Jaren 70.00

Opleiding Dennenoord

Eerder-1900

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 17 maart 1896 t/m 23 maart 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Het onderwijs werd maandag en dinsdag op de gewonen wijze voortgezet; woensdagavond moest de les Kerkgeschiedenis achterwege blijven, terwijl de vrijdagavond in verband met het bezoek van Dr van Dale aan Dennenoord, geene cursus voor leerling-verplegers gehouden werd.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Ds. Zahn bezocht woensdag patiënten en personeel, en hield catechisatie en cursus in kerkgeschiedenis.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 23 augustus 1896 t/m 29 augustus 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Het onderwijs aan het personeel werd op vrijdagavond niet gegeven. Op woensdagavond had de cursus Kerkgeschiedenis in paviljoen 3 plaats.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 16 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Werd geregeld gegeven.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 11 oktober 1896 t/m 17 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Met het onderwijs aan de leerlingen-verplegers betreft, ben ik thans begonnen met de eerste beginselen der ziekenverpleging nadat er een 2 tal maanden bouw en functie van het menschelijk lichaam afgehandeld waren.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 october 1896 t/m 31 okctober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Woensdag bezocht Ds. Zahn Dennenoord teneinde patiënten en personeel te bezoeken en catechisatie te houden.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Het onderwijs werd geregeld gegeven; slechts werd door mij bepaald, dat voor de verpleegsters voortaan het les uur van dinsdagavond verzet zal worden op dinsdagmiddag met 1 uur, waardoor zij betere gelegenheid krijgen om de meisjes vereeniging, die een kwijnend bestaan leidde, tot meerderen bloei te brengen.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 22 november 1896 t/m 28 november 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Woensdag kwam Ds. Zahn de Stichting bezoeken en catechisatie houden.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Een 20 tal stoelen werd aangeschaft om des zondags gebruikt te worden in de verblijfszalen van paviljoen 1, wanneer de godsdienstoefening wordt gehouden.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 4 januari 1897 t/m 10 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Woensdag kwam Ds. Zahn voor kranken bezoek en catechisatie.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: Woensdag bezocht Ds. Zahn de Stichting en catechisatie hield en cursus kerkgeschiedenis en ging ’s avonds voor bij een bidstond, waarbij eerwaarde Matth. 5 vers 5 behandelde.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Op dinsdag 18 januari begon ’s morgens 9. 00 uur het examen van leerling verpleger (verpleegster) die den titel wenschte te verwerven en voor hen, die verpleger wenschte te worden. Het was thans de 3e maal dat laatst genoemd examen te Dennenoord werd afgenomen. Van de personen die kort na de opening van Dennenoord in januari 1896 zich aan het leerling verplegers examen onderwerpen hadden nog steeds 2 hier aanwezig die zich thans aangemeld hadden. Nadat zaterdag te voren het schriftelijk examen had plaats gehad, begon dinsdag morgen om 9.00 uur het mondeling gedeelte. Van 9.00 uur tot 10.30 uur ondervroeg Dr. Stekhoven de geneeskundige vakken en van 10.30 uur tot 11.00 Ds. Zahn voor kennis van geloofszaken. en daarna de Heer Buwalda. De examens commissie mocht met vrijmoedigheid beide personen toelaten en het zilveren insigne werd door den Heer de Vries uitgereikt. Voor het leerling verpleegsters examen hadden zich aangemeld 1 meisje: Gebina Kijff en 3 aspirant verplegers Jan van Dijk, Hendrik Dijk, en Beer. Het resultaat van het onderzoek dat allen zijn toegelaten, evenwel G. Kijff met de verplichting het onderwijs in de handwerken te blijven volgen en van Dijk en Beer met de verplichting de taallessen te blijven bijwonen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: Op zondag 30 januari trad Ds. Drenth van Nieuwolda hier op als predikant schoon nog jarig maakte hij hier een zeer aangenamen indruk, zijn duidelijke voordracht, zijn helder betoog zijn kalm optreden zonder eenige gemaaktheid deden mij zeer aangenaam aan en thans mij  de vraag stellend zou dat geen geschikt leeraar voor Dennenoord zijn zal ik aan het GB moeten voorleggen.

1901-1910

Klik op de foto voor een uitvergroting

1901.01 – Openingsfeest van de Christelijke school op Dennenoord. Onderwijs aan kinderen van het Dennenoord personeel werd gegeven in de Stichtingskerk

1901.02 – Inzet van bovenstaande foto. Met in het midden meester Sterenberg. Deze meester kon zo mooi vertellen over Limburg en de bergen in Oostenrijk en Zwitserland, dat je als kind zelf het gevoel had je ‘erbij’ was.

1906.00 – Diploma Marietje Leemhuis

 • 1908-07-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De directeur van Wagenborgen vraagt vader Westra (Dennenoord) enkele dagen voor onderwijs te geven in het mattenvlechten. Hier tegen bestaat geen bezwaar.
 • 1908-10-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Gezondheids Dienst vraagt verlof voor Dr. Wessels om in plaats van eenmaal in de week, twee maal in de week college van Professor Heijmans te mogen loopen. Het kan zonder schade voor de Stichting. De Stichtingsraad  zal op het Stichtings Bestuur gunstig adviseeren.

1911-1920

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1911-10-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Algemeen Bestuur:
   • Met het voorstel Ds. Smitt vergunning te verleenen elke week 2 uur Godsdienst aan het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen gaat Algemeen Bestuur accoord, onder voorwaarde dat deze vergunning elk jaar opnieuw aangevraagd moet worden en door ons wordt toegezien dat de arbeid van de Geestelijk verzorger hiervoor geen schade lijdt.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport uit 1912 door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Welke was de rooster der lesuren voor het verplegend personeel? Er wordt les op maandag van 13,30 uur tot 17.30 uur en des avonds van 8.10 uur s’ avonds  aan de verpleegster in de nuttige handwerken; op dinsdag van 14.00 uur tot 17.00 uur; Op woensdag van 16.00 uur tot 18.30 uur en op vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur en van 17.00-18.30 uur. Onderwijs wordt gegeven door de drie doktoren, twee onderwijzers en een juffrouw voor de handwerken.
  • Welke leermiddelen waren op 31 december aanwezig voor het onderwijs aan het verplegend personeel? Aanwezig waren de nodige leerboeken voor de kranken ziekenverpleging. Bijbelsche en geloofsleer. Voor rekenen en taal, Nederlandsche Geschiedenis van Nederlands en een cursus voor schoonschrijven.
  • Welke leden van het verplegend personeel hebben zich met vrucht onderworpen aan eenig examen? De examens zijn gehouden in het begin van de maand mei. Het diploma der Vereniging werd uitgereikt aan 4 verplegers en 9 verpleegsters. Bevorderd van leerling  A tot leerling B werden 3 man en vrouwelijke.leerlingen bevorderd van adspirant tot leerling werden 3 mannelijke en 9 vrouwelijke verpleegsters.
  • Hoevelen van het verplegend personeel (m. en v afzonderlijk) bezaten op 31 december een diploma als krankzinnigen verpleging? 4 huisvaders en 21 verplegers en 9 huismoeders en 14 verpleegsters.
  • Welke uitbreiding onderging de geneeskundige boekerij? Psychiatrische geschriften van Anton, Pannenborg, 3 feiffer, Cramer, Werner en Jacobi. Theologische werken: Rasmussen, Bouset, de Lotten. Over hygiëne en ontstomen van Edringer en Heuppe.
  • Uit hoeveel delen bestond op 31 december de boekerij ten dienste der verpleegde. 802 delen. De opgave is lager dan ’t vorig jaar. Eenige oude boeken en de tijdschriften die ingebonden worden zijn er uitgevallen.In werkelijkheid is de boekerij met 30 delen uitgebreid.

1912.00 – Examengroep

1913.00 – 14 april 1913; na diplomering mocht de verpleegkundige een zwarte jas, gemaakt van garbidine, over het uniform dragen. Tevens mocht het hoofddeksel met sluier tot halverwege de rug, niet eerder dan na de diplomering gedragen worden

 • 1915-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Algemeen Bestuur mededeling: het personeel na het verkrijgen van het diploma behalve in geval van huwelijk verplicht is de Stichting gedurende drie jaren te dienen.
 • 1915-04-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet nu enkele mededelingen van besprekingen genoemd op de Algemene Bestuurs vergadering van 15 april en staat in het bijzonder stil bij de behandeling van het rapport inzake de opleiding van Hoofdverpleegster, naar aanleiding waarvan het Algemeen Bestuur van oordeel was, dat meerdere ontwikkelingen van het Hoofd personeel wenschelijk is en dat op Veldwijk en Bloemendaal proeven konden worden genomen met uitgebreider onderwijs.
 • 1915-07-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het extra salaris voor hoofdverpleegsters met diploma ziekenverpleging bedraagt fl 25,00 met aantekening onzer vereniging op het diploma met het fl 25,00 (totaal dus ten hoogste fl 50,00)
 • 1916-09-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wat de voortgezette opleiding van gediplomeerd personeel aangaat heeft de Stichtingsraad bezwaar met het oog op den Dienst. Zonder deze opleiding kunnen gediplomeerden zich nu eens eindelijk geheel geven, maar door die opleiding ondervindt dit stoornis.
 • 1916-11-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad blijft ook na het eenmaal genomen besluit en oordeelt, dat niet kerkgeschiedenis, maar veel eerder de historie en de beginselen der ziekenverpleging op kerkhistorisch terrein voor een voortgezette opleiding, zou zijn aan te passen.
 • 1918-11-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In verband met een schrijven van Dr. Deenik wordt besproken de hoofden cursus en hoofdexamens. De Stichtingsraad kan bevredigend program opstellen, voor ’t onderwijs de Hoofden cursus. Slagen als hoofd berust niet zozeer op meerder kennis, maar wel op tact en karaktereigenschappen. Herhaling of uitbreiding van het geleerde is niet nodig. Ook vind de Stichtingsraad het jammer dat de gediplomeerden dadelijk na het behalen van een diploma weer een cursus moeten volgen. Beter is het dat zij zich geheel aan de verpleging kunnen geven. De Geestelijke verzorging kan met een  leerboek voor dien cursus aan kunnen geven.
 • 1920-11-01 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden het onderhoud der bibliotheek (inbinden) op te mogen dragen aan S. Welmers alhier.
  • Op advies van Ds. Smitt zal worden voorgesteld dat de Stichting de kosten van een lezing zal blijven dragen.
  • Dr. Wessels vraagt toestemming een cursus in Groningen te mogen leiden voor wijkverpleegsters in krankzinnigen verpleging in gevolge een opdracht van het Antonia Wilhelmina fonds.

1921-1930

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1921-04-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dr. Wessels vraagt een tuberculose cursus te Groningen te mogen volgen. Wordt door gezonden.

1921.00 – Examengroep. Broeders van links naar rechts: G. Nassebelt, M. Pol, P. de Paa. Zusters staand: Sikkens, Stevens, Veenkamp. Zusters zittend: Veenhuizen, Hoogeveen, Stevens en Bult

 • 1922-05-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Daar de onderwijzer voor het verpleegpersoneel de Heer Sterenberg misschien eerlang zijn functie wenscht neer te leggen vraagt de Stichtingsraad den Geneesheer Directeur vrijheid te verleenen zoo nodig andere krachten in te zetten.
 • 1923-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verdiend geen aanbeveling, dat na het afleggen van het schriftelijk examen, aan de candidaten de raad wordt gegeven, zich niet aan het mondeling examen te onderwerpen: dit moet geheel aan hen zelf worden overgelaten.
  • Voortaan dient bij elke examen te worden opgegeven, hoeveel candidaten zich hebben teruggetrokken; dit is noodig, om een vergelijking tussen de verschillende Stichtingen mogelijk te maken.
  • Het gewenscht dat het er bij de examens op toegelegd wordt, dat het peil omhoog wordt gebracht, en met het oog daarop zou het algemeen Bestuur het aangenaam vinden, daar de geneesheeren en directeur bij voorkomende gelegenheden aan het personeel werd aangedrongen, dat ook jonge lieden van meerderen betrokken worden.

1923.00 – Examengroep. De rokken waren langer en de befjes van de schort hoger dan in latere jaren het geval is. De heren dragen rechte boorden. Eind jaren 30 wordt voor het eerst de korte mouw toegestaan

1924.01 – Examengroep met o.m. H. Korte

Jaren 20.09 – Examengroep paviljoen 3. Zusters o.m. Wicherts, Hielema (in het wit) was afdelingshoofd, Korte

Jaren 20.10 – Examengroep

1925.00 – Examengroep

1925.01 – Examengroep

 • 1925-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten wordt voor te stellen de lessen gegeven door wijlen mej.Timmermans op te dragen aan Mina Meins, en de kook lessen aan mej. Korvenius, tegen vergoeding van fl 80,00 per jaar.
 • 1925-08-31 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aan de orde wordt gesteld een concept wijziging opleidings reglement wordt goed gekeurd met de volgende opmerkingen:
   • a. volgens artikel 8 laatste alinea in verband met artikel 12 voorlaatst al bestaat de mogelijkheid dat iemand een testimonium ontvangt voor bijbelsche geschiedenis, de leer der Waarheid zonder dat voor die vakken een voldoende te hebben behaald.
   • b. Voor artikel 9, practische handelingen wordt gemiddeld 1 uur per week teveel geacht daar deze hoofdzakelijk op de afdelingen geleerd moeten worden.
   • c. Ook wordt het onderwijs gedurende een jaar 2 uur per week voor leer der Waarheid voor de leerlingen van het 2e jaar (gehele catechismus) te zwaar geweest.

1926.01 – Kookles in de keuken, door mw. Korvinius, hoofd van de centrale keuken

 • 1926-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Volgens het nieuwe reglement van de opleiding mag in het vervolg dat slechts 40% der verplegers gehuwd mag zijn. De Stichtingsraad besluit voor te stellen, om aan te vragen een overgangs bepaling, waarbij wordt toegestaan 50% van het personeel dat onder het oude reglement aangenomen is.
  • En van de organisatie van en verplegers over wijziging opleidingsreglement en aanvragen opschorting ontslag gehuwde verplegers. Aan al deze verzoeken adhesie betuigd.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek om te trouwen deden de gediplomeerde verplegers: G. Sinneker, H. Korte, F. Buma,Th. Vink, G. Korte, A. van Bolhuis, en W. Faber. De Stichtingsraad adviseert het verzochte toe te staan aan de 4 eerstgenoemde en aan G. Korten als hij een attest van gezondheid kan overleggen. Valt laatst genoemde uit dan kan van Bolhuis in vallen. Mocht het betreffende artikel in het opleidings reglement nog gewijzigd worden, dat bestaat ook tegen Faber geen bezwaar om te huwen.
 • 1929-09-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Er zal geld worden uitgetrokken voor een skelet voor de cursus fl 100,00.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Een brief is binnen gekomen van de organisatie van verpleegpersoneel met verzoeken en klachten:
    • Vervolgonderwijs daar artikel 16 een bijzondere strekking heeft (Hoofdverpleegster) wordt besloten uitgebreid onderwijs niet uit hoofde van dit artikel te verstrekken, doch zowel verplegers en verpleegsters in eenige nader over een te komen onderwerpen te onderwijzen.
 • 1930-05-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verder over het opmaken van een nieuw lesrooster, mede met het oog op het groot aantal aspiranten, waarvoor wel een dubbele cursus zal moeten worden ingesteld.

1931-1940

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1931-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Nog werd vermeld, dat bij de gehouden Rijksexamens op 27 en 28 mei van de 17 candidaten er 16 zijn geslaagd.
 • 1932-11-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Enige wijzigingen in de lesuren van den meester Dam worden goedgekeurd eveneens het besluit om aan de leerlingen van het eerste jaar zich te bekwamen in het maken van opstellen.
 • 1933-04-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Betreffende een schrijven van de inspecteur over de werkeloosheid van de mannelijke verplegers wordt alleen het eerste punt ten volle onderschreven en wel toepassing van strenge selectie tijden het eerste dienstjaar. De volgende punten:
   • de opleiding verlengen met een jaar.
   • de formatie van het mannelijk verplegenden uit te breiden en de zusters lagere salarissen.
   • om alleen in bepaalde inrichtingen examen opleiding en examen afneming te doen plaats vinden, worden met ongewenst beantwoord.

5 mei 1939 – Getuigschrift Theologische vakken 1e jr. – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

5 mei 1939 – Getuigschrift Leerlingverpleegster A – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

9 mei 1940 – Diploma verpleegster – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

 

21 juni 1940 – Getuigschrift Leerlingverpleegster B – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

21 juni 1940 – Getuigschrift Theologische vakken 2e jr. Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

1941-1950

Klik op de foto voor een uitvergroting

9 mei 1941 – Getuigschrift Theologische vakken Eindexamen – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman)

9 mei 1941 – Achterzijde – Getuigschrift Theologische vakken Eindexamen – Evertje Sijbesma (Foto: L. Bouman) Tekst: Ds. Boswijck herdacht in zijn toespraak Ds. Vellinga die op zo wonderbaarlijke wijze niet in ons midden kon zijn. Ook sprak hij de mensen de bede uit dat God Ds. Vellinga zo spoedig mogelijk de vrijheid terug wou geven, niet alleen voor onze Stichting of voor zijn gemeente maar ook voor zijn gezin. 9 Mei ’41.

1943.01 – Examengroep

1943.02 – Examengroep paviljoen 8 (Groenehage). De kragen zijn inmiddels recht, niet meer rond

1943.03 – Examengroep

1945.03 – Examengroep

1951-1960

Klik op de foto voor een uitvergroting

1953-54.01 – Examengroep (Foto dankzij René Noorman verkregen)

1954-55.01 – Examengroep (Foto dankzij René Noorman verkregen)

1955-56.01 – Examengroep (Foto dankzij René Noorman verkregen)

Jaren 50.01 – 1e jaars (Foto: Geert Boven)

Jaren 50.02 – 2e jaars (Foto: Geert Boven)

1956 – Rooster Rijskexamen (verkregen dankzij René Noorman)

1956-05-29.01 – Diploma bewaarmapje (verkregen dankzij René Noorman)

1956-05-29.02 – B-Diploma Meerten Hindrik Noorman (verkregen dankzij René Noorman)

1956-05-29.03 – Verplichting onderscheidingsteken (verkregen dankzij René Noorman)

1956-05-29.04 – Verplichting onderscheidingsteken (verkregen dankzij René Noorman)

1960.05 – MULO leerlingen krijgen een rondleiding in het Noorder Sanatorium

1960.06 – MULO leerlingen krijgen een rondleiding in het Noorder Sanatorium

1960.01 – Eindexamen (Foto: Geert Boven)

1961-1970

1961.00

1961.01

1961.02

1961.01 – Examengroep

Jaren 60.01 – Examengroep met o.a. zuster Stam

Jaren 60.02 – Reünie opleidingsgroep 1936-1940 (Foto Jose Teriele)

1968.00 – Diplomering

1970.01 – Examengroep uit 1970. Aan de vooravond van hun examen. Van links naar rechts: Joop Hamstra; onbekend; Klaas de Graaf; onbekend; onbekend; W. den Dunnen; onbekend; onbekend en onbekend (Foto: Joop Hamstra)

1970.02 – Examengroep uit 1970. Aan de vooravond van hun examen in het Theehuis (Cantine). Van links naar rechts: W. den Dunnen; Klaas de Graaf; Joop Hamstra; Kees Veenstra en Gerrit Kroezen (Foto: Joop Hamstra)

1970.03 – Mei 1970, eindexamen foto.
Van links naar rechts voor: Agnes van Hoogen; Ina Gall; Klaas de Graaf; Gerda Laarman en Andries v/d Veer
Van links naar rechts midden: Docent Molenhuis; Stien de Noord; A.T. Keizer; F.B. Hofman; W. Dijkman en Joop Hamstra
Van links naar rechts achter: Gerrit Kroezen; H. Plantinga; Dokter Reedijk (adjunct directeur); Fenny Thalen; Roelie Stel; Wim Kluivert en Jan Visser (Foto: Joop Hamstra)

1971-1980

 • November 1973 – Fragment uit de personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 11:
  • EERSTE ZIEKEN-VERZORGINGS-EXAMEN IN ‘DENNENOORD’:
   • Vrijdag 12 oktober was alles dan weer voorbereid in het opleidingscentrum voor een examen. Zo te zien leek dat weer een groot examen; nu een groot examen was het wel, maar niet met het oog op het aantal candidaten, want dat kwam niet hoger dan 2, en wel zr. L. Reitsma en br. H. Holtrust. Zij zijn met z’n vieren gestart met deze opleiding,, twee van hen zijn al spoedig vertrokken van ‘Dennenoord’. Dus ook voor de opleiding was dit iets geheel nieuws. Het is dan ook erg fijn en een hele eer, dat deze twee mensen het er zo goed afbrachten met dit eindexamen, want beiden slaagden met hoge cijfers. Daarom namens de redaktie van harte geluk gewenst. Wij hopen, dat er zo nog vele zullen volgen op ‘Dennenoord’. Heel veel succes hier als gediplomeerd ziekenverzorg(ster). Redaktie.
  • Studiedagen voor predikanten
   • Het is al haast traditie geworden, dat in de wintertijd predikanten studiedagen worden aangeboden. Het is in 1961 geweest dat deze dagen voor het eerst gehouden werden. Niet zo maa, maar omdat er behoefte aan was. Zeker in die tijd keken dominé’s heel anders tegen een ziekenhuis als ’t onze aan dan bijvoorbeeld tegen de gewone ziekenhuizen. Kon je dominé’s iedere week in een A-ziekenhuis tegenkomen, naar ‘Dennenoord’ liepen ze niet zo hard. Allerlei onzekerheden speelden daarbij een rol. Gestoorde mensen beleef je nu eenmaal anders dan iemand die van zijn blindedarm moet worden afgeholpen. Ongetwijfeld zullen daarbij allerlei misverstanden een grote rol gespeeld hebben. Verder bleek dat diezelfde misverstanden belangrijk waren wanneer patiënten ontslagen werden. De opvang thuis en in de ‘maatschappij’ verliep niet altijd zo glad als wel gewenst was. Er was behoefte aan voorlichting, overwinning van ‘drempelvrees’ was gewenst, terwijl instructie m.b.t. allerlei vragen op het randgebied van pastoraat en psychiatrie/psychologie gewoon nodig was. En om aan die behoeften tegemoet te komen ging men in 1961 van start. Dit jaar meldden zich 44 dominé’s als reactie op een uitnodiging die naar alle predikanten ongeacht Kerk, richting of kleur was verstuurd in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland (ged.). Die predikanten zijn dan een hele dag te gast op ‘Dennenoord’. De dag wordt om half elf geopend met een referaat, bespreking in discussiegroepen volgt, terwijl na de maaltijd, die ook door ‘Dennenoord’ wordt aangeboden, tot ca. 3.15 uur wordt nagepraat en van gedachten gewisseld met de referent. Uiteraard verschilt het programma per jaar. Dit seizoen zijn er allerlei vragen rondom de onderscheiden levensfasen aan de orde. Het is geweldig plezierig, dat zowel aan de universiteit van Groningen als uit onze staf steeds weer deskundigen bereid zijn zich daarvoor een dag vrij te maken. Al met al zijn ’t plezierige dagen, die gezien de opkomst wel op prijs worden gesteld. En zo snijdt ook hier ’t mes van twee kanten.J.W.V.
 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12

De examens zijn achter de rug.
Wat is het geworden?
Riep ik HA, of roep ik OH!

 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. Kersteditie:
  • Terugblik over de organisatie 1e jaargang:
   • 12 okotober: eerste eindexamen ziekenverzorging.
   • November: De examenmaand, met alle gevolgen van dien, beginnend bij sinasbuien.

1974.01 – Diploma uitreiking 2e cursusgroep ziekenverzorgende. Met van links naar rechts: Jan van Dijk; Henk Baron; Onbekend; Wietze Wieling; Onbekend en Lucie Koolma-Helmus

 • 1977-03 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3:
  • Wijziging studiekostenvergoedingsprocedure
   Met ingang van 1 april 1977 wordt de procedure van studiekostenvergoeding aangepast aan de uitvoeringsregeling studiekosten van de CAO – Z. (blz. 50 t/m 53).
   Deze procedure zal ook van toepassing zijn voor diegenen die reeds met een studie of kursus bezig zijn.
   De gang van zaken wordt als volgt:
   Aanvraag:
   De aanvraag dient te geschieden d.m.v. studiekostenvergoedingsformulier, welke te verkrijgen zijn bij mej. M.H. Bloot, afd. Personeelszaken, tst. 467. Deze formulieren dienen in tweevoud, voorzien van de nodige handtekeningen, geretourneerd te worden aan de afd. Personeelszaken.
   Na de behandeling van de aanvraag krijgt betrokkene 1 exemplaar terug waarop de beslissing vermeld staat.
   Uitbetaling vergoeding:
   Indien een tegemoetkoming in studiekosten is toegewezen, kan men 1 keer per 3 maanden (per 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december) de gemaakte kosten deklareren. Voor dit doel zal aan betrokkenen automatisch ’n deklaratieformulier worden toegezonden. E.e.a. houdt in dat de eerstvolgende gelegenheid voor het deklareren van studiekosten per 1 juni 1977 zal zijn. De vergoeding wordt per bank of giro uitbetaald.
   Naast bovenstaande blijft de mogelijkheid (bij uitzondering) voor tussentijdsche deklaratie aanwezig. De vergoeding wordt dan per kas uitbetaald.
   Terugbetaling e.d.:
   Via het deklaratieformulier kan gemeld worden dat men de kursus heeft afgerond, men gestopt is, etc. Aan de hand van deze informatie kan betrokkene opgeroepen worden voor een gesprek. Vij uitdiensttreding, tussentijdse beëindiging, e.d. moet bekeken worden of er ook een terugbetaling van de verstrekte vergoeding moet plaatsvinden (volgens art. 12 van de uitvoeringsregeling studiekosten).
   De wijze waarop evt. terugbetaling moet plaatsvinden wordt overlegd met betrokkene.
   Voor eventuele vragen m.b.t. studiekosten kunt U zich wenden tot mej. M.H. Bloot, afd. Personeelszaken, tel. 467.

1981-1990

1991-2000

2001-2010

2011-2020

2021-heden

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.