Header - Personeelskrant DNO

1974-7/8 – Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Juli/Augustus

Vakantie 1974

blz. 2 – Redactioneel – Vacantiepuzzel – Bibliotheek

 • Vakantiefotopuzzle
  ‘Wie brengt ons thuis’

10 stuks Makra foto’s genomen door onze fotograaf P. Mijnheer.
Voor de drie beste oplossingen hebben we een prijs in de vorm van een cadeaubon van f 25,-, f 15,- en f 10,-.

Oplossing vakantiefotopuzzle

Naam……………
Adres…………..
Afdeling………..
nr. 1
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
nr. 7
nr. 8
nr. 9
nr. 10

Oplossingen inzenden vóór 15 augustus in de rode redactiebussen, welke U kunt vinden in:

 • a. hoofdgebouw
 • b. No. San. 1e verdieping
 • c. personeelscentrum
 • d. opleidingscentrum
 • e. eetzaal
 • f. cantine

Vakantiefotopuzzle Nr. 4………..

Redactioneel

 • Vacantietijd, ……….. komkommertijd voor de krant? Het is maar ten dele waar.
 • Nieuw op ‘Dennenoord’ is de orthopedagogiek, een gesprek daarover met de heer Lammers vindt U op p. 5.
 • Nieuw was ook de instelling van een post- en reproductiedienst. Van de vorige keer stond er nog een interview met de heer Hebels.
 • Een praatje ook met ds. Tang over het examen dat hij deed in Groningen en wat dat inhield.
 • Blij zijn we ook met een nieuwe hobby-rubriek over het verzamelen van munten, die u een aantal keren in de krant kunt verwachten. Na Hunter, naast Punter, dan nu ook de Munter, zie p. 13.
 • Verder een aantal gewone rubrieken, reportages-avondvierdaagse en munitie op ‘Dennenoord’ (wie had dat gedacht?), de wadden, een verhaal over nachtdienst, U vindt het wel.
 • En om het geheel toch nog wat luchtig te houden – want ’t is zomer – en, vakantietijd – een vacantie fotopuzzel van onze fotograaf, de heer Mijnheer.
 • Veel plezier, goede vakantie, en tot ziens in het september nummer van eind augustus.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek

blz. 3 – Directie – Sociale uitkijkpost – Ondernemingsraad

Resumé
Ondernemingsraadvergadering
woensdag 29 mei 1974

Afwezig: de heer Oosting, wegens te drukke werkzaamheden in het magazijn, en de heer Bouma, wegens vakantie.

 1. Opening: De voorzitter deelt mee, dat de bestuursleden, die hadden toegezegd in deze vergadering aanwezig te zullen zijn, hebben gemeld bij nader inzien hiervoor geen tijd te kunnen vrijmaken en dus niet aanwezig zullen zijn. Wel zal aanwezig zijn, de heer Flach, dit in verband met punt 6 van de agenda. De voorzitter wenst tenslotte de heer Timmer geluk met zijn behaalde diploma ziekenverpleging B.
 2. Notulen en resumé van de vergadering op 25 april 1974: Naar aanleiding van de notulen spreekt de raad, bij monde van de heer Rutgers, zijn twijfel uit over de adviezen van het bureau Valstar en Simonis, dat destijds het huidige verwarmingssysteem heeft aanbevolen. Nu het systeem functioneert komt van datzelfde bureau het advies om het niet verder uit te breiden en om geen nieuwe gebouwen aan te sluiten, omdat het een slecht systeem is. De vraag rijst of, en in hoeverre, er met dit advies-bureau verder gewerkt moet worden. Verder besluit de raad om in de najaarsvergadering, met een bestuursdelegatie, art. 5.8.2. van het voorlopig reglement als uitgangspunt te nemen.
 3. Mededelingen van de directie: De voorzitter deelt mee, dat:
  • a. de watertoren blijft staan (op veler verzoek);
  • b. op 4 juni de ledenvergadering zal worden gehouden (waarbij secretaris en wnd. secretaris als vertegenwoordigers van de o.r. aanwezig zullen zijn;
  • c. de heer Blanksma per 1 juli a.s. als psychiater in dienst komt;
  • d. de Vereniging, alsook ‘Dennenoord’, lid is geworden van het Ned. Chr. Werkgeversverbond;
  • e. een scheiding van personeels- en loonadministratie is verwezenlijkt;
  • f. de pre-klinische periode niet langer zal zijn dan twee maanden, waardoor een contract niet nodig is;
  • g. de directieleden, die niet rechtstreeks de notulen van de o.r.-vergaderingen ontvangen, dat wel graag zouden willen om zodoende uitvoerig geïnformeerd te zijn over zaken, die in de o.r. aan de orde zijn. De raad waardeert deze interesse en wil van harte aan dit verzoek voldoen; de o.r. verzoekt in dit verband wel om toezending van de notulen van de bijeenkomsten, die verband houden met het functioneren van ‘Dennenoord’ als geheel of met het functioneren van onderdelen ervan. Op deze wijze kan er een waardevolle uitwisseling van gegevens ontstaan, die het o.r.-werk ten goede komt. Immers, de o.r. heeft geen geheimen wat betreft z’n handelen. Zo mag men van anderen verwachten, dat zij geen ‘geheimen’ hebben voor de o.r.
  • h. ‘Dennenoord’ in het Refaja-ziekenhuis te Stadskanaal poliklinische activiteiten gaat ontplooien.
  • i. Tenslotte spreekt de voorzitter zijn verbazing uit over het feit, dat personeelsleden van ‘Dennenoord’ zich kandidaat hebben laten stellen voor de gemeenteraad zonder overleg of kennisgeving aan de directie.
 4. Ingekomen stukken: Alle ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.
 5. Stand van zaken betreffende de jongerencommissie: De verkozen contactgroep zal worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op 6 juni a.s., waarin een jongerencommissie zal worden gekozen.
 6. Hoe komt de begroting tot stand? De heer Flach geeft een duidelijke uiteenzetting over de totstandkoming van de begroting, en over het tot dusver gevoerde overleg rond de vraag op welke wijze de o.r. kan worden betrokken bij deze procedure. Deze vraag is binnen de Vereniging op vele plaatsen aan de orde, waarbij met name gedacht wordt aan: ‘het tijdstip waarop’, ‘de mate waarin’, en de bevoegdheid van de o.r. al dan niet door te dringen tot de ‘kern’ van de begroting. Vele vragen naar aanleiding van de begroting worden naar genoegen beantwoord. Antwoorden waaruit blijkt dat personeelsleden met een ‘grote mond’ niet meer krijgen dan degenen, die hun aanvragen op een bescheiden wijze plegen in te dienen.
 7. Rondvraag:
  • De heer Rutgers herinnert aan een brief van de heer Zijlstra over de plaatsing van benzinepompen. Dit zou, zo is destijds besloten, bij de bouw van de nieuwe garage/brandweerloods opnieuw worden bekeken. De voorzitter zegt toe dit verzoek opnieuw te bestemder plaatse te zullen deponeren.
  • Publicatie van de bezoekuren in b.v. ‘Het Gezinsblad’ blijkt bij nader inzien weinig zinvol.
  • Het door de C.O.R.-leden ontvangen informatie-bulletin zal onder de o.r.-leden circuleren

De volgende vergadering zal zijn op 20 juni a.s., waardoor wederom een bestuurs-delegatie zal worden uitgenodigd, en waarin het jaarverslag van ‘Dennenoord’ centraal zal staan.

Zuidlaren, 29 mei 1974
H. Zuidersma

Vakantierecht

Met ingang van 1 januari 1974 is het minimum aantal vakantiedagen verhoogd van 18 tot 19 dagen.

Vakantiehulpen

De salarisadministratie geeft het volgende door:
Wij willen de vakantiehulpen er eens op attent maken, dat wanneer zij minder verdienen dan het onder volgend staatje aangeeft, zij meestal de volle loonbelasting kunnen terug ontvangen, door een T-formulier aan te vragen bij een belastingkantoor.

Geldig voor 1974:
Ongehuwden beneden de 35 jaar tot f 4.045,-; ongehuwden boven de 35 jaar tot f 5.439,-.
Gehuwde vrouwen tot f 1.395,-; gehuwde mannen tot f 6.972,-.

Kinderaftrek en leerling-verplegenden
Het nu volgende is wellicht van belang voor de ouders van leerling-verplegenden, omdat deze eventueel voor hun dochter of zoon kinderaftrek voor de belasting kunnen krijgen.
Het is namenlijk zo dat kinderaftrek mogelijk is wanneer een kind:

 • onderwijs volgt of een beroepsopleiding ontvangt en
 • dit kind ‘geheel of nagenoeg geheel’ (dat is voor 90%) of ‘grotendeels’ (dat is voor meer dan 50%) of ‘in belangrijke mate’ door de ouders worden onderhouden.

Onder beroepsopleiding wordt ook verstaan de opleiding tot leerling-verplegende.
Misschien is het bovenstaande voor u aanleiding uw vader of deze mogelijkheid tot eventuele belastingaftrek attent te maken.

C.A. de Graaf
Personeelszaken

blz. 4 – Ondernemingsraad (vervolg)

Ondernemingsraad ‘Dennenoord’ nu ruim een jaar actief In de startblokken stonden: staande van links naar rechts: E.J. Bergsma, B. Nieuwland, J.H. Drost, H. Zuidersma, P. Kram jr., L. Oosting, W. Oving, T. Veenstra. Daarvoor van links naar rechts: G.J. Timmer, A. van der Sloot, J.J. Bouma, S. van der Meer, S. Rutgers (opgevolgd door W. van den Berg). (voorzitter: G.D. Schroor, vice-voorzitter: J. Risseeuw, secretaresse: N. van het Hof).

Centrale Ondernemingsraad van de Vereniging tot Chr. Verzorging van geestes- en zenuwzieken
Peildatum: 10-06-1974

Resp. Ziekenhuis, naam en functie:

Plaatsvervangende leden:

Samenstelling Centrale Ondernemingsraad:

blz. 5 – Een nieuwe discipline op ‘Dennenoord’

Een nieuwe ‘discipline’ op Dennenoord

We praten met de heer G. Lammers, sinds 1 mei aan ‘Dennenoord’ verbonden als orthopedagoog. We hebben net een stukje dagelijkse werkbespreking met de verpleging meegemaakt. Nu zitten we op zijn kamer in paviljoen 12 tussen de grote luchtfoto in kleur van de stad Groningen (‘de stad van mijn studie’) en een ets van hoog opgaande bomen, bruin zacht van kleur, duidelijk herkenbaar (‘geschenk bij het afscheid van mijn vorige werkkring’).

Nieuw ontdekte ster

Orhopedagogiek, nieuw op ‘Dennenoord’, wat is dat?

De heer Lammers antwoordt op deze vraag, met de opmerking, dat iemand zijn discipline vergeleken heeft met een pas ontdekte ster. Die ster was er wel, maar was nog niet apart in het vizier gekomen.
Zo werd er ook al veel langer door velen: o.a. artsen, maatschappelijk werksters orthopedagogisch werk gedaan (één van de grote school-opvoeders, Montessori, was een arts), maar het was nog niet geworden tot een aparte discipline.
Hierbij gaat het er nu om aan het licht te brengen en te systematiseren, wat eerder intuïtief en improviserend werd gedaan. De doelstelling van het specialisme orthopedagogiek is vervolgens deze kennis methodisch toe te passen.

De afwijkende mens

Pedagogiek, dat is wel duidelijk, is opvoedkunde. We zoeken naar de betekenis van de toevoeging ‘ortho’. Het is in de plaats gekomen voor het woord ‘heil’-pedagogiek. ook het woord ‘orthopedagogiek’ is nog niet in alle opzichten gelukkig.
Ortho betekent ‘recht’, de toevoeging wil aanduiden, dat het hier gaat om de begeleiding van de afwijkende mens: de moeilijk opvoedbaren, de geestelijk- of lichamelijk gehandicapten.
Er komt een definitie: orthopedagogiek beoogt de begeleiding van de afwijkende mens, hem te leren kennen en te respecteren in zijn anders zijn en hem te helpen te komen tot een voor hem in zijn eigen situatie optimale levensvorm’.

Progressief

De heer Lammers (de derde afgestudeerde orthopedagoog van de universiteit van Groningen) vindt het progressief, dat ‘Dennenoord’ nu een orthopedagoog benoemd heeft. Hij heeft deze benoeming ook graag aangenomen, omdat de psychiatrische setting hem aantrekt, en hij juist daar graag een orthopedagogische inbreng wil geven in een multidisciplinair werkverband.
Dat heeft ‘Dennenoord’ in een eerste aangrijpingspunt bij de zwakzinnigen (die in de nieuwe opzet geconcentreerd worden in de paviljoenen 12 en 3, in de toekomst samen met anderen, die op jeugdige leeftijd een storing in hun intellectuele vermogens hebben opgelopen), maar het hoeft bij deze groepen niet te blijven.

De heer Lammers

Opleiding

Er viel het woord ‘studie’. We vragen de heer Lammers iets meer te vertellen over de opleiding aan de universiteit. Hij vertelt:
Van 66-71 heb ik deze studie gedaan aan de universiteit van Groningen. Er zijn in de fakulteit der sociale wetenschappen drie richtingen:
Opvoedkunde, sociologie en psychologie. Mijn richting was de eerstgenoemde. Na een vrij algemene candidaatsstudie waren er specialisatiemogelijkheden, n.l. schoolpedagogiek, orthopedagogiek en adragogiek. Het laatste voor b.v. vormingswerk met volwassenen, buurtthuiswerk e.d., het eerste voor de scholen, het tweede voor de methodische begeleiding van de gehandicapte mens.
Een andere naam is ook wel orthopedagogiek of orthagogiek om uit te laten komen, dat het niet speciaal om kinderen gaat.
Hebt u wel eerst bij het onderwijs gewerkt?
Ja, och, het hoeft er niet allemaal in, mijn eindexamen H.B.S. heb ik gedaan in 1948, toen drie jaar militaire dienst, de tijd van Indonesië, we hoefden net niet meer weg, daarna heb ik een aantal jaren in Amerika gezworven, van alles gedaan, toen het onderwijs. In 1966 heb ik dat achtergelaten en ben ik full-time gaan studeren in Groningen, ik wilde meer weten van de achtergronden van al die afwijkingen en ontsporingen die ik had leren kennen. Na mijn studie heb ik gewerkt bij de Drentse stichting dienstverlening geestelijk gehandicapten, ik was ingekaderd bij de jeugdpsychiatrische dienst van Drenthe.

Werken in teamverband

De woorden ‘team’, ‘werken in multidisciplinair verband’ zijn al enkele keren naar voren gekomen.
Heeft dat iets te maken met uw vorige werkkring?
Inderdaad, daar heb ik dat zeer duidelijk leren kennen en waarderen.
Ik zie n iet hoe het anders zou kunnen, er is een stuk overlapping in de opleiding, je hebt elkaar nodig in de praktijk; psychiaters, artsen, psychologen, de normatieve kant ook, filosofie, theologie. Dit zijn de vormingswerkers en vooral de verplegenden en de mensen op de therapie die moeten het tenslotte dagelijks doen.

Eerste indrukken

Wat valt u op , als u na uw kontakten in uw vorige werkkring nu te maken hebt gekregen met de patiënten hier?
Een stuk gelijkenis, allereerst, ja dat eerst. Wel met een lager zelfredzaamheidsniveau. Dat hangt vermoedelijk samen met de hospitalisatie.
In hoeverre ook psychiatrische stoornissen invloed hebben, is nog niet goed te overzien.
En wat is uw reaktie t.a.v. het personeel? Is het b.v. duidelijk merkbaar dat het hier over het algemeen geen Z-mensen zijn?
Het is inderdaad geen Z-verpleging, dat is merkbaar. Wat mij echter ook vanaf het begin is opgevallen: men is bijzonder aktief en enthousiast, zowel in 12 als in 3. Men voelt voor de zaak, en wil wat, er is te werken in teamverband.

De kern

Wat is tenslotte de kern van de orthopedagogische benadering?
Dat is het methodisch bezig zijn met deze begeleiding met al zijn ups en downs. Het vaststellen van het doel, het markeren van de uitgangs-situatie, het afspreken en realiseren van de tussen beide punten te ondernemen stappen.

Mijnheer Lammers, bedankt en veel succes.

Redaktie

blz. 6 – Nieuwbouw – Munitie – Examens

 • Geslaagd

Dhr. P. Nienhuis, werkzaam bij de afdeling Interieurverzorging, slaagde één dezer dagen voor zijn part-time (’s middags en ’s avonds) cursus als gezel-meubelmaker.
Peter, hartelijk gefeliciteerd met dit succes.

Redaktie

Examenresultaten

De in het vorige nummer genoemde aantallen gezakten behoeven de volgende correctie.
Afgewezen bij:

 • overgangsexamen Ziekenverpl. B., 1e jaars: 8
 • overgangsexamen Ziekenverpl. B., 2e jaars: 13
 • eindexamen Ziekenverpl. B.: 12

Bouw van het nieuwe A.T. gebouw achter het Z.P.v.

Schilders in actie

Net-werk

De ‘nakomertjes’ van de arbeidstherapie

In galop,
kwamen wij op.
De docenten stonden al klaar,
en wij zeiden: ‘vragen maar’.
Na heel wat uurtjes denken,
konden ze ons het papiertje schenken.
Dat we de overgang hebben gehaald,
en niet van 2 naar 3 zijn gefaald.
En elke docent, die apart is teruggekomen,
willen wij met ‘kusjes’ belonen.

Wilma Buwalda
Regina Hamstra-Delahaye

Munitie

Omstreeks 4 juni stuitte de groep van Alsema die de Waterleidingen legt op een opbergplaats van munitie, vooral geweer- en pistoolkogels waren er in overvloed. Ook troffen wij een handgranaat aan (waar zelfs een personeelslid van Dennenoord meer speelde met de woorden: , kan gerust, hier hebben we vroeger ook al mee gegooid, en wij zijn er toch zelf bij’ – erg dom dachten wij).
Op 11 juni kwam dan ook de Mijnopruimingsdienst, deze bleek aan één dag niet genoeg te hebben om al deze duizenden kogels op te ruimen, de handgranaat liet men onder de grond ontploffen waarna het zand wel zo’n 4 à 5 meter hoog de lucht in ging, dus toch wel gevaarlijk.
Uit gesprekken met deze mensen bleek weldra dat veel mensen te roekeloos zijn met dit spul.
Dus komt u wat tegen, meld dit dan direkt en neem geen risico.

Redaktie

blz. 7 – Eb en vloed

Eb eb vloed

 

 

blz. 8 – Avondvierdaagse vanuit Dennenoord

Avondvierdaagse 1974

Ook dit jaar werden de Avond Vierdaagse wandeltochten weer gehouden vanuit ‘Dennenoord’.
Het waren weer ruim 1000 deelnemers die hun beste beentje hebben voorgezet om de 40 of de 60 kilometers tot een goed einde te brengen.
Ondanks de regen op de eerste avond was de stemming goed en dat is eigenlijk alle dagen zo gebleven.
Van ‘Dennenoord’ zelf deden er, naast de patiëntengroep o.l.v. Trijneke Tulp, ook nog een aantal personeelsleden mee van het Noorder Sanatorium en een leuke groep I.N.A.S.-sen o.l.v. dhr. Poel. Verder nog een aantal individuelen. Hulde aan al deze wandelaars. Onder de vrolijke tonen van ‘Erica’ en ‘Juliana’ trok op de laatste avond de ‘bloemige’ stoet door het dorp, terug naar het vormingscentrum.
Ook dit jaar kunnen we weer op een geslaagd wandelfestijn terug zien.

Het V.W.-team
Vakantiefotopuzzle
Nr. 9………

blz. 9 – Sport

Sportdag 7 september
in Assen

Nauwelijks bijgekomen van de sportdag in Bennebroek, staat er al weer een nieuwe voor de deur. Ditmaal iets dichter bij huis, nl. in Assen (Licht en Kracht). Deze sportdag zal plaatsvinden op 7 september.
Natuurlijk verwachten we een enorme supportersschare, hiervoor kunt u zich nu reeds opgeven.
De onderdelen zijn:

 • voetbal (dames,heren)
 • volleybal (dames, heren)
 • tafeltennis
 • klaverjassen
 • schaken
 • biljarten
 • dammen
 • estafette (dames 500, heren 1000)

Voor de aangekruiste onderdelen kunt u zich weer opgeven; wacht er niet te lang mee s.v.p. (B. Drenth-Goes, tst. 389), (Voor damesvoetbal opgeven bij P. Bitter V.C., tst. 224)

Zuiderpaviljoen door F.C. Dennenoord met 7-0 in de pan gehakt

Een conditioneel nog niet op peil zijnd Z.P. heeft in de prestigeslag met F.C. Dennenoord een nederlaag geleden van 7-0. Een in de eerste helft goed spelend Z.P. kon de druk van F.C. Dennenoord aanvankelijk goed weerstaan.
Dankzij een goed sluitende verdediging die op vaak klassieke wijze, de buiten-spelval goed hanteerde kon de stand geruime tijd op 0-0 gehouden worden. Keeper Eltjoo Molenhuis zorgde voor de nodige sensatie en deed z’n bijnaam ‘sluisdeur’ alle eer aan. Een fout in de defensie zorgde er voor dat de F.C.D. op een 1-0 voorsprong kwam te staan.
Vlak voor rust een sterk aanvallend F.C.D. dat vooral in de laatste fase van de strijd profiteerde van de vermoeidheid van het Z.P.-elftal. Molenhuis werd n.l. nog 5 x gepasseerd.
Overigens treft hem geen enkele blaam. Teruggezien mag worden op een harde, sportieve strijd met veel sfeer en publiek.

Basketball

Ongeveer een maand geleden is er een basketballteam voor dames aangetreden.
De start was bijzonder goed,
want we waren met een grote groep.
We trainden ons in het zweet,
maar dat werd menigeen te heet.
Wij vonden dat niet erg; zij wel,
maar wij dachten dat is goed voor onze spieren, gewrichten, kortom, het hele gestel.
Dat kunnen we nu wel merken,
want we kunnen nu nog veel harder werken.
Dit ‘harder’ werken wordt erg bekoord,
door de direktie van Dennenoord.
Nu willen we nog vragen,
of er zich nog meer dames aan willen wagen.
We trainen elke dinsdag, vanaf half negen,
tot tien uur, en dan weg wezen.

Inlichtingen: Martha Wilts, Z.P. 316 of Enk-A 371, Janny Lijnema, Enk-A 370 en Trees Dijk, Enk-B 381 of 384.

De crêche in botsing

Denkt u om de
vakantie-foto-puzzle
en de vakantie-foto-wedstrijd?

 

Vakantiefotopuzzle Nr. 10……………….

 

blz. 10 – Gesprek met ds. Tang – Werkstuk A.T. Zpm

Van wika Tang tot doctorandus T.

Een praatje met Ds. Tang over het examen, dat hij in Groningen deed (met lof) en over wat dat inhield.
Toen wij de eerste vraag aan ds. Tang stelden; ‘Wat was het onderwerp van het proefschrift, bleek dat hierover een hardnekkig misverstand bestaat. Hij is n.l. geen Dr. maar Drs. geworden. ‘Ik denk, dat het misverstand hierdoor komt, dat bij iedere studie aan een universiteit de studie afgesloten wordt met een doctoraal-examen.
Bij een predikant is dat niet zo. Die doet eerst z’n candidaats-examen en dan kan hij kiezen uit:

 • a. de kerkelijke opleiding, waarnaar hij beroepbaar is in een kerk;
 • b. zoals bij iedere andere academische studie: na het candidaatsexamen het doctoraal’.

Vraag: ‘Wat omvat het doctoraal-examen?’
‘Bij het doctoraal kies je zelf een vakkenpakket. Je hebt een hoofdvak en twee bijvakken.
Mijn hoofdvak was het Oude Testament en de bijvakken: filosofie en pedagogiek. Ik dacht, dat dit een leuk pakket was.
Mijn onderwerp van het Oude Testament was de Septuaginta (vertaling van de oude hebreeuwse tekst in het Grieks)’.
Op de vraag: ‘Waarom bent u drs. geworden en heeft dat voor Dennenoord betekenis, antwoord hij: ‘Voor Dennenoord heeft het geen rechtstreekse betekenis.Ik ben hier destijds als wika gekomen (een opleiding van de Hervormde Kerk met als speciale opdracht te werken onder mensen die van het Evangelie vervreemd zijn).
Het bleek achteraf verstandig, dat ik predikant werd. Toen ben ik theologie gaan studeren en heb daarvoor een jaar studie-verlof van Dennenoord gekregen.
Maar toen ik eenmaal predikant was, had ik het gevoel, dat er heel wat stof was, waar ik te snel doorheen gegaan was, waar ik te snel doorheen gegaan was. Daarna heb ik mijn doctoraal gedaan om voor mezelf het gevoel te hebben een goed geschoold vakman te zijn’.
Vraag: ‘Heeft zo’n studie invloed op je geloof?’
‘Vind ik een leuke vraag, is me eigenlijk door verschillende, mensen gesteld. Laat ik zeggen, jullie theologen pluizen het zo uit, blijft er dan nog wel wat van je geloof over?
Ik dacht dat hier het misverstand bij zit dat kinderen geloven alleen iets is voor domme mensen. Het christelijk geloof heeft de eenvoudige maar ook de ontwikkelde mensen wat te bieden, en als je zoals ik in mijn hoofdvak droog wetenschappelijk en zakelijk kritisch bezig bent geweest met het O.T. dan zeg je: Als de bijbel er niet tegen kan als wij mensen er aan plukken gooi hem dan op de rommelhoop. Mara hij kan er gewoon tegen, dat wil niet zeggen dat je alles kritiekloos slikt, maar ik dacht dat je van ons niet vragen mocht en bovendien dacht ik dat mijn eigen standpunt in de verhouding geloof-wetenschap al eerder vorm had gekregen.
Ik geloof wel dat als je goed de weg in de bijbel weet, dat dit je een heel stuk kan helpen.
Je bent van een stuk bevooroordeling bevrijd’.
Vraag: ‘Heeft het vak pedagogiek nog iets met Dennenoord te maken?’
‘Ja ik dacht wel, toen ik hier kwam als wika dacht ik dat ik voldoende van theologie wist, meer dan ik op Dennenoord kwijt kon.
Waar ik wel behoefte aan had was het meer doordenken van de methoden van het brengen en toen ben ik pedagogie gaan studeren, en pas na het kandidaatsexamen ben ik omgezwaaid naar theologie.
Dhr. Tang gaat volgende week met vakantie.
Eerst eens lekker lezen wat er is blijven liggen, en dat is ook een heleboel lectuur over onze eigen werksituatie.

Redactie

Pennelikjes

 • Dennenoord krimpt in; Flach breidt uit.
 • Bergsma en Zuidersma: wel in de ondernemingsraad, niet in de gemeenteraad.
 • Avondvierdaagse: ook de Koning en de Prins bewogen zich onder het voetvolk.
 • Mees of Maillette: kozen als beroep voor een patiënte ‘bloemenplukster’.
 • Beroepsaanduiding voor onze verpleegkundig adj.-direkteur: womanager.
 • Bazige verbazing: de jongens en meisjes die politiek wilden bedrijven, hadden verzuimd dat eerst te vragen aan de hoofdmeester.
 • Vraag van een verpleger die geen shag meer heeft: heb je een plukje weduwenhaar voor mij?
 • De Vereniging alsook Dennenoord zijn toegetreden tot het Chr. Werkgeververbond. Heel verstandig in deze barre tijden van medezeggenschap.

Punter

Werkstuk A.T. Zuiderpaviljoen mannen, afdeling Haverdings

Toen begonnen werd met het bouwen van het nieuwe A.T. gebouw achter het Z.P.v. werd door een van de patiënten het idee geopperd hiervoor iets te gaan maken. Alleen wist patiënt niet hoé en wat. Ik heb hem toen gewezen op ons grote assortiment werkmateriaal en toen de opdracht gegeven te trachten dit alles op één fond te plaatsen, zó, dat er een uitbeeldend geheel tot stand zou komen.
Hoewel patiënt niet tekenvaardig is, heeft hij m.i. een aardig geheel gecreeërd.
De uitwerking is geheel van de heer Mulder, in 1973 opgenomen geweest als patiënt. Voor het fond is spaanplaat gekozen, waarop geëmailleerde tegeltjes, gebroken, zijn opgebracht. De figuurgereedschappen zijn gemaakt van plaatkoper waarop emaille is aangebracht.
De omlijsting van deze figuren is van koperdraad. De uitbeelding die u links boven ziet, is het wapen van Drente. Linksonder het wapen van de gemeente Zuidlaren.

J.H.

blz. 11 – Post en reprodienst

In gesprek met dhr. Hebels

Vanaf 2 april is de heer Hebels degene die zorg draagt voor de werkzaamheden in de postkamer, een keurig en ruim vertrek in het Hoofdgebouw, omgetoverd uit wat eerst de telefooncentrale was.
Het gesprek kwam moeilijk op gang, maar dat kwam doordat velen de postkamer weten te vinden, want nauwelijks was de ene de deur uit of de volgende kwam al weer iets brengen of de volgende kwam al weer iets brengen of halen en anders ging de telefoon wel.Toch werd het na enige tijd rustigere en kon het gesprek vlot verlopen nadat de heer Hebels een stoel en sigaret had aangeboden. ‘Wat gebeurt er zoal in de postkamer’. ‘Dat is het sorteren van de binnenkomende post, wat eerst de taak van de telefonistes was die er wel erg aan moesten wennen nu die taak ontnomen is, het afdraaien van stencils, het copiëren, de bestellingen uitvoeren van alle mogelijke aanvraagformulieren en schrijfmateriaal en het frankeren van de te verzenden post. Bovendien bestaat er voor de personeelsleden de mogelijkheid om iets te laten copieren, b.v. iets over een hobby. Van deze mogelijkheid wordt trouwens niet veel gebruik gemaakt; men weet het niet of men vindt de 25 cent per copie een beetje aan de dure kant’.
Dhr. Hebels vertelt dat je in een dergelijke funktie het ene moment denkt dat je klaar bent, terwijl je even later overstelpt wordt met vragen: ‘Meneer Hebels het moet eigenlijk direkt gecopieerd worden, kan dat?’
Vermeldenwaard is nog dat het telefoonnummer van de heer Hebels 476 is, om even te noteren.
‘Meneer Hebels, we willen nog best een beetje meer over uzelf weten. Hoe lang werkt u al op Dennenoord?’
‘In september 1959 ben ik in dienst gekomen in de meubelmakerij, toen nog een onderdeel van de timmerwerkplaats, later is dat een aparte afdeling geworden. Veenstra en ik werkten er toenderijd met z’n tweeën, terwijl er nu vijf mensen werken. In de loop is m’n funktie gewijzigd tot stoffeerder. In 1961 moest ik geopereerd worden aan de knie, wat nooit weer honderd procent is geworden. Het werk was altijd erg plezierig, er was een geweldige samenwerking, maar langzamerhand moest er uitgekeken worden naar een passende vervangende funktie voor mij, omdat ik voor honderd procent staande m’n werk moest doen, wat vanwege de knie niet langer ging.
En die noodgedwongen vervangende funktie is dan per 2 april een feit geworden’.
‘U hebt nu een alleenstaande funktie en u komt met een heel andere categorie personeel in aanraking. Hoe hebt u de omschakeling gevonden?’
‘Het is een hele goede vervanging voor mij en de overgang is prettig verlopen’.
‘Nu nog even over uw hobby: ‘We zagen u op de sportdag dammen, is dat uw favoriete hobby?’
‘Dat is thuis wel mijn grote liefhebberij, ik zit niet in een schaak- of damclub. Op de sportdag scoorde ik tee punten en de heer Kranenborg, de andere dammer, zorgde voor vier punten. Ik had een paar punten meer in de wacht willen slepen, maar ik heb waarschijnlijk te laat m’n gelukspoppetje op tafel gezet (een spin). Ik heb trouwens ook een keer vergeten de klok in te drukken, na een zet. M’n grootste hobby is zingen. Twee avonden per week ga ik naar zang, ik ben zelfs voorzitter van het Chr. Zuidlaarder mannenkoor’.
Meneer Hebels, dank voor het gesprek en we hopen dat u met veel plezier uw werk hier gaat voortzetten.

Redactie

Vakantiefotopuzzle Nr. 3……..

Liefde…….

God,
als ik dat vrouwtje help
dan weet ik
dat Jij het bent die ik help
Als ik haar in m’n armen houd
dan voel ik me bij Jou… veilig…
geborgen
Ik druk een kus op de rimpels
die zeggen dat zij zoveel ouder is
dan mij
Ze lacht
en er glijdt ’n traan door zo’n groef
Dan weet ik, dat ze huilt
omdat
ze liefde nodig heeft
zoals ik Jou

Patrick

Vakantiefotopuzzle Nr. 6……..

blz. 12 – Stille nacht

Een stille nacht

Toen zij haar ronde over de laatste zaal had gedaan, liep Marjon de trap af met het geruste gevoel dat alles nog even fijn klopte als voorheen. In het verpleeghuis, waar ze vaste nachtzuster was geworden, nadat zij was geslaagd voor haar verpleegstersexamen, gebeurde eigenlijk nooit veel.
Voor haar kwam dat juist goed van pas, want nu kon ze wat meer aandacht besteden aan ’t huiswerk voor haar avondstudie en andere nodzakelijkheden, waar ze in het ziekenhuis eigenlijk nooit tijd voor had.
Deze nacht echter ontbrak haar alle lust om zich ook maar enigszins druk te maken over zulke zaken en in de koffiekamer, waar zij zichophield zodra ze haar zaalrondes had voltooid, nam ze de telefoon en draaide het nummer van de tweede verdieping.
‘Goede nacht, met Doortje Spijker’, klonk het wat duf aan de andere kant, en de stem verraadde een verlangen naar slaap.
‘Dag Doortje, met Marjon, is het bij jou ook zo rustig? Hier kruipt de tijd en ik heb vannacht geen spatje fut om ook maar iets nuttigs te doen, dus dacht ik: laat ik Door eens wakker houden. Trouwens, wat ik je vragen wilde: heb jij eergisteren die LP nog gekocht van de ‘Seven Pinchers?’
Nu wat duidelijker en minder slaperig, klonk het van de andere kant: ‘Hè? Wat? Seven Pinchers? Oh ja, ik weet het alweer, je bedoelt die LP ‘Kicking the dong-dong’, nietwaar? Nou eh… ik benmet Leo naar de stad geweest en die vond ‘m niet zo goed, toen hebben we de nieuwste van de Stones maar meegenomen, ook beregoed, joh! Ken jij Leo al? Waarschijnlijk niet want wij zijn het afgelopen weekend pas voor ’t eerst uit geweest.
Dolle vent, en zo getapt dat je de hele avond om zijn praatjes blijft giechelen. Hoe is het met de jongen, die jou laatst uit eten vroeg?’
Je bedoelt Rein Swagemaker zeker?’repliceerde Marjon en vervolgde: ‘Veel te lang en te mager, bovendien merkte ik met dansen, dat ie een kunstgebit had, hè jakkes! Nou val ik niet enkel op uiterlijk schoon hoor, Door, maar hij heeft de hele avond over bijna niets anders gezwetst dan de bijen en zijn pa, die imker is.
Het hing me zo de keel uit, dat ik gekscherend vroeg of hij ook nog iets over bloemetjes wist. Oh, en lach niet, maar af en toe zat hij met zo’n knijpding voor zijn mond, nou ja, je weet wel, die tubetjes voor frisse adem! Ik had het snel bekeken, maar enfin, Doortje zeg eens, wat is Leo voor een vent?’
Ze was amper uitgesproken of Doortje viel haar al in de rede. ‘Eindeloos!!!’, klonk het enthousiast. ‘Leo is enorm tof en charmant! Hij danst… oooooohhh… wat een figuur! Ja, ook zit hij op boksen. Zijn vader heeft een slage…. Marjon wacht even… hè bah!!! Daar loopt een beest over de grond, getsiedee! Je weet wel, zo’n kakkerlak!’.
Marjon kon ’t zich precies voorstellen en inwendig griezelde ze mee want ook zij had het meer dan eens ervaren.
‘Hallo Doortje, trap ‘m dan toch dood!’ trachtte ze zo overtuigend mogelijk te zeggen.
Even later antwoordde Doortje, nu heel wat kalmer: ‘het was wel vies, maar ik had de moed ‘m dood te trappen, oh ja, Leo hè, heeft een speedboot en volgende week gaan we waterskiën, leuk hoor! Gisteren kreeg ik nog een brief van hem met een foto, echt stoer staat ie erop. Hij is één meter tachtig lang, zwarte krullekop, en ogen, zó mooi en levendig! Zijn mond is….
Marjon wist al precies hoe de beschrijving zou verlopen, dit geëigende patroon gebruikte Doortje nu al zo lang als ze in het huis werkte en om haar wat af te remmen onderbrak ze: ‘werkt Bert Schreurs nog steeds bij jullie op de tweede”Je weet wel, ze noemen hem altijd ‘Malle Pief’, twee weken geleden zag ik hem nog in de stad voor de etalage van Ruby’s boetiek, maar hier kom hem ’s morgens nooit meer tegen. Eigenlijk wel jammer als hij weg zou zijn, want ik vond Malle Pief altijd erg lief! Hé, dat rijmt!’
Aan de andere kant van de lijn klonk een gedempte lach en spoedig daarna: ‘Piefie was gisteren nog aan het dansen in ‘De Dobbelaar’. Geinig hoor, helemaal in zijn eentje sta ie de show, met een ogenschijnlijke eindeloze solo-pirouette, dat hij niet dol werd van dat gedraai, begrijp ik niet, maar je had hem moeten zien! Met zijn onafscheidelijke muts was hij precies een hofnar!
Hij ging zo op in z’n dans, dat zijn toch al afwezige blik mij zelfs nog niet bespeurde toen ik aan de slip van zijn Taiwanshirt rukte. Weet je dat hij eigenlijk maar één liefde op aarde heeft en dat is zijn papegaai, die hij kennelijk altijd in een kooi mee naar die tent sjouwt! Of hij hier nog werkt?….
Eerlijk gezegd heb ik hem ook al enkele weken gemist. Ja, nu je het vraagt, ik zal morgen eens vragen aan zuster Wildeboer. ’t Was inderdaad een schat van een jongen hoor, maar zo apart… en dan moet je zo no….’
‘Doortje, ben jij hier met de auto?’ Marjon deed moeite om haar op een zo gunstig mogelijk, moment tact-vol te kunnen onderbreken, maar nu wilde ze niet langer meer wachten en viel haar in de rede. ‘Ik had je namelijk willen vragen of jij mij morgenvroeg een lift zou willen geven tot het Noorderwinkelcentrum? Misschien heb je zelf ook wel zin om even mee te gaan, dan kunnen we na afloop nog koffie drinken bij ‘Wimpy’.
‘Ach Marjon, jammer voor jou, maar ik ben door Leo naar het werk gebracht. Bovendien ga ik morgenvroeg een beetje bijtijds slapen omdat ik ’s avonds weer door Leo zal worden afgehaald. Wij gaan naar het cabaret in ‘De Koopermolen’, hopelijk ben ik morgenavond op tijd hier, anders had ik…’
‘Doortje, stil even!’ onderbrak Marjon plots van de andere kant, ‘Door, ik hoor gerammel van pannen en kopjes in de keuken! Volgens mij is mevrouw Cobijn d’r bed uit en aan de wandel. De laatste tijd is ze ’s nachts toch al zo onrustig en op slaaptabletten doet ze ook niks…. ik hang op hoor…. hoi en rustige nacht!’
Uit Doortje’s hoorn klonk een frequent onderbroken zoemtoon, ten teken dat Marjon de hoorn al op het toestel had gelegd. Op de benedenverdieping heerste stilte en de nachtzuster maakte aanstalten zich te gaan verdiepen in ’n vertaling Frans, welke zij over 2 dagen, als huiswerk voor haar avondstudie, zou moeten inleveren.

Jopelzo

Vakantiefotopuzzle Nr. 2…..

blz. 13 – Verzamelen van munten

Hobby Rubriek
Munten verzamelen

blz. 14 – Puzzel

PUZZEL

Oplossing vorige puzzel

Krimpvrij

Een man in Krimpen Aan De Lek,
Had zo’n afschuwelijk grote bek,
dat de hoeken,
bij ’t vloeken,
elkaar ontmoeten in z’n nek.

blz. 15 – Mutaties – Ziekenhuis voor Vietnam

Mutaties

Ingekomen

Vertrokken

Gehuwd

Geboren

Allen hartelijk gelukgewenst

Redactie

Denkt u om de vakantie-foto-puzzel

en de vakantie-foto-wedstrijd

Vakantiefotopuzzle Nr. 8……..

Oud Drentse Markt t.b.v. Ziekenhuis Vietnam

Naar wij vernemen kan de stand van de wereldwinkel op de Oud Drentse Markt ten bate van het ziekenhuis voor Vietnam nog van alles gebruiken voor de ‘oude spullen kraam…..’
Tel.: 05905-2401, 05921-2140

Redactie

Denkt u om de vakantie-foto-puzzel

en de vakantie-foto-wedstrijd

Wist u dat….

 • u de Flach halfstok kunt hangen
 • de koffie in het Pc nog steeds f 0,60 kost
 • er in paviljoen 6 al een tweede wacht was voor het gedicht ‘wanneer’ in het vorige nummer was verschenen?

Vakantiefotopuzzle Nr. 7……..

 

blz. 16 – Kerkdiensten – Vormingswerk – Advertenties – Formulier vacantie-puzzel

Kerkdiensten

 • 7 juli 9.45 uur: ds. J.W. Vlaanderen, collecte voor de Stichtingsgemeente. 19.00 uur: ds. J.W. Vlaanderen.
 • 14 juli 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden, collecte voor de lepra-bestrijding.
 • 21 juli 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman, collecte voor ‘Wilde Ganzen’. 19.00 uur: ds. S.W.R. Polman, zangdienst.
 • 28 juli 9.45 uur: de heer H.P.J. Schormans, Groningen, collecte voor Hu Shuk Wun. 19.00 uur: de heer H.P.J. Schormans, Groningen
 • Eucharistie-viering: donderdag 11 juli, 15.30 uur.
 • 4 augustus 9.45 uur: de heer H.P.J. Schormans, Groningen, collecte voor ‘Kleine Geluiden’. 19.00 uur: de heer H.P.J. Schormans, Groningen.
 • 11 augustus 9.45 uur: ds. J.W. Vlaanderen, collecte voor het werk van kolonel Boshardt (Leger des Heils, Amsterdam). 19.00 uur: ds. J.W. Vlaanderen.
 • 18 augustus 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman, collecte voor de Stichtingsgemeente. 19.00 uur: S.W.R. Polman.
 • 25 augustus 9.45 uur: ds. M.J. Tang, collecte voor Ho Shuk Wun. 19.00 uur: ds. M.J. Tang, zangdienst m.m.v. een kinderkoor uit Kollum.
 • Eucharistie-viering: vrijdag 9 augustus, 15.50 uur.

Mededeling van het Vormingswerk

Woensdag 31 juli wordt weer het jaarlijkse zomerfeest gehouden. Binnenkort zult u meer informatie hierover ontvangen.

Extra mededeling Vormingswerk

Zaterdagmorgen 29 juni is er een extra filmvoorstelling in de grote zaal van het vormingscentrum. Vertoond wordt dan de tekenfilm ASTERIX EN CLEOPATRA, over de avonturen van Astrix, Obelix en het hondje Idefix in Egypte.
Aanvang: 10.00 uur.
S.v.p. vooraf koffiedrinken op de afdeling.

Denkt u om de vakantie-foto-puzzel

en de vakantie-foto-wedstrijd

Vakantiefotopuzzel Nr. 5….

Advertenties

Vakantiefotopuzzel Nr. 1….

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.