Header - Personeelskrant DNO

1974-04 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. April

blz. 2 – Inhoud – Ten geleide – Bibliotheek

SOCIALE UITKIJKPOST

Verplichte ziekenfondsverzekering
De premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering is voor 1974 bepaald op 9,75% (4,75% voor de werkgever, 4,75% voor de werknemer).
De loongrens (verplichte ziekenfondsverzekering/vrijwillige ziektekostenverzekering) is niet – zoals aanvankelijk besloten was – vastgesteld op f 23.000,-, maar op f 23.200,-.

Kinderbijslag per 1-1-’74
Vanaf het derde kind wordt aan iedereen kinderbijslag uitgekeerd ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet. Loontrekkenden ontvangen ingevolge de Kinderbijslagwet bovendien kinderbijslag voor de eerste twee kinderen.
De nieuwe kinderbijslaguitkeringen per kwartaal bedragen:
eerste kind f 161,58
tweede en derde kind f 219,18
vierde en vijfde kind f 292,50
zesde en zevende kind f 323,70
achtste en volgende kind f 358,02

C.A de Graaf
Personeelszaken

APRIL ’74

U krijgt hierbij in handen het vierde nummer van jaargang twee. De middenpagina staat vol met activiteiten van de S.O.P en anderen.
Graag uw attentie daarvoor, een samenvatting voor april vindt u op p. 16.
Op pag. 10 voor de vierde keer briefwisseling tussen Binus Meijer en de heer Luiks.
Ook een voorstel om deze briefwisseling nu te laten uitmonden in een gespreksavond over dit onderwerp.
Donderdag 25 april.
Voorlopig voor het laatst komt u in dit nummer Hunter tegen. In een reactie op Protector, en in een stukje over zangvogels.
In onderling overleg is besloten deze serie over de jacht nu te beëindigen en de verwachting uit te spreken dat anderen even enthousiast over hun hobbie zullen gaan schrijven, zoals dat gedaan is door Hunter.
Hartelijk dank Hunter voor deze bijdragen, hartelijk dank ook voor de mooie illustraties van mevrouw Hunter. Het gaat om de heer en mevrouw Zijlstra die op deze wijze een fijne bijdrage aan ons blad hebben geleverd.
Zo heet Hunter echt (u mag het nu wel weten).
De voorpagina herinnert aan het feest dat we in het midden van de maand april hopen te vieren, Paasfeest 1974.

Redactie

UIT DE BIBLIOTHEEK

Op het ogenblik zijn er weer veel mensen bezig met het maken van scripties en verpleegstudies.
Het kan soms prettig zijn om naast de boeken die gelezen moeten worden, ook nog wat tijdschriftartikelen te raadplegen.
In dit verband vestig ik de aandacht op enkele van de in de bibliotheek aanwezige tijdschriften.
– Jeugd en samenleving
– Journal of psychiatric nursing
– Maandblad geestelijke volksgezondheid
– Nederlands tijdschrift voor arbeids-ergotherapie
– Nederlands tijdschrift criminologie
– Nederland tijdschrift voor gerontologie
– Op leeftijd
– Tijdschrift voor bejaarden-, kraam- en ziekenverzorging
– Tijdschrift voor maatschappijvraagstukken en welzijnswerk
– Tijdschrift voor psychiatrie
– Tijdschrift voor ziekenverpleging
– Tijdschrift voor zwakzinnigheid en zwakzinnigenzorg

blz. 3 – Van de direktie – Sociale uitkijkpost

VAN DE DIRECTIE
Per 1 april 1974 treedt de heer J. Vester, wonende te Rolde, in dienst als 1e creatief therapeut. De heer Vester is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij werd geboren op 31 maart 1946. Met deze benoeming kan de afdeling creatieve therapie van start gaan.
Tot nu toe functioneerde als zodanig reeds de pottenbakkerij.
Naast de arbeids- en bezigheidstherapie menen wij dat er een duidelijke behoefte bestaat aan een afdeling creatieve therapie. Hierbij wordt de creativiteit als therapeutisch middel gehanteerd. Het ligt in de bedoeling dat verschillende groepjes patienten één of twee maal per week deelnemen aan deze vorm van benadering. Er wordt dus niemand permanent hier geplaatst. Als uitzondering dient de afspraak, dat op de pottenbakkerij wel een aantal plaatsen gereserveerd blijven voor personen die hier de hele dag werkzaam zullen zijn.
Zowel de afdeling van de heer Vester, als de pottenbakkerij zijn ondergebracht in het nieuwe arbeidstherapiegebouw achter het Zuider Paviljoen. Ze zijn echter niet gekoppeld aan het Zuider Paviljoen en in principe, voor zover de capaciteit reikt, bedoeld voor het hele terrein.
U zult het een en ander zelf kunnen zien op vrijdag 29 maart a.s., ’s middags tussen 3 en 5 uur, wanneer dit nieuwe gebouw ter bezichtiging door het personeel is open gesteld.

Watervoorziening

Ter verbetering en gedeeltelijke vernieuwing van de drink- en bluswatervoorziening, werd begin maart een start gemaakt met de uitvoering van de daarmee verband houdende werkzaamheden.
Een en ander zal u niet zijn ontgaan bij het aanschouwen van de eerste graafwerkzaamheden langs de hoofdlaan.
De huidige watervoorziening wordt geheel, onafhankelijk van derden, door Dennenoord in stand gehouden.
Daartoe staan een aantal bronwaterpompen opgesteld, die het benodigde water via bronnen aan de grond onttrekken; via een filter- en beluchtingssysteem wordt dit water d.m.v. opvoerpompen naar het hoogreservoir in de watertoren gebracht, waarna het vervolgens via terreinleidingen naar de resp. aftappunten wordt getransporteerd.
In de nieuwe situatie zal de voeding van de reinwaterkelder geschieden door een rechtstreekse aansluiting op het waterleidingnet van de Waterleidingmaatschappij “Drenthe”. Het water zal dan door middel van nieuw te plaatsen transportpompen en via de gedeeltelijk te vernieuwen leiding naar de gebouwen, etc. worden getransporteerd.
In juli/augustus aanstaande hoopt men de werkzaamheden, uitgevoerd door de Waterleidingmaatschappij “Drenthe”te Assen en door G.T.I. te Roden tot een goed einde te hebben gebracht.
De econ. adj. directeur

MIEN LEVEN

O[ ‘e dag van mien geboorte was’k héél jong. Mien vader en moeke wadden niet thuus, su wadden op ’t laân an’t earpelsrooien. Dat laân was wel niet van ôns, mar we hadden d’r wel earpels van. Mien vader zat vast…..hij geloofde dat ie sien huushuur niet hoedde te betalen.
We hadden thuus met sien twintigen….10 jonges, 8 meiskes en een tweeling. We sliepen in één kamerke….met gasmaskers op. De handdoek ston rechtop achter de deur.
We hadden ok mar één bêd en dan was ’t slapen feselfs wellis moeilijk. Eerst wudden de kleinsten ‘r in leit en as die dan sliepen dan wudden su d’r uut haalt en teugen de muur zetten. Dan kwaam ’n de volgende an’e beurt en su ging dat mar deur. Met ’t wakker wudden kwam’t niet su krek…. su hewwe mie ’n keer 3 dagen staan laten voor su’t in’e gaten kregen.
We hadden ok ’n wekker….dat was’n emmer en at’tie vol was dan was’t zes uur….behalve as mien vader ’s avens bezopen weest was, dan liep ie voor.
We wadden allemaal wel knap. Ik had een broer, dat was een keunstenaar, die ging met een oude jas ’t café in en kwam er met ’n nijen ien uut.
Mien vader kan niet su goêt hore want wij hadden ‘m de oren van sien kop vreten.
Ruften spoêle hét mien moeke nooit deen, we binnen grôôtbrocht met melkpoeier….su kon ôns ’s morges gewôôneven uutschudde.
We had’n ok ’n suster, die was skeel. Dèèr hè we allemaaleen hekel an, want die eet altiet ’t karbonaatsje van een ander sien borg ou. As su guult valle har tranen op ’t skouder. We hewwe ok nooit met mes en vork eten; we deden gewôôn  ônzewaffels open en moeke keilde d’r wel ’n bitsje in en vaser snoerde ôns de bek wel weer.
Al ônze jonges hete Jan, behalver Frits want die hiet Gerrit.
Mien andere suster is nogal skrander. Z’is laast nar de martkt weest en dèèr hèt su 30 kopkes kocht voor een rieksdaalder, mar toen se thuus kwam hat se pas in’e gaten dat de oorkes an’e binnenkant zaten.
Mar nou hèt su vekering met ’n vent die mar één oog hèt. As su mekaar onder vier ogen spreke wille, mut ik ‘r bij weze.
Mien andere broer seurt altiet over pienebuuk. Mien moeke sei: “jonge wees blij das’t ’n buuk hèst, anders rolle dien appels in’e bokse”.
Met zes jaar wa’k al werkgever. Toen ging’k nar skôôl en ik kon goêt met’e meester opschiête. At’eanderen nar de volgende klas gingen, mocht ik altiet nog een jaarke bliêve.
De meester vroeg mie’s ’n keer: “As dien moeke 15 gulden skult hêt bij de bakker en 26 gulden bij de slager en 38 gulden bij de kruidenier, hoeveul skult hèt se dan”? Toen sei ik: “Dat weet ik niet, want as we su veul skult hewwe, verhuze we altiet”.
Ik bin ook niet in diêenst weest. De regering dut’skienbaar niet goêt met mie an, omdat ik su’n drifthasses bin. Ik bin eerst bij de smid weest ; hijlei ’n gloeiend stuk iezer op’t aambeeld en toen seit’ie: “as ik knik must’er flink op slaan”. Nou, hij hèt mar één keer knikt.
Toen bin ik meubelmaker wudden…. vier dagen.
Toen mocht ik niet meer van mien moeke want’t wudde thuus veul te ongezellig. Ze hadd’n geen stoêl meer om op te zitten.
Mar nou muk weer nar huus om moeke te helpen met koffiezetten, want wij hewwe thuus twintig kiendes, 10 jongens, 8 meiskes en een tweeling.

Overgenomen uit de schoolkrant van
de C.M.T.S. – Sneek. Vertaald in het stads-fries door S. Fijlstra

blz. 4 – Ondernemingsraad

Resumé van de ondernemingsraadvergadering op donderdag 28 februari 1974

1. Opening
De voorzitter constateert in zijn openingswoord de aanwezigheid van alle ondernemingsraad-leden. Tevens is aanwezig de adjunct-directeur personeelszaken, die was uitgenodigd in verband met de bespreking van “introductie nieuw personeel”.

2. Notulen en resumé van de vergadering op 31 januari 1974
Beide worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen doet de heer Nieuwland het voorstel een kleine commissie te benoemen, die voor de volgende ondernemingsraad-vergadering voorstellen tot wijziging van het reglement zou moeten formuleren, om daarna het tot nu toe gebruikte voorlopige reglement in gewijzigde vorm ter goedkeuring aan de Centrale Ondernemingsraad en de bedrijfscommissie voor het ziekenhuiswezen te kunnen aanbieden.
Zr. van der Sloot en de heren Oving en Zuidersma worden voor deze commissie benoemd.
Zr. Risseeuw merkt op, dat de in het resumé en de notulen genoemde goedkeuring m.b.t. de begroting uitsluitend bedoeld is voor de eerste helft van 1974.

3. Mededelingen van de directie.
a. De voorzitter stelt voor de aan de o.r. toegezonden begroting 1974 nog niet te bespreken, maar dit te doen in aanwezigheid van een delegatie van het stichtingsbestuur. Dit overeenkomstig het bepaalde in art. 5.3.1 van het reglement.
Na enige discussie gaat de o.r. hiermee accoord.
b. Betreffende de aan de raad gezonden nota’s, waarin de diverse afdelingen hun visie op de toekomst hebben gegeven, besluit men een aparte vergadering te houden en wel op 8 maart a.s. om 13.30 uur.
De heer Bergsma merkt op dat het voor het slagen van deze bespreking noodzakelijk is om over informatie uit de achterban te beschikken. Hopelijk zullen dan ook diegenen, die bij deze zaak betrokken zijn, voor 8 maart hierop reageren en hun wensen of meningen in dezen kenbaar maken.
c. De o.r. constateert, dat de geruchtmakende publicatie, waaruit bleek dat sommige ziekenhuizen hun verplichtingen niet waren nagekomen bij uitbetaling tijdens ziekte, voor de Vereniging, en dus ook voor “Dennenoord”, niet van toepassing is.
d. De o.r. heeft moeite met een te vormen inkoop-afdeling onder leiding van een inkoper. Een bezwaar vindt men, dat op deze wijze een belangrijk stuk werk wordt ontnomen aan degenen die thans, ieder voor de eigen dienst, inkopen.
Gevraagd wordt doel en inhoud van deze afdeling te omschrijven alvorens over te gaan tot aanstelling van een inkoper.
e. Tenslotte doet de voorzitter mededeling van enkele “lopende zaken” als: opening/bezichtiging van het nieuwe theraie-gebouw op 29 maart a.s. (wie weet een naam?); vergadering vanf het stichtingsbestuur en planningscommissie; restauratie van de kerk (en inrichting van de ruimte achter de kerk voor de bewegings-therapie); inrichting van een postkamer en reorganisatie in paviljoen 7.

4. Ingekomen stukken
4.1 Jaarverslag 1973, Ondernemingsraad “Vogelenzang”.
In het jaarverslag van de ondernemingsraad van “Vogelenzang” vallen op de vele commissies, die men daar heeft ingesteld.
De o.r. is van mening dat voor “Dennenoord” een commissie brandpreventie geen overbodige luxe zou zijn. Zr. Risseeuw deelt echter mee, dat deze zaak in een ander verband ook de aandacht heeft en ook mej. Drost deelt mee, dat zij hierover regelmatig contact heeft met de commandant van de bedrijfsbrandweer.
De secretaris deelt mee, dat hem het ongenoegen van het stichtingsbestuur is meegedeeld over de laatste regels van het jaarverslag. De raad is van mening dat, daar het jaarverslag door de o.r. is goedgekeurd, deze kritiek schriftelijk aan de raad had moeten worden kenbaar gemaakt.

5. Vaststelling gewijzigd reglement jongerencommissie
Door tijdgebrek is de definitieve tekst van het reglement nog niet beschikbaar. Dit zal op de vergadering van 8 maart wel het geval zijn, zodat dan ook afspraken over de verkiezingsprocedure gemaakt kunnen worden.

6. Conclusies open ondernemingsraad-vergadering op 19 februari j.l.
Er is als reactie op deze avond slechts één negatieve reactie gehoord, zodat van een redelijk geslaagde avond kan worden gesproken.

7. Voorziening in de vacature, die zal ontstaan door het vertrek van zr. van der Meer
Overeenkomstig het bepaalde in art. 3.8.4 van het voorlopig reglement is ter voorziening in de vacature, die zal ontstaan door het vertrek van zr. van der Meer gevraagd de heer M.J. van der Zanden.
Daar de heer van der Zanden van mening is dat hij, geen leerling zijnde, de groep leerlingen niet meer kan vertegenwoordigen, is in zijn plaats gevraagd de heer W. van der Berg, die reeds heeft toegezegd deze benoeming te zullen aanvaarden.

8. Introductie nieuw personeel
De heer de Graaf geeft een toelichting bij de door hem verspreide nota “introductie”.
Aangezien de leden die ter vergadering krijgen aangeboden, komt hierop weinig discussie, hoewel de in de nota genoemde plannen op korte termijn aller instemming krijgen.

9. Rondvraag
De heer Oving vraagt of er al een creatief therapeut is. De voorzitter zegt, dat er (weer) contact is met een mogelijke kandidaat.
De heer Kram vraagt of ook dit jaar de avondvierdaagse weer op “Dennenoord” zal plaatsvinden. De voorzitter is van mening dat deze dienst aan de gemeenschap indien mogelijk moet worden verleend.
De heer Timmer meldt een ernstig personeelstekort in de Enk C. Daar er echter nergens personeel “over” is, ziet niemand hiervoor een pasklare oplossing.
De heer Bouma heeft, al vergaderende, een naam bedacht voor het nieuwe therapie-gebouw: “Molenmeer”.

10. Sluiting
De volgende vergadering zal, afgezien van die op 8 maart, plaatsvinden op donderdag 28 maart a.s.

Zuidlaren, 28 febr. 1974
H. Zuidersma

blz. 5 – Centrale onderningsraad – Pennelikjes

RESUME van de vergadering op vrijdag 15 februari 1974 te Ermelo

1. Opening.

2. Resumé en verslag vergadering d.d. 14 december 1973

Resumé en verslag worden goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.

3. Datum en volgende vergadering.

Vrijdag 19 april 1974 te 14.00 uur te Ermelo.

4. Reglementen jongerencommissies.

Aan de raad zijn voorgelegd, voor de noodzakelijke instemming, de concept-reglementen voor de jongeren-commissies van de 6 ziekenhuizen. De raad spreekt als zijn oordeel uit dat de jongerencommissie dán goed zal kunnen functioneren wanneer haar taak wordt opgevat als het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan de ondernemingsraad.
Een aantal bepalingen in de verschillende ingediende conceptreglementen zal aangepast moeten worden aan de wettelijke en reglementaire eisen.
Deze zaak zal aan de ondernemingsraden worden voorgelegd. Daarna zal de centrale ondernemingsraad zijn instemming betuigen met de diverse reglementen. De raad wenst gaarne het gemotiveerde advies te vernemen van de 6 ondernemingsraden en de functionerende jongerencommissies over het belang van een in te stellen centrale jongerencommissie.
De raad wenst voorts het functioneren van de jongerencommissie te accentueren door van haar een jaarlijks verslag van haar werkzaamheden te vragen.

5 Toepassing arbeidskunde.

De raad neemt met belangstelling kennis van een hem overhandigde nota inzake het belang van toepassing van arbeidskunde in de ziekenhuizen van de Vereniging.

6. Statutaire leeftijdsgrens bestuursleden.

De brief van het Centraal Bestuur d.d. 23 januari 1974, houdende positieve reactie op het door de centrale ondernemingsraad gegeven advies inzake statutaire leeftijdsgrens bestuursleden wordt voor kennisgeving aangenomen.

7. Mededelingen/ter informatie.

De raad nam kennis van:
a. informatie uit ondernemingsraden via informatiebulletin nr. 46;
b. prospectus “Scholing en vorming”, ontvangen van de bedrijfscommissie; Teneinde een inzicht te krijgen in de beoordeling en resultaten van de genoten opleidingen besluit de raad om bij de ondernemingsraden afschriften op te vragen van de ter zake aan de bedrijfscommissie gezonden reacties.
c. het bedanken van dr. M. Oosterlee als plaatsvervangend lid van de centrale ondernemingsraad. Op een desbetreffend verzoek van de ondernemingsraad van Wolfheze besluit de raad te adviseren om als opvolger een personeelslid  uit de categorie leerlingen te kiezen.
Daarbij wenst de raad aangetekend te zien dat zij met waardering van de sportieve houding in deze van de ondernemingsraade van Wolfheze heeft kennisgenomen;
d. afschrift van brief d.d. 18 januari 1974 van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inzake vestiging van een 7e instituut van de Vereniging te Leerdam;
e. het jaarverslag v=over 1973 van de ondernemingsraad van Dennenoord.

8. Openbaarheid begrotingen.
De raad neemt kennis van het standpunt van het Centraal Bestuur inzake de openbaarheid van begrotingsstukken etc. en wacht de uitwerking, respectievelijk resultaten daarvan gaarne af.

9. Vaststelling definitief reglement.
De raad wenst met de vaststelling van een definitief reglement voor de centrale ondernemingsraad te wachten tot de definitieve reglementen van de ondernemingsraden zijn ontvangen. Aan laatstgenoemde raden zal worden verzocht deze definitieve reglementen voor 30 april 1974 in te dienen.

10. Rondvraag
Op een desbetreffend verzoek wordt toegezegd dat de raad informatie zal ontvangen over de wijze waarop de werktijdverkorting per 1 januari 1974 bij de diverse instituten is doorgevoerd.

blz. 6 – Interviews – Reportage nieuwbouw

blz. 7 – Rondom de watertoren

blz. 8 & 9 – S.O.P. en andere aktiviteiten

blz. 10 – Zangvogels – Afscheid van Hunter – Uitnodiging gespreksavond

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.