Wasserij/naaikamer

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 oktober 1896 t/m 31 oktober 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Dienend personeel: In aansluiting op een besluit, onlangs door het G.B. genomen, dat patiënten geen naaiwerk mogen verrichten voor het personeel zonder vergunning van den Geneesheer-Directeur, heb ik thans vastgesteld, dat het verpleegpersoneel, evenals zulks op Veldwijk het geval is, bepaalden tijd zal hebben om eigen naaiwerk te verrichten; en wel voor haar, die ’s morgens bovenwerk verricht heeft, s’ middags van 4-6 1/2 uur en des zaterdags den geheelen namiddag. Mocht soms blijken wat vermoedelijk wel niet het geval zal zijn, dat de tijd iets te beperkt is, dan is de uitbreiding zeer gemakkelijk. Voor de Huismoeders is tevens aangegeven, dat zij des middags voor zichzelf mogen naaien, niet des morgens. Tevens is bepaald, dat de patiënten geen naai- of breiwerk voor hun betrekkingen mogen verrichten, zonder vergunning van den Geneesheer. 
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 oktober 1896 t/m 31 oktober 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Ontvluchting en zelfmoord: De eerste ontvluchting dit jaar had 22 x plaats. De verpleegde Pruil, die vroeger op Veldwijk is geweest en daar een paar maal is ontvlucht; en op wier deswege in het algemeen goed het oog werd gehouden, ging vrijdag 9.00 uur naar de wasscherij waar hij geregeld werkzaam is. Even daarna wil Pruil het Waschhuis verlaten. Het linnenmeisje T.J. v.d. Veen, die een boodschap aangenomen had, heeft of de buitendeur niet behoorlijk gesloten of de patiënt ongemerkt haar laten passeeren. De ontvluchting werd opgemerkt door mijne dienstbode thuis die terstond alarm maakte en de patiënt op zijn voetsporen door de sneeuw volgde. Na allerlei zigzag bewegingen verliet de patiënt achter het terrein. De bode Struiksma, die inmiddels te hulp geschoten was, volgde toen verder het spoor en zag weldra de lijder, die over het veld en door het bosch heen vluchtten, en wellicht nog ontkomen zou zijn, wanneer niet zijn spoor in de sneeuw het gemakkelijk hadden gemaakt hem te volgen. Toen de lijder ingehaald was wat geruime tijd duurde ging hij met eenig verzet mede terug zonder groote moeite. Inmiddels was ook Nijdam achterop gekomen, en heeft ook de lijder huiswaarts helpen brengen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Wasscherij: In de wascherij is om de kachel een klein hekje geplaatst, daar de vrouwen er telkens haren kleeren verschroeiden.
 • 1897 – Fragment uit het jaarverslag van 1897 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gewerkt: 7 vrouwen hielden zich bezig met breien, 3 met naaien, 4 met huiswerk en 7 met keukenwerk en 13 werk in de linnenkamer.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: In paviljoen 6 vooral heeft men nu met moeilijkheden te kampen. Moeder Hempenius heeft wegens tekort aan personeel in dit paviljoen waar 34 rustige (ook ten dele werkende) patiënten verpleegd worden slechts te beschikken over 2 verpleegsters. C. Wijma en Hamstra. Toen de eerste is gaan liggen heb ik het noodhulp-linnenmeisje in het paviljoen geplaatst. Toen ook de tweede verpleegster op bed gaan liggen zal het paviljoen voor onrustigen een verpleegster ter assistentie moeten komen en zal een der keukenmeisjes die vroeger verpleegster geweest waren wederom in de verpleging bij moeten springen. De influenza kost heel wat inspanning van hen die niet aangetast zijn. Aan Juffrouw Buwalda heb ik opgedragen maandag a.s. naar Groningen te gaan om een paar noodhulp dienstboden te krijgen.
  • Arbeid: Van de 92 vrouwen werkten geregeld 27 ongeregeld 23, Zelden 1 niet, 9 vrouwen hebben gebreid, 5 genaaid, 12 huiswerk, 13 in de keuken en 12 in de linnenkamer en 13 met aardappels schillen.
 • 1906-05-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Bij het groot gebrek aan verpleegpersoneel moeten soms anderen inspringen. Zoo heeft bv T. Wieringa, naaister, gedurende circa acht maand des morgens verpleegsters diensten bewezen. De Geneesheer Directeur stelt voor haar daarvoor fl 10,- extra te geven, daar het loon van een verpleegster fl 30,- hooger is dan dat van een naaister. Daartoe besloten.
 • 1918-11-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Daar het hoe langer hoe bezwaarlijker wordt het repareren der kleeding stukken in het dorp te doen plaats hebben, zal worden voorgesteld er een eigen kleermaker te benoemen.
 • 1923-09-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Linnenmeisje K. Wolthuis, vraagt die thuis ziek werd en een dokter en apothekers rekening kwam brengen voor vergoeding.
 • 1925-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Heer Beekman verder ter sprake een gebrek aan een winter- en sorteer- en strijkkamer.

Jaren 20.01 – De naaigroep

 • 1925-09-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Bij de wasch komt ter sprake een brief van de heer Krap en een van de firma Paensgen en Wessel, aan welke firma zal worden gevraagd, wat de wasch op Meerenberg en Duiven Bonk per stuk kost.
 • 1925-10-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Wigboldus; eigen wasscherij.
 • 1925-11-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededeling van de correspondentie van de firma Wessels en Pansgen: eigen wasscherij blijkt niet voordeeliger.
 • 1928-08-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het advies van Hr. Hoeksema te vragen om meer ruimte te verkrijgen in het Waschuis met het oog op uitbreiding.
 • 1931-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In beginsel is besloten een wasserij te doen bouwen.
 • 1931-07-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat besloten wordt het Centraal Bestuur te verzoeken de bouw van de Wasserij mee te willen helpen en uit te voeren met bekwamen spoed.
 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter memoreert het door den Stichtingsraad voordragen tot onmiddellijk ontslag van het linnenmeisje Margaretha Akkersma op 28 december 1931, desertie en welk ontslag met ingang van die datum is verleend.
 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 9. Op 1 Maart werd de eigen wasscherij in gebruik genomen.
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
  • Wegens ongeschiktheid werd de waschbaas teruggeplaatst tot schildersknecht, de wasknecht trad op als waarnemend waschbaas.

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.