Header - Personeelskrant DNO

1974-06 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Juni

Uitbeelding omstreeks 1400-1405 Kathedraal van Bourges Tentoonstelling “Franse Kerkramen” Rijksmuseum 1973/74

Pinksteren 1974
2 en 3 juni

blz. 2 – Redactioneel – Bibliotheek

Redactioneel….

Stond het vorige nummer in het teken van examens en sportdag, in dit nummer vindt U de verslagen.
Zowel bij het één als bij het ander waren velen met spanning betrokken.
Hier kunt U er nog eens op terug kijken.
Twee van ons maakten vanuit ‘Dennenoord’ een reis naar Schotland. Niet mis. Hun verslag vindt U in dit nummer, ondertekend en wel.
Geen naam vonden we onder twee bijdragen met o.m. – critisch voetbal – commentaar.
Stelregel blijft, dat de redactie geen bijdragen plaatst, die naamloos worden ingezonden.
Als losse bijlage bij dit nummer vindt U het jaarverslag van de Centrale Ondernemeningsraad. Dat is dus niet de ondernemingsraad van ‘Dennenoord’, (dat verslag het U al) maar van de ondernemingsraad als geheel.
Naast dit lezen, kunt U de komende maand (behalve werken) ook weer veel andere dingen doen: wadlopen, luisteren naar een concert van het N.F.O. als dames voetballen als damens en heren volleyballen, met vakantie gaan enz….
Maar vooreerst en aan het begin van de maand: Goede Pinksterdagen toegewenst.

VRIJDAG 7 JUNI:
WADLOPEN
NAAR AMELAND

Wanneer?

het is weer morgen, de zon komt op, mijn werk is klaar, het zit erop.
‘K ben blij, dat ik hier niet langer hoef te zitten.
‘K ga zo naar huis, dan ga ik pitten.

Als ’t altijd eender was, was ’t ook maar niks.
Maar zeven nachten wacht, da’s ook geen pracht.
Dat doe je ook niet voor een riks.

Als je nou niet de hele nacht alleen was,
Dan viel het wel wat mee.
Maar twee in de wacht, on nee.
Dat komt de heren niet van pas.

Niet, dat het mij nou iets kan schelen.
Maar als er iets gebeurt, wat dan?
Wat zijn de heren dan van plan?
Wie komt in dat geval de wonden helen?

Natuurlijk is er altijd wel een reden.
We kampen met een personele stop.
Maar echt, we zijn er niet gerust op.
Dit roept om moeilijkheden.

Maar ondertussen, wacht heb goede moed.
Op drie, daar hebben ze ook al een tweede.
Misschien is het leed hier ook gauw geleden.
Wist ik maar wanneer, dan was het goed.

Anne Gietema
Paviljoen 6

Uit de bibliotheek

blz. 3 – Van de directie

Van de directie

Watertoren

Naar aanleiding van allerlei stemmen vanuit het personeel en de patiënten betreffende de afbraak van de watertoren is dit punt opnieuw op de agenda van de vergadering van het stichtingsbestuur geplaatst. Het overleg tussen bestuur en directie heeft ertoe geleid dat besloten is, de watertoren te laten staan. Mocht er in de toekomst door nieuwbouwplannen deze plaats nodig zijn, dan kan dat opnieuw worden bekeken.

Ik steek de vlag uit

Benoeming/indiensttreding

Verder is in deze bestuursvergadering benoemd tot psychiater op Dennenoord de heer Blanksma, thans assistent in opleiding. Op 1 juli a.s. is zijn opleiding beëindigd. Het is prettig, dat hierdoor het aantal psychiaters weer op 6 komt.
Per 1 mei is in dienst getreden als ortopedagoog de heer Lammers. Hij zal zich in eerste instantie bezig houden met de afdelingen 3 en 12. Ik veronderstel dat de redactie hem binnenkort wel zal vragen naar de juiste inhoud van zijn vak.
Op dezelfde datum trad in dienst de heer Timmer als gerontopsycholoog. Hij houdt zich bezig met de bejaardenproblematiek.

Ledenvergadering vereniging

Op 4 juni wordt de algemen ledenvergadering van de Vereniging gehouden. Dit jaar treedt Dennenoord als gastheer op. ’s Ochtens is er een huishoudelijke vergadering, terwijl ’s middags een openbare vergadering is, waar gesproken zal worden over de problematiek van samenwerking in de regio. Inleider is de heer Morshuis, directeur van het bureau van de Vereniging van Ziekenhuizen in Groningen en Drenthe. Voor zover de Dienst het toelaat is ieder personeelslid hier welkom. Deze vergadering vindt plaats in het vormingcentrum.

G.D. Schroor

Salarisadministratie afd. personeelszaken

In de personeelskrant van maart j.l. werd melding gemaakt van een op handen zijnde herverdeling van de taken van de afdeling Personeels- en loonadministratie en Personeelszaken. Eén en ander heeft geleid tot een wijziging van de afdelingsbenaming Personeels- en loonadministratie in Salarisadministratie. Tevens is besloten, dat per 1 juni 1974 de personeelsadministratieve taken van de voormalige afdeling Personeels- en loonadministratie worden overgenomen door de afdeling Personeelszaken. In dezelfde personeelskrant werd de overplaatsing genoemd van mevr. J. de Heer-v.d. Land naar de afdeling Personeelszaken. Onder directe verantwoordelijkheid van de adj. directeur personeelszaken wordt zij per 1 juni 1974 belast met de personeelsadministratie.
Bovengenoemde veranderingen hebben tot direct gevolg, dat vanaf b.g. datum alle wijzigingen in personeelsgegevens b.v. huwelijk, adreswijzigingen, geboorten, verandering van huisarts e.d. door medewerk(st)ers gemeld dienen te worden (liefst schriftelijk) bij de afdeling Personeelszaken t.a.v. mevr. J. de Heer-v.d. Land. (telefonisch bereikbaar onder nummer 465).
Vragen m.b.t. salarisberekeningen worden, zoals dat ook in het verleden het geval was, behandeld door de Salarisadministratie. (dhr. A. Meijer, telefoon 443).

Directie

Afdeling Inkoop

Met verwijzing naar de mededeling hieromtrent in de personeelskrant no. 5, mei 1974, zal het instellen van de afdeling inkoop niet per 1 augustus a.s. gerealiseerd kunnen worden.
Als reden daarvoor noemen wij u het plotselinge vertrek van de heer M. Hovinga, hoofd boekhouding. Wegens ziekte verblijft hij enige maanden thuis en zal mogelijk tot zijn pensionering – volgend jaar – met ziekteverlof zijn. Eén en ander zou tot gevolg hebben, dat, bij het overgaan per 1 augustus a.s. van de heer Hamstra naar de afdeling inkoop, de boekhouding onevenredig zwaar belast zou worden. Om dit te voorkomen hebben wij nu besloten de start van de inkoopafdeling uit te stellen tot begin van het volgende jaar.

J.W. Flach

De sociale uitkijkpost

Vakantie-uitkering

Per 1 mei 1974 geldt een minimum vacantnieuitkering van f 1385,- per jaar voor werknemers die de status van kostwinner hebben.
Wellicht ten overvloede merken wij nog op dat, evenals vorig jaar boven de vloer van f 1385,- nog 7½% wordt gegeven over de kinderbijslag.

Werktijdverkorting 60+

Werktijdverkorting t.b.v. werknemers van 60 jaar en ouder.

Aangezien ons de laatste tijd steeds meer vragen over werktijdverkorting t.b.v. werknemers(sters) van 60 jaar en ouder bereiken, brengen wij het volgende onder Uw aandacht.
De ingangsdatum van de werktijdverkorting van een half uur per dag t.b.v. werknemers(sters) van 60 jaar en ouder werd destijds vastgesteld op 1 juni 1973.
De belangrijkste condities hierbij zijn:

 • a. Deze maatregel draagt een voorlopig karakter, welke t.z.t. ‘ingeruild’ moet kunnen worden voor een definitieve regeling, welke eventueel in het kader van personeelsbeleid t.a.v. de oudere werknemers(sters) zal worden getroffen.
 • b. De uitwerking van deze maatregel wordt overgelaten aan het plaatstelijk beleid, met dien verstande dat het opsparen van de halve uren zich over maximaal een week mag uitstrekken.
 • c. Eventueel in dit kader niet genoten vrije tijd mag niet worden vergoed in geld, teneinde te voorkomen dat de maatregel zijn doel voorbij schiet. Belanghebbenden worden 2 à 3 maanden voor het bereiken van de 60 jarige leeftijd door de afdeling Personeelszaken benaderd.

C.A. de Graaf,
Personeelszaken

blz. 4 – Resumé ondernemingsraad ,,Wanneer?

Resumé van de ondernemings raadvergadering op donderdag 25 april 1974

 • 1 & 2. De voorzitter kan in zijn openingswoord wederom alle ondernemingsraadleden verwelkomen en wel in het bijzonder de heer van den Berg, die met een ,’t zal wel gaan’ zijn ondernemingsraad-werk aanvaardt.
 • 3. Notulen en resumé van de vergadering op 28  maart 1974. Naar aanleiding van de notulen gaat de ondernemingsraad, via een stemming, over tot aanstelling van de Heer Rutgers als 2e secretaris.
 • 4. Mededelingen van de directie. De voorzitter doet mededeling van enkele ‘lopende zaken’.
 • 5. Ingekomen stukken.
  • 5.1 Agenda van de vergadering van de Centrale Ondernemingsraad op vrijdag 19 april 1974. Ter kennisgeving.
 • 6. Stand van zaken betreffende de jongerencommissie. De procedure rond de jongerencommssie is nu zover dat op 8 mei a.s. de contactcommissie zal worden verkozen, om van daaruit te komen tot de verkiezing van de leden voor de jongerencommssie. Alle betrokkenen zullen hierover nader worden ingelicht.
 • 7. Verslag van de vergadering van de Centrale Ondernemingsraad. Zoals reeds gebruikelijk was, zal het resumé van deze vergadering van de Centrale Ondernemingsraad in het eerstvolgende personeelsblad worden gepubliceerd.
 • 8. Voorbereiding van de vergadering met het bestuur op 30 mei a.s. Op deze vergadering zal ‘de begroting’ onderwerp van gesprek zijn.
 • 9. Rondvraag. De heer v.d. Berg vraagt of op ‘Dennenoord’ de zgn. ‘Gekkenkrant’ bekend is. De voorzitter zegt dat deze op de leestafel in het vormingscentrum ligt.
 • 10. Sluiting. De volgende vergadering waarbij een delegatie van het Stichtingsbestuur aanwezig zal zijn, zal plaatsvinden op 30 mei a.s. Indien u vindt dat dit een ‘tam’ verslag is, hebt u groot gelijk. Indien u denkt dat de vergadering ook wel ‘tam’ geweest zal zijn, hebt u geen gelijk. Vast staat echter, dat uw inbreng de laatste tijd nogal ‘tam’ is geweest, en daarom zij nogmaals opgemerkt, dat wij uw inbreng op prijs stellen. Ook voor de eerstvolgende vergadering.

Zuidlaren, 25 april 1974
H. Zuidersma

Centrale ondernemingsraad van de vereniging tot christelijke verzorging van geestes- en zenuwzieken

Resumé van de vergadering op vrijdag 19 april 1974 te Ermelo

 • 1. Opening.
 • 2. Resumé en verslag vergadering 15 februari 1974. Resumé en verslag worden goedgekeurd, vastgesteld en ondertekend.
 • 3. Datum volgende vergadering. Vrijdag 21 juni 1974 te 14.00 uur te Ermelo.
 • 4. Jaarverslag 1973. Het door de secretaris opgestelde jaarverslag 1973 wordt door de raad met instemming ontvangen. De raad stelt vast dat het verslag zal worden toegezonden aan de secretarissen v.d. verschillende ondernemingsraden en door tussenkomst van deze secretarissen aan elk der personeelsleden zal worden uitgereikt al of niet middels publicatie in het personeelsorgaan.
 • 5. Periodieke evaluatie. De raad besteedt enige tijd aan een evaluatie van zijn werkzaamheden tot heden. Hij besluit om over een half jaar deze evaluatie opnieuw ter hand te nemen, doch dan aan de hand van een evaluatieplan.
 • 6. Verenigingsbeleid. De raad accepteert het door de heer Mosselman geschreven voorstel als leidraad om verder geïnformeerd te worden over het beleid dat door de vereniging gevoerd wordt en zal dat doen door middel van het doorspelen van het stuk naar de voorzitter van de raad, ter beantwoording van de daarin gestelde vragen. De voorzitter zegt toe de gevraagde informatie te zullen verstrekken.
 • 7. Het christelijk karakter van de vereniging. De raad besluit om het onderwerp ‘christelijk karakter van de vereniging’ aan de orde te stellen bij verschillende punten uit de nota Mosselman (zie punt 6 resumé), met name bij de punten ‘sociaal beleid’ en behandeling patiënten’.
 • 8. Mededelingen ter kennisneming.
  • a. De raad besluit om de bij de agenda gevoegde informatie met betrekking tot de wijze van doorvoering van de werktijdverkorting per 1 januari 1974 als afzonderlijk punt te agenderen voor de volgende vergadering.

De raad neemt voorts voor kennisgeving aan:

  • b. Informatie-Bulletin no. 47.
  • c. Jaarverslagen 1973 ondernemingraden Vogelenzang en de Valeriuskliniek.
  • d. De mededeling dat in de vakature Oosterlee is verkozen de heer W. Oldenbeuving uit de personeelscategorie ‘leerlingen’.
  • e. Mededelingen met betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van de reglementen voor jongerencommissies.
  • f. Mededelingen met betrekking tot de stand van zaken ten aanzien van de definitieve ondernemingsraad-reglementen.
  • g. Mededelingen met betrekking tot aan de ondernemingsraden gevraagd oordeel ten aanzien van het belang van een centrale jongerencommissie.
  • h. Mededelingen met betrekking tot bij de ondernemingsraden opgevraagde ervaringen ten aanzien van het punt ‘scholing en vorming’.
  • i. De mededeling dat verschenen is het rapport ‘korte termijn’ van het College voor ziekenhuisvoorzieningen. De raad accepteert het aanbod van de voorzitter om belangrijke zaken uit dit rapport te verwerken in zijn antwoord met betrekking tot de nota Mosselman (zie punt 6 resumé).
  • j. De notulen van de vergadering van de Centrale Commissie voor Georganiseerd overleg d.d. 4 april 1974.
 • 9. Rondvraag.
  • a. Desgevraagd zegt de voorzitter nadere informatie toe inzake het punt ‘organisatie centraal bureau’.
  • b. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag wordt vastgesteld dat het instellen van een jongerencommissie nog steeds een wettelijke verplichting is.
  • c. De voorzitter maakt melding van het vertrek van de heer Mosselman, waardoor een vakature in de raad ontstaat en deelt mede dat aan de verkiezing van een opvolger wordt gewerkt.
 • 10. Sluiting.

Bennenkom, 22 april 1974

 

blz. 5 & 6 & 7 – Examens

Dames en Heren

Als de organisatie ons óók deze keer niet in de steek gelaten heeft, bent U als cursisten geslaagd voor het examen. Van harte geluk gewenst! Alvorens over te gaan tot uitreiking van de examen-resultaten, wil ik Uw aandacht voor het volgende:
In de afgelopen jaren heb ik verschillende keren hier gestaan en was ik zo arrogant om dingen te vertellen die ik belangrijk vond. Ik doe het nog een keer. Het zijn wat losse onderwerpen, zaken die mij bezighouden. Ik leg ze hier in Uw midden, al of niet voorzien van commentaar, mogelijk als bijdrage tot Uw meningsvorming.
Laten we het maar eerlijk bekennen – de Psychiatrische verpleegkunde is er niet of nog niet in geslaagd, zich volledig waar te maken. Zeker, er is onnoemelijk veel gebeurd. Psychatrische verpleegkunde is een eigen vak geworden, maar volwaardig? Mag ik een citaat aanhalen uit het tijdschrift van Ziekenverpleging, ik citeer: ‘De gebruikelijke werkzaamheden van de verpleegkundige zijn:’

 • 1. Het verplegen van patiënten;
 • 2. uitvoeren van orders van de arts: zorgen voor de hygiëne zijn van ondergeschikt belang in de therapeutische gemeenschap. Deze functie is niet verplegend maar therapeutisch.

Tot zover het citaat.
Ik kan mij voorstellen dat we de neiging hebben boos te worden. Ik heb in het tijdschrift geen verweer gelezen.
Dames en heren, weer ga ik het zeggen, datgene zoals boven werd genoemd, is maar één aspect van de verpleging. Als men wil onderscheiden in de zgn. therapeutische gemeenschap, heb ik daar geen bezwaar tegen, maar dan wens ik te zeggen en misschien zal ik het blijven zeggen, dat dit onderscheid is, doch geen scheiding. Bovendien is het loskoppelen van de te onderscheiden aspecten van de verpleging een naar mijn gevoel onverantwoordelijke zaak. Psychiatrische verpleging is: instaan voor.
De verplegende leeft naast en met de patiënt. Hij moet het gezonde kunnen vinden, ondanks het zieke, zonder dit laatste voorbij te zien of te negeren.
Psychiatrische verpleging is een therapeutische sfeer kunnen scheppen, een bindend element kunnen zijn in een groep. Juist ook voor de zgn. chronische patiënt. Hen te brengen, naar het niveau van menselijk bestaan, dat voor hem persoonlijk het optimale is.
Deze aspecten, delen van het zelfde, wel te onderscheiden, maar niet te scheiden of in rangorde boven of onder elkaar te plaatsten.
Dames en heren wat is er met ons vak aan de hand?
Het leven voltrekt zich binnen spanningsvelden, waarover we ons niet verwonderen. Ze houden het leven in stand, minstens de streving, het houdt de actie gaande. Maar het doel van de aktie, het streven naar, is uiteindelijk gericht op een samenvatting, een oplossen van de spanning, een samen akkoord gaan met hetzelfde.
Mag ik bijvoorbeeld iets meer zeggen over het theorie- en praktijkveld. De opleiding tot verpleegkundige is weer volop in beweging, maar loopt alles wel zo gesmeerd? Steeds hoort men bij de examens: de somatische vakken waren weer de zwakke vakken. Als men de leerling vraagt of soms zegt deze ongevraagd: ‘We krijgen veel te veel somatische vakken’, deze wil liever gesprekstraining en zelfs sensivity-training. Psychiatrische afdelingen zijn zijns inziens afdelingen waar de acute psychiatrie is. Plaatsen we leerlingen over, stellen zij vaak de vraag: ‘Moet ik alweer naar een Chronische afdeling?’ Wanneer ga ik eens naar een psychiatrische afdeling? Theorie en praktijk moeten beiden zorgen voor een totaliteit. We moeten attent zijn, zodat we geen antwoord formuleren waarvoor geen vraag is.

Een ander spanningsveld is de arbeidstherapie of zoals U wilt activerende therapie. We waren eigenlijk pas nauwelijks met de arbeidstherapie begonnen of we moeten al weer bijsturen. Voor zover en voor zolang arbeid/bezigheid als therapie gehanteerd moet worden, heeft de verpleging hier een eerste taak. Voor vaktechnische bekwaamheden bij de uitvoering van de therapieën, kunnen andere disciplines worden ingeschakeld.
Verhalen van technieken, doelmatig werken en aangepast werk vinden zijn taken die men kan toebedelen aan technische mensen. Dat zijn onze therapie mensen.

Dames en heren we leven in een tijd à la Foudraine. Foudraine is in mag ik wel zeggen. Schoppen tegen de Psychiatrie en het medisch model zijn noodzakelijk als je eigentijds wil zijn. Natuurlijk zit er veel waars in hetgeen Foudraine schrijft. Maar het zal een these zijn of wellicht een anti-these. Dat we ons kritisch opstellen is goed ook ten aanzien van ons eigen verpleegkundig handelen. De patiënt te brengen tot mede-verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn herstel of dat nu in modellen van ziek- gezond of in gedragsregulatie moet worden gezocht.

Is de verpleging ook niet te tolerant en wordt het ons niet terecht verweten. Alles onderzoeken en tegenwoordig alles doorspreken in een eerlijke samenspraak en het goede behouden of het nu oud of nieuw is.
Dat is het juiste.
Daarom eindigt Foudraine zelf het volgende verhaal, waarmee ook ik zou willen eindigen.
‘Ik herinner me uit mijn H.B.S.-tijd een jongetje, dat als de Wiskunde-leraar een som op het bord had uitgewerkt, steevast z’n vinger opstak en zei: ‘Meneer het kan ook anders’. Hij kreeg toestemming om naar het bord te gaan en echt, er was een andere manier.

Ik dank U voor Uw aandacht,
B. Nieuwland

Tot slot van deze bijeenkomst wil ik graag een woord van dank spreken – In de eerste plaats aan mijn collega’s voor de goede samenwerking vóór en tijdens het examen.
In de tweede plaats de docenten voor het maar weer geven van welke cursus dan ook. In de derde plaats de afdelingshoofden voor de praktische opleiding, ik heb de indruk dat dit steeds beter met de theorie geïntegreerd wordt. Tevens hartelijk dank voor het aanwezig zijn bij het examen. Dank aan Etty Haayer voor de voortreffelijke verzorging in deze examenweek. De technische dienst voor de reorganisatie in ons centrum. Mej. Beukema voor de organisatie en voorbereidingswerk gedurende de examenperiode. – Ik zal wellicht een aantal personen vergeten zijn, daarvoor mijn verontschuldiging. Dan heb ik het genoegen u mede uit naam van de directie uit te nodigen om op het slagen van de candidaten het glas te heffen beneden in de clubzaal.

Dank U
B. Nieuwland

Allereerst beste mensen,
wil ik jullie geluk wensen,
met het slagen voor jullie examen;
ook al moest je soms veel onzin uitkramen,
om toch maar iets te zeggen,
op vragen, die de examinatoren je voorlegden.
Maar dit is nu voorbij geweest, verleden tijd.
Alhoewel het ons niet weinig spijt,
dat we nu weer tot september moeten wachten,
op de ons zo ‘dierbare’ leerkrachten,
die dan proberen mogen,
om onze toch al zo uitgebreide kennis te verhogen.
Al onze docenten nu stuk voor stuk te beschrijven,
is niet mogelijk, want dan kan ‘k wel aan de gang blijven.
De nu volgende brachten ons onze wijsheid aan ’t verstand;
Bergsma, Bokhoudt, Ploeger, de Rijk, Stuitje, Tang,
Visser, Wenniger, Zuidersma en Nieuwland.
Mijne heren, namens de therapie-leerlingen:
Bedankt!

Hannie Elzinga

Uitslag

Ook examineren is vermoeiend

Geslaagden eindexamen-candidaten arbeidstherapie

We zijn in minder spannende omstandigheden nu bij elkaar en ik vind dat we juist op dit ogenblik ons weer moeten realiseren, dat we er nog niet zijn met onze opleiding.
Er zijn veel stoten in de goede richting, dat kan niet genoeg genoemd worden, maar zolang een groot deel der leerlingen de mogelijkheid mist of de mogelijkheid wil missen, om hun eigen opleiding zowel theorie als praktijk positief kritisch te volgen zolang kan er n iet gesproken worden van onze opleiding.
Ik hoop dat het voor meer mensen nu duidelijker wordt dat we ook in de praktijk leerlingen zijn, en dat we hopelijk altijd leerlingen blijven.
We zullen ons moeten realiseren dat alles wat we doen en laten niet vanzelfsprekend is, omdat wij dat zo vinden. Daarom laat ik nu alle clichés maar achterwege.

Binus Meijer van de kursusgroep S.73

Vrijdagavond 7 juni

Concert N.F.O.

f 5.00

Handtekening

Geachte aanwezigen,

Namens de nu al weer enkele minuten oude tweede jaars groep, wilde ik graag iets zeggen.
Dit is misschien wel de vijftigste keer, dat hier in ‘Dennenoord’ een overgangsexamen is gedaan.
50 keer heeft ook een spreker gesproken.
50 keer is iedereen bedankt.
50 keer zou de spreker het kort maken.
Daarom wil ik nu voor de 51e keer niemand bedanken, maar namens de hele groep gewoon zeggen:
tot volgend jaar Mei!

Bedankt
Jos Egberts

Ook de klassenvertegenwoordiger Geert Timmer van de eindexamengroep maakte het kort en bedankte ieder die er aan meegewerkt heeft.

Koninklijke onderscheiding

Maandagmorgen 29 april, daags voor koninginnedag.
Raadszaal, Laarwoud, Zuidlaren.

Uitreiking vol ceremonieel van koninklijke onderscheidingen.
Tot de in Zuidlaren onderscheiden personen behoort de heer M. Hovinga. Vorig najaar vierden we met hem het feit; dat hij vijftig jaar in dienst was van de vereniging. Nu waren directie en enkele medewerkers getuige van de uitreiking van de hem verleende eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Na het officiële gedeelte werd er nog even nagepraat bij de ronde tafel in de raadszaal.
Op ‘Dennenoord’ werd het nieuwtje snel verspreid.
Aan het eind van de morgen was er een spontane en gezellige receptie in de bestuurskamer.
Mijnheer en mevrouw Hovinga, ook namens de redactie: hartelijk gefeliciteerd.

Examen resultaten

blz. 8 & 9 – Sportdag

‘Vogelenzang’ 11 mei

Verenigingssportdag 1974

Om 5 uur zou het dan zijn, vertrek vanaf de cantine, maar doordat twee van de spelers zich versliepen werd het 5.40 uur voor we Zuidlaren verlieten. (Gelukkig maar dat we de langslapers hebben gewekt, want mede door hen werd een eerste prijs in de wacht gesleept).
We reden richting Groningen, waar Peter stond te wachten; vandaar op naar Drachten waar we de laatste 2 spelers oppikten.

Toen kon de reis met een gerust gemoed een aanvang nemen.
Op de Afsluitdijk vertelde onze chauffeur, Leo, dat de Friezen hier 4 kilometer meer aan hadden gewerkt dan de Hollanders, dit vanwege het vroege opstaan; we zullen het maar geloven.
Onze eerste stop was Den Oever, waar we met z’n allen koffie dronken, een enkeling had al zin in pils, maar dat was zeker vanwege de na-dorst. Doordat we allemaal de hoofdprijs uit de loterij gewonnen hadden, mochten we zelf de versnapering betalen (wat moet je anders met je geld doen).
Na een klein uurtje vertrokken we weer, richting ‘Vogelenzang’.
Tijdens de rit bleken een paar spelers een stel speelkaarten bij zich te hebben en waren we al gauw druk aan het klaverjassen. Zo schoot de tijd snel op en om 9.30 uur zagen we ons eindpunt.

Het bleek dat de opening net was geweest; we konden de laatste woorden nog net horen.
De koffie stond klaar en ieder die nog tijd had, had al gauw een kopje koffie voor zich.
De spelers vertrokken al vlug naar hun kleedruimtes, deze lagen nogal verspreid over het terrein, maar door de plattegrondjes in het draaiboek waren deze niet moeilijk te vinden.
Klokslag 10 uur begonnen de wedstrijden. Zo ging het de hele dag door, alles steeds precies op tijd; voor heel veel spelers een heel fijn systeem, alleen het klaverjassen bleek niet volledig tot z’n recht te komen, men kon sommige ‘bomen’ (vakterm) niet uitspelen en doordat er te weinig tijd was werd er ook wel eens misgegooid.
Het poule-systeem werd niet zo gewaardeerd; door 2 poules tegen elkaar te laten spelen kon het zijn dat er 3 sterke en zwakke ploegen tegen elkaar speelden, waaruit de uiteindelijke winnaars 1 zwakke en 1 sterke ploeg tegen elkaar uitkwamen, maar ja, dit systeem was gekozen. Misschien een tip voor de volgende organisatoren om hier verandering in aan te brengen.
De speelvelden lagen dicht bij elkaar, wel fijn voor de supporters, maar voor de spelers soms wel een moeilijk (met 2 ballen in het veld is het moeilijk volleyballen).
Om 1.45 uur werden de zeskampspelers bij elkaar getrommeld en kregen deze hun opdrachten. Deze hielden ondermeer in:
touwtrekken; steenwerpen; autoduwen; hoefijzer gooien; estafette ladderloop.

Heb je het al gehoord, weg met Dennenoord

Toch de eerste plaats behaald

Dank zij de melk meer mans

Al deze spelen begonnen tegelijk om 3 uur. Vlak voor de zeskamp kregen we eerst nog een flinke regenbui te verwerken, die gelukkig maar van korte duur was.
Er werd flink aangemoedigd en geschreeuwd bij het touwtrekken en niet te vergeten de estafette ladderloop; een van onze heren kon niet zo gauw met 2 benen tussen de sporten komen en zodoende werd hij door de snelle groep maar bovenop de ladder meegenomen totdat werd geroepen dat hij ook mee moest lopen, het was een vermakelijk schouwspel. Ook de finale volleybalwedstrijd dames trok veel toeschouwers.
Om 18.15 uur waren alle spelen achter de rug en verzamelde ieder zich in het personeelscentrum waar het eten al klaar stond, macaroni met fruit toe, wat ons allen na een lange dag goed smaakte; een pluimpje voor ‘Vogelenzang’ voor de snelle bediening, binnen 25 minuten had ieder zijn maaltijd voor zich.

Jellen ‘Dennenoord, Dennenoord’

Oh! Wat jammer!

Onze voetbalploeg

Op volle snelheid

Tegen 19 uur werd het laatste zeskampspel op het podium gespeeld door 2 groepen van 3 spelers, 1 speler van elk ziekenhuis; ieder kreeg een stokje in de hand met hieraan een lange draad die om het stokje gewonden moest worden. Aan het eind van de draad bleek een speelgoedtreintje te zitten, wat een flink gelach opwekte.
Na dit spel werd de uitslag bekend gemaakt. (zie de staat). ‘Dennenoord’ mocht 2 x op het podium verschijnen: 1 keer voor de al genoemde dames volleybal, die de eerste prijs behaalden; en het individuele spel tafeltennis waarvan mej. K. Mennen winnares werd. Namens de redactie: Proficiat.

1e prijs: Veldwijk 66 pt.

2e prijs: Vogelenzang 52 pt.

3e prijs: Dennenoord 50 pt.

4e prijs: Wolfheze 48 pt.

5e prijs: Valeriuskliniek 40 pt.

6e prijs: Bloemendaal 39 pt.

===================

Totaal: 295 pt.

Tegen 20 uur vertrokken we weer richting Den Oever, waar we om ± 22 uur aankwamen en ieder zich aan diverse ‘versnaperingen’ te goed deed. Na een klein uurtje werden we gevraagd op te stappen i.v.m. het weer vroeg open zijn van het restaurant de volgende morgen, voor de sportvissers.

Al met al was het een leuke sportieve dag. Directie, S.O.P., spelers en supporters, hartelijk dank voor deze Sportdag 1974.

Redaktie

blz. 10 – Gespreksavond 25 april – Koninginnedag

Gespreksavond

Dennenoord Christelijk, ja of nee?

Vier brieven van Binus Meijer aan ons bestuurslid M.J.H. Luiks zijn er de afgelopen maanden in dit blad gepubliceerd.
Brieven, waarin onze vers-gebakken derde-jaars (gefeliciteerd!) zich de tolk maakte van hen, die zich afvragen: ‘is ‘Dennenoord’ wel zo christelijk, en moet dat nog?
Vier keer heeft de heer Luiks een antwoordbrief geplaatst, waarin hij het belang van het christelijk karakter van ons ziekenhuis onderstreepte en ervan getuigde, wat het geloof voor hem persoonlijk betekent.
Deze briefwisseling wilden we afsluiten met een ontmoeting van man tot man, in bijzijn van ieder, die deze vraag na aan het hart ligt.

Zo waren er op donderdag 25 april j.l. ruim 30 mensen bij elkaar in de kleine gehoorzaal van het V.C. om over het christelijke van ‘Dennenoord’ van gedachten te wisselen. Helaas was de heer Luiks zelf plotseling wegens hevige ziekte verhinderd.
Daardoor kreeg de avond een wat andere opzet, dan we ons eigenlijk hadden voorgesteld.

Aanvankelijk was ieder wat aarzelend, maar na een korte koffie-pauze kwam het gesprek goed op gang. Het bleek, dat er niet alleen mensen met de meest uiteenlopende functies aanwezig waren, maar ook met verschillende standpunten. Mensen, die het er moeilijk mee hebben, dat veel van de oude, herkenbare vormen van de christelijke werkgemeenschap aan het verdwijnen zijn. Anderen, die zich afvroegen, of het maatschappelijk en ethisch wel verantwoord is de pretentie van een christelijk huis te zijn, te handhaven.
De ontkerkelijking houdt niet stil bij de poort van ‘Dennenoord’, dat merk je aan de achtergronden van de opgenomen patiënten; moet dat ook niet uitgedrukt worden in het type personeel, dat aangenomen wordt?
Natuurlijk ontbraken de mensen niet, die op zichzelf niets tegen de aanduiding ‘christelijk’ hebben, maar dan moet het meer zijn dan een vlag die de lading niet dekt.

Al deze standpunten werden met overtuiging, soms met felheid naar voren gebracht. Maar er bleef een sfeer van openheid en respect, waarin we bereid waren naar elkaar te luisteren. Er is geen moment geweest, waarop het gesprek negatief werd.
Het zou niet juist zijn te zeggen, dat met deze briefwisseling en gespreksavond ‘het één en ander losgemaakt’ zou zijn. Het wás al los, ondergronds rommelden dit soort tegenstellingen allang. Nu kwamen ze tenminste een beetje boven de grond; dat is eerlijker en (mag ik het zeggen?) christelijker. Hoe – betrokken deelnemers aan het gesprek waren, bleek wel hieruit: toen de avond gesloten was, bleven de meeste groepjes nog napraten – en dat waren geen kliekjes van gelijkgezenden!
Allen waren het erover eens, dat we dit gesprek met elkaar in de één of andere vorm gaande moeten houden.

M.J. Tang

 

Met hartelijke dank aan de briefschrijvers, de gespreksleider, en de deelnemers aan de discussie.

Redactie

N.a.v. het gesprek over is ‘Dennenoord nog christelijk, ja of nee’, graag het volgende:
Als men met ‘doel en grondslag’ instemt is het voor mij geen probleem en kan iedereen doen wat van hem of haar verlangd wordt en behoef je, je niet te voelen als een huichelaar.
Maar ja, als het bij velen een formaliteit is, dan komen er moeilijkheden.
Waarom gaat iemand die zich niet aan de christelijke normen wil houden, niet naar een neutrale instelling.
Ik weet zeker dat, wanneer iemand die op een neutrale instelling werkt, z’n christelijke normen zou willen doorvoeren, tegen hem gezegd zou worden: ‘U past hier niet, gaat u werken op een instelling waar ze dit wel doen’.
Waarom mag men het omgekeerde niet vragen?
De oplossing van dit probleem is voor mij, dat men bij het aannemen van het personeel, een van onze geestelijke verzorgers inschakelt om deze materie met de sollicitant door te nemen.

J.J. Bouma

Koninginnedag

Dinsdag 30 april hadden we op Dennenoord weer het Koninginnefeest. ’s Ochtens vroeg ging de muziekvereniging Erica uit Zuidlaren onder ‘grote belangstelling’ rond over het terrein. Hier en daar werd gestopt om een konsertje te geven.
Veel mensen genoten daarna van de film ‘Tijgers aan boord’. Een kostelijke film die de lachspieren van de ongeveer 250 aanwezigen danig liet werken.
Om 2 uur begon dan het spel waarbij de opdracht aan de buitengroepen was een naam op te sporen via allerlei voorwerpen op het terrein. Ondanks de wat gestadig vallende regen werd dit spel voor de buitengroepen erg goed meegedaan. Dit moge trouwens blijken uit het feit dat alle groepen die meededen de naam ‘meneer Houtman’ vonden.
Naast dit buitengedeelte was er ook een speldeel voor de binnengroepen. De opdracht hier was dat men, aan de hand van gegevens die door Radio Dennenoord werden uitgezonden, een route moest intekenen op een plattegrondje van het terrein van Dennenoord. Dit speldeel bleek duidelijk moeilijker. Er waren nogal wat afwijkingen van de bedoelde route. Toch waren er wel goede oplossingen bij.
Om half 5 was de uitslag van het spel in de grote zaal.
Eerst speelden en zongen hier nog een aantal jonge mensen, waarna de heer De Rijk vertelde dat de eerste prijs gewonnen werd door Enk C, evenals verleden jaar.
De tweede prijs ging naar het Zuiderpaviljoen, afdeling dames. Hiermede werd dan ook de middag besloten.
’s Avonds was er eerst een cabaret programma met de naam ‘Als de kat van honk is…’. Een programma met veel leuke momenten en goede liedjes. Ook waren veel mensen aanwezig.
Daarna, om 10 uur, was er een Discobal, georganiseerd in samenwerking met de S.O.P.
Er werd door patiënten en personeel veel gedanst op muziek, die door D.J. Klaas Kuipers werd gepresenteerd. Er waren voor lafenissen 2 bars ingericht in de hal van het V.C., waar ook inderdaad veel werd verkocht.
Om ± 01.30 uur was dan het einde gekomen van een gezellige en drukke dag.

Namens het V.C. team
Paul Bitter

blz. 11 – SOP-activiteiten

SOP-volleybal

Onlangs is het van haar ondankbare taak balende organiserende Komitee van het volliebalklupje aangevuld resp. vervangen worden.
Piet Miske werd hierbij uitgebreid met Peter Roelofsen, Corrie Mennen is heengegaan (bedankt Corrie en laat nog even weten of het een boeken-, platen- of drankenbon moet worden). De alszodanig ontstane Vakature is gedempt met Akkie de Jong en Gerda Brunt.
Het plan om in de kompetisie te gaan spelen leverde nog niet het benodigde aantal hevig gemotiveerde spelers op. We gaan dus voorlopig mikken op het zelf organiseren van wedstrijden, liefst tweewekelijks.
Hieraan kan iedere daartoe geneigde geregelde & netjes betalende vollieballer mee doen.
We stellen ons daarbij ongeveer de volgende gang van zaken voor:
Het Organiserend Konnitee (voor deze gelegenheid geheten Techn. Cie.) stelt met de trainer het alsdan spelende ploeg samen. De betreffende spelers worden ruim van tevoren van de op hande zijnde beproeving in kennis gesteld, en krijgt ook naam & adres van degeen die hij moet optrommelen als hij niet kan.
Owee als hij/zij zuls verzuimd, wij zullen daarvoor rechtvaardige doch strenge straffen bedenken.
Helaas mogen we waarschijnlijk a.s. recidivisten niet helemaal doodslaan, maar het is wel de bedoeling dat een dergelijk iemand steeds minder wedstrijden te spelen krijgt. Net goed.
De Kommissie zal een openbaar lijstje bijhouden van hoeveel wedstrijden iedereen gespeeld heeft (turf, turf, eerlijk zullen we alles delen).
Hopend met deze verwarde praat een stuk vulling voor ons krantje te hebben verzorgt, verblijven wij, met vriendelijke groet, plezierige vakansie.

GAPP
(alweer een nieuwe bevrijdingsbeweging?)

Wadlopers

Vrijdag 7 juni is het weer zover; we gaan ons dan weer in de modder werken.
We gaan dan een oversteek maken naar Ameland. Vertrek vanaf de Cantine is 3.00 ’s morgens, en om ± 4.15 uur gaan we dan uit Holwerd vertrekken. Dus vroeg op!

De tocht duurt normaal ± 2 uur, maar bij goed weer kan dit uitlopen tot 4 uur. Aangezien we als groep van Dennenoord gaan met een eigen gids kan dit weer een geslaagde tocht worden. Bij aankomst op Ameland staat er een huifkar op ons te wachten, die ons naar hotel Hofker zal brengen, waar we, tegen betaling, ons kunnen versterken. Daarna bent u de hele dag vrij.
Opgeven bij dhr. Vegter in de Cantine of in het personeelscentrum.
Kosten f 15,- per persoon.

Damesvoetbal

In verband met komende sportdagen, mooi weer, groen gras e.d., dacht ik dat we weer zouden kunnen beginnen met damesvoetbal.
Hoewel het vorig jaar erg moeilijk was om genoeg dames bij elkaar te krijgen, hoop ik dat deze keer zich vele op zullen geven.
Dat opgeven kan bij Paul Bitter, toestel 224.
Ook die mensen die al toegezegd hebben om mee te doen graag nog even een telefoontje, want mijn geheugen is niet zo best.

Paul Bitter

Klaverjas club

Op woensdagavond 23 april werd het seizoen afgesloten met een avond prijskaarten. Tevens werden deze avond de eindstanden bekend gemaakt en dus ook wie een beker mee naar huis konden nemen. Voor de drie hoogstgeplaatsten waren er bekers die respektievelijk gewonnen werden door:

 1. dhr. Boekweg 4657 p.
 2. dhr. Noordveld 4651 p.
 3. dhr. Erenstein 4651 p.
 4. dhr. Kranenborg jr. 4636 p.
 5. dhr. Bult sr. 4587 p.
 6. dhr. Sondervan 4568 p.
 7. dhr. Halbing 4553 p.
 8. dhr. v.d. Hoek 4485 p.
 9. dhr. Ter Horst 4464 p.
 10. dhr. Timmer 4427 p.
 11. dhr. Timmermans 4317 p.
 12. dhr. de Jonge 4317 p.
 13. dhr. Kranenborg 4307 p.

De vier hoogstgeplaatsten werden tevens naar de sportdag afgevaardigd, maar hebben daar hun kunnen niet helemaal waar kunnen maken.
Bij het prijskaarten deze avond was er voor allemaal een prijs beschikbaar zodat ieder kon zeggen dat hij een prijs ‘gewonnen’ had.

de Secretaris

blz. 12 & 13 – Excursie Schotland

Bezoek aan Schotland

Naar aanleiding van het bezoek van zr. Olive Henderson (vorig jaar) aan ‘Dennenoord’ brachten wij een tegenbezoek van veertien dagen aan het Bellsdyke Hospital in Larbert (Schotland). Een psychiatrisch ziekenhuis met een bedage van 1042, doch 949 patiënten.
Men zegt, de eerste indruk is de beste, doch wij hoopten, nadat we de poort en de twee meter hoge muur om het ziekenhuis gezien hadden, dat dit hier niet van toepassing hoefde te zijn. De eerste gebouwen, die we te zien kregen waren grote, kille en onverzorgde gebouwen, gedateerd uit het begin van deze eeuw. Ook de Nurse-Home (personeelsflat), waarin we gehuisvest werden, viel hieronder.
Hieronder woonde het interne personeel, zowel broeders als zusters, doch iedere sekse op z’n eigen verdieping, gecontroleerd en begeleid door een team van huispersoneel, dat rouleerde, zowel daags, ’s avonds als ’s nachts. Het team werd gesteund door een grote staf huishoudelijk personeel, dat het gebouw schoon hield, inclusief de kamers van de bewoners, tot bed opmaken en verschonen toe. Wanneer je na 12 uur, middernacht, binnenkomt, moet je aanbellen, je naam, tijd en reden van te laat komen vermelden in een boek. Wat hiermee gebeurde, is ons niet bekend.
Verder zijn in het Nurse-Home een personeelskeuken en twee eetzalen, één voor artsen en afdelingshoofden en één voor overig personeel. Zowel keuken als eetzaal is ruim voorzien van personeel. Gekozen kan worden uit drie menu’s, terwijl na de maaltijd het genuttigde betaald wordt.
Het uniform:

 • Verpl. 1e jaars: witte jurk en kapje met één blauwe streep;
 • Verpl. 2e jaars: witte jurk en kapje met twee blauwe strepen;
 • Verpl. 3e jaars: witte jurk en kapje met drie blauwe strepen;
 • Verpleegkundige: witte jurk en een wit kapje;
 • Ziekenverzorgster 1e jaars: witte jurk en kapje met één groene streep;
 • Ziekenverzorgster 2e jaars: witte jurk en kapje met twee groene strepen;
 • Gediplomeerd ziekenverzorgster: witte jurk en kapje met een brede groene streep
 • Verpleeghulpen dragen een grijze jurk met een wit kapje.
 • Het manlijk verplegend personeel draagt een grijs costuum en op de afdeling een lange witte jas.

De opleiding leek ons nogal zwaar. De leerling loopt op elke afdeling een bepaalde tijd stage. Dit varieert van een paar weken tot een paar maanden. Dit is mede mogelijk doordat het verplegend personeel geen huishoudelijk werk hoeft te doen. Verder loopt men stage in het M.C., in het vormingscentrum, op de administratie, in een kindertehuis, in een algemeen ziekenhuis (ook O.K. en kraamafdeling) en in een zwakzinnigeninrichting.
(Zie voor verdere en uitgebreide informatie ons verslag, dat over niet te lange tijd op de afdelingen zal verschijnen).

Nurse-Home (verpleegstersflat)

Omgeving

Geriatrische afdelingen

Afdelingen:

 • Alcoholisten-afdeling: ± 20 patiënten;
 • Neurosen-afdeling: ± 50 patiënten;
 • Chronische-afdeling en drugsverslaafden en psychopaten: ± 180 patiënten;
 • Opname- en sub-chronische afdeling: ± 100 patiënten;
 • Geriatrische-afdeling: ± 500 patiënten;
 • Dagcentrum (dagverblijf): ± 60 patiënten

Vormingscentrum:
Het vormingswerk is duidelijk nog in een begin-stadium. Ongeveer acht jaar geleden zijn ze ermee gestart. De taak van de vormingsleiders wordt vervuld door verpleegkundigen. Het gebouw, voorheen een afdeling voor 500 patiënten, is eigenlijk onegschikt, doch – zoals vermeld – dit is nog maar de start. Een leuk idee leek ons de twee caravans à zes personen en twee tenten à zes personen.
Het ziekenhuis kampt met een groot tekort aan verplegend personeel. Hierdoor is ook de staf onderbezet. Dit komt mede door een te laag salaris. De industrie in de omgeving biedt een veel beter salaris. ook wordt er door de regering te weinig geld beschikbaar gesteld om de gebouwen, zowel interieur als exterieur, te onderhouden en te verbouwen.
De arbeidstherapie vindt plaats in ± acht houten barakken. Therapie-leiders kent men n iet. Dit wordt gedaan door verpleegkundigen. Bijna de hele arbeidstherapie werkt aan opdrachten van een speelgoedfabriek. Men werkt met het beloningssysteem. Dit wordt betaald van de winst; zo ook de lonen van de zgn. therapieleiders.
De organisatie van de inrichting leek ons erg hiërarchisch, hetgeen ons een moeilijkheid leek voor de ontwikkeling van het ziekenhuis dat – volgens onze bescheiden mening – zeker tien jaar achterliep. (Meer hierover in ons rapport).

In eerste instantie was het de bedoeling om dit ziekenhuis te bekijken en eventueel gegevens uit te wisselen. Gebleken is dat veertien dagen hiervoor te kort is, doch we dachten toch een goed algemeen overzicht te hebben verkregen. Verder hebben we bezocht: het algemeen ziekenhuis; een zwakzinnigeninrichting; Childeren Panel (kinderbescherming); een gezondheidscentrum (wijkverpleging enz.); het Centraal Kantoor ‘Gezondheidszorg’; een dagverblijf voor ouden van dagen en gehandicapte mensen.

Daar het moeilijk is, om al onze indrukken en opmerkingen in dit artikel samen te vatten, kunt u – over niet al te lange tijd – een rapport over dit bezoek ter inzage krijgen.

Joop Hamstra
Wout Hoogstra
Noorder Sanatorium

Chronische-, psychopaten-, en aan drugs verslaafden afdeling

Afdelingen en arbeidstherapie

Afdelingen en arbeidstherapie

blz. 14 – Puzzel – Discobal 30 april

Discobal Koninginnedag ’74

In ’t interview in het vorig nummer was ik erg optimistisch wat betreft de belangstelling voor het discobal.
M’n optimisme bleek juist te zijn. Ver voor tienen waren al veel mensen aanwezig en hebben eerst genoten van het kabaret.
Toen ik om tien uur de eerste plaat draaide waren er al zo’n 80 personen aanwezig.
Naar schatting hebben ongeveer 175 mensen het discobal bezocht.
Het liep op rolletjes, de jongens van ’t P.C. hadden aan de buffetten niet te klagen en overal zag je blije en vrolijke gezichten. En toch….
Ik weet niet wat het is, maar het blijkt ontzettend moeilijk te zijn om te gaan dansen. Het kan natuurlijk zijn dat veel bezoekers er alleen voor de sfeer kwamen, maar ik dacht toch ook dat ik mensen heb zien vertrekken die teleurgesteld waren in de belangstelling om te dansen.
Een opmerking van een meisje was: ‘Laten die kerels toch een komen, wat zijn ze tam’. Maar nogmaals, misschien kwam men uitsluitend om wat te keuvelen en te luisteren.
Nog een kleine opmerking wat betreft de platen. Ik had in ’t interview gevraagd om platen en een aantal mensen hebben aan deze kreet gehoor gegeven.
Maar een groot gedeelte was volgens mij niet geschikt voor deze avond, toch bedankt voor jullie medewerking. Het was dus zo dat ik grotendeels uit m’n eigen kollektie moest draaien en ja dan heb je natuurlijk wel een bepaald genre, veel oud en voor sommigen onbekend werk.
Als ik op deze avond terugkijk moet ik toch konstateren dat het stukken beter was dan in ’73, ook wat het kontakt patiënt-personeel betreft en dat het een geslaagde avond is geworden dank zij jullie medewerking.
Bedankt en tot een volgende keer.

Klaas Kuipers

KRUISWOORDRAADSEL

OPLOSSING VORIGE KEER

blz. 15 – Mutaties – Wist U… – Ziekenhuis voor Vietnam

Ziekenhuis Vietnam

Oud-Drentse Markt

In de maand juli zal de traditionele oud-Drentse markt weer gehouden worden. Wilt u evenals vorig jaar enige tijd gewetensvol op de snuffeltoer gaan in uw rommelkast, rommelkamer of rommelzolder?
Heel waarschijnlijk vindt u wel wat spullen die de moeite waard zijn voor de ‘oude-spullen-kraam’ van de Wereldwinkel op de markt.
De Wereldwinkel heeft aangeboden haar ruimte beschikbaar te stellen voor het werk van het M.C.N.V.
Dus: de netto-opbrengst is bestemd voor het Nederlandse Ziekenhuis in Vietnam!
U doet toch ook mee? Indien u nu reeds spullen beschikbaar hebt, aarzel dan niet contact op te nemen via de volgende telefoonnummers: 05905-2401 of 3474; 05921-2140.

J.H.

MUTATIES

Ingekomen

Vertrokken

Adreswijzigingen

Gehuwd

Wist U dat???

 • dat de personeelswoningen in Schuilingsoord de moeite van het bewonen waard zijn?
 • dat de bijbehorende garages ook als paardenstal kunnen worden ingericht?
 • dat er sinds afgelopen maandag weer één koe minder in onze weiden graast?
 • dat wij deze koe binnenkort terugzien in de keuken?
 • dat er sinds kort weer meer snorren en baarden zijn gesignaleerd bij ons personeel?
 • dat dit misschien een suggestie is voor hen, die ons zijn toevertrouwd?
 • dat onze dominee van Lynden uitblinkt in de hippische sport?
 • dat onze eigen ROD (Radio Omroep Dennenoord) een chronisch gebrek heeft aan grammofoonplaten?
 • dat alles van dien aard in dank zal worden aanvaard door de vormingsleiders?
 • dat de docenten in het opleidingscentrum natte voeten kregen van de zweetdruppels in de examenlokalen?

ZigZag

 • dat de naam ZigZag onder deze rubriek in het vorige nummer was uitgevallen?
 • dat de toen ‘pleegmoeder’ van ‘Dennenoord’ genoemde, met Moederdag niets van haar pleegkinderen gemerkt heeft?

Redactie

blz. 16 – Agenda – Advertenties

Kerkdiensten

 • 1e Pinksterdag – 2 juni 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden – preek; ds. S.W.R. Polman – liturgie; medewerking wordt verleend door het fanfare-korps ‘Juliana’ uit Zuidlaren; collecte voor de zendeling. 19.00 uur: ds. S.W.R. Polman.
 • 2e Pinksterdag – 3 juni 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman; dienst met dia’s over de reis van de heer en mevrouw Vlietstra naar het ziekenhuis te Wenchi in Ghana.
 • 9 juni 9.45 uur: ds. J.W. Vlaanderen, collecte voor ‘Kleine Geluiden’. 19.00 uur: ds. J.W. Vlaanderen.
 • 16 juni 9.45 uur: de heer Heringa, Groningen; collecte voor de Rudolph-stichting. 19.00 uu: zangdienst.
 • 23 juni 9.45 uur: ds. M.J. Tang; collecte voor ‘Nes Ammin’.19.00 uur: ds. M.J. Tang.
 • 30 juni 9.45 uur: ds. M.J. Tang; Heilig Avondmaal; collecte voor binnnelands diaconaat en avondmaalscollecte. 19.00 uur: M.J. Tang.
 • Voorbereidingssamenkomst Heilig Avondmaal: vrijdag 28 juni, ’s avonds om kwart over zeven.
 • Eucharistie-viering: vrijdag 14 juni, 15.30 uur.

Vormingswerk

Mededelingen van het vormingswerk – juni 1974

 • Zaterdagmorgen 8 juni is er weer een filmochtend in de grote zaal van het vormingscentrum. Vertoond wordt: Perri, een geheel Nederlands gesproken natuurfilm van Walt Disney. Aanvang 10.00 uur, s.v.p. vooraf koffie drinken op de de afdelingen.
 • Van dinsdag 11 tot en met vrijdag 14 juni worden weer de jaarlijkse Avond Vierdaagse Wandeltochten gehouden. Voor meerdere informatie: Zie raambiljetten.
 • Donderdagavond 20 juni zal de Chr. Muziekvereniging Patrimonium uit Groningen voor ons konserteren. Bij goed weer heeft dit konsert plaats op het muziekpodium naast de kerk; anders in de grote zaal van het vormingscentrum. Aanvang 8.00 uur.

Pennelikjes

 • De staf wikt, de direktie beschikt
 • Gevraagd: een Kitspoes voor halve dagen (en hele nachten?)
 • Hamstra: in koper; Hovinga: in goud
 • Wie is de knapste: verpleger, verplegende, verpleegkundige?
 • De meesters maken een een masterplan, waaraan al twee jaar is gepsychiaterd. Binnen nog eens twee jaar wordt het plan afgehendrikst, omdat het te duur is.
 • Wenniger is helaas niet gekozen in de gemeenteraad van Anloo (een vlekje in de buurt van Zuidlaren). Hij stond niet te laag op de lijst van de V.V.D.; hij stond enkel op de verkeerde lijst.
 • Emancipatie: hoe ver zijn wij op Dennenoord met de ontwijving van de vrouw?
 • Risseeuw: de enige die met een vaart van 30 km per uur over het terrein van Dennenoord reest.

Punter

Advertenties

Te koop

Te huur

Vermist

Paul Bitter

Op vrijdag 7 juni is er een bizonder openbaar konsert in de grote zaal van het vormingscentrum.
Uitgevoerd worden:
J.S. Bach – Non sache sia dolores;
W.A. Mozart – Vespere solemnis de confessore.
De uitvoerenden zijn;
René van Haarlem – sopraan; Cecillia van der Laak – alt; Piet Maas – tenor; Albert Duyf – bas.
Het Noordelijk Filharmonisch Orkest.
Het Toonkunstkoor ‘Bekker’.
Het geheel o.l.v. Charles de Wolff.
Aanvang 20.15 uur, Entree f 5,-.
C.J.P. geldig.

Bijlage: Jaarverslag Centrale OndernemingsraadInleiding

Hoewel in de oude wet op de ondernemingsraden, daterend van 1950, werd bepaald dat onder ‘onderneming’ mede moest worden verstaan een bedrijf waarmede niet het maken van winst werd beoogd, heeft men zich tot 1971 in de praktijk bij de uitvoering van de wet beperkt tot het bedrijfsleven, blijkend uit de betrekkelijk gemakkelijke wijze waarop indertijd aan het ziekenhuiswezen collectief vrijstelling van de wettelijke verplichtingen werd verleend.

In de nieuwe wet op de ondernemingsraden, in werking getreden op 1 april 1971, werd het begrip ‘onderneming’ echter zoveel duidelijker geformuleerd dat er geen twijfel meer kon bestaan over de verplichting van ‘elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht’ om een ondernemingsraad in te stellen, indien althans het personeelsbestand meer dan 100 werknemers omvat.

Hoewel in de wet de instelling van een centrale ondernemingsraad niet dwingend is voorgeschreven heeft bij het bestuur van de Vereniging, naar wij vernamen, van de aanvang af de bedoeling voorgezeten om een dergelijke raad in het leven te roepen. Dit resulteerde in het vaststellen (in voorlopige vorm) van een reglement door het bestuur tijdens zijn vergadering van 14 september 1972, zulks tegelijkertijd met de vaststelling van voorlopige reglementen voor de ondernemingsraden van de ziekenhuizen. Dit voorlopige reglement verkreeg de wettelijk vereiste goedkeuring van de Bedrijfscommissie voor het Ziekenhuiswezen. Deze goedkeuring is gegeven voor de tijd van maximaal één jaar, zodat binnen die termijn aan de bedrijfscommissie een voorstel tot goedkeuring van het definitieve reglement moet worden voorgelegd.

Samenstelling

Nadat in april/mei 1973 de ondernemingsraden van de instituten waren geïnstalleerd, werd met de voortvarendheid gewerkt aan de samenstelling van de Centrale ondernemingsraad, waarvan de leden, ingevolge reglementair voorschrift, dienden te worden gekozen uit en door de ondernemingsraden.
Min of meer een probleem daarbij was de in het reglement opgenomen bepaling dat er naar gestreefd diende te worden dat de verschillende groepen van in de Vereniging werkzame personen zoveel mogelijk in de raad vertegenwoordigd moesten zijn. Mede dankzij de loyale medewerking van de plaatselijke ondernemingsraden werd daarvoor echter na enig overleg een bevredigende oplossing gevonden.
De verkiezingen voor de centrale ondernemingsraad hadden plaats in mei 1973.
Verkozen werden de volgende leden en plaatsvervangende leden:

 • Veldwijk, leden:
  • R. Brandenburg, leerling-verpleegkundige; F. van Vessem, groepsverpleegkundige.
 • Veldwijk, plv. leden:
  • P.C.T. Koeleman, hoofd fysiotherapie; A. Klaassen, stoffeerder.
 • Bloemendaal, leden:
  • J.J. Maas, psycholoog; A.A. Weysenfeld, tekenaar/opzichter.
 • Bloemendaal, plv. leden:
  • N.C. van Gaalen, groepshoofd boekhouding; J.G.M. van Kan, mentor.
 • Dennenoord leden:
  • Mevr. A. v.d. Sloot, afdelingshoofd/hoofdverpleegkundige; E.J. Bergsma, psycholoog.
 • Dennenoord, plv. leden:
  • S. Rutgers, electriciën; Th. Veenstra, chef interieurverzorging.
 • Wolfheze, leden:
  • D.W. Hoopman, leerling-verpleegkundige; W. Brinkhuis, administratief employé.
 • Wolfheze, plv. leden:
  • Mevr. I. van Hest – de Witte, 1e verpleegkundige; M. Oosterlee, geneeskundig-specialist.
 • Vogelenzang, leden:
  • J.A.W. de Meester, hoofd creatieve- en culturele therapie; Mwevr. T.J. Elzinga – de Pater, psychologe.
 • Vogelenzang, plv. leden:
  • H. de Groot, 1e verpleegkundige; A. Goudzwaard, chef installatiebedrijf.
 • Valeriuskliniek, leden:
  • J. de Lange, geneeskundige-specialist; A.C. Nugteren, 1e monteur.
 • Valeriuskliniek, plv. leden:
  • Mevr. A. Pols – Cuiper, hoofdverpleegkundige; G. Nienhuis, hoofd civiele dienst.
 • Centraal bureau lid:
  • L. Mosselman, administratief employé.
 • Centraal bureau lid (plv.): W.N. de Boer, administratief employé.

Conform de reglementaire bepalingen benoemde het centraal bestuur de heer D. Essink, directeur van het centraal bureau, tot voorzitter van de raad en wees laatstgenoemde, in overleg met het centraal bestuur, de heer M. Hoogerwerf, adjunkt-directeur op het centraal bureau, aan als zijn plaatsvervanger. Voorts besloot de raad in zijn eerste vergadering om, voorlopig voor een jaar, de heer L.J. van den Houten, direktie-sekretaris op het centraal bureau tot sekretaris te benoemen.
Opgemerkt zij dat het plaatsvervangend lid van het centraal bureau eerst in een later stadium, via een besluit tot reglementswijziging, aan de raad werd toegevoegd.

Installatie

De centrale ondernemingsraad werd op 24 augustus 1973 te Ermelo door de heer Mr. J. van Andel, gedelegeerde van het centraal bestuur, geïnstalleerd. De heer van Andel sprak daarbij de volgende installatierede uit:

Dames en heren,
‘Het is vandaag een vreugdevolle dag: de afsluiting van een periode, die definitief voorbij is en het begin van een nieuwe periode, die veel verschil vertoont met het afgesloten tijdperk. Werd dit laatste tijdperk – zij het in afnemende mate – gekenmerkt door een min of meer autoritaire bestuursvorm, de nieuwe periode zal het beeld geven van een bestuursvorm, waarin de beleidsvorming en de uitvoering van ’t beleid niet meer een zaak is van het bestuur alleen, maar waarin de invloed van degenen, die in het ziekenhuis, de onderneming, hun dagelijks werk vinden, verzekerd is.
Dit is iets te wit-zwart gezegd. In feite is het een ontwikkelingsproces, dat al jaren geleden op gang is gekomen en dat nog voortgaat.
Het centraal bestuur verheugt zich ook over deze ontwikkeling en over deze dag. Het heeft jarenlang deze ontwikkeling gestimuleerd en wie regelmatig het informatie-Bulletin van het centraal bureau heeft gelezen, zal daarin steeds hebben gezien, dat het instellen van de ondernemingsraad een zaak was waaraan het centraal bestuur hoge prioriteit heeft gegeven en dat reeds in een vroegtijdig stadium besloten was om – onafhankelijk van het lot van het wetsontwerp op de ondernemingsraden in de beide kamers der Staten-Generaal – in ieder geval onze vereniging ondernemingsraden in te stellen. Het centraal bestuur werd in die richting niet weinig gestimuleerd door het centraal bureau en het spreekt dan ook vanzelf, dat het bestuur de heren Essink en Hoogerwerf heeft aangewezen tot voorzitter van de centrale ondernemingsraad.
Ik denk dat deze centrale ondernemingsraad de eerste in Nederland in de ziekenhuiswereld en het is – geloof ik – een gelukkige omstandigheid, dat onze ‘grote’ vereniging in de modernisering van de verhoudingen voorop loopt.
Op het gisteren geëindigde 3e Wereldcongres voor medisch recht, dat in Gent werd gehouden, is over veel onderwerpen betreffende de gezondheidszorg en de maatschappelijke en juridische aspecten daarvan gesproken, maar niet over ondernemingsraden in ziekenhuizen. In persoonlijke gesprekken met deelnemers uit vele landen bleek een grote verwondering te bestaan, dat de ontwikkeling van de ondernemingsraden in Nederland al zo ver gevorderd was. Een Duitse patholoog-anatoom – wel een heel conservatieve – vond, dat dit allemaal in Nederland veel te ver gaat en dat deze ontwikkelingen eerder thuis horen in de D.D.R. en andere communistische landen, dan in democratisch geregeerde landen. Het is maar wat je onder democratisch verstaat!
Uit het eerste en enthousiaste functioneren van de ondernemingsraden in onze vereniging blijkt in ieder geval dat zij in een duidelijk aanwezige behoefte voorzien en dat zij vermoedelijk reeds zeer spoedig zo geïntegreerd zullen zijn in de ziekenhuizen, dat zij voor een behoorlijke besluitvorming niet meer zijn weg te denken. In het informatie-Bulletin van september 1970 wordt reeds de verwachting uitgesproken, dat de stichtingsbesturen en het centraal bestuur van goed functionerende ondernemingsraden een belangrijke ondersteuning voor hun bedrijfsvoering zullen ondervinden.
Met de instelling van de centrale ondernemingsraad is vandaag de zaak formeel rond gekomen, maar in materieel opzicht moeten de moeilijkheden en de kinderziekten nog naar buiten komen. De verhouding tot de locale ondernemingsraden, het eerbiedigen van elkaars bevoegdheden, het voorkomen van doublures en kortsluitingen, dat alles zal van de centrale ondernemingsraad vergen, dat hij zich in de uitvoering van zijn taak beperkingen oplegt teneinde de ontplooiing van de locale raden niet te belemmeren.
Eén bevoegdheid van de centrale ondernemingsraad wil ik met name hier vermelden: de bevoegdheid om het centraal bestuur uit te nodigen zijn beleid te verklaren, ter discussie te stellen en verantwoording af te leggen. Ik hoop, dat u van die bevoegdheid een goed gebruik zult maken en dat de contacten tussen de centrale ondernemingsraad en het centraal bestuur vruchtbaar en openhartig zullen zijn tot heil van allen, die verpleging en behandeling zoeken in een van onze ziekenhuizen en tot grotere arbeidsvreugde van allen, die daar hun dagelijks werk vinden.
Hiermee, dames en heren, verklaar ik de centrale ondernemingsraad geïnstalleerd’.

Vergaderingen, resumé, verslag

Na zijn installatie in augustus 1973 vergaderde de raad in 1973 nog slechts twee keer, namelijk op 11 oktober en 14 december 1973.
De vergaderfrequentie is, bijzondere omstandigheden uiteraard voorbehouden, vastgesteld op éénmaal per twee maanden. De plaats van samenkomst is ‘Veldwijk’ te Ermelo. Een woord van dank aan de directie van laatstgenoemd instituut, die spontaan vergaderruimte etc. beschikbaar stelde (en wil blijven stellen) is in dit verslag zeker op zijn plaats.
Van elke vergadering verscheen binnen enkele dagen het ter vergadering vastgestelde resumé. Dit resumé wordt, behalve uiteraard aan de leden zelf, ook ter kennisneming toegezonden aan de sekretarissen van de lokale ondernemingsraden, zulks mede ter publikatie aan de op de instituten werkzame personeelsleden.
Ook het centraal bestuur van de vereniging en de directies van de zes van de vereniging uitgaande ziekenhuizen worden regelmatig, middels toezending van een exemplaar van het resumé, van de werkzaamheden van de centrale ondernemingsraad op de hoogte gehouden. Tevens wordt het resumé in extenso opgenomen in het door het centraal bureau uitgegeven informatie-Bulletin van de Vereniging.
Het verspreidingsgebied van het door de sekretaris opgemaakte verslag van elke vergadering is beperkt tot de leden van de raad. Het concept-verslag wordt steeds ter goedkeuring en vaststelling bij de agenda voor de volgende vergadering gevoegd.

Behandelde onderwerpen

Een veelheid van onderwerpen kan onder dit hoofdstuk vanzelfsprekend, gezien de nog maar zeer korte bestaansduur van de centrale ondernemingsraad, door de lezer niet worden verwacht. De eerste vergadering k emerkten zich door kennismaking met mede-leden en oriëntatie op de reglementair vastgestelde doelstelling en werkwijze van de inmiddels reeds via de afkorting ‘C.O.R.’ bekend staande nieuweling.
Tevens liet de raad zich in dit beginstadium voorlichten met betrekking tot de vigerende statuten van de Vereniging en de taak en werkwijze van anderen binnen de Vereniging reeds langer bestaande overlegorganen.
Met betrekking tot de eigen werkwijze verdient een belangrijk principe-besluit vermelding, namelijk het voornemen om geen zaken te behandelen die in het vakbondsoverleg aan de orde komen, zij het dat de raad daarbij uitspreekt dat hij wel de vruchten van dit vakbondsoverleg ter informatie wenst te ontvangen.
Een greep uit de onderwerpen die voorts ter sprake kwamen levert het onderstaande beeld. Daarbij wordt opgemerkt dat in willekeurige volgorde zowel afgehandelde punten, in behandeling is voorgenomen zijn vermeld.
Reglementen jongerencommissies; Informatie uit ondernemingsraden; Voorbereiding definitieve reglementen; Statutaire leeftijdsgrens en -zittingsperiode bestuursleden; Toepassing arbeidskunde; Begroting Vereniging 1974; (behandeld in aanwezigheid van een tweetal leden van het centraal bestuur van de Vereniging) Regeringsbeleid te aanzien van de Volksgezondheid; Het christelijk karakter van de Vereniging; Openbaarheid van begrotingsstukken etc.; Doeltreffende behandeling van een begroting.

Ten besluite

De centrale ondernemingsraad tast de weg af waarlangs hij, gebruik makend van zijn bevoegdheden, kan bijdragen aan het goed funktioneren van de Vereniging in al haar doelstellingen, ‘tot heil van allen, die verpleging en behandeling zoeken in één van de ziekenhuizen en tot groter arbeidsvreugde van allen, die daar hun dagelijks werk vinden’ (slotzin installatierede). Moge die weg zeer begaanbaar blijken!

Bennekom, 21 maart 1974
L.J. van de Houten,
sekretaris

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.