Header

Feesten/ontspanning en uitstapjes Dennenoord

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 16 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Economie: Ontvangen is 1 kist stijfsel, vaatje stroop van 65 kg, 4 vaten petroleum, eenige garen, 2 dam en schaakspelen en 2 kaatsballen. De leveranciers van melk en karnemelk hebben de contracten geteekend.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 18 oktober 1896 t/m 24 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Zuidlaardermarkt: wegens de Zuidlaarder kermis wordt er dinsdag en woensdag niet gewerkt.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 oktober 1886 t/m 31 oktober 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontspanning: Mijne pogingen om de lijders het onhebbelijk tabakskauwen af te wennen zijn nog niet met succes bekroond. De kalmoes wortel als onschadelijk middel ter vervanging der tabak, viel lang niet in ieders smaak, zoodat ik thans een proef zal nemen met zoethout.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Uitbreiding der boekerij: Ten behoeve der verpleegden is op Dennenoord nog geen boekerij aanwezig. De behoefte daaraan is ook nog niet groot, omdat de meerderheid der lijders uit anderen stichtingen verpleegd, geen behoefte aan lectuur bezit.
  • Andere gelegenheden tot het verschaffen van lectuur aan de verpleegden: Aan patiënten, die wel behoefte hebben aan lectuur bezitten, wordt nu en dan door    het personeel of door een der beambten een boek ter lezing gegeven. Voorts circuleert regelmatig in de paviljoens eene portefeuille, waarvan de inhoud uit weekbladen, tijdschriften en brochures bestaat.
  • Opzetteljjke vereenigingen tot feestvieringen, muziekoefeningen, het houden van voorlezingen: Opzettelijke verenigingen tot feestvieringen en muziekoefeningen enz. bestaan hier niet. Het aantal van het personeel, nu nog maar 4 paviljoens bestaan, is te gering dan dat eene zang vereniging mogelijk zou zijn. Wel bestaat hier eene bloeiende jongelingsvereniging, die zich ook verdienstelijk maakt door op het dorp Zuidlaren zondagschool onderwijs te geven; en er dus naar streeft ook buiten den eigen kring van het gesticht de kennis van de leer der waarheid te bevorderen. Eenige domino spelen, een paar springtouwen en een paar kaatsballen zijn in de loop des jaars aangekocht.
  • Middelen van uitspanning bij het einde des jaars aanwezig: Op t’ einde des jaars waren aanwezig 8 damspelen, 8 domino spelen, 2 schaakspelen, benevens een paar kaatsballen en en springtouwen.
  • Getal der verpleegden, zoowel mannelijke als vrouwelijke, die aan wandelingen en rijtoeren buiten het gesticht deel namen: Rijtoeren werden niet gemaakt. Slechts een malen strekte de wandeling der patiënten zich ook buiten het gestichts terrein uit. Getallen zijn van die keeren niet genoteerd.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontspanning: Mijne pogingen om de lijders het onhebbelijk tabakskauwen af te wennen zijn nog niet met succes bekroond. De kalmoes wortel als onschadelijk middel ter vervanging der tabak, viel lang niet in ieders smaak, zoodat ik thans een proef zal nemen met zoethout.
 • 1901.00 – Muziek vereniging ‘Advendo’

 • 1903-04-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De geneesheer Directeur zegt, dat het fanfarecorps zich langzaam uitbreidt en het moeilijk gaat een plaats te vinden, waar ze zich kunnen oefenen, daar de ziekenbarak te klein wordt. Er wordt op gewezen, dat wanneer de timmerwinkel is vergroot, daar gevoegelijke de oefeningen kunnen gehouden worden.
 • 1907-01-19 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Medegedeeld wordt, dat een 40 leden zich hebben opgegeven voor het oprichten van een schietvereniging.
 • 1907-02-20 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur deelt mee dat een schietvereniging is opgericht onder den naam van Admiraal de Ruyter.
  • De Geneesheer directeur zegt dat de vereniging Advendo gaat bloeien, maar dat ze gaarne wat muziek wilde. Er is hun voor fl 15,– aangeboden. ‘t Wordt hun toegestaan. Zal op de post bibliotheek  en reparatie drums geboekt worden.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Op welke wijze is voorts, bijv. door de zorg bijzondere vereenigingen, door gemeenschappelijke zangoefeningen, feestvieringen enz. den verpleegden ontspanning bezorgd? Het fanfares corps gaf twee uitvoeringen in de kerk en twee in de open lucht nl op Pinkstermaandag en op Koninginne verjaardag. Het Kerstfeest werd gevierd onder leiding van Ds.Smitt, er werd gezongen door de kinderen der beambten en door de meisjes vereeniging. Ook werden lichtbeelden vertoond, waarbij werd verhaald door den Heer Buwalda, administrateur in de paviljoenen. Nog werden in de kerk uitvoeringen gegeven door de vioolclub Juliana en door eene meisjes vereeniging uit Groningen. De heer Glinderman uit Utrecht gaf een voordracht avond. Tryfosa zorgde voor tractatie op het feest in de kerk en ook in de paviljoenen.
  • Hoeveel verpleegden (afzonderlijk opgegeven) namen aan rijtoeren deel? Er werden door hun rijtoeren per tram ondernemen naar Haren. Verder werd gewandeld naar Paterswolde. Aan het eerste uitstapje namen deel 40 mannen en aan het tweede 40 vrouwen. Onder leiding van Ds Smitt maakten tweemaal een 20tal vrouwen een wandel uitstapje naar Zeegse. De patiënten van keuken en linnenkamer maakten hare gewone uitstapjes per tram naar Harendermolen. Een en ander viel bijzonder in de smaak.
 • 1915-03-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur brengt een verzoek van verpleger Houkema ter tafel om lid te mogen worden van het Fanfare corps. Wordt goed gekeurd.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van de muziek vereniging Advendo tot toelating van D. Krijger als lid wordt goedgekeurd.
 • 1915-09-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ijsbaan. Ons terrein is daarvoor ongeschikt.
 • 1915-10-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Westra weder lid te worden en ook Norder van het Fanfarecorps wordt goedgekeurd.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het fanfarecorps vergunning heeft wanneer er geene dienst bijzonderheden zijn, een uitvoering te geven op andere plaatsen.
  • Wietsma wordt toegelaten als lid van het Fanfarecorps.
 • 1918-03-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Door den voorzitter wordt medegedeeld uit de vergadering van het Centraal Bestuur en heeft besloten aan het verpleegpersoneel een vakantie toelage te verleenen van fl 1,00 per dag voor internen en fl 0,50 voor externen.
 • 1918-07-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat Beintema wordt toegestaan lid van het Fanfarekorps te worden.
  • Dat ’t fanfarekorps op de zendingsfeesten dit jaar mag dienst doen.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van verpleger Schutte om lid van het fanfarecorps te worden wordt ingewilligd.
 • 1919-06-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Centraal Bestuur:
   • Verdere regeling organisatie personeel is aan Ds. Smitt opgedragen:.
    • Ds. Smitt heeft vernomen dat op de andere Stichtingen gemengde jongeren bestaan binnen de zangvereniging. (verplegers en verpleegsters) De Stichtingsraad adviseert ook onze zangvereniging hen toe te staan als een bezwaar bestuurs besluit het niet verhindert.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden het onderhoud der bibliotheek (inbinden) op te mogen dragen aan S. Welmers alhier.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De vereniging Tryfosa zal wel een vergoeding van het Stichtingsbestuur een subsidie van fl 300,00 aanvragen.
 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden de toestemming van het Bestuur voor het spelen en zingen van ons Fanfare corps en gemengd koor op het zendingsfeest a.s. bij het Laarwoud.
 • 1921-10-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek van T. de Jong en G. Korte om lid te worden van Advendo wordt toegestaan.
 • 1922-09-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ook het verzoek van J. Duker om lid te worden van Advendo wordt toegestaan.
 • 1922-02-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Schutte lid van het Fanfarecorps wordt goed gekeurd.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
 • 1922-08-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot het plaatsen van een electrische opblaas pomp voor het orgel.
 • 1922-11-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van J. Jaspers, H. van der Ploeg, H. de Jong en K. de Jong om lid van het Fanfare corps te mogen worden. Wordt toegestaan.
 • 1923-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden aan het Bestuur het orgel voortaan te doen bespelen door Drentje Beekman, Sybe Welmers en Jan Wierenga, om de beurt en fl 1,– per kerkendienst.
 • 1923-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Wiekamp van het Fanfare corps te mogen worden wordt toegestaan.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanvrage is binnengekomen om toelating van Jan Wierenga als lid van het Fanfarecorps hier tegen is geen bezwaar, zoo hij geen blaas instrument bespeeld.
 • 1925-02-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De aspirant verpleger Bos vraagt lid te worden van het Fanfare corps. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
  • Komt ter sprake het 25 jarig jubileum van het Fanfarecorps Advendo. Op 26 februari zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur dit worden meegedeeld.
 • 1925-05-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vader Koolhof zal worden bezocht (25 jarig jubileum)
 • 1931.00 – Zangvereniging van Zuidlaren met veel medewerk(st)ers van Dennenoord. Boven van links naar rechts: G. van Houselt, G. Guning, mw. Mossel. 2e rij van boven: C. Bouma, Boonstra, v.d. Made, T. Koning, T. Westera. 3e rij: E. Veringa, A. Drenth, A. Westera, mw. Welmers, Welmers, H.H. Huizinga, J. Meins, A. de Groot, B. Lamberts. Onderste rij: B. van Putten, P. van Putten

  1934.01 – Fietstochtje naar Paterswolde

  1938.00 – Groot feest in 1938 ter ere van afscheid van dr. Bouman. Hij werd directeur in Bloemendaal, een zustergesticht van de vereniging. De sfeer was extra ontspannen door de afwezigheid van dr. Wetter, geneesheer-directeur. Die was met vakantie. Wetter was in zijn, niet te negeren strengheid sterk sfeerbepalend. o.m. Van links naar rechts: vader en moeder Ubels, dr. Doff, dr. Moolhuizen en echtgenote, dr. Bouman en echtgenote, dr. Vossebelt en echtgenote

  1946.00 – 28 november 1945 bestaat Dennenoord 50 jaar. Het jubileum wordt op 28 januari 1946 in de Bestuurskamer van het Hoofdgebouw gevierd. Van links naar rechts o.m. dr. Jonkers, mw. Speelman, dr. Wetter. Ds Vellinga (voorzitter van het Stichtingsbestuur). dr. Moolhuizen, mw. Doff, mw. Van Enk, dr. Speelman, mw. Wetter, dr. Doff, mw. Garst, zuster Bos en mw. Moolhuizen

  1946.01 – Toespraak van dr. Wetter, geneesheer directeur, ter ere van het vijtig jarig bestaan van Dennenoord (op 28-11-1945), in de Stichtingskerk. De man die omkijkt is Venema (de Stoker). Op het podium zit ds. Vellinga (voorzitter van het Stichtingsbestuur)

  1955.00 – 60 jarig bestaan Dennenoord. 3e van links Anneke van der Wal. 4e van links: Kor van der Wal

  1955.01 – 60 jarig bestaan Dennenoord. Broeder Tadema (hoofd paviljoen 9, Reehorst en beheerder van het Mortuarium) biedt namens het personeel van Dennenoord een cheque van ruim fl 2000,= aan, aan het Centraal Bestuur

  1955.02 – 60 jarig bestaan Dennenoord

  1960.00 – 22-11-1960, reünie oud verplegers. Dr. de Wilde achter het katheder

  1960.01 – 22-11-1960, reünie oud verplegers. Links zuster Balkema en rechts dr. Doff

  1963.08 – St. Nicolaasfeest in het Zuiderpaviljoen (Foto J. Sulman-Hartholt)

  1963.00 – Kerstfeest in de hal van het Noorder Sanatorium (Foto J. Sulman-Hartholt)

  1963.00 – Kerstfeest in de hal van het Noorder Sanatorium (Foto J. Sulman-Hartholt)

  Jaren 60.00 – Koninginnedag. Feest op het podium t.h.v. de kerk. De dame in het midden op de achtergrond is Isadora Schaffers, vormingswerker die het vormingswerk op Dennenoord heeft geïntroduceerd

  1968.01 – 29 augustus 1968; Na een dienstverband van tientallen jaren, van leerling verpleegkundige tot adjunct-directrice, neemt zuster J. Huizenga-Stam afscheid

  1970.00 – Reünie

  1970.01 – 75 jaar Dennenoord

  1970.02 – In de gymzaal van de Kimme werd de medewerkers van Dennenoord en hen partners een diner aangeboden ter ere van het 75 jarig bestaan van Dennenoord

  1971.00 – 8 januari 1971, feest nav bouw vormingscentrum. o.m. Van links naar rechts: dhr. Wagenmakers, mw. Rippen, dhr. Rippen

  1971.01 – 8 januari 1971, feest nav bouw vormingscentrum, in de sooszaal. Van links naar rechts: mw. Rippen, dhr. Rippen, mw. Bosema, mw. Van Weringh, mw. Garst en mw. Veenstra

  1971.02 – 8 januari 1971, feest nav bouw vormingscentrum. Van links naar rechts: dhr. Brüggeman, dhr. Bosema, dhr. Flach, mw. Flach en dr. de Wilde

  1971.03 – – 8 januari 1971, feest n.a.v. bouw vormingscentrum

  1971.04 – 8 januari 1971, informele afsluiting van de bouw van het vormingscentrum de Kimme. In de sportzaal van de Kimme is een volleybalwedstrijd. Bouwbedrijven versus Dennenoord

  Jaren 70.01 – Begin jaren 70. Een uitstapje met de GADO. Bestemming onbekend. Links tussen de bomen is paviljoen 16, Beukenhof zichtbaar en links van de bus een glimp van paviljoen 12, Borgwal. De dame met de zwarte tas haar uitspraak was: Heje ok n kwartje veur mij?

  Jaren 70.03 – Zomerfeest met op de achtergrond paviljoen Borgwal (Foto: Annie van der Ploeg)

  Jaren 70.04 – Toeschouwers t.a.v. de festiviteiten rondom het Zomerfeest. Op de achtergrond paviljoen Beukenhof (Foto: Annie van der Ploeg)

  Jaren 70.05 – Dennenoord jaren 70… Links paviljoen Borgwal (P12), helemaal rechts de Ontmoetingskerk met links hiervan paviljoen Lagerhout (P10). Een muziekcorps speelt een vrolijk deuntje en de tractor trekt de aandacht. Er is iets gaande met paviljoen 9 (de Reehorst)

  Jaren 70.06 – Omkleden voor het wadlopen

  1980.00 – Zomerfeest. Pannenkoeken bakken. Links Jan Wolf (buitenfirma Wiegman uit Gieten) en rechts Anjo Pelgrim (Foto: Trijnie Korthuis)

  Jaren 80.00 – Dennenoord volleybalteam t.g.v. het stratenvolleybal in Sporthal ‘de Zwet’ te Zuidlaren. Met op de foto van links naar rechts: Hendrik Kobus, Fritz Alsleben, Richard Bouma, Jan Mulder, onbekend, Frans Kranenborg, onbekend (Foto: Fritz Alsleben)

  1980.01 – Sinterklaasfeest in de Kimme

  1980.02 – Sinterklaasfeest op een afdeling

  1982.00 – Zomerfeest, met links Jan Brands en rechts Marten Jacob Bruins (Foto: Marten Jacob Bruins)

  1984.00 – Radio Dennenoord bestaat 30 jaar. In de kelder van de Kimme was een studio aangelegd

  Jaren 80.00 – De personeelsvereniging organiseert jaarlijks, tot op heden, een sinterklaasfeest voor de kinderen van de personeelsleden

  1995.00 – Uitstapje Facilitair Bedrijf. Van links naar rechts: Harry Haaring; Aafke (?); Antje Grooten (Foto: Harry Haaring)

  2000.00 – 25 jarig jubileum Harry Haaring in het Restaurant de Schakel. Het Smartlappenkoor (ooit ontstaan vanuit Dennenoord) zingt voor Harry (Foto: Harry Haaring)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.