthuis (notuliste), mevr. T. Koelstra, mevr. G. Brunt, W. Hamstra (sportr.), T. Ploeger, N. Massink, E. Bergsma, L.J. Weggemans (pasjes regeling).
  • Dames en heren volleyballers
   ”Dennenoord bezit een ontspanningsvolleybalclub, welke wekelijks traint op donderdag.
   Nu wil ’t toeval dat deze club zeer wel enige volleybalsters en -lers gebruiken kan, zo er niet om zit te springen.
   Welaan, hebt u donderdagavond nog vrij: U bent van harte welkom en er staat een enthousiaste trainer om U te begeleiden.
   Er wordt altijd gespeeld in de sportzaal van het vormingscentrum van 8.00 uur tot 9.45 uur.
  • Sportdag 7 mei 1977
   Zoals u allen al wel zult weten heeft dit jaar de sportdag met de andere zusterziekenhuizen plaats op Dennenoord en wel op zaterdag 7 mei a.s. Dat menigeen zich op deze dag al aan het voorbereiden is, behoeft geen betoog.
   Zo ook de S.O.P. en de Sportraad, die beide op organisatorisch en technisch gebied al een poosje aan het voorbereiden zijn en nog moeten zijn.
   Na de voor-vergadering op 18 maart met de zusterziekenhuizen, te Dennenoord gehouden, is dan ook het consept sportdag 1977 zonder bezwaar goedgekeurd en heeft de sportraad, in overleg met de S.O.P. besloten om de opgave voor deelneming aan div. sporten open te stellen voor het personeel van Dennenoord.
   De sporten waar men zich nog voor op kan geven zijn resp. tafeltennis dames en heren, biljarten, dammen, schaken en schieten dames of heren.
   De opgave dient te geschieden voor woensdag 20 april a.s. en wel bij de volgende personen: W. Hamstra, toestel 433, D. Pothoff, toestel 434, H. Miske, toestel 272, P. Miske, toestel 430.
   Bij overvloedige opgave zal er per onderdeel een voorselectie worden gehouden die vroegtijdig door de sportraad aan de desbetreffende personen zal worden medegedeeld.
   Voor de sporten Voetbal, Volleybal, Badminton en klaverjassen dienen resp. de aanvoerders of leiders die namen van de deelnemers zo spoedig mogelijk op te geven bij een van de bovenstaande personen.
   En wist U al dat er per opgave van de deelnemende ziekenhuizen, zo’n 400 supporters aanwezig zullen zijn en dat daar van een groot gedeelte de prijsuitreiking mee zullen maken en de organisatie daarom genoodzaakt zijn U nu al vast te vragen om er een uiteraard gezellige, maar niet al te rumoerige prijsuitreiking van te maken, na het officiële gedeelte kunt U natuurlijk Uw stembanden op een door Uzelf bepaalde manier gebruiken.
   Voor de deelnemers van Dennenoord zal er op de sportdag ’n lunchpakket beschikbaar worden gesteld die opgehaald dient te worden door de leiders of aanvoerders bij de wedstrijdleiding.
   Nadere gegevens over de sportdag zult u aantreffen in het volgende personeelsorgaan van april.
   Hopend voldoende medewerking en begrip te krijgen in de vorm van vroegtijdige opgave van deelnemers, bedank ik U namens de sportraad bij voorbaat. Dick Pothoff

2000.00 – 25 jarig jubileum Harry Haaring in het Restaurant de Schakel. Het Smartlappenkoor (ooit ontstaan vanuit Dennenoord) zingt voor Harry (Foto: Harry Haaring)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.