Personeelskrant DNO

1977-03 – Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3

blz. 2 – Redaktioneel – Bibliotheek

Redaktie
Een bonte verscheidenheid van wetenswaardigheden, ook dit keer! De direktie heeft heel wat mee te delen, terwijl de salarisadministratie ook een flinke duit in het zakje doet. Elke maand krijgt u een groeninge salarisstrook met een groot aantal cijfers. Wat dat precies betekent allemaal, wordt u uit de doeken gedaan. Tenminste, wanneer de ruimte het toelaat, anders kunt u dit verhaal in het volgende nummer tegemoet zien.
Voor wadlopers is er een trieste mededeling: Schiermonnikoog is onbereikbaar geworden. Maar er blijft nog genoeg wad over! Onze bloemist wil tuinliefhebbers van dienst zijn door allerlei te vertellen over pootgoed. Het ligt dus niet aan hem, wanneer uw tuin niet is zoals u hem graag zou zien.
Tenslotte het ”gewone goed”: puzzle, SOP en gezellig uitgaan. Kortom: kijkt u zelf maar!

Attentie!
Copij voor de personeelkrant dient voor de 15e van elke maand, gedeponeerd te zijn in het vakje ”Personeelskrant”, Postkamer, Hoofdgebouw!

Redaktiemededeling
Wegens moeilijkheden bij het zetten kan alleen getypte of in (duidelijke) drukletters geschreven copy voor plaatsing in aanmerking komen.

Uit de Bibliotheek

blz. 3 – Directiemededelingen – Sociale uitkijkpost

Direktie mededelingen:

Zomertijd
Met ingang van 3 april a.s. zal voor Nederland de zgn. ”zomertijd” ingaan; tot en met 24 september d.a.v. mag men hopen met deze wijze van tijdrekenen te maken zullen krijgen.
Een en ander heeft tot gevolg dat de zgn. P.T.T.-klokken, door middel van het toedienen van extra impulsen, de juiste tijdaanduiding zullen (blijven) geven. Namens de overige in dit ziekenhuis aanwezige klokken, verzoeken wij u vriendelijk te willen medewerken aan het scheppen van zodanige voorwaarden, dat ook deze hun functie naar behoren kunnen (blijven) vervullen.

J.W. Flach

Adviesbureau
Ter voorbereiding van en nadere begeleiding bij het ontwikkelen en het uitvoeren van enige plannen met betrekking tot de nieuwbouw van een aantal functionele ruimten in Dennenoord, werden de daartoe benodigde contacten gelegd met het ingenieursbureau P.R.C. te Alphen aan de Rijn (zie ook mededeling hieromtrent in de personeelskrant van december jl.).
Die contacten hebben ertoe geleid, dat inmiddels aan het bureau P.R.C. (ingenieursbureau voor project rationalisatie en coördinatie) opdracht kon worden gegeven tot het maken van een studie omtrent de mogelijkheden tot realisatie van de nieuwbouw voor de paviljoenen 3 en 12 (groep 6). Daarbij zal rekening worden gehouden met alle factoren die het plan mogelijk in positieve en/of negatieve zin beïnvloeden. Voor het overige zullen, afhankelijk van de resultaten van deze eerste studie, vervolgopdrachten gegeven kunnen worden voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan.
Verder zijn met het bureau P.R.C. afspraken gemaakt om op korte termijn in bovenbedoelde zin te kunnen participeren bij de nieuwbouwplannen voor de paviljoenen 7 en 8 en voor het medisch centrum. Bovendien is het bureau P.R.C. gevraagd om, in overleg met het bestuur en met ons, medewerking te willen verlenen bij het beoordelen van het masterplan. Bij dit laatste zal het voornamelijk gaan om de toetsing van het integrale plan aan de mogelijkheden tot realiseren, rekening houdende met – sedert het ontstaan van het plan – mogelijk zich gewijzigd hebbende interne en externe factoren.
Wij zijn van mening, dat bovengeschetste ontwikkelingen een niet geringe positieve uitwerking zullen hebben op de snelheid waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de zozeer gevoelde wens tot vernieuwing van huisvestingsmogelijkheden t.b.v. patiënten en personeelsleden.

J.W. Flach

Afdeling fotografie
Met ingang van 1 maart jl. is de afdeling fotografie opgeheven. Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt men geacht vanaf bovengenoemde datum zich te wenden tot de afdeling inkoop ter bemiddeling bij het (laten) maken van een of meer de organisatie betreffende foto’s.

J.W. Flach

Onderwerp: sluiting crèche
Gedurende het laatste jaar is een voortdurende teruggang gekonstateerd in het aantal kinderen, dat in Dennenoord-crèche werd opgevangen. Om U een indruk te geven: in april 1976 waren er nog 14 kinderen, in augustus 1976 nog 6, in februari 1977 nog 4 en de verwachting is, dat er in juli 1977 nog 2 zullen overblijven. Er zijn geen aanwijzingen, dat de behoefte aan deze dienstverlening t.b.v. het personeel in de nabije toekomst weer zal toenemen.
Daarom heeft de direktie, na overleg met de ondernemingsraad, besloten de crèche op zo kort mogelijke termijn, doch uiterlijk met ingang van 1 augustus a.s. te sluiten.
Zuidlaren, 2 maart 1977. Namens de direktie.

C.A. de Graaf,
Adj. directeur personeelszaken

Sociale uitkijkpost

Overgangsbepaling art. 41 lid 3 CAO – Z.
Wij delen U mede dat in verband met de verschuiving van de invoeringsdatum van de uitvoeringsregeling ziektekosten naar 1 januari 1978 het derde lid van artikel 41 als volgt is gewijzigd:
Artikel 41, lid 3 nieuw
a. ”indien de werknemer in inkomen en andere toekenningen, tengevolge van het invoeren van deze CAO, achteruit gaat heeft hij aanspraak op een overgangsregeling, krachtens welke bedoelde achteruitgang voor 1977 geheel wordt gekompenseerd en voor de jaren 1978 en 1979 op de voet van het bepaalde in lid 3, sub b. De werkgever stelt in overleg met de werknemer de voornoemde overgangsregeling vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de Interpretatiekommissie als bedoeld in art. 39”.
b. ”1. Het bedrag, dat de werknemer ingevolge het bepaalde in sub A in 1977 krijgt gekompenseerd, wordt m.i.v. 1 januari 1978:
– verlaagd danwel verhoogd ten gevolge van de ziektekostenregeling.
– en vervolgens verlaagd met 1% van het nettoinkomen over het jaar 1976.
2. Indien na de sub 1 genoemde berekening nog een bedrag aan achteruitgang resteert, wordt dit bedrag in het jaar 1978 voor 2/3 en in het jaar 1979 voor 1/3 gekompenseerd.”
Voor de toelichting (blz. 107 en 108 van de CAO) is de volgende tekst vastgesteld:
”Met de nieuwe overgangsbepaling ter zake van een eventuele achteruitgang wordt beoogd, dat voor de betrokken werknemer gedurende drie kalenderjaren deze achteruitgang wordt gekompenseerd en wel op de volgende wijze:
Komt -na een vergelijking tussen de oude arbeidsvoorwaarden en de CAO- vast te staan, dat de werknemer een achteruitgang heeft van bijv. 100 (op maandbasis) dan ontvangt hij deze 100 gedurende het jaar 1977 volledig.
Met ingang van 1 januari 1978 wordt dit bedrag als volgt verminderd:
Vastgestelde kompensatie 100
a. netto voordeel uit hoofde van de uitvoeringsregeling ziektekosten (per maand) bijv.: 30,-
(zou het hier gevonden bedrag negatief zijn dan ontvangt de werknemer geen kompensatie meer en behoeft geen verdere berekening te worden toegepast)
70
b. 1% van het netto-inkomen over het jaar 1976 (op maandbasis) bijv.: 22,-
(zou het hier gevonden bedrag negatief zijn dan ontvangt de werknemer geen kompensatie meer en behoeft geen verdere berekening te worden toegepast)
48
Gedurende het jaar 1978 ontvangt de werknemer 2/3 x 48 = 32 per maand.
Gedurende het jaar 1979 ontvangt de werknemer 1/3 x 48 = 16 per maand.
Na 1979 ontvangt de werknemer geen kompensatie meer.

blz. 4 – Vervolg Soc. uitkijkpost

Nadere uitwerking van de uitvoeringsregeling dienstkleding
a) Personeelsleden, voor wie het in verband met het goed en veilig uitoefenen van de funktie noodzakelijk is uniformkleidng, uniforme werkkleding of specifieke kleding te dragen, ontvangen bij indiensttreding een gratis kledingpakket.
b) Eens per jaar zal aan dienstkleding dragende medewerkers een redelijke aanvulling gratis dienstkleding worden aangeboden.
c) De noodzakelijkheid van het dragen van dienstkleding wordt in onderling overleg bepaald door enerzijds het personeelslid en anderzijds de directie.
De inhoud van het kledingpakket zal door of namens het Hoofd Civiele Dienst in overleg met Hoofden van Dienst worden vastgesteld. Hiertoe wordt gerekend: aantal en soort kleding, wijze en tijdstip van verstrekking, de jaarlijkse aanvulling.
e) Bij ontslag dient het laatste verstrekte pakket bedrijfskleding, voor zover dit niet ouder dan 6 maanden is, te worden ingeleverd. Indien men hier prijs op stelt kan het betreffende kledingpakket worden overgenomen voor 50% van de nieuwwaarde.
f) Jaarlijks verstrekt het Hoofd Civiele Dienst aan direktie en Kommissie Arbeids- en Dienstvoorwaarden een inzicht in de uitvoering van de regeling.

Wijziging studiekostenvergoedingsprocedure
Met ingang van 1 april 1977 wordt de procedure van studiekostenvergoeding aangepast aan de uitvoeringsregeling studiekosten van de CAO – Z. (blz. 50 t/m 53).
Deze procedure zal ook van toepassing zijn voor diegenen die reeds met een studie of kursus bezig zijn.
De gang van zaken wordt als volgt:
Aanvraag:
De aanvraag dient te geschieden d.m.v. studiekostenvergoedingsformulier, welke te verkrijgen zijn bij mej. M.H. Bloot, afd. Personeelszaken, tst. 467. Deze formulieren dienen in tweevoud, voorzien van de nodige handtekeningen, geretourneerd te worden aan de afd. Personeelszaken.
Na de behandeling van de aanvraag krijgt betrokkene 1 exemplaar terug waarop de beslissing vermeld staat.
Uitbetaling vergoeding:
Indien een tegemoetkoming in studiekosten is toegewezen, kan men 1 keer per 3 maanden (per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december) de gemaakte kosten deklareren. Voor dit doel zal aan betrokkenen automatisch ’n deklaratieformulier worden toegezonden. E.e.a. houdt in dat de eerstvolgende gelegenheid voor het deklareren van studiekosten per 1 juni 1977 zal zijn. De vergoeding wordt per bank of giro uitbetaald.
Naast bovenstaande blijft de mogelijkheid (bij uitzondering) voor tussentijdsche deklaratie aanwezig. De vergoeding wordt dan per kas uitbetaald.
Terugbetaling e.d.:
Via het deklaratieformulier kan gemeld worden dat men de kursus heeft afgerond, men gestopt is, etc. Aan de hand van deze informatie kan betrokkene opgeroepen worden voor een gesprek. Vij uitdiensttreding, tussentijdse beëindiging, e.d. moet bekeken worden of er ook een terugbetaling van de verstrekte vergoeding moet plaatsvinden (volgens art. 12 van de uitvoeringsregeling studiekosten).
De wijze waarop evt. terugbetaling moet plaatsvinden wordt overlegd met betrokkene.
Voor eventuele vragen m.b.t. studiekosten kunt U zich wenden tot mej. M.H. Bloot, afd. Personeelszaken, tel. 467.

Informatie-avond over pensioenrechten, etc. (P.G.G.M.)
In overleg met het Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (P.G.G.M.) en Dennenoord, kan er, indien daarvoor belangstelling is, een informatie-avond georganiseerd worden. Op deze avond zal een uitleg gegeven worden over pensioenrechten (plichten) en zult U tevens in de gelegenheid gesteld worden vragen te stellen, zowel persoonlijk als in het algemeen.
Daar wij uit ervaring weten, dat velen het ontzettend moeilijk vinden, m.n. de pensioenberekening, willen wij door middel van deze avond proberen de zaak wat begrijpelijker te maken. Het zal uiteraard van het aantal reakties afhangen of deze avond georganiseerd gaat worden, daarom verzoeken wij U, indien U belangstelling heeft, ons dit via onderstaande bon te laten weten.

A. Meijer,
Salarisadministratie
Tst.: 446

Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid en – geschiktheid
Zoals U weet valt elke werknemer, ongeacht diens rang of funktie onder de bepalingen van de Ziektewet. Dit betekent, dat in geval van arbeidsongeschiktheid door de Bedrijfvereniging ziekengeld wordt uitgekeerd. De hoogte van de uitkering bedraagt in de regel 80% van het salaris. Aangezien U op grond van bepalingen van de CAO (hoofdstuk IX, artikel 29-33) tijdens ziekte 2 jaar salaris krijgt doorbetaald, wordt de uitkering volgens de Ziektewet niet aan U, doch aan Dennenoord overgemaakt.
Met nadruk wijzen wij erop, dat alleen dan tijdens ziekte salaris wordt uitbetaald, indien de Bedrijfsvereniging ziekengeld uitkeert; hiervoor dient U een aantal voorschriften in acht te nemen. Wilt U dus Uw salaris tijdens

Vervolg pag. 5

blz. 5 – S.O.P. – mededelingen

ziekte niet in gevaar brengen, dan is het voor U van het grootste belang, dat U zich stipt houdt aan deze voorschriften, die als volgt luiden:
A. Ingeval van ziekte of ongeval dient U zich op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk. doch uiterlijk binnen één uur na aanvang van de werktijd ziek te melden bij de dienstdoende telefonist(e) in het hoofdgebouw (tel. 05905-1331), die na de ziekmelding genoteerd te hebben de ziekmelder(ster) doorverbindt met de desbetreffende afdeling ter informatie. Bij deze melding moet worden opgegeven:
1. Uw naam en adres en eventueel verpleegadres.
2. In welk paviljoen/afdeling U werkzaam bent.
3. De naam van Uw huisarts.
4. Vermelding van de klachten, zonder op medisch terrein te komen.
5. Als U part-time werkt, het aantal dagen per week, wanneer U minder dan vijf dagen per week werkzaam bent.
B. Wanneer U de werkzaamheden hervat, dient U zich op de dag van de arbeidsgeschiktheid zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één uur na aanvang van de werktijd als hersteld te melden bij de dienstdoende telefonist(e). Indien de werkhervatting op een eerder tijdstip bekend is, wordt U verzocht dit aan de afdelingsleiding te melden. In gevallen waarin U de Bedrijfsvereniging hebt bericht, dat U Uw werk geheel of gedeeltelijk op een bepaalde datum zou gaan hervatten en nadien blijkt dat U hiertoe niet in staat bent, dient U zich wederom op dat moment ziek te melden bij de dienstdoende telefonist(e).
C. Alle eventuele veranderingen betrekking hebbend op de ziekte, bijvoorbeeld: ziekteadres, gedeeltelijk arbeids(on)geschiktheid, moeten door U worden gemeld bij de dienstdoende telefonist(e).
D. De Bedrijfsvereniging heeft nog een aantal regels ter naleving gesteld, die bij eventuele ziekte worden toegezonden. LEES DEZE NAUWKEURIG NA.
Mochten er nog eventueel vragen zijn, dan kunt U zich in verbinding stellen met de salarisadministratie toestel 446 of 447.

Hoofd Salarisadministratie.
A. Meijer.

Mededelingen van de S.O.P.
In verband met de interne wijzigingen zijn vanaf heden de pasjes ”voor goed en goedkoop kopen” uitsluitend verkrijgbaar in de cantine op werkdagen van 9.30-12.00 uur en van 14.30-17.00 uur. Wilt U hier goede nota van nemen. Tevens delen wij U mee dat ook een wijziging is aangebracht in de samenstelling van de Stuurgroep. Hieronder volgen de namen van de mensen die heden zitting hebben in de bovengenoemde groep.
J. Mons (voorz.), Y. de Wacht (penn.), J. Plantinga (secr.), mevr. B. Bulthuis (notuliste), mevr. T. Koelstra, mevr. G. Brunt, W. Hamstra (sportr.), T. Ploeger, N. Massink, E. Bergsma, L.J. Weggemans (pasjes regeling).

Dames en heren volleyballers
”Dennenoord bezit een ontspanningsvolleybalclub, welke wekelijks traint op donderdag.
Nu wil ’t toeval dat deze club zeer wel enige volleybalsters en -lers gebruiken kan, zo er niet om zit te springen.
Welaan, hebt u donderdagavond nog vrij: U bent van harte welkom en er staat een enthousiaste trainer om U te begeleiden.
Er wordt altijd gespeeld in de sportzaal van het vormingscentrum van 8.00 uur tot 9.45 uur.

Bart Popma

Sportdag 7 mei 1977
Zoals u allen al wel zult weten heeft dit jaar de sportdag met de andere zusterziekenhuizen plaats op Dennenoord en wel op zaterdag 7 mei a.s. Dat menigeen zich op deze dag al aan het voorbereiden is, behoeft geen betoog.
Zo ook de S.O.P. en de Sportraad, die beide op organisatorisch en technisch gebied al een poosje aan het voorbereiden zijn en nog moeten zijn.
Na de voor-vergadering op 18 maart met de zusterziekenhuizen, te Dennenoord gehouden, is dan ook het consept sportdag 1977 zonder bezwaar goedgekeurd en heeft de sportraad, in overleg met de S.O.P. besloten om de opgave voor deelneming aan div. sporten open te stellen voor het personeel van Dennenoord.
De sporten waar men zich nog voor op kan geven zijn resp. tafeltennis dames en heren, biljarten, dammen, schaken en schieten dames of heren.
De opgave dient te geschieden voor woensdag 20 april a.s. en wel bij de volgende personen: W. Hamstra, toestel 433, D. Pothoff, toestel 434, H. Miske, toestel 272, P. Miske, toestel 430.
Bij overvloedige opgave zal er per onderdeel een voorselectie worden gehouden die vroegtijdig door de sportraad aan de desbetreffende personen zal worden medegedeeld.
Voor de sporten Voetbal, Volleybal, Badminton en klaverjassen dienen resp. de aanvoerders of leiders die namen van de deelnemers zo spoedig mogelijk op te geven bij een van de bovenstaande personen.
En wist U al dat er per opgave van de deelnemende ziekenhuizen, zo’n 400 supporters aanwezig zullen zijn en dat daar van een groot gedeelte de prijsuitreiking mee zullen maken en de organisatie daarom genoodzaakt zijn U nu al vast te vragen om er een uiteraard gezellige, maar niet al te rumoerige prijsuitreiking van te maken, na het officiële gedeelte kunt U natuurlijk Uw stembanden op een door Uzelf bepaalde manier gebruiken.
Voor de deelnemers van Dennenoord zal er op de sportdag ’n lunchpakket beschikbaar worden gesteld die opgehaald dient te worden door de leiders of aanvoerders bij de wedstrijdleiding.
Nadere gegevens over de sportdag zult u aantreffen in het volgende personeelsorgaan van april.
Hopend voldoende medewerking en begrip te krijgen in de vorm van vroegtijdige opgave van deelnemers, bedank ik U namens de sportraad bij voorbaat.

Dick Pothoff

blz. 6 – Wadlopen – Pensionering G. Groeneveld

Getijdengeul te breed
Geen wadlopers meer naar Schiermonnikoog
Met het wadlopen naar Schiermonnikoog is het afgelopen. Op 30 april gaat het seizoen weliswaar open, maan een vanuit Pieterburen gehouden verkenning heeft aangetoond, dat de derde getijdengeul onneembaar is geworden. Vorig jaar was deze vijf meter breed en nu dertig. Men zou dus moeten zwemmen en dat is tegen het principe van het wadlopen.
Directeur Hielke Dijkstra van de stichting Wadloopcentrum Pieterburen: ”het is triest, maar tegen de stromingen van de natuur valt niet te vechten”. Het vorig jaar namen er nog 7000 mensen aan de tocht deel. Sinds 1963 is de tocht met grote frequentie gehouden. De liefhebbers kunnen overigens nog wel lopen naar Siemonszand, Rottum. Engelsmanplaat en Ameland. In totaal waren er vorig jaar 19.000 wadlopers.

Pensionering van G. Groeneveld
Op 1-10-1939 kwam Dhr. Groeneveld op Dennenoord ”werken”, in de bloemisterij ± 5 jaar, daarna kwam hij op de arbeidstherapie waar hij zich voornamelijk met de tuingroepen bezighield.
Velen van ons zullen hem wel kennen, want graag mocht hij met deze en gene een praatje maken, voor een grap was hij ook altijd wel te vinden.
Zijn werkterrein lag in het begin op de sproeivelden of te wel de groentetuin, later is hij op het terrein gekomen waar hij met verschillende groepen werkte en naar zijn zeggen met plezier. Door al de jaren heen is er heel wat de revue gepasseerd.
Als je Groeneveld hoort vertellen, over de grote groepen waarmee men werkte, en het bomen hakken wat men met handkracht deed, dan zijn we er heel wat op vooruit gegaan.
Ook het scheerapparaat lag hem goed in de hand, want als tuingroepen kwamen te scheren was hij de man die er heel wat baarden afmaaide.
De afgelopen paar jaar is het wel wat met ziekte gepaard gegaan en was het wel wat spannend, maar na het laatste gesprek waren de berichten goed.
We hopen dat U, nu U Dennenoord gaat verlaten, nog een heel goede tijd mag hebben, en wensen U en Uw vrouw nog vele goede jaren.

Hartelijk dank
Aan allen die hebben meegewerkt aan de prachtige dag en de belangstelling en de vele kao’s die we mochten ontvangen op onze afscheidsreceptie. Ook de direktie voor het aanbieden van de receptie.
Een onvergetelijke dag.

H. de Vries
P. de Vries-Schoonveld

Kort bericht Ontmoetingsraad
De ontmoetingsraad is van start gegaan, maar draait nog wel langzaam. We moeten nog leren bij welke problemen de Ontmoetingsraad kan helpen. We hebben binnenkort een gesprek met de medisch direkteur, dr. Schroor. We hopen dat dit gesprek enige problemen, die bij de patiënten zijn, helpt oplossen.
Over enige tijd is er een regionale vergadering van patiëntenraden. Hier kunnen we met elkaar van gedachten wisselen over het wel en wee van de mensen, die we vertegenwoordigen.
Onze secretaresse, Anneke v.d Berg, is met ontslag gegaan.
We hopen dat we voor haar in de plaats een even arbeidszame secretaresse krijgen.
Wat de Ontmoetingsraad allemaal bespreekt en helpt oplossen, kan het personeel op de sfdelingen in onze notulen lezen.
We zijn voor een goed kontakt met het personeel, daar dit toch ook werkt voor de belangen van ons allen. Het personeel zag het niet zitten, dat ze de gelden voor de patiëntenraad zou innen, maar wel medewerking wil verlenen als iemand ons wil steunen, d.w.z. om op verzoek van een persoon deze gulden in de maand van zijn eigen toegoed te verschaffen, wanneer deze niet zelf over zijn geld zo beslist.
Deze gulden per maand vragen wij van al degenen onder ons, die de Ontmoetingsraad vertegenwoordigen.

J.P. Pruiksma
pav. 9

blz. 7 – Ik ben een boon… – Tips voor zaaien van perkgoed – Uitslag prijskaarten

Ik ben een boon als dat niet lekker is
Peulvruchten zijn niet alleen een vervanger van aardappelen, ze leveren zoveel eiwit dat ze tegelijk het vlees kunnen vervangen, mits ze worden aangevuld met grove graanprodukten en met groenten.
Met erwten, bonen en linzen zijn oneindig veel lekkere mogelijkheden te bedenken.
Hieronder vindt U er enkele van.

Enkele tips voor het zaaien van perkgoed

Uitslag kaarten
3 maart

blz. 8 & 9 – Nieuwe O.R. – Afscheid oude O.R.

De nieuwe O.R.

Afscheid van de oude O.R.

Geachte aanwezigen, graag wil ik voldoen aan het verzoek een korte impressie te geven van de ervaringen die ik opgedaan heb de afgelopen zittingsperioden van de Ondernemingsraad. Op voorhand zou ik U de vraag willen voorleggen of een Ondernemingsraad in de gezondheidszorg eigenlijk wel kan functioneren zoals de leden van de Ondernemingsraad het zo graag zouden willen en waar de wet ook de mogelijkheden toe geeft.
Zo staat in art. 2 van de wet op de Ondernemingsraden van 1971 dat de Ondernemingsraad tot taak heeft:
1. Bij te dragen tot een goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
2. Het overleg met en het vertegenwoordigen van alle in de onderneming werkzame personen.
In de afgelopen tijd heb ik ervaren dat er hiertoe wel degelijk mogelijkheden zijn voor de Ondernemingsraad, maar voordat je daar achter bent, is toch wel een belangrijk deel van de zittingsperiode verstreken.
M.i. is hier o.a. het volgende debet aan: doordat ook ons ziekenhuis aan vele instanties gebonden is, waarbij ik dan met name denk aan het C.O.Z., N.Z.R. en N.Z.I. en waar ook regionale samenwerkingsverbanden als het V.Z.G.D. en het S.O.P.I. bemoeienis hebben met het te voeren ziekenhuisbeleid, is het voor de Ondernemingsraad zeker in de beginperiode geen eenvoudige taak na te gaan waar dan wel die ruimte zit die de wet de ondernemingsraden geeft, het uiteindelijk te voeren beleid in al haar facetten te toetsen. En dan denk ik nog niet eens aan de advisering tot gefundeerde wijziging van de voorgestelde plannen.
Met alle informatie die de Directie de Ondernemingsraad toespeelt, botst U op een gegeven moment op tegen de vraag waar U als Ondernemingsraad wel niet mee bezig bent. Ondanks soms lange vergadertijden zult U na een vergadering weleens tot de ontdekking komen dat het overleg over de dagelijkse gang van zaken niet aan de orde is geweest. Er waren dan belangrijker zaken waarover Uw mening gevraagd werd. Het is m.i. – en niet in de laatste plaats omdat er 7 nieuwe leden zitting hebben genomen – zeer wenselijk dat de huidige Ondernemingsraad reeds in een vroegtijdig stadium een stuk scholing en vorming geniet, juist om de geboden ruimte te ontdekken. Hierbij kan er aan herinnerd worden de oude Ondernemingsraad reeds voor U een periode in augustus heeft gereserveerd aan het Slotemaker de Bruine Instituut. Blijkt er dus al iets voor U geregeld te zijn, tussen haakjes moet ik U zeggen dat de zojuist gedeohargeerde Ondernemingsraad niet voor U een finaciële vergoeding voor de werkzaamheden die U te wachten staan, geregeld heeft. Aan U de suggestie dit voor Uw opvolgers, eventueel voor Uzelf te bewerkstelligen.
U zult zich met zijn allen snel geplaatst zien voor de vraag waar – daar de laatste tijd zoveel over de medezeggenschap en inspraak gesproken wordt p de medeverantwoordelijkheid blijft. Het behoort volgens artikel 5.2.1 van het reglement tot Uw taak en bevoegdheid en dus tot Uw verantwoordelijkheid alle aangelegenheden, het ziekenhuis betreffende, ten aanzien waarvan U overleg wenselijk acht in de vergaderingen van de Ondernemingsraad aan de orde te stellen. Laat U zich hiervan niet weerhouden, ook niet wanneer U weleens de woorden ”Alstublieft, ik had nooit geweten dat ze het daar in de O.R. ook al over hadden” toebedeeld worden. Ik heb stellig de overtuiging dat alle Dennenoorders in de loop van de tijd wel het inzicht krijgen dat de Ondernemingsraad geen roddelraad is of wil zijn, maar een overlegorgaan dat het woord personeelsbelang hoog in het vaandel voert. Met de frictie tussen het bedrijfsbelang en de belangen van de individuele werknemer heeft menig ondernemingsraadlid in de afgelopen zittingsperiode kennis gemaakt. De kracht van de Ondernemingsraad komt op die momenten sterk naar voren, wanneer niet zomaar met een ”op hoop van zegen” instemming of goedkeuring wordt verleend, maar pas dan nadat de Ondernemingsraad zich uitputtelijk in deze korte terugblik wil ik zeker niet vergeten dank te zeggen aan allen – zo dus ook de OR-leden – die mij in de gelegenheid hebben gesteld Dennenoord in al zijn facetten mee te maken.

Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken namens de hele Ondernemingsraad dank te zeggen aan de heer Zuidersma, die via het resumè op zo’n voortreffelijke manier melding aan alle personeelsleden gemaakt heeft van de inhoud van de Ondermeningsraadvergadering.

Ondanks kritiek op Uw wijze van resumeren heeft U een vorm gevonden die alle personeelsleden uitnodigt contact op te nemen met hun vertegenwoordiger in de Ondernemingsraad. Helaas is dit laatste naar mijn mening te weinig geeurd.
Het zou een taak voor de Nieuwe Ondernemingsraad kunnen zijn het contact met de achterban opnieuw onder de loep te nemen.
Ik wens bestuur, directie en ondernemingsraad de komende twee jaar veel tot toi toi toe. Dank U.

A. Bokhout

blz. 10, 11 & 12 – Salarisstrook

De salarisstrook
Kunt U hem lezen?

blz. 13 – Uitslag – Verkiezing O.R. – Puzzlerubriek

blz. 14 – Uit… Gezellig

UIT – GEZELLIG!

blz. 15 – Mutaties

Mutaties

In dienst:

 • 21-2-77: Dhr. H. Kat, stag. f.t. doc. opl., Tuinbouwstraat 152B, Groningen
 • 1-3-77: Mej. A.H. Bos, leerl. verpl. 2e jrs., Z.P. 312, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Dhr. B.J. Bruinsma, leerl. verpl. 2e jrs., Fazant 204, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. A.M.H. Hobes, leerl. verpl. 2e jrs., Z.P. 320, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. J. HOvinga, leerl. verpl. 2e jrs., Zwarteweg 3a, Groningen
 • 1-3-77: Mej. J.R. ter Huurne, leerl. verpl. 2e jrs., Ooosterhaven 12, Groningen
 • 1-3-77: Dhr. J.M. Kamp, leerl. verpl. 2e jrs., Kastanjelaan 117, Winschoten
 • 1-3-77: Dhr. G.W.A. Lucassen, leerl. verpl. 2e jrs., Pollux 28, Hoogezand
 • 1-3-77: Mej. A.A.M. Nankman, leerl. verpl. 2e jrs., Grote Beerstraat 399, Groningen
 • 1-3-77: Dhr. I. Schram, leerl. verpl. 2e jrs., Ruimtevaartlaan 67, Hoogezand
 • 1-3-77: Dhr. F. Slijm, leerl. verpl. 2e jrs., Vredewold 4, Veendam
 • 1-3-77: Dhr. K. de Vries, leerl. verpl. 2e jrs., Tollenstraat 18, Hoogezand
 • 1-3-77: Mej. J. Attema, leerl. verpl. 1e jrs., Specht 208, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. G. Bouwman, leerl. verpl. 1e jrs., Achter de Hoven 4, Noordlaren
 • 1-3-77: Dhr. H.H. Garst, leerl. verpl. 1e jrs., Planetenlaan 661, Groningen
 • 1-3-77: Mej. P.T. Hogewerf, leerl. verpl. 1e jrs., Specht 209, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. J. Klooster, leerl. verpl. 1e jrs., Parelstraat 180, Groningen
 • 1-3-77: Dhr. R.E. Maria, leerl. verpl. 1e jrs., Eekhoorn 311, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. I. Schrage, leerl. verpl. 1e jrs., Eekhoorn 306, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Dhr. G.D. Overwijn, leerl. verpl. 1e jrs., Het Want 83, Groningen
 • 1-3-77: Mej. J.G.T. Sleiderink, leerl. verpl. 1e jrs., Specht 205, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Dhr. G.L.A.C. Vintges, leerl. verpl. 1e jrs., Nw. Boteringestraat 56A, Groningen
 • 1-3-77: Mej. R.J. Bergsma, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Specht 306, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. M.E. Emmelkamp, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Specht 211, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. H.C. Siegers, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Eekhoorn 206, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Dhr. H.W. Sloterwijk, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Waezenburglaan 14, Leek
 • 1-3-77: Dhr. M. Veenstra, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Eekhoorn 303, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Mej. M. Wiekamp, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Schipborgerweg 95, Zuidlaren
 • 1-3-77: Mej. E. Zwik, leerl. ziekenverz. 1e jrs., Eekhoorn 205, ”Dennenoord”
 • 1-3-77: Dhr. S. Kramer, staf verpl./verpl. A., Rogier v.d. Weydenstraat 40, Coevorden
 • 1-3-77: Dhr. M.A. Menger, staf verpl./verpl. A., de Arke 27, Harkstede
 • 1-3-77: Mej. P.E. Bulhuis, secr. geest. verz., Tienelsweg 6, Zuidlaren
 • 1-3-77: Mej. G.C. van Dalen, ass. i.d. huish., Stationsweg 53B, Zuidlaren
 • 14-3-77: Mej. Y. Tholen, ass. i.d. huish., Hildebrandlaan 21, Haren
 • 14-3-77: Mej. N. Groendijk, ass. i.d. huish., Triton 17, Hoogezand
 • 14-3-77: Mevr. M. Kuipers-Neuteboom, ass. i.d. huish., Gr. v. Prinsterenstraat 11, Hoogezand

Uit dienst:

 • 14-2-77: Mej. A.M. op ’t Ende, leerl. verpl. 1e jrs.
 • 17-2-77: Mevr. F.W. Wink-Pol, ther.leidst. 1e jrs.
 • 28-2-77: Mej. T.T. van Slateren, leerl. verpl. 2e jrs.
 • 1-3-77: Dhr. G. van Dijk, leerl. verpl. 2e jrs.
 • 1-3-77: Dhr. K. Kuipers, vormingsleider
 • 1-3-77: Dhr. F. Langelaar, stag. vormingswerk
 • 1-3-77: Mej. M.B. Tolsma, leerl. verpl. 1e jrs.
 • 2-3-77: Dhr. J. Mulder, verplegende
 • 5-3-77: Mevr. A.H. Menzinga-Bolkema, adm. medew. med. adm. p/t.
 • 31-3-77: Mej. T. v.d. Wal, verplegende A

Adreswijzigingen:

 • 1-5-77: Dhr. J.D. de Roo, ’t Wad 2, Veendam
 • 1-3-77: Dhr. C.A. Timmer, Nieuwe Dijk 4, Eext
 • 22-2-77: Mej. M. Tump, Hondsrugstraat 18A, Zuidlaren
 • 1-3-77: Mej. Postma, Nieuwstraat 117A, Groningen
 • 1-3-77: Dhr. H.J.T. Walthaus, Emmastraat 30A, Groningen
 • 1976: Mej. J.M.E.A. Schaap, Stationsweg 37A, Zuidlaren
 • 23-2-77: Mej. T.J. Wiersma, Achterom/Nieuweweg 38/26, Groningen
 • 1-4-77: Mej. M.J.T. v.d. Bekerom, Cortinglaan 41, Groningen

Geboren:

 • 24-2-77: Nienke, dochter van dhr. en mevr. Pol
 • 22-2-77: Jacqueline Rosalie, dochter van dhr. en mevr. Lutke
 • 20-2-1977: Eduard Sebastiaan, zoon van dhr. en mevr. Vroom

Gehuwd:

 • 18-3-77: Dhr. G.J. Boom met mej. C.A. Kombrink
 • 18-3-77: Dhr. H. Holtrust met mej. M. van der Veen

 

blz. 16 – Advertenties – Kerknieuws – Vormingswerk

KERKNIEUWS

Kerkdiensten in de ”Ontmoetingskerk”

 • 3 april: 9.45 uur drs. E. Alleman, kollekte voor Rode Kruis (aardbeving in Roemenië); 19.00 uur: ds. B. Oosterhoff.
 • 6 april: 10.45 uur: huwelijksbevestiging J. v.d. Burch en B. Jansen, ds. S.W.R. Polman.
 • 8 april: Goede Vrijdag; 9.45 uur: ds. W.M. van Lynden, viering van het Heilig Avondmaal, kollekte voor diakonaat.
 • 10 april: 1e paasdag, 9.45 uur: m.m.v. Chr. Muziekvereniging ”Juliana” te Zuidlaren; ds. J.W. Vlaanderen, kollekte voor evangelieverkondiging naar buiten Nederland; 19.00 uur: ds. W.M. van Lynden.
 • 17 april: 9:45 uur: ds. B. Oosterhoff, kollekte voor Ho Shuk Wun; 19.00 uur: ds. B. Oosterhoff.
 • 24 april: 9.45 uur: ds. S.W.R. Polman, kollekte voor ”Dennenoordgemeente”; 19.00 uur: S.W.R. Polman.
 • 29 april: 15.00 uur: huwelijksbevestiging W. Remkes en I. Apol, ds. J.W. Vlaanderen

Eucharistieviering in het Vormingscentrum

 • Donderdag 7 april: 15.30 uur: pastoor F. Sleegers.

Uitslag Volleybalkompetitie

Groep I.

 1. Paviljoen 20 met 13 pnt
 2. De Enk met 12 pnt
 3. Zuider Paviljoen vr. met 10 pnt
 4. Paviljoen 13 met 4 pnt
 5. Paviljoen 8 met 4 pnt
 6. Paviljoen 6 met 1 pnt

Groep II

 1. Paviljoen 7 met 13 pnt
 2. Techn. dienst met 12 pnt
 3. Zuider Paviljoen man. met 10 pnt
 4. Psych. centrum met 7 pnt
 5. Paviljoen 12 met 3 pnt
 6. N-Sanatorium vr. met 0 pnt

De finale wordt gehouden op 16 april 1977 en wel op een zaterdagmorgen in de sporthal van het vormingscentrum. Deze finale wordt gespeeld door de 2 hoogst geplaatsten van groep I en II en dit gaat om de wisselbeker, die nu nog in het bezit is van het Zuider Paviljoen vr.

De 4 afd. teams zijn:

 1. Paviljoen 20
 2. De Enk
 3. Paviljoen 7
 4. Technische dienst

De tijden worden nog nader bekend gemaakt, aan de betreffende teams.
Veel sukses!

Advertenties

Vervolg puzzlerubriek

Te huur

Sportraad

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.