Header - Personeelskrant DNO

1973-12 – Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12

DE EXAMENS ZIJN ACHTER DE RUG.
WAT IS HET GEWORDEN?
RIEP IK HA, OF ROEP IK OH!

blz. 2 – hier is de redactie – Bibliotheek

HIER IS DE REDAKTIE

Wij melden u het vertrek uit de redactie van de heer G. Timmer. We zullen jou en je bijdrage missen, Geert, zoals de velen die je kennen zullen begrijpen.
Maar we hebben begrip voor je motief dat je niet overal in kunt zitten en dan ook nog goed meedoen.
Hartelijk dank voor je werk. Je hebt ook voor een opvolger gezorgd, maar die komt pas als de examens goed en wel achter de rug zijn. En dan komt ook het welkom.

In dit nummer vindt u tot ons genoegen weer allerlei.
Een stukje personeelsbeleid uit 1850 en een nieuwsdienst uit het personeelscentrum in 1973.
Een beschouwing over wat die begroting nu eigenlijk is, en een briefwisseling over ‘Dennenoord’ = Christelijk? Dat was een idee van ds. Tang, toen het daar eens over ging en wij vinden het een goed idee.

En zo is er meer, u ziet het wel. Het laatste vermoeden van Knelis. Als dat zo doorgaat komt ie veel te vaak thuis!

Misschien zien we u voor de Kerstdagen nog eens terug.
Zoniet, wij wensen u een drukke en toch plezierige december-maand, een goede St. Nicolaas en aan het eind rustgevende en inspirerende Kerstdagen!

Redactie.

AAN HET PERSONEEL

Langs deze weg, wil ik gaarne een ieder dank zeggen, voor het medeleven betoond, tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn man.

Mevr. Broerse-Verduin

blz. 3 – Van de directie

AAN ALLE PERSONEELSLEDEN

BETREFT BEPERKING ENERGIEVERBRUIK

Zoals u bekend zal zijn, dreigt er in ons land tengevolge van de olieboycot een tekort aan energie te ontstaan; via de diverse publiciteitsmedia wordt aangedrongen op een beperking van het gebruik daarvan.
Door nú zuiniger aan te doen met het verbruik van olie, gas en elektriciteit, kunnen we wellicht moeilijkheden in de toekomst voorkomen.
Aangezien energie besparen een zaak is van ons allen, doen wij op u, medewerkers van Dennenoord, een beroep om uw medewerking in dezen te willen verlenen. U kunt dit o.a. doen door in uw werksituatie na te gaan, waar, zonder al te veel inspanning en zonder komfort ingrijpend te wijzigen, mogelijkheden aanwezig zijn om te komen tot een besparing van het olie-, gas- en elektriciteitsverbruik. Met name valt hierbij te denken aan besparing t.a.v. verwarming en verlichting in avond- en nachturen en tijdens het weekeinde.
Wat een ieder in het klein bespaart, kunnen we samen in het groot besparen!
Wij vertrouwen erop, dat ook u uw steentje hiertoe zult willen bijdragen.

De directie.

Maar voor dit schrijven uitging, hadden de nachthoofden al spontaan gerapporteerd, dat ze een zuiniger omspringen met licht en warmte hadden bespeurd.
Over gedisciplineerd optreden van de Nederlanders (in Dennenoord) gesproken!

AUTOLOZE ZONDAG

Na wat aanloopmoeilijkheden lukt het nu iedere zondag een 17 à 18 mensen te vervoeren met de tien ontheffingen die ‘Dennenoord’ heeft gekregen. Dit niet dan dankzij de medewerking van de chauffeurs die bereid zijn wat vroeger van huis (en soms uit de veren) te gaan en met een ommetje hun collega’s op te halen.
Dank voor deze bereidwilligheid!

PREMIE-SPAARREGELING

 • a. Aanmelding

Aanmelding voor deelname aan de premiespaarregeling die voor het personeel van onze Vereniging per 1 januari 1964 is ingevoerd, wordt opnieuw opengesteld. Wanneer U tot de spaarregeling wilt toetreden, dient U vóór 5 januari hiervan mededeling te doen op het kantoor van de personeels- en loonadministratie. Mevr. de Heer zal U – desgewenst – gaarne nadere inlichtingen verstrekken. Telefoon 446.

 • b. Wijziging spaarbedrag

Per 1 januari van elk jaar kan het spaarbedrag worden gewijzigd. Indien U, ingaande 1 januari 1974 Uw spaarbedrag wilt verlagen of verhogen (ten hoogstens 5% van het bruto maandsalaris, tot een maximum van f 50,- per maand), dan kunt U dit eveneens vóór 5 januari a.s. opgeven op het bovengenoemd adres.

Hoofd pers.- en loonadministratie

SNEEUW

Er zullen dit jaar geen spuitbussen met ‘sneeuw’ worden verstrekt. Wij verzoeken U deze ook niet zelf aan te schaffen voor gebruik in de paviljoenen of andere gebouwen. Dit in verband met de brandgevaarlijkheid van deze bussen.

De directie

En ook deze foto’s zijn alweer verouderd.
De kap zit er al op.
Het nieuwe arbeidstherapiegebouw.

 

blz. 4 & 5 – Ondernemingsraad

RESUMÉ ONDERNEMINGSRAAD

Resumé van de ondernemingsraad-vergadering op donderdag 15 november 1973.

 1. Opening – De voorzitter kan in zijn openingswoord alle ondernemingsraad-leden welkom heten, en hij stelt voor, mede gelet op de ietwat verwarrende sluiting van de vorige vergadering om 10.30 uur de discussie van welk agendapunt dan ook te stoppen en daarna een rondvraag te houden van hoogstens 15 minuten.
 2. Notulen van de vergadering op 1 november j.l. – Deze worden onveranderd goedgekeurd. In aansluiting hierop stelt de voorzitter het resumé van deze vergadering aan de orde. Sommige leden blijken minder gelukkig te zijn met de formulering van het laatste gedeelte van punt 5. Gelukkig blijkt, dat de ondernemingsraad-leden inmiddels zo op elkaar zijn ingespeeld, dat een zaak als deze naar ieders genoegen kan worden uitgepraat.
 3. Mededelingen van de directie:
  • a. De voorzitter spreekt zijn bezorgdheid uit over een mogelijk te verwachten personeelsstop. Voor de realisering van allerlei plannen zou dit fataal kunnen zijn.
  • b. Per 1 januari a.s. zal, mede in verband met het duidelijk gestalte geven aan een afdeling Personeelszaken een reorganisatie plaatsvinden in de administratieve dienst.
  • c. De voorzitter memoreert een ontslag op staande voet, en een nieuw pakket leerstof voor de opleiding tot ziekenverplegenden, dat nogal aanvechtbaar lijkt, en de reeds gestarte cursus handvaardigheid voor A.T. leerlingen.
  • d. De voorzitter van het Stichtingsbestuur heeft de wens te kennen gegeven om binnenkort, in aansluiting op een bestuurs-vergadering, de ondernemingsraad te willen ontmoeten.
  • e. Het rijverbod heeft nogal wat organisatorische problemen geschapen, met name voor personeel dat elders woont en op zondag dienst moet doen.
  • f. De verbouwingsplannen voor de kerk krijgen zo langzamerhand gestalte en verkeren in een afrondingsfase.
  • g. Vanwege het grote brandgevaar zullen tijdens de komende feestdagen geen sneeuw-spuitbussen worden verstrekt.
  • h. In tegenstelling tot de in de vorige vergadering gemaakte afspraak, lijkt het de voorzitter, na overleg in de directie, niet wenselijk in dit stadium de begroting aan de ondernemingsraad-leden voor te leggen. Mogelijk kan in een later stadium de begroting, voorzien van een deskundige toelichting, meer tot z’n recht komen.
  • i. Tenslotte deelt de voorzitter aan allen een overzicht uit, waarin is opgenomen de nieuwe inschaling van het niet-verplegend personeel per 1 augustus j.l.
 4. Ingekomen stukken:
  • 4.1 Twee reacties op het resumé van 1 november j.l. – Vier ondernemingsraad-leden, n.l. de heren Bergsma, Bouma, Nieuwland en Zuidersma, zullen met de briefschrijvers een afspraak maken, om samen een en ander door te spreken.
  • 4.2 Brief over de opheffing van de dienstcommissie per 1 januari a.s. – Gevraagd wordt aan de heren Bouma, Nieuwland, Oving en Veenstra om voor de volgende vergadering een voorstel te formuleren omtrent doel en samenstelling van een door de ondernemingsraad in te stellen commissie, zij het in gewijzigde vorm, kan voortzetten.
  • 4.3 Het voorstel voor arbeidstijdverkorting voor verplegend personeel krijgt aller instemming.
 5.  Voortzetting bespreking punt 5 van de vorige agenda, n.l. conclusies vormingsdagen – Wederom blijkt er te weinig tijd om ‘conclusies vormingsdagen’ voldoende door te praten, evenals punt 8 van de agenda, n.l. ‘het christelijk karakter van de inrichting’. Deze punten zullen voor een volgende vergadering weer op de agenda komen. Wel komt wederom aan de orde het gemengd wonen in de flats. Sommige spreken zich uit in de geest van: ‘Och, is dat zo erg’, terwijl anderen de mening zijn toegedaan, dat dit ontoelaatbaar is, daarbij speciaal denkend aan de ouders van de diverse leerlingen.
 6. Er zijn geen bezwaren tegen het examen doen in burger.
 7. Concept-reglement jongeren-commissie – Na enige discussie gaat men met het concept accoord, dat, nader uitgewerkt, voor 1 december a.s. aan de Centrale Ondernemingsraad zal moeten worden aangeboden.

Rondvraag – In de rondvraag komt de vraag naar voren om enige verduidelijking over het in het raadsverslag van de gemeente Zuidlaren genoemde gesprek tussen de directie en de gemeente, handelend over grondaankoop, nodig voor reconstructie van een kruispunt. De voorzitter zegt, dat genoemde bespreking zo summier is geweest, dat hierop amper toelichting te geven is. Verder komt aan de orde: de toepassing van de huursubsidie-regeling, de inhouding op het salaris voor kost en inwoning, die sommigen losgekoppeld zouden willen zien, en het feit dat in sommige afdelingen niet altijd ‘volgens de regels’ gewerkt wordt.

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 20 december a.s., 8.30 uur. Mocht er in dit resumé iets staan, wat bij u vragen oproept, vraag verduidelijking!! Mocht u een bijdrage willen leveren aan de agenda voor de vergadering op 20 december a.s. kom ermee!!

H. Zuidersma
Zuidlaren, 15 november 1973

ONDERNEMINGSRAAD ‘DENNENOORD’

Staande van links naar rechts: E.J. Bergsma, B. Nieuwland, J.H. Drost, H. Zuidersma, P. Keam Jr., L. Oosting, W. Oving, T. Veenstra. Daarvoor van links naar rechts: G.J. Timmer, A. van der Sloot, J.J. Bouma, S. van der Meer, S. Rutgers. Voorzitter drs. G.D. Schroor. Vice-voorzitter Zr. J. Risseeuw.

INGELASTE VERGADERING

Resumé van de ingelaste ondernemingsraad-vergadering op donderdag 1 november 1973.

 1. Opening – De voorzitter kan in zijn openingswoord alle ondernemingsraad-leden welkom heten.
 2. Notulen van de vergadering op 20 september 1973 – De notulen worden zonder wijziging goedgekeurd.
 3. Ingekomen stukken:
  • 3.1 Overzichten van het aantal patiënten, personeelsbezetting verplegend personeel, sollicitanten vooropleidingen en het adverteren in 1972 – Conclusie: een duidelijk, overzichtelijk geheel, wat mogelijk in de toekomst, wanneer vergelijking over meerdere jaren mogelijk is, nog in waarde toeneemt. Enige discussie ontstond er over de binding van personeel met kerk/geloof en wat daar zoal mee samenhangt. Besloten werd, dit onderwerp de volgende vergadering op de agenda te plaatsen.
  • 3.2 Resumé vergadering Centrale Ondernemingsraad, 11 oktober 1973.
  • 3.3 Brief van het Centraal Bestuur, van 10 oktober 1973, handelend over een eventuele opleiding activiteiten therapeuten.
  • 3.4 Vragenformulier verloop bezettingspercentage – Bovengenoemde drie stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
  • 3.5 Brief Centraal Bestuur, van 12 oktober 1973, handelend over een vermoedelijke arbeidstijdverkorting met 15 minuten per dag, per 1 januari 1974 – Besloten wordt om onder het niet in roosterdienst werkende personeel via een vragenformulier te onderzoeken op welke wijze men deze verkorting van de arbeidstijd gerealiseerd zou willen zien.
  • 3.6 Schema behandeling van investeringsprojecten.
  • 3.7 Brief Centraal Bestuur, van 17 augustus 1973 – (waarin goedkeuring bouw garage en brandweerloods).
 4. Mededelingen van de directie
  1. De voorzitter memoreert het overlijden van de heer Broerse.
  2. Dr. Stuitje hoopt per 1 januari ’74 in dienst van ‘Dennenoord’ te treden als afd. geneesheer-specialist.
  3. Gesprekken met een psychiater en een ortho-paedagoog hebben niet tot benoeming geleid.
  4. Op 25 oktober vergaderde het Stichtingsbestuur; de begroting werd goedgekeurd. (Op verzoek van enkele o.r.-leden zal de begroting alsnog aan de ondermingsraad worden voorgelegd).
  5. Aan ‘Dennenoord’ is thans opleidingsbevoegdheid verleend voor zowel een deel klinische psychiatrie als inrichtingspsychiatrie. Dit kan helpen bij de werving van de arts-assistenten.
  6. Aangaande de scheiding van arbeids- en bezigheidstherapie zijn nog geen zodanige besluiten genomen, dat van een afronding sprake is. Het geheel verkeert nog in een stadium van overleg en zoeken naar de juiste vorm.
  7. Op 29 oktober ontving de directie, de heer Auwema van het Centraal Kantoor om hem informatie te verschaffen over ‘Dennenoord’.
 5. Conclusies vormingsdagen 18 en 19 oktober – De voorzitter concludeert, dat het twee ‘goede’ dagen zijn geweest, waar allen mee kunnen instemmen.
  • a. Als één der conclusies kwam de wenselijkheid van ‘meer contact met de achterban’ naar voren. Als eerste maatregel om dit te bevorderen zal niet alleen het resumé, maar ook de agenda over ‘Dennenoord’ worden verspreid (200 ex.) met voor ieder de mogelijkheid om over bepaalde agenda-punten wensen of opmerkingen kenbaar te maken.
  • b. Ten tweede wordt het voorstel aangenomen om begin ’74 op een nader te bepalen datum een openbare ondernemingsraad-vergadering te houden, met als voornaamste punt van bespreking het jaarverslag van de ondernemingsraad over 1973.
  • c. Een volgende conclusie van ‘Paterswolde’ was: Inspelen op het beleid. De voorzitter zegt hier graag aan mee te willen werken, maar merkt op, dat niet alle zaken, die dagelijks aan de orde zijn, in de ondernemingsraad aan de orde gesteld kunnen worden, omdat vele zaken om een snelle oplossing vragen. De raad heeft hiervoor begrip, maar vraagt toch of onder dit argument ook gerekend mag worden het feit dat sinds enige weken in één der flats personeel van ‘beiderlei kunne’ woont, zonder dat hierover met de ondernemingsraad overleg heeft plaats gevonden. Een drie-tal ondernemingsraad-leden zegt temidden van deze discussie plotseling weg te moeten, hetgeen de vraag oproept of ‘Paterswolde’ wat betreft de vergadertechniek aan dezen is voorbijgegaan. Er blijft de voorzitter niets anders over dan de vergadering (zonder rondvraag) te sluiten, zonder dat het punt, waarvoor deze vergadering was ingelast, n.l. ‘conclusies vormingsdagen’ voldoende aan de orde is geweest. De eerstvolgende vergadering is de reeds eerder aangekondigde vergadering op 15 november aanstaande. Mocht u een bijdrage willen leveren aan de agenda voor deze vergadering, kom er mee!!! Mocht er in dit resumé iets staan, wat bij u vragen oproept, vraag verduidelijking!!!

Zuidlaren, 1 november 1973
H. Zuidersma

blz. 6 – Personeelsbeleid anno 1850 – Knelis

PERSONEELSBELEID

Tijdens de feestelijke bijeenkomst van het 50-jarig dienstjubileum van de heer Hovinga kwam zijn aanstellingsbrief daterend uit 1923 ter sprake. Uiteraard wekte de stijl van de brief en het daarin genoemde aanvangssalaris de nodige hilariteit.
Dat deed me denken aan de tekst van een authentiek arbeidsreglement dat onlangs inmijn bezit kwam. Je zou het kunnen noemen personeelsbeleid anno 1850.

Arbeidsreglement

 1. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken, dewelke onontbeerlijk zijn voor een goede handel.
 2. Op aanwijzing van de Gouverneur heeft onze firma de werkuren verminderd en het personeel dient vanaf heden slechts op werkdagen ten burele te zijn tussen zeven uur des voormiddags en zes uur des namiddags.
 3. De Zondag dienst voor kerkgang, maar mocht iemand goed van node hebben dan zullen de klerken op zondag ten burele werken.
 4. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het Grote Kantoor. De klerken dienen aanwezig te zijn.
 5. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van kleding in opvallende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt zijn.
 6. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden worden, halsdoeken en hoofdbekleding kunnen in geval van guur weer gedragen worden. Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten in een kast opgeborgen worden. Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk gedurende de tijd van het koude weer vier ponden steenkool per dag meebrengt.
 7. De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. Het is natuurlijk toegestaan de natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de tuin achter de tweede poort kunnen gebruiken. Dit terrein dient in goede staat gehouden te worden.
 8. Gedurende kantoortijd is spreken verboden.
 9. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is een menselijke zwakheid en derhalve verboden voor alle kantoorklerken.
 10. Nu de kantooruren drastisch verminderd zijn en wel tot elf uren per dag, is het tot zich nemen van voedsel toegestaan tussen half twaalf en twaalf uren, maar mag het werk onder geen enkele voorwaarde onderbroken worden.
 11. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen medebrengen; een slijper is op aanvraag bij de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar.
 12. Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de properheid van het kantoor en alle jongste klerken zullen zich veertig minuten voor het gemeenschappelijk gebed bij hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij zullen na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden. Borstels, bezems, zeep en water worden door de firma beschikbaar gesteld.
 13. De nieuwe, verhoogde weeklonen zijn voor jongens tot veertien jaar f 0,52, jongste bediende f 2,40, aankomende klerken f 4,50, klerken f 5,50, oudste klerken na vijftien jaar diensttijd f 10,25. Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk zal afleveren.

C.A. de Graaf
Afd. Personeelszaken

HARMONIE

Volledige harmonie ontstaat,
uit verwantschap van ons allemaal
van ieder persoon
oud, of jong
lelijk, of mooi
Alleen daaronder
wordt ware solidariteit verstaan.
Ieder mens is een gave Gods
En er bestaan voor Hem
geen scheidsmuren,
tussen ieder van ons,
tussen patiënt, of verpleegkundige,
tussen ziek, of gezond,
jong, of oud,
tussen jou,….
of mij….

Patrick

KNELIS AAN ZIJN MOEKE

Heb ik mie oetsloofd om hollands te leern, zodat ze mie hier beter begriepm, en begunt mien aigen moetje te motjesn dat der asmis zoveul stoere woorden in mien braiven stoan. Waiten ie n beter woord veur ‘psychiater’ of veur ‘psycholoog’, woar n bult mensen toch al tonge over breekn? ‘Zenendokter’ woln ie zeggen. Joa, of ‘oetdeuker’, of ‘der-oet-proater’. Mor k zel joe wel kriegn: dizze raaize schrief k in mien moudertoal en t zel mie nij doun of mien mouder heur moundertaol wel leezn ken.
Onze Kenau Hasselaar (zo nuimt Lolle ons hoofd mainstied) dee guster ook n stek: ‘Ik mag dat lange haar van jou toch niet lijden, Knelis!’ Zuster komt van ’t Hogeland en dut voak net zo grootsk as Fennoa Slapsmoa, dij ronde roman-figuur, woar gain mens omhen ken.
Toch ken ik oareg nuver mit heur overweg, al mot k mie welains inholdn. Ik zee den ook: ‘O!’, dat s neutroal en grunnegs, want ons volk is kört van stof en mit ain letter ken je asmis n bult drokte veurkommen. Mor zai onnaairde: ‘k Vind ’t sloddeg en onzindelk!’ En ze taaimde deur, zeker om mie aan te pitjen: ‘Magst vot wel n uurtje vrij, as t noar kapper gaist.’
Ik dochde: ‘Waai in n knuppe, wief. Woar bemui je joe mit!’ Mor k zee nait meer den: ‘Mörgen bin k vrij, den zel k welains kiekn!’
Wieder bin k dizze week achter n twijdehands woagentje aanwest. Ken t nou ja wel doun: k verdain n smak meer as twijdejoars! (n Twijdejoars in twijdehands autootje: dat paast ja goud bie mekoar!). Boetendes: ie waiten da k zuneg bin –hebben ie mie ja altied veurholn–, dat ik bin der op of steveld, mit in mien buutse n hail kaptoal.
Dij Fiat van zuster Van der Meer was mie te old, al was pries reedlek. Simca van bruier Nonkes (n zeun van wetholder) haar k wel hebben wilt, mor dij mos te veul opbrengen. Joa, en dou kwam der net n rie-verbod veur autoos op zundag…. Dat ik haar lol der of en heb mie t mor oet kop zet.
Mor t geld jeukte in mien buutse en ik wol en zol n rie-ding hebben. En…. ie zeln t nait geleuven, aleer ie ’t zain hebben: k heb mie n peerd kocht! Bie n boertje in buurt van stichtn staait e op stale: n haibels mooie vos. t Is mor goud da k van hoes oet n bult mit peerden omgoan heb, want der komt nog hail wat veur kiekn. Benoam as je op peerd rieden willen, want dat was bedouln en juust dat vuil mie nog nait mit.
Drij doage bin k nou (ieder moal n uur achtermekoar) op broene roene aan ’t rieden west. Elke keer gait t beter.
As t weer wat mit zit, wol k woendag vief dezember op peerd bie joe kommen: gain Sunterkloas, mor Sunterkneels, zeln we mor reekn.
k Huif oavens nait meer weg –k heb ook ja gain licht aan mien peerd–, want ook de zesden bin k nog vrij van dainst.
Moeke, wiln ie wel geleuven, da k stoapel bin mit mien levendig rieding: n peerd, woar je wat tegen zeggen en hai heurt joe, begript joe….
As mie de rit noar hoes en weeromme goud bevaalt, zel k voaker ains aankommen. Daarom kon dit welains leste braif weezn.

Groutnis van Knelis
en Kenau Simonsdochter

blz. 7 – ‘Dennenoord’ Christelijk? – Correspondentie

DENNENOORD CHRISTELIJK? JA OF NEE

Het gonst allang van gesprekken over dit onderwerp. Van het koffie-gesprek in de paviljoenen tot in de ondernemingsraad.
Om de gespreksstof wat meer boven water te halen, zullen we drie of vier keer een briefwisseling publiceren tussen een leerling-verpleger, die het met het christelijke karakter van ‘Dennenoord’ niet ziet zitten, en een bestuurslid, wie dat christelijke juist erg ter harte gaat. Mocht u er iets voor voelen óók uw zegje te zeggen in deze discussie, zet dan uw gedachten op papier en stuur ze naar de redactie

M.J.T.

Beste meneer Luiks,
Voordat ik U mijn mening ga vertellen, waarom ik vind dat ‘Dennenoord’ niet meer christelijk hoeft te zijn, lijkt het mij zinvol om even te vertellen wie ik ben en wat de bedoeling van onze briefwisseling is (dit speciaal voor de mensen, die meelezen en meedenken).
Ik ben Binus Meijer, 22 jaar, 2e jaars leerling-verpleger en werk ruim 2 jaar op ‘Dennenoord’. Daarvoor heb ik een handelsopleiding gehad, omdat konkrete vakken me gemakkelijker afgingen dan abstracte. Maar de handel beviel me niet (en dat was wederzijds) en zo werd het ‘Dennenoord’.
De bedoeling van onze briefwisseling is het naast elkaar zetten van twee verschillende gedachten over het christelijk karakter van ‘Dennenoord’. Hierbij wil ik voorop stellen dat de gedachten, die ik probeer te formuleren, nog weinig of ooit uitgesproken zijn, en pas sinds kort een vastere vorm bij mij hebben aangenomen.
Allereerst vraag ik me af of ‘Dennenoord’ nu in werkelijkheid nog wel zo christelijk is, zodat je het predikaat christelijk kunt blijven voeren. Ik heb zelf de indruk dat dit al zo verwaterd is, dat je rustig mag stellen dat het alleen nog maar een naam is. (De vlag dekt de lading niet meer. Bovendien kies ik voor een meer kritisch denken en verantwoordelijk handelen dan het christendom me biedt. In de christelijkheid merk ik een vorm van gezag, die ik niet kan accepteren en bovendien breekt het nadenken op een bepaald punt af.
Hier wil ik het voorlopig bij laten, zodat u de tijd hebt om erop te reageren.

Hartelijke groeten,
Binus Meijer

Groningen, 15 november 1973

Beste Binus,
Een kennismaking met ‘Dennenoord’ werkers doet mij altijd genoegen en daarom is de beantwoording van je brief een prettige zaak.
Ook interesseert mij het probleem, dat je aansnijdt, zeer bijzonder. Als bestuurslid, al enige jaren meewerkende, ervaar je een groeiende belangstelling voor de omstandigheden, voor het lief en leed van allen, die met dit ziekenhuis te maken hebben. Zo ook voor de vraagstukken van deze tijd, voor het gegeven dat ‘Dennenoord’ een christelijk ziekenhuis genoemd wordt.
Maar allereerst lijkt het me goed als beginpunt van onze correspondentie, dat vermeld wordt, dat onze leeftijd nogal wat verschilt. Ondergetekende is 68 jaar. Mogelijk een generatiekloof? Misschien mag ik ter geruststelling even vermelden, dat mijn vrouw en ik 6 kinderen en 13 kleinkinderen hebben. En dat verder in mijn bedrijf een 15-tal jeugdige werkers er mede voor zorgen, dat de problemen in de zaak door een gezamenlijk overleg van ouderen en jongeren worden besproken en opgelost.
Je eerste vraagstelling, Binus, of ‘Dennenoord’ terecht het predikaat christelijk kan blijven voeren, beantwoord ik met: ‘Jazeker, dan kan’. Want er wordt in dit ziekenhuis gebeden Bijv. voor en na de bestuursvergaderingen en in de paviljoenen. Dan wordt om vrijheid en hulp gevraagd aan Degene, die alles geschapen heeft en Die aan alle mensen de gaven geeft om hun werk goed te doen. Wat wij mensen, christenen en niet-christenen, met die gegeven gaven doen, is vaak niet veel goeds. Daarom wordt er gebeden om Jezus wil. Om vrijheid, om verzorgende bewaring, om vergeving.
Het predikaat christelijk moest eigenlijk niet nodig zijn. Alles op deze wereld moest als vanzelfsprekend christelijk zijn. Dat zou normaal zijn. Maar door het niet erkennen van het feit, dat deze wereld elke dag om Christus verdienend lijden door onze Schepper wordt verzorgd, dat niet erkennen is oorzaak van het predikaat neutraal. Het wèl erkennen van de genoemde feitelijkheid brengt mee, dat er in de verzorgende sectoren van onze samenleving van christelijk wordt gesproken.
Nog even kort enkele zinnen over je laatste opmerkingen. Een christen moet ook altijd kritisch denken in deze soms bedorven maatschappij. Hij moet, zoveel hij kan, verantwoord spreken en handelen. Hij doet verstandig veel te lezen in de bijbel, dan kan hij met vrijheid werken. Hij ervaart hetgezag van zijn God als een lichte last, dat is iets fijns, dat geeft steun. Hij kanmet zijn nadenken op bepaalde punten de almachtige Schepper niet volgen. Maar dit ligt toch eigenlijk voor de hand?
Graag je mening hierover.

Met vriendelijke groeten,
M.J.H. Luiks

blz. 8 – S.O.P. – Stage Zuidhorn

AKTIE: AKTIVITEITEN

Nu geen sport, ook al werd de leider van deze club vorig jaar ‘de sportman van het jaar’. Ja, het gaat over de Gospelgroep. In het voorjaar van dit jaar is er tijdens een vergadering besloten dat er gestopt zou worden met de Gospelgroep en dat er gestart zou worden met een nieuwe groep. En, dit is inmiddels gebeurd. Deze nieuwe groep is van plan moderne muziek te spelen, met veel zang. In augustus van dit jaar is de groep officieel gestart. Op de eerste repetitie-avond verschenen maar twee mensen, m.n. de solo- en de basgitarist, maar later kwamen er nog een zanger en een drummer bij. Met deze vier jongens is de groep begonnen. Het zijn: Arjen de Vries, Wim Frankema, Martin v/d Tuuk en Frank Timmer en muziek maken is hun hobby. Maar het is een mooie en dure hobby. Een zanginstallatie en een drumstel kunnen deze jongens niet bekostigen. Maar gelukkig kregen deze jongens hulp van het V.C. en toen kon er mooi gespeeld worden.
Als er nog belangstellende jongelui zijn, die ook als hobby ‘muziek maken’ hebben, kunnen zij contakt opnemen met W. Frankema, Fazant 311.

WAFF

NIEUWJAARSFEESTAVONDEN
OP 18/1 EN 8/2 1974

In opdracht van de directie van ‘Dennenoord’, zal de Stuurgroep Ontspanning Personeel, ook in 1974 twee nieuwjaarsavonden organiseren.
De eerste avond op 18 januari, de tweede avond op 8 februari (dus twee vrijdagavonden).
U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor één van deze feestavonden. Bij deze uitnodiging is dan een schrijven ingesloten, waarin U kunt lezen wanneer (dus welke avond) U verwacht wordt, waar en wanneer u de toegangsbewijzen kunt krijgen.
De data zijn nu bekend, hou daarom deze avonden alvast vrij. In het januarinummer komen wij uitvoeriger terug op de organisatie van deze avonden.
Wel willen wij U alvast nog iets vertellen over artiesten etc. Als dansorkest komen de SKala Pimernels, als beatorkest komen de Confidents, als stemmingsorkesten komen de Viocta kwintetten. Verder kunt U de Jan Blaaser Show meemaken, m.m.v. Joke Bruys e.a. Als aparte attractie wordt er een Weinstube, in geheel Franse stijl opgebouwd (vele attributen hiervoor komen zelfs uit Frankrijk), waaronder wijnvaten etc.
Nu weet u alvast iets meer. Na het januarinummer en de uitnodiging weet U alles, over deze twee fantastiese feestavonden.

De mensen van de Stuurgroep O.P., vragen U nu alvast om de diverse aanwijzigingen zo nauwkeurig mogelijk op te volgen. Hiermede bedoelen we ondermeer het halen van toegangsbewijzen, consumptiekaarten en andere organisatorische punten.

Stuurgroep Ontspanning
Personeel ‘Dennenoord’

STAGE ZUIDHORN

Zoals bekend moet de ziekenverzorging volgens de wet drie maanden stage lopen op een revalidatieafdeling.
Dit gebeurt in het Zonnehuis te Zuidhorn. Dit verpleegtehuis met revalidatieafdeling, bestaat uit vier afdelingen en drie paviljoenen voor geriatrische patiënten. Op de paviljoenen wordt door ons geen stage gelopen, omdat Dennenoord zulke afdelingen zelf bezit.
Ik zal nu proberen wat min of meer persoonlijke indrukken weer te geven. Om te beginnen bestaat het grootste gedeelte van het personeel uit vrouwen, wat al een heel ander klimaat geeft dan op Dennenoord; verder blijkt het dorp ook niet rijk te zijn aan jongemannen, dus als de dames een broek zien, zijn ze geheel uit hun normale doen. Dit alles komt het werkklimaat niet altijd ten goede.
Ook het leven in de vrije tijd biedt er weinig vertier, er zijn nl. maar twee cafés in het dorp.
Verder wordt het gehele doen en laten zeer nauw aan regels verbonden: men mag b.v. geen jongens op de kamer hebben, zelfs niet om overdag een kopje koffie te drinken.
Het eten gaat in twee ploegen onder leiding van een hoofd.
Maar nu het werken op de afdeling: dat verschilt nogal van hier. In het begin viel het mij dan ook bijzonder op dat de zusters nooit verder kwamen dan ‘goede morgen’ of ‘goede middag dames en heren’, verder werd er niets gezegd.
Wel werd er over het bed heen verteld hoe leuk het die avond ervoor was. Maar in dit alles schijnt nu verandering te zijn gekomen.

Verder werd er op een heel strak schema gewerkt en was het erg moeilijk om er wat verandering in te brengen; men was dan ook bijzonder boos op mij toen een maaltijd niet 30 minuten, maar 60 minuten duurde.
Daar tegenover staat dat je er ontzettend veel verpleeg-technische dingen leert. De mensen die er verpleegd worden, zijn ook heel anders dan hier. Erg veel mensen die een ongeval hebben gehad en ook erg veel rheuma-patiënten. Verder werd mij verteld dat het gebouw op zich niet zo voldeed omdat het te veel op een ziekenhuis leek, en als je ergens lang verpleegd moet worden mag je toch wel was huiselijkheid verwachten.
Er was éénmaal in de week een spelavond in de eetzaal, die maar door een kleine groep werd bezocht. De meeste mensen bleven dan ook gewoon in de huiskamer kleuren-t.v. kijken of gingen, naar gewoonte, vroeg naar bed.
Voor ontspanning voor het personeel was gezorgd in de vorm van een volleybal-team, éénmaal per week.
Veel plezier heb ik daar wel gehad in de wacht, waar mij de eer te beurt viel, de zuster van de vroege dienst te mogen wekken (iets wat eigenlijk niet mocht).

Dit ging prima; de dames waren bijzonder snel uit bed. Dit kwam hoogstwaarschijnlijk omdat ik de eerste man was die dat deed.
Ik hoop dat ik een klein stukje van de sluier heb opgelicht, zodat u nu weet wat men bedoelt als u van iemand hoort, die er stage loopt, ik baal. Neemt u dan van mij aan dat het best meevalt, je moet er gewoon het beste van maken, dan valt alles mee, dat is eigenlijk altijd zo.

H. Holtrust

blz. 9 – Quiz avond

blz. 10 & 11 – De begroting, wat is dat?

DE BEGROTING

J.W. Flach

DE EERSTE JACHTDAG


blz. 12 – Personeelscentrum – Winter

PERSONEELSCENTRUM E 54

Ook deze maand willen wij vanuit uw personeelscentrum iets schrijven.
Na de vorige week twee, nogal negatieve epistels over het wel en wee van het P.C., wordt het nu wel eens tijd om eens wat mee positiever te gaan schrijven over bezoekers en alles wat daarmede verband verband houdt.
Zolang er geen redenen zijn om negatief te reageren, is dit een goed idee, maar…. er zijn vaak zoveel struikelblokken. Voordat we dan positief gaan doen, nog één negatief punt, n.l.: ‘Wil degene, die maandagavond 5 nov. een grote staande asbak uit de hal heeft meegenomen van het pers. centr., deze zo spoedig mogelijk terug bezorgen! Naam van de dader is bekend!
Zo dan!!
Is het meenemen van zo’n dure asbak nou lenen of diefstal?? In ieder geval zijn we hem kwijt en zolang wij niet weten waarom hij geleend is, is het voor ons gevoel pure diefstal!!
Zo dan!!
Hier laten we het dan bij en gaan we over tot de positievere dingen, die toch ook wel in ons P.C. te vinden zijn. Zelfs meer dan we denken. Of niet soms. Zeer positief vinden wij de hulp die ’s avonds wordt aangeboden om keukendienst te verrichten.
U weet (of niet) dat er ’s avonds maar één persoon achter de bar dienst doet, waardoor het bakken van patat e.d. achterwege moest blijven.
Door de hulp van het keukenvrijwilligerskorps kunnen de collega’s weer genieten van wat de eigen keuken biedt.

Wat ook erg positief en vriendelijk is, is n.l. de medewerking momenteel van het bezoek om lege glazen, flesjes e.e.a. aan te reiken zodat het geheel er netter uitziet.
Zou het dan toch wat geholpen hebben dat we eens wat negatief deden?
Het personeel van het P.C. hoopt, dat deze medewerkingen hoe klein dan ook, zich mogen voortzetten en uitbreiden, zodat ons en uw P.C. aan haar doel kan beantwoorden.

Belangrijk!
Bij het ter perse gaan van deze personeelskrant, kunnen wij nog vermelden dat de staande asbak uit de hal terug is gekomen. Net op tijd trouwens. De vriendelijke bezorger worde vriendelijk bedankt.
Geachte lezers en lezeressen, dit was het eerst. Het personeel P.C. wenst U nu al een prettig Sinterklaasfeest, zeer goede Kerstdagen en alvast een heel erg voorspoedig Nieuwjaar.

Het personeel P.C.

VERGEET U DE VOGELS NIET

Van Dijk

OUD WORDEN

Er zijn in ‘Dennenoord’ veel mensen, die oud geworden zijn en nog steeds ouder worden.
Er zijn ook velen, die met oud geworden mensen moeten omgaan.
In een radio-uitzending, gewijd aan de ruim een jaar geleden overleden dichter Muus Jacobse (prof. Klaas Heeroma uit Groningen – één van de dichters van de nieuwe psalmberijming en het nieuwe liedboek) hoorde ik voorlezen uit het volgende gedicht.
Het is gevonden in zijn nagelaten papieren, misschien niet eens af, wel treffend, althans het trof mij.

S.W.R.P.

blz. 13 – Nieuwsdienst – Weer winter

PERSONEELS NIEUWSDIENST

(van onze eigen redacteur in dit Dennenoord-land: malle Henkie) zie foto

OPENBARE VERDRONKENSCHAP

Op vrijdagavond is aangehouden de te hard fietsende heer J.P. Alhier. Hij werd aangehouden onder verdenking van overvloedig gebruik van sinas en andere frisdranken. Hij is ter ontnuchtering opgesloten in de watertoren, zijn fietsvergunning is ingetrokken.

LUCHTVERONTREINIGING

Nadat mej. T.D. het toilet had verlaten, zijn er twaalf meldingen binnengekomen van snuffelstokken wegens zware stankvorming in de hal. Dit in verband hangende met de zeer hoge nood, blijft de eerste twee weken, fase drie van kracht.

DE OLIEBOYCOT

In verband met de oliecrisis in het Midden Oosten, delen wij U mede, dat er voor de komende tijd rekening moet worden gehouden met stokkerige patat, bittere-half-gareballen, stuiterende gehaktballen, niet te eten kroketten en glazige frikandellen.
Dit alles omdat één der personeelsleden de olie terugkraakt voor gebruik in zijn bromfiets.
Mocht de boycot zich handhaven, dan zijn wij genoodzaakt de anders warme etenswaren in nog dieper bevroren toestand door te geven.

HET WATERPLAATSSCHANDAAL

Woensdagmiddag j.l. omstreeks drie uur is er een overval geweest op de waterplaats alhier.
De man had zich terug getrokken achter gesloten deuren. Het personeel werd gewaarschuwd en was spoedig ter plekke. De man echter, trok zijn ‘revolver’ en vroeg om een vrije-geleide en een rol closetpapier. Zijn eis werd ingewilligd. De meisjes op grote afstand houdende kon de man ongehinderd vertrekken.
Hij is vertrokken per bromfiets richting ‘Dennenoord’.
Zijn signalement luidt als volgt:
donkerblond haar, een punthoofd, brildragend, geblokt rood/wit overhemd, zwarte broek, rode sokken, zwarte schoenen en een smerige zakdoek.
Bijzondere opmerking: de man heeft O-benen, sterk riekende zweetvoeten en cementhakken.
De schade is beperkt tot enige waterschade.

HET *DENNENOORD* WEER

Daar zich een stormachtige examendepressie ontwikkelt boven ‘Dennenoord’, zullen wij eerst nog enige tijd onder invloed staan van enkele sinas-buien. Omdat de depressie zich langzaam aan in de richting van het Pers. centr. begeeft luidt de verwachting voor het eind van de maand als volgt:
Eerst nog enkele sinas-buien, later kans op zware bier-buien, die gepaard gaan met heftige jeneverstorm. Ruimend van het P.C. naar het dorpscentrum.

Dit was de personeels-nieuwsdienst
vanuit E 54

En als U wilt weten hoe U zelf die koude tijden door kunt komen, leest U dan eens het onderstaande wintermenu met winterspijslijst ‘Dennenoord’ uit 1935, compleet met extra verstrekkingen. We kregen het toegespeeld uit de keuken.
Zo deden ze dat toen op ‘Dennenoord’, veertig jaar geleden.

Bovendien werd aan extra-voeding over genoemde tijdvakken verstrekt:

blz. 14 – Puzzel – Platenrubriek

KRUISWOORDPUZZEL

PLATENRNUBRIEK

Kerstfeest en het kerstlied

Bert Meppelink

blz. 15 – Mutaties

M U T A T I E S

INGEKOMEN

VERTROKKEN

ADRESWIJZIGINGEN

GEBOREN:

Omdat er op Dennenoord veel personeel is, is het moeilijk om van iedereen persoonlijk afscheid te nemen. Daarom wil ik graag langs deze weg alle docenten bij wie ik cursus gevolgd heb, bedanken voor wat ze in mijn geheuugen geprent hebben. De cursus was altijd erg gezellig. Vooral de discussies waren erg fijn; je kon b.v. uren discussiëren over het verschil tussen ‘de mensen bezig houden’ en ‘de mensen bezig laten zijn’. De volleyballers(sters) wens ik ook veel succes en nog vele overwinningen. Dan al de anderen het allerbeste en veel succes toegewenst en wie op Ameland komt, komt maar eens langs om een bakje leut te halen, maar doe dit wel vlug, want als alles goed gaat, ga ik maart, april de lucht in om naar het westen te emigreren.

Hart. groeten
Janneke Barf
Oranjeweg 8
Hollum (Ameland)

WIST U DAT….

er zich onder het vrouwelijk verplegend personeel een echte Miss bevindt?
Namelijk een levensechte miss cola.

?PeHeJA?

Oud worden
Oud worden, dat is goed,
al komt het ook met gebreken.
Ik kan met dit leven toe,
ik hoef geen duizend levens.
Ik wil geen duizend doden.
Ik heb aan één dood genoeg om eeuwig uit te leven,
als God door mij wil spreken, doe ik mijn ogen toe.

Muus Jacobse

blz. 16 – Vormingswerk – Kerkdiensten – Advertenties

KERKDIENSTEN

VAKANTIEFOTOWEDSTRIJD

MEDEDELINGEN VAN HET VORMINGSWERK

KERSTCONCERT

ADVERTENTIES

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.