Header - Personeelskrant DNO

1973-11 – Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 11

blz. 1 – Nieuw vignet

NIEUW EMBLEEM VOOR ‘DENNENOORD’

VAN INRICHTING

TOT

ZIEKENHUIS

In het Meinummer van het personeelsblad werd een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerpen van een nieuw vignet voor ‘Dennenoord’.
Dit ter vervanging van het oude embleem en ter bevestiging van de overgang van ‘psychiatrische inrichting’ naar ‘psychiatrisch ziekenhuis’.
Uit verschillende inzendingen heeft het bestuur er één uitgekozen, die de naam ‘Dennenoord’ verder gaat begeleiden. Toen de keus was bepaald en de bijbehorende enveloppe was opengemaakt bleek het een ontwerp te zijn van mevr. E. Steenmeyer-Stannes, die werkzaam is op de medische administratie.
In een kleine bijeenkomst van de directie heeft deze mevrouw Steenmeyer gefeliciteerd en de prijs in de vorm van een cheque à f 100,- uitgereikt.

Mevr. Steenmeyer vertelt ons eerst bezig geweest te zijn met de letters D. en O. maar daarna aan het werk te zijn gegaan met de leters P.Z en D. van Psychiatrisch Ziekenhuis Dennenoord. De letters lopen in elkaar over en overlappen elkaar ten dele. Zo is er een vloeiend geheel ontstaan.
Er zijn verschillende ontwerpen geweest, maar na verloop van tijd keerde mevrouw Steenmeyer toch weer naar het eerste ontwerp terug. Zoals vaker bleek het eerste toch jet meest geslaagd te zijn.
Zo nemen we afscheid van de dennetakken, die ons zolang hebben toegewuifd en gaan we met een modernere stroomlijn als Psychiatrisch Ziekenhuis ‘Dennenoord’ verder.
Ook namens de redactie, mevr. Steenmeyer, hartelijk gefeliciteerd.

blz. 2 – Personeelscentrum E 54

Personeelscentrum E 54

Via dit personeelsorgaan willen wij, personeel van het P.C., u nog enkele ervaringen melden. Wij hopen dan ook dat, voor zover het u betreft, een ieder er aan mee wil werken het een en ander beter te laten functioneren.
Ieder personeelslid van “Dennenoord’ kan weten dat hij/zij met ten hoogste 2 introducee’s het P.C. mag betreden.

Op een gegeven moment komen er ’s avonds zo’n acht manschappen binnenrollen. Op de vraag wat de heren komen doen, volgt het antwoord uitgenodigd te zijn door zuster……
Het smoesje was goed maat het praatje deugde niet, want de zuster was er helemaal niet b ij, omdat ze zogenaamd moest werken. Een ander, ook één van de acht zei uitgenodigd te zijn door een meisje aan de bar (ook een introducee).
Nadat de dienstdoende man het achttal een consumptie geweigerd had, verscheen even later een meisje aan de bar en bestelde zeven pils. Niets vermoedend en argeloos gaf hij de pils af.
Even later zag hij ‘de acht’ triomfantelijk met een pilsje in hun knuisten, een van hen dronk geen pils schijnbaar.
De man achter de bar stond knap voor joker, gezien de afwachtende houding van de mensen aan de bar. Moet dit nou echt en kan het niet anders?
Op een andere avond komen er twee jongens binnen, die voor ons totaal vreemd zijn. Het blijkt dan ook dat ze in het P.C. n iets te zoeken hebben.
A la minuut worden deze twee vreemden opgenomen door meisjes aan de bar, die dan verklaren dat de jongens bij hen horen.
Op deze manier wordt het personeel P.C. altijd voor paal gezet.
Waarom?
Ook komt het voor dat een introducé, regelmatig terugkomt, maar dan zonder die persoon die hem/haar introduceert. Dat kan dus ook niet.
Tenslotte vragen wij u, personeel van ‘Dennenoord’ en met nadruk degenen die regelmatig in het P.C. komen, help mee om ons/jullie P.C. goed te laten functioneren.
Vooral nu wij eindelijk een goed personeelscentrum hebben. Wees er zuinig op!!!
Zet het personeel nu eens niet voor paal, wanneer er vreemden binnenkomen, die zij er uit proberen te praten.
Bemoei je er dan niet mee en laat het over aan degene die dienst heeft.
De volgende keer willen wij eens iets vermelden over andere zaken, zoals bezoekersaantal en andere mogelijkheden.

Het personeel P.C.

blz. 3 – Mededelingen directie – A. Broerse overleden – Afscheid J. Bosma

MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE

NIEUW VIGNET
Uit de ingezonden ontwerpen voor een nieuw vignet van ‘Dennenoord’ heeft het bestuur gekozen voor het ontwerp van mevr. E. Steenmeyer-Stannes.
Het vignet zal zo spoedig mogelijk gebruikt gaan worden.

ENK A
Op 1 oktober is ook de laatste onderafdeling van ‘De Enk’ in gebruik genomen, Enk A.
Als hoofd is benoemd: zr. J.E. Lijnema. Als assistent-hoofd: zr. S.J.B. Mossel.

TAXATIEWERKZAAMHEDEN

In overleg met en in opdracht van het centraal bestuur zal, t.b.v. de brandassurantie, door het bureau Hettema & Disselkoen te Amsterdam een taxatierapport worden opgesteld m.b.t. alle goederen in de paviljoenen en in de overige (dienst) gebouwen in Dennenoord aanwezig.
Daartoe zullen, te beginnen op 5 november 1973, de heren Romeijn en De Ru van genoemd bureau periodiek in Dennenoord aanwezig zijn ter verkrijging van de benodigde gegevens. Wij verzoeken u in voorkomend geval op gepaste wijze uw medewerking aan dit onderzoek te willen verlenen.

23/9/09 – 12/10/73

BIJ DE BEGRAFENIS VAN A. BROERSE

Toespraak van drs. G.D. Schroor.

Na zijn opleiding tot B-verplegende in Vrederust en in Den Dolder kwam de heer Broerse als hoofd arbeidstherapie op Dennenoord.
Vanaf 1956 heb ik hem mogen kennen in deze functie. Hij was het eerste hoofd, zodat hij de aanzet, die er steeds was, verder heeft mogen uitwerken en gestalte kunnen geven.
Hij had hierbij een duidelijke voorstelling, blijkend o.a. uit het feit, dat hij zich niet met ‘broeder’ liet aanspreken, maar wel overtuigd was van de noodzaak dat er een verplegende aan het hoofd moest staan. De arbeidstherapie is een aanvulling op de verpleging.
Hij heeft de uitbouw met kracht ter hand genomen, zodat de arbeidstherapie tot een grote bloei kwam. In de laatste jaren ontstonden veranderingen van inzichten. Hierbij kwam een belangrijke eigenschap van de heer Broerse naar voren, wat anderzijds soms aanleiding was tot het ontstaan van misverstanden. Hij had nl. een zeer warm gevoel voor de patiënten. Bij elke verandering die werd voorgesteld, wilde hij geheel overtuigd zijn van de verbeteringen, die de verandering meegebracht voor de patiënt. Ik ben ervan overtuigd, dat dit niet een dekmantel was voor een conservatieve houding, maar dat dit juist zijn grondregel was. Over allerlei zaken hebben wij samen erg veel gepraat en dan viel juist op dat hij geheel open stond voor verbeteringen. Van conservatisme is mij nooit iets gebleken.
De taaie vasthoudendheid, die hij tentoonstelde, was alleen om duidelijk te ma ken, waarover het ging en welke belangrijke gevolgen er op het spel stonden. Was het sein eenmaal op een veilig gezet, dan werkte hij van harte mee aan de uitwerking en realisering van de plannen. Hij heeft op deze wijze een duidelijk stempel gezet op de arbeidstherapie.
Het was dan voor hem, die leefde in zijn werk, dan ook een grote desillusie, dat hij de laatste maanden zijn werk niet meer aankon, zonder dat hij hiervoor een oorzaak wist. Hij kreeg, naar hij mij vertelde, toen het idee, dat het toch met zijn werk samenhing, hoewel hij zich dat niet kon voorstellen. Toen dan de eigenlijke oorzaak bekend werd, bleek hij het als een bevrijding te beschouwen, dat niet het werk hem parten had gespeeld. In het laatste gesprek dat ik in het ziekenhuis met hem mocht hebben, kwam dit duidelijk naar voren. Hij voelde zich ondanks de dreiging van de lichamelijke ziekte, gerehabiliteerd. Ik vond het van mijn kant prettig, dat wij in dat gesprek deze dingen zo openlijk konden bespreken, toen nog n iet wetend, dat dit ons laatste gesprek zou zijn. Geachte mevrouw Broerse, hoewel bij U verreweg de grootste leegte ontstaat, ook bij ons blijft een lege plek achter. Bij ons kan deze worden opgevuld, bij U niet. Ik hoop echter, dat de waardering, die wij op Dennenoord voor Uw man hebben, U mag sterken in het gevoel, dat het leven van Uw man zin heeft gehad, en dat, dat iets is, om dankbaar voor te zijn.

Afscheid

Weer heeft één van onze medewerkers bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. 30 november is het zover, dan gaat ons aller bekende chef Bloemisterij dhr. J. Bosma ons verlaten, na een diensttijd van ± 16 jaar.

Dhr. Bosma kwam in 1954 voor halve dagen in los verband op ‘Dennenoord’ werken bij de terriendienst. In 1957 werd hij in vaste dienst aangenomen, waarna hij in 1959 als werkmeester op de groentekwekerij werd aangesteld.
In 1962 werd zijn funktie gewijzigd in ‘chef bloemisterij’, welke funktie hij tot nu toe vervult.
Eén van dhr. Bosma’s antwoorden tijdens het interview op de vraag:
Hoe heeft u uw werk hier beleefd.
Antwoord: ‘Ik heb hier met heel veel plezier gwerkt; als ik achterom kijk dan is het een goede tijd geweest. Ik heb mijn werk beleefd als een hobby.

Redaktie.

P.S. Door de direktie zal hem een receptie worden aangeboden. Verdere gegevens hierover worden nog nader bekendgemaakt.

blz. 4 – Resumé vergadering centrale ondernemingsraad

RESUMÉ ONDERNEMINGSRAAD

 1. Opening door de voorzitter, de heer D. Essink.
 2. Verslag vergadering 24 augustus 1973. Het resumé van de vergadering d.d. 24 augustus 1973, waaraan toegevoegd de installatierede van Mr. J. van Andel, wordt als verslag van de vergadering d.d. 24 augustus goedgekeurd en vastgesteld.
 3. Datum volgende vergadering (vergadering met plaatsvervangende leden) Vrijdag 14 december 1973 te 14:00 uur op ‘Veldwijk’ te Ermelo.
 4. Vergaderschema 1974. De vergaderingen in 1974 zullen plaats vinden op de tweede vrijdag van de even maanden.
 5. Mededelingen/ter kennisneming
  • a. Na een korte gedachtewisseling wordt besloten de brief van het bestuur der Vereniging bevattende mededeling van de Bedrijfscommissie dat het bepaalde artikel 3.4.2 van het voorlopig reglement (kandidaatstelling) in strijd met de bedoeling van de Wet op de Ondernemingsraden wordt geacht, voor kennisgeving aan te nemen.
  • b. De raad neemt kennis van het overgelegde overzicht van bestuurs- en overlegorganen binnen de Vereniging; men stelt het op prijs om de taken van deze organen op schrift voor zich te krijgen. Voorts besluit de raad om advies te vragen aan de ondernemingsraden betreffende de statutaire leeftijdsgrens voor bestuursleden.
  • c. Een exemplaar van het jaarverslag over 1972 van de Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven wordt aan de leden ter inzage verstrekt.
  • d. De raad neemt er kennis van dat in de ondernemingsraden voorbereidingen voor de totstandkoming van jongerencommissies gaande zijn.
  • e. Uitgereikt werd aan de leden een brochure van de Nationale Ziekenhuisraad houdende elementaire informatie over het ziekenhuiswezen in Nederland.
 6. Brief Bedrijfscommissie d.d. 15 mei 1973.
  • a. Uit een brief van de Bedrijfscommissie d.d. 15 mei 1973 blijkt dat het vigerende kiessysteem in strijd met de wet wordt geacht. Hiermee zal te gelegener tijd bij de opstelling van het definitieve reglement rekening worden gehouden.
  • b. Het in bovengenoemde brief vervatte advies van de Bedrijfscommissie met betrekking tot de opstelling van het definitieve reglement wordt door de raad aanvaard.
  • c. Het bij bovengenoemde brief toegezonden jaarverslag van de bedrijfscommissie over de periode 21 maart 1972 tot en met 31 december 1972 wordt voor kennisgeving aangenomen.
  • d. De raad besluit zijn te zijner tijd op te stellen jaarverslagen aan de Bedrijfscommissie aan te bieden.
 7. Geheimhoudingsplicht. Na ampele discussie over de inhoud van de geheimhoudingsplicht en het verschil daarvan met het begrip discretie wordt besloten om over geheimhouding ter vergadering klare taal te spreken en te vertrouwen op de discretie van de leden.
 8. Interpretatie artikelen 5.5.1. tot en met 5.5.3. voorlopig reglement. De raad wenst de vruchten van het overleg met de vakorganisaties ter informatie te ontvangen en slechts die elementen, welke niet in het vakbondsoverleg begrepen zijn, zelf te behandelen.
 9. Kledingregeling. De raad vraagt en verkrijgt informatie over een eventuele wijziging van de kledingregeling. De raad acht, onder verwijzing naar punt 8 van dit resumé, behandeling in de Centrale Ondernemingsraad niet op zijn plaats.
 10. Informatie uit ondernemingsraden. De raad besluit het punt ‘Informatie uit ondernemingsraden’ opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.
 11. Regeringsbeleid 1974 ten aanzien van Volksgezondheid. Een bij de agenda gevoegde copie van een knipsel uit de Staatscourant d.d. 18 september 1973 inzake ‘Regeringsbeleid 1974 ten aanzien van Volksgezondheid’ wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.
 12. Rondvraag.
  • a. De raad zal in de december-vergadering worden geïnformeerd inzake het punt ‘nazorg-salarisregeling’.
  • b. In afwijking van het voorlopig reglement wordt besloten dat, hangende een wijziging in het reglement, een plaatsvervangend lid van het centraal bureau tot de raad zal worden toegelaten. De eerstvolgende vergadering van de ondernemingsraad van ‘Dennenoord’ wordt gehouden op 15 November a.s. om 8.30 uur.

DE ENK A IN GEBRUIK GESTELD

Op 2 oktober was het zover, Het laatste, nog niet in gebruik genomen gedeelte van de Enk, kon van start gaan.
De Enk A heeft een capaciteit van 9 ‘bedden’ en is bedoeld voor verpleegintensieve patiënten.
De bedoeling is, dat 4 van de genoemde bedden ter beschikking zijn voor lichamelijk zieken van het ‘terrein’, dus voor zieken uit de andere paviljoens.
De verpleegkundige leiding berust bij zr. J. Lijnema en haar assistent zr. S.J.B. Mossel, die we geluk wensen met hun promotie.

 

J. Mars

blz. 5 – Milieudag 6 oktober

De Drentse schoonmaakdag. 6 oktober 1973, ligt weer achter ons en u hebt uit de pers kunnen vernemen dat de aktie een groot succes is geweest.

In geheel Drenthe zijn ± 12.600 opruimers aan het werk geweest die in totaal meer dan 1½ miljoen kg vuil hebben verzameld. Ook zijn er ± 1000 autowrakken verwijderd. Gezien deze getallen mag worden gesteld dat deze schoonmaakaktie volledig is geslaagd. In de gemeente Zuidlaren zijn 430 opruimers bezig geweest, die in totaal 65 m³ vuil hebben opgeraapt. ook zijn er nog 9 autowrakken afgevoerd.

Algemeen werd de opmerking gehoord dat er veel meer vuil lag dan men aanvankelijk had verwacht.

De opruimers werden gehinderd door de zeer dichte mist, waardoor men soms het gevoel had geheel alleen bezig te zijn. Maar toch kon burgemeester Roukema omstreeks half twaalf voor de ‘verzamelde verzamelaars’ in het ‘Blauwe paard’ verklaren: ‘De gemeente Zuidlaren is schoon’.

Zoals gezegd is het geheel van de aktie volkomen geslaagd, ’t heeft ook in de overige provincies grote bewondering gewekt en er gaan al stemmen op om in 1974 een nationale schoonmaakdag te houden.
Het doel van zo’n aktie is tweeledig:
1e Een schone omgeving
2e Door deelname van een zo groot mogelijk aantal mensen wordt de milieubewustwording bevorderd.
Dat er aan deze milieubewustwording bij het personeel van ‘Dennenoord’ ook nog wel iets mankeert, blijkt wel uit het feit dat er buiten de organisatoren, de 2 trekkerchauffeurs en een 5-tal bewoners van het N. Sanatorium, één personeelslid daadwerkelijk heeft meegeholpen.
Iedereen die wel had kunnen meehelpen en het niet heeft gedaan, zou zich nu moeten schamen. Maar zoveel schaamrode koppen op het terrein zou slecht harmoniëren met de matte herfsttinten die nu bomen en struiken versieren. Dus schaamt u zich maar niet, maar verbeter in dit opzicht wel uw gedrag.

S.Z.

Begin van de werkzaamheden voor een
nieuw arbeidstherapiegebouw achter het
Zuiderpaviljoen.

 

blz. 6 – Jubileum de heer Hovinga – Eerste examens ziekenverzorging

JUBILEUM M. HOVINGA

11 oktober 1923, vijftig jaar geleden, trad dhr. M. Hovinga in dienst van onze ‘Vereniging’. Zijn woonplaats was toen Den Haag, alwaar hij zijn loopbaan begon op het Centraal Bureau. Vijftien jaar bleef hij daar werkzaam, waarna hij vertrok naar de inrichting ‘Bloemendaal’.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, febr. 1943, moest deze inrichting evacueren en werd de Hovinga, met de patiënten, overgeplaatst naar ‘Dennenoord’.
Na de oorlog in 1947 kreeg de jubilaris een aanbod om terug te gaan naar Den Haag om weer op het Centraal Bureau werkzaam te zijn. Door het huisvestingsprobleem echter bleef de familie Hovinga in Zuidlaren, zodat ‘Dennenoord’ tot nu toe nog steeds van zijn krachten mag profiteren.
Vijftig jaar later, j.l. 11 oktober mocht hij samen met zijn vrouw en 2 zonen dit unicum vieren.
’s Ochtends tijdens een gezellig samenzijn werd hem van de directie zijde door de economisch adjunktdirekteur drs. Flach, een envelop met inhoud aangeboden.
Nog veel meer kado’s mocht hij ontvangen, teveel om hier op te noemen en wel de fiets welke hij van zijn medewerkers van het kantoorpersoneel en diverse hoofden met welke de heer Hovinga dagelijks in kontakt staat, ontving.
Tijdens de receptie in het vormingscentrum die hem door de directie werd aangeboden, konden we genieten van de vele bloemstukken welke hij deze dag mocht ontvangen.
Veel ‘oude bekenden’ trof men hier aan; het was dan ook een druk bezocht uur. Ook van particuliere zijde werden hem bloemstukken aangeboden voor het vele werk wat hij in de gemeente heeft gedaan, o.a. de boekhouding van de chr. kleuterschool.
Heer Hovinga nog van harte gelukgewenst met deze mijlpaal.

Redaktie.

EERSTE ZIEKEN-VERZORGINGS-EXAMEN IN ‘DENNENOORD’

Vrijdag 12 oktober was alles dan weer voorbereid in het opleidingscentrum voor een examen. Zo te zien leek dat weer een groot examen; nu een groot examen was het wel, maar niet met het oog op het aantal candidaten, want dat kwam niet hoger dan 2, en wel zr. L. Reitsma en br. H. Holtrust. Zij zijn met z’n vieren gestart met deze opleiding,, twee van hen zijn al spoedig vertrokken van ‘Dennenoord’.
Dus ook voor de opleiding was dit iets geheel nieuws. Het is dan ook erg fijn en een hele eer, dat deze twee mensen het er zo goed afbrachten met dit eindexamen, want beiden slaagden met hoge cijfers. Daarom namens de redaktie van harte geluk gewenst.
Wij hopen, dat er zo nog vele zullen volgen op ‘Dennenoord’.
Heel veel succes hier als gediplomeerd ziekenverzorg(ster).

Redaktie.

blz. 7 – S.O.P.

blz. 8 & 9 – Autorally 1973

Start

Verzorging

Wie zal het worden?

 

 

blz. 10 – Studiedagen predikanten – Knelis aan z’n Moeke

STUDIEDAGEN VOOR PREDIKANTEN

Het is al haast traditie geworden, dat in de wintertijd predikanten studiedagen worden aangeboden. Het is in 1961 geweest dat deze dagen voor het eerst gehouden werden. Niet zo maa, maar omdat er behoefte aan was. Zeker in die tijd keken dominé’s heel anders tegen een ziekenhuis als ’t onze aan dan bijvoorbeeld tegen de gewone ziekenhuizen. Kon je dominé’s iedere week in een A-ziekenhuis tegenkomen, naar ‘Dennenoord’ liepen ze niet zo hard. Allerlei onzekerheden speelden daarbij een rol. Gestoorde mensen beleef je nu eenmaal anders dan iemand die van zijn blindedarm moet worden afgeholpen. Ongetwijfeld zullen daarbij allerlei misverstanden een grote rol gespeeld hebben. Verder bleek dat diezelfde misverstanden belangrijk waren wanneer patiënten ontslagen werden. De opvang thuis en in de ‘maatschappij’ verliep niet altijd zo glad als wel gewenst was. Er was behoefte aan voorlichting, overwinning van ‘drempelvrees’ was gewenst, terwijl instructie m.b.t. allerlei vragen op het randgebied van pastoraat en psychiatrie/psychologie gewoon nodig was. En om aan die behoeften tegemoet te komen ging men in 1961 van start. Dit jaar meldden zich 44 dominé’s als reactie op een uitnodiging die naar alle predikanten ongeacht Kerk, richting of kleur was verstuurd in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland (ged.). Die predikanten zijn dan een hele dag te gast op ‘Dennenoord’. De dag wordt om half elf geopend met een referaat, bespreking in discussiegroepen volgt, terwijl na de maaltijd, die ook door ‘Dennenoord’ wordt aangeboden, tot ca. 3.15 uur wordt nagepraat en van gedachten gewisseld met de referent. Uiteraard verschilt het programma per jaar. Dit seizoen zijn er allerlei vragen rondom de onderscheiden levensfasen aan de orde. Het is geweldig plezierig, dat zowel aan de universiteit van Groningen als uit onze staf steeds weer deskundigen bereid zijn zich daarvoor een dag vrij te maken. Al met al zijn ’t plezierige dagen, die gezien de opkomst wel op prijs worden gesteld. En zo snijdt ook hier ’t mes van twee kanten.

J.W.V.

KNELIS AAN ZIJN MOEKE

Er is weinig nieuws te melden uit ons paviljoen (gezien onze moeder-overste zou je beter van ma-paviljoen kunnen spreken!). Maar aan de periferie (zo zegt een dokter dat dan) gonst het van geruchten en geneugten.
Ik bedoel natuurlijk het spektakel van de markt, beurs en kermis, waardoor Zuidlaren zelfs meer dan plaatselijke betekenis heeft gekregen.
Om de opening van de markt bij te wonen, waren Lolle en ik voor dag en dauw op pad gegaan. Door onze lodderigheid hebben we de burgemeester – die zou openen – echter niet gevonden. Lolle zocht toen met grote hartstocht ‘us mem’ tussen de koeien, terwijl ik meende ‘het peerd van ome Loeks’ te kunnen ontdekken tussen de wachtende paarden.
Om 10 uur zijn we, tegen hele horden op (waar kwamen al die wezens toch vandaan?), op onze basis teruggekeerd.
In het hoofdgebouw, waar de hoofden telkens opnieuw de hoofden bij elkaar steken om het beleid van ‘Dennenoord’ te bepalen, heeft deze week het centraal bestuur vergaderd.
U weet niet wat dat is? Ik zal het even uitleggen. Die vier direkteuren van ‘Dennenoord’ (ja, er is er weer eentje bijgekomen!) zijn niet mans genoeg om de boel hier goed te laten funktioneren. Daarom is er een stichtingsbestuur. Maar dat is evenmin mans genoeg, want ‘Dennenoord’ maakt deel uit van een Vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken, samen met 5 à 6 andere inrichtingen.
Daarom is er een centraal bestuur (Hoe die besturen tot stand komen, is raadselachtig; waarom er geen vrouwen in zitten, is typerend).
Ik heb de indruk, dat die besturen wel vóór een heleboel dingen zijn, maar ze zijn er niet altijd achter, dan zijn ze er niet meer vóór. Heel merkwaardig!
Het centraal bestuur heeft een centraal bureau (villa) in Bennekom. Daar zitten linke jongens. Eerst waren er een administrateur, een paar boekhouders/kontroleurs en een koffiejuffrouw. Die administrateur is nu direkteur geworden, de boekhouders werden adjunkt-direkteur, de koffiejuffrouw bleef koffiejuffrouw.
U zult zeggen: is zo’n nieuwe naam nou belangrijk? Denk even goed na, moeder. Bij zo’n nieuwe naam hoort vanzelfsprekend een dik…. Juist, heel goed!
Ach, ik zou er niet over reppen, als het maar niet zo overbodig, zo dubbel-en-dwars was allemaal. Kijk, naast die konfessionele vereniging met zijn stichtings-, centraal- en dagelijks bestuur, en zijn bureau in Bennekom, is ons ziekenhuis óók aangesloten bij de Samenwerkende ziekenhuizen in Groningen en Drenthe. Dat is regionaal, praktisch, voorde-hand-liggend. (De Friezen zullen nog wel volgen, zegt de vriendin van Lolle!).
In zo’n situatie moet een mens, of een direktie (die, naar ik veronderstel, ook uit mensen bestaat) kiezen: konfesionelen, met de indrukwekkende bestuursconstruktie, òf regionaal, met een praktische, effektieve samenwerking van alle gezondheidszorgers.
Hebt u het non-stop psychiatrie-programma gister op teevee gezien?
Van 7 tot 8: ‘Donald Duck bij de psychiater’. Na het journaal: ‘Mooi weer vandaag’ over vier patiënten uit een psychiatrische inrichting. Tenslotte het optreden van de bekende psychiater Jan Foudraine: de meesten, vooral de meiskes, hingen aan zijn lippen! Anderen, de routiniers, lieten hun (eigen) lippen wat hangen. Eén béét zich op haar lippen. Stand derhalver: 5-3-1 voor Foudraine.
Psychiatrie is ‘in’ tegenwoordig. Was ’t maar ‘uit’, overwonnen.

Sjaloom voor u daar,
ons hier, zij ver weg
Knelis.

blz. 11 – Hunter – Bibliotheek

UIT DE BIBLIOTHEEK

 

 

 

blz. 12 – Mutaties

blz. 13 – Overplaatsingen – Ondernemingsraad

Overplaatsingen per 6 november 1973

‘HOE WORDEN WE MEER WAT WE ZIJN, ONDERNEMINGSRAAD’

De O.R. op cursus.
Gedurende twee dagen n.l. op 18 en 19 oktober j.l. kon er op deze onderneming geen raad verschaft worden. Niet van gemerkt, zegt u?????
Eigenlijk heel logisch hoor, want wij als o.r. hadden voortdurend al het gevoel, dat het op bepaalde punten nog niet ‘het einde’ was. Vandaar, dat we met z’n allen (behalve G. Timmer, die in het ziekenhuis lag) in de ‘materie’ zijn gedoken, met de bedoeling, wat meer ‘zicht’ te krijgen op o.r.-mogelijkheden en beperkingen. Het programma drukken we hierbij af, zodat u zelf kunt zien, waar we mee bezig zijn geweest.
donderdag 18 oktober:
9-9.30 uur: aankomst met koffie, informatie over centrum, bespreking programma.
9.30 uur: waarom zijn wij o.r.-lid en wat zien wij als onze taak?
we ondervragen elkaar twee aan twee over deze vragen, verzamelen de uitkomsten in twee groepen en brengen het geheel in de grote groep samen. Bespreking in de hele groep.
14.30 uur: wat kunnen we, uitgaande van de wet op de o.r.?
met behulp van de heer D. van der Kamp, stafmedewerker van het c.n.v. te Utrecht, verkennen we de wettelijke mogelijkheden voor onze situatie.
19.30 uur: kommuniceren, wat komt daarbij kijken? met behulp van enkele spelletjes gaan we kijken naar onze wijze van kommuniceren. De heer M.J. Pries, kursusleider te Eelde, helpt ons daarbij.
21.00 e.v.: gezellig samenzijn.

vrijdag 19 oktober:
9.30 uur: vergaderen, hoe doe je dat? na een (korte) inleiding en bespreking over een aantal grondregels van vergaderen, gaan we groepsgewijs een vergadering voorbereiden, daarbij zullen enkele beleidspunten die normaal zijn voor een situatie als de uwe worden uitgewerkt.
14.30 uur: we spelen de vergadering. Hierbij zullen enkele deelnemers de rol van waarnemer vervullen: wat vindt er in werkelijkheid plaats en hoe worden de verschillende rollen vervuld? We bespreken het geheel uitvoerig, waarbij we letten op twee punten:

 • a. hoe werd er vergaderd?
 • b. hoe spring je met beleidszaken om?

19.00 uur: hoe gaan we verder? we proberen konklusies te trekken en afspraken te maken: Welke zaken willen we op korte termijn en welke op langere termijn nastreven? Daarna kijken we samen terug op de kursus.

± 21.00 vertrek.

Kursusleider: Joh. Pasveer.

Vormingscentrum ‘De Drieklank’, Hoofdweg 264, Paterswolde. Tel. 05907-2700.

Natuurlijk rollen er na twee dagen enkele konklusies uit. Eén daarvan is, dat er meer contact met de ‘achterban’ (met u dus) zou moeten zijn. U hoort daar hopelijk binnenkort meer over, maar mocht u een bijdrage willen leveren aan genoemd ‘contact’, aarzel dan niet, want laten we eerlijk zijn, de liefde kan niet van één kant komen.
Zonder uitzondering waren wij als deelnemers het er over eens, dat de twee vormingsdagen aan hun doel hebben beantwoord. Wij willen serieus trachten de resultaten in praktijk te brengen, opdat er op deze onderneming ‘goede raad’ verschaft zal worden.
P.S.: Iemand tekende het hoofd van de huishouding en één der kamermeisjes van het vormingscentrum. Zie u ze???

H. Zuidersma

blz. 14 – Puzzle

KRUISWOORDPUZZEL

blz. 15 – Platenrubriek

Klaas Kuipers

blz. 16 – Vormingswerk – Kerkdiensten – Advertenties

KERKDIENSTEN

Mededelingen van het vormingswerk

De Enk

M. Hovinga

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.