Jaren 20.04

Terrein Dennenoord

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Terrein (E100)
Bouwjaar: 1895

Klik hier voor de digitale (Erfgoed) plattegrond Dennenoord

 

Eerder-1900

1822 – Zuidlaren

1850 – Zuidlaren

1860 – Zuidlaren

1879 – Zuidlaren

 • 1 April 1894 – Bestek en voorwaarden, waarnaar het BESTUUR VAN DE VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS IN NEDERLAND, gevestigd te UTRECHT, ten dezen vertegenwoordigd, door de Heeren L. LINDEBOOM, voorzitter, wonende te Kampen, H.W. VAN MARLE, secretaris en S. Baron VAN HEEMSTRA, penningmeester, beiden wonende te Amsterdam, voornemens is aan te besteden:
  Het BOUWEN van een Administratiegebouw met twee Observatie-paviljoenen, twee afzonderlijke Paviljoenen, eene Behuizing, een Keukengebouw, een Waschhuis, een Ziekenbarak, een Lijkenhuis, een Werkplaats, een Watertoren en het aanleggen van eene Rioleering met Zinkputten, op de terreinen onder ZUIDLAREN, prov. DRENTE, kadastraal bekend ZUIDLAREN, Sectie G, No. 1575, 1750, 1753 tot en met 1766. (Klik hier voor de volledige beschrijving)
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 9 januari 1898 t/m 12 15 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen-Meubelen-Terrein: Op het terrein is gewerkt aan het omzetten der grond. nabij de woningen der beambten, terwijl met het schoonmaken van het bosch nabij paviljoen 3 en paviljoen 5 een aanvang is gemaakt.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Terrein: Met het omzetten der tuintjes nabij de woningen van de beambten werd doorgegaan en eveneens met het schoonmaken van het bosch nabij paviljoen 3 en paviljoen 5.

1900.00 – Kaart van het Landgoed Dennenoord

1900.00 – Kaart van het Landgoed Dennenoord

Jaartal onbekend.00 – Belvedere

1901-1910

1902 – Zuidlaren

 • 7 december 1910 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een schrijven van Dr. Flach, of hij met den architect Hoekzema in overleg mag treden over het voor hem te bouwen huis en of het Bestuur de plaats wil aanwijzen, waar gebouwd zal moeten worden. Dit verzoek wordt afgewezen en aan den Huismeester opgedragen te informeren naar het huis van Dr. Veen, of dat te huur is zoo niet dan te koop en tegen welke prijzen. De uitslag van dat onderzoek zal hij hebben te berichten aan de voorzitter die gemachtigd wordt er in het Centraal Bestuur er over te spreken. Mocht het tot bouwen komen, dan is het Stichtingbestuur er eenparig voor dat Hoekzema, architect wordt.
  • Ingekomen is bij de Geneesheer Directeur een dankbetuiging van de korfbal club voor het afstaan van het oefenterrein. Nu wordt op dit terrein de Zondags niet gespeeld, maar de club gaat des Zondags wel naar andere terreinen om daar tegen een andere club te spelen. De Geneesheer Directeur vraagt, of dat niet moet worden verboden en of zoo ze dit iet willen laten ons terrein niet verder moet worden ontzegd. Het Stichtingsbestuur meent dat dit te ver gaat. We verbieden het voor ons terrein, maar moeten, wat de club buiten ons terrein doet voor haar rekening laten.
  • Er is weer sprake van een harde weg van Anloo naar Schipborg en dus langs onze Stichting naar den straatweg van Zuidlaren naar het station. Nu wordt ons gevraagd onze sympathie met dat plan en adhesie te betuigen bij het Gemeentehuis. Het Stichtingsbestuur kan daar in wel mee gaan. Behalve dhr. Boels, die vreest dat bij drukke weg komt te liggen bij een paviljoen een bezwaar dat  door de anderen niet wordt gedeeld.

1910.00 – Het Dennenbosch met op de achtergrond de Watertoren

1911-1920

1911.01 – Panorama foto met linksvoor de Stichtingskerk, linksachter Lagerhout (paviljoen 10), daarachter oud Eikenstein (paviljoen 14), Achteraan de hoofdlaan de Vijverberg, rechtsboven Ruimzicht (paviljoen 18) en rechtsvoor de 1e woning van de Geneesheer-directeur. Rechtsboven (midden in het bos) is nog een glimp van het dak van het lijkenhuisje zichtbaar

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Terreinen:  Werd in de terrein, door vergrooting, ontginning, bebouwing, beplanting, wijziging in aanleg of bestemming, verfraaiing enz. eenige verandering gebracht, zoo ja, welke? Van het in 1905 aangekochte terrein bestaande uit bosch en heideveld werd dit jaar 1 1/2 HA ontgonnen. Een gedeelte bosch werd gekapt, de grond geëgaliseerd en bij de begraafplaats gevoegd en daarom tegen met een oppervlakte van 800 m2 werd uitgebreid. Het van dit nieuwe gedeelte afgegraven zand moest gebracht op een in de nabijheid zijnde heuvel, die daarom aanmerkelijk werd verhoogd en daardoor een attractie voor wandelingen is geworden.
 • 27 september 1915 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ijsbaan. Ons terrein is daarvoor ongeschikt.
 • 30 maart 1915 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • De voorzitter deelt mede dat het Centraal bestuur de plannen voor de begraafplaats heeft goedgekeurd.
 • 23 april 1916 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 Kerkzicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.

Jaartal onbekend.00 – Moestuin was gevestigd op de plek waar in 1971 het Hertenkamp is gesitueerd. Met de Watertoren, Ortho-psycho-diagnostische dienst/Woning administrateur/Psychologisch centrum E004 en kantoor huismeester op de achtergrond

Jaartal onbekend 01 – Boerderij Dennenoord, personeel land- en tuinbouwbedrijf. Achter van links naar rechts: onbekend, Bouwers, Ploeg, Schutrups, Klaas Meints, Juriën Koning, Hessel Wiekamp, Venema. Voor van links naar rechts: onbekend, Bruins, onbekend, Wassies, Witteveen, Peet Hoving, onbekend, Voskuil, onbekend, onbekend.

Jaartal onbekend.05 – Panaroma Dennenoord, van links naar rechts: Paviljoen 16 (Beukenhof), Paviljoen 12 (Kerkzicht), en Paviljoen 4 (Randwijk)

Jaartal onbekend 06 – Het vlasveentje

Jaartal onbekend 08 – Dennenoord, S. Baron van Heemstralaan

1917 – Zuidlaren

 • 13 februari 1919 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Naar aanleiding van een gesprek met vader Koolhof wordt de vraag gedaan of het Bestuur genegen is eenen woning bij de landbouw schuur te bouwen, zodat Koolhof de Tuinmanswoning zal kunnen betrekken.
 • 8 april 1919 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Geen woning bij de landbouwschuur vooreerst kan worden gebouwd.
 • Augustus 1919 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Huismeester, lid tram commissie, brengt ter sprake de Tram: het beste zal zijn een vrachtauto aan te schaffen.
 • 6 januari 1920 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het trampad van de stichting aan de straatweg aan te koopen.
 • 2 februari 1920 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De trambaan kan worden aangekocht, de Heer Beekman deelt mede dat de heer Vrieze de trambaan niet wil verkoopen (misschien later). Maar dat hij die vooreerst zal laten liggen en de Stichting die mag gebruiken.
 • 1 november 1920 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Daar de begraafplaats te klein is geworden, zal worden voorgesteld het oudste gedeelte der begraafplaats op te delven en opnieuw te gebruiken.
  • Voor de verharding der Tienelsweg wordt een gratificatie bij het Stichtingsbestuur aangevraagd van fl 500,00 omdat de verharding in het voordeel der Stichting.
   • a. Waarde vermeerdering van het terrein.
   • b. Betere afscheiding.
   • c. Geen weg bij ’t bosch bij modderige weg.

1921-1930

 • 26 september 1923 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een woning aan de landbouwschuur zal worden aangevraagd.
 • 17 oktober 1923 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De woning bij de landbouwschuur  zijn goedgekeurd.
 • 7 december 1923 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het plan voor de verandering van de landbouwschuur enz. is begroot op fl 30.000,00
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.

1 februari 1924.01 – Jan Beekman, huismeester Dennenoord aan de wandel met zijn oomzegger Anna Wilhelmina Margo van Luijk op het terrein van Dennenoord. (Foto A.J. IJzerman)

 • 25 februari 1924 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.

Jaren 20.00 – Patiënten maaien het gras achter gebouw Zonneheuvel/paviljoen 20

Jaren 20.01 – Houtopslag achter paviljoen 22 (Vredestein). Dit was een geliefde ontmoetingsplek voor medewerk(st)ers in de avonduren. Er werd scherp op toegekeken dat jongens en meisjes gescheiden met elkaar omgingen. Vaak was het toezicht onvoldoende om aan deze gedragseis te kunnen voldoen. We zien o.m. zr. Boelens en mw. Talstra

Jaren 20.02 – Dennenbosch, bospad van de inrichting naar het dorp

Jaren 20.01 – Van links naar rechts: Witte huis/Woning geneesheer directeur/E003, Wingerd/Woning huismeester/ Instrumentenmakerij/Crêche E046, Watertoren en Hoofdgebouw

Jaren 20.04 – Het Dennenbosch (ingekleurde ansichtkaarten waren typisch voor de jaren 20)

Jaren 20.05

 • 13 februari 1928 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangezien het moeilijk blijkt de terreinen rondom de nieuwe paviljoenen behoorlijk aan te leggen, in aansluiting met het bestaande, zal worden vastgesteld een plan te doen opmaken door een tuin architect.
 • 3 juli 1928 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Plan aanleg in de omgeving der nieuwe gebouwen zal worden gevraagd aan den Heer Vroom, tuinarchitect te Glimmen. Hierover zal eerst nog machtiging van het Centraal Bestuur gevraagd worden.
 • 10 augustus 1928 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de benoeming nieuwe paviljoenen Zonneheuvel vrouwen en Zonnegloren¹ mannen. De meeste doch geen algemene bijval.
   • ¹  Zonnegloren = Parkzicht
 • 28 september 1928 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur maandag 13 augustus in het jaarbeurs gebouw in Utrecht en wel over verkoop zaairogge voor fl 17,00 per 100 kg.
 • 30 oktober 1928 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een nieuw vrouwen paviljoen¹ zal moeten verrijzen, daar alle vrouwen plaatsen (412) bezet zijn.
    • ¹ ‘Een nieuw vrouwenpaviljoen’ = Vredestein

1929 – Zuidlaren

 • 2 januari 1929 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het door de Heer Vroom voorgestelde plan, om de wegen langs den watertoren te verleggen wordt besproken. De tekening is nog niet ter tafel.
 • 3 mei 1929 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dr. de Groot brengt ter spraken het stuiven der tuinpaden in paviljoen Zonneheuvel. Naar een geschikte bedekking wordt om gezien.

1930 – Zuidlaren

 • 13 februari 1930 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Plannen voor terreinaanleg van dhr. Vroom, zijn ter goedkeuring aan het Centraal Bestuur.
 • 5 juni 1930 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten tot het aanleggen van een tennisbaan te begroten fl 1500,00 inbegrepen de grondwerken te verrichten door patiënten. Behoudens goedkeuring van het Centraal Bestuur. De gebruikers zullen jaarlijks 10% van de aanleg hebben te betalen.

1931-1940

 • 12 februari 1931 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Centraal Bestuur heeft inmiddels gereageerd met instemming voor de te bouwen woning en de tennisbaan.
 • 8 juli 1932 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld wordt verpleger Vossebelt op proef te benoemen tot hoofd van het buitenwerk en 4 week  te verhuren in Wolfheze om zich van de gang van zaken op de hoogte te stellen. Idem om een speel- en sportterrein aan te leggen op het terrein ten westen van de Hoofdlaan.
 • 23 januari 1933 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Staatsbosch beheer voor per Hectare in totaal fl 50,– per jaar en het toezicht over de Gestichtsbosschen  op zich heeft genomen.
 • 9 februari 1934 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Als de financiën het toelieten dan moet er een nieuwe schilderswerkplaats komen in de buurt van de smederij. Het gebouw de stille bedrijven kan dan verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe centrale werkplaats.

1934.00 – Bouwbedrijf, chef timmerman Mennen, mogelijk werd er aanmaakhout op de wagen vervoerd. Rechts de timmerwerkplaats.

1934.01 – Aanleg vijver Noorder Sanatorium

1934.01 – Luchtfoto. Het water staat net in de vijver van het Noorder Sanatorium. Links boven zijn de verplegerswoningen t.h.v. De Laarkerk te zien. Tussen de verplegerswoningen en het Noorder Sanatorium de directeurswoning

Jaren 30.00 – Moestuin

Jaren 30.01 – Moestuin. Op de achtergrond paviljoen 22 (Vredestein). In het midden achter werd in 1970 het psychogeriatrische verpleegtehuis De Enk gebouwd (oude Enk)

Jaren 30.02 – Meertje Dennenoord.

1935.00 – ‘Liefdesbankje’ bij het meertje (achter paviljoen 22). Verpleegkundigen ontmoetten elkaar op deze plek. Verlichting was aanwezig. Nadat ’s avonds de verlichting werd uitgedaan was het pikdonker

1935.01 – Noorder Sanatorium en directeurswoning. De vijver van het Noorder Sanatorium werd met de schep uitgegraven. Het zand werd in een kar die op een rails stond geschept en afgevoerd door een paard voor de kiepkarren te spannen

1936.00 – Tuinploeg. o.m. met stropdas Wiekamp. 2e van links Beverwijk, vriendelijke bescheiden patiënt, afkomstig uit Vlaanderen als vluchteling tijdens WO I. Allen met hoofddeksel en werkjas op weg naar… Sintels op de weg, bloempotten langs de weg

1936.01 – Tuinploeg

1936.02 – Tuinploeg. 2e van links de verpleger Korte (met bijl), de man met de stropdas en hoed is Vossebelt, het hoofd van het buitenwerk

1936.03 – De tuinploeg poseert voor de foto. Links achter de verpleger Korte. Helemaal rechts de buitenwerker Wiekamp

1937.00 – Bomen kappen bij het Hoofdgebouw

1937.01 – Bomen kappen bij het Hoofdgebouw

1937.02 – De Hoofdlaan. Versiering wegens het huwelijk van Juliana en Bernhard (Foto: Goff Miedema)

1940.00 – Patiënten op het land aan het werk

1941-1950

1942.00 – Plattegrond terrein Dennenoord

1942.01 – Hoofdentree en laan Dennenoord

 • 22 t/m 28 mei 1949 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21: Onderhoud Gebouwen:
  • Onderhoud Gebouwen:
   • Smederij: Op het terrein werd voortgegaan met het herstellen van lantaarnpalen.
   • Schilderswinkel: Op het terrein werden lantaarnpalen geverfd.
   • Onderhoud Terrein: Wegen en plantsoen geharkt en geschoffeld, gazons gemaaid.
   • Moestuin: Op de vloeivelden werd postelein gezaaid; de koolplanten werden bespoten tegen koolvlieg; verder werd er geschoffeld en gewied. Begonnen werd met het uitpoten van de herfstkool. De groenten voor de centrale keuken werden gereedgemaakt.
   • Boerderij:De aardappelkampen werden geschoffeld. Het schoonmaken van de sloten in het Molenmeer kwam klaar; in het voorste gedeelte bij de straatweg werd een beschoeiing aangebracht. Gazongras werd bijeengehaald en daarna met aardappelschillen ingekuild. 

1951-1960

1954 – Zuidlaren

Jaren 50.00 – Noorder Sanatorium en de directeurswoning. De Stationsstraat is nog dik bebost

Jaren 50.01 – Noorder Sanatorium met een duidelijk overzicht van de architectuur

Jaren 50.02 – Vijver van het Noorder Sanatorium

Jaren 50.15 – Het Theehuis òf de Cantine (verkregen dankzij René Noorman)

Jaren 50.16 – Paviljoen 13 (Parkzicht), (verkregen dankzij René Noorman)

Jaren 50.16 – Terrein Dennenoord (verkregen dankzij René Noorman)

Jaren 50.17 – Terrein Dennenoord (verkregen dankzij René Noorman)

Jaren 50.20 – Terrein Dennenoord (verkregen dankzij René Noorman)

1960 – Zuidlaren

1961-1970

1963.01 – De hoofdentree van Dennenoord met rechts woning E057 (Foto: Willemien Speelman)

Jaren 60.00 – De Beukenlaan t.h.v. de nog te bouwen Enk. De beuken werden nagenoeg allemaal gekapt

1966.00 – Het parkaanzicht vanuit het Hoofdgebouw.

1966.01 – Uitzicht vanaf het Witte Huis op de Hoofdlaan, die als een slagader over het terrein liep en met zijwegen de verbinding vormde tussen de paviljoenen en dienstverlenende afdelingen van de instelling

1966.02 – Uitzicht vanaf het Hoofdgebouw

1966.03 – Zicht vanuit het Hoofdgebouw. Het pad rechts op de voorgrond leidt naar de Vuilwaterkelder

1968.00 – De situatie alvorens in 1970 het Hertenkamp werd aangelegd. In het midden de kantine waar het personeel elkaar ontmoette. Links de afrastering van de tuinen, die voorzagen in de groenten van de instelling

1968.01 – De bewegwijzering. Links de Kantine, in het midden de kerk en rechts de groentetuinen

1970 – Zuidlaren

1970.00 – Op de achtergrond ‘de Stille bedrijven’. Op de voorgrond de grondwerkzaamheden gepaard gaande met de aanleg van de riolering

1970.01 – Zuiderpaviljoen met op de achtergrond 3 zusterflats (Fazant, Eekhoorn en Specht). De zusterflats stonden op de plek waar eerder het speelveld lag, wat gebruikt werd voor feesten van de Christelijke school, samenvallend met algemene feestdagen, zoals Koninginnedag

1970.03 – Luchtfoto Dennenoord:
01 – Borgwal (Paviljoen 12)
02 – Kimme (op de foto net gebouwd)
03 – Vormingscentrum (v.m. woning Dokter Speelman)
04 – Dennenhof (Paviljoen 6) met een blusviijver
05 – Uitzicht
06 – Bosrand (met als bijnaam het Maagdenhuis)
07 – Economiegebouw
08 – Keukengebouw
09 – Slagerij
10 – Hoofdgebouw
11 – Watertoren
12 – Pompgebouw waterleiding (Reinwaterkelder)
13 – Zuiderpaviljoen
14 – Witte huis
15 – Psychodiagnostiek centrum (woning administrateur)
16 – Wingerd (woning huismeester)
17 – Hertenkamp in aanbouw
18 – Reehorst (Paviljoen 9)
19 – Stille bedrijven
20 – Pompgebouw riolering (vuilwaterkelder)

1971-1980

1972.00 – De beruchte novemberstorm bracht veel schade. Op de voorgrond het door een omgevallen boom vernielde fietsenhok bij het paviljoen Borgwal, op de achtergrond de kerk

1972.01 – De beruchte novemberstorm deed de weinig diep wortelde bomen dennenbomen als luciferhoutjes omvallen, maar ook de loofbomen bleven niet zonder schade. De weg door het bos naar Zuidlaren was niet toegankelijk. Ook de weg naar de gebouwen was geblokkeerd door omgevallen bomen. Gelukkig ontstond nergens brand en evenmin was de ambulance nodig

1972.02 – In november vond een beruchte storm plaats, vele bomen ontwortelden, vooral de niet diep gewortelde naaldbomen vielen in grote aantallen om. Hier het bospad naar Zuidlaren, dat niet toegankelijk was. Ook de wegen naar de paviljoenen waren versperd door bomen. Ambulance en brandweer hadden geen toegang. Gelukkig ontbraken ook de noodzaak hiertoe

1972.03 – In november vond een beruchte storm plaats, vele bomen ontwortelden

1972.04 – Luchtfoto met o.a. het Noorder Sanatorium en de directeurswoning

1972.05 – Luchtfoto met Centrale keuken, Witte huis, Heuvel, Middenpark, Centraal Ketelhuis, Ontmoetingskerk, Borgwal (Kerkzicht), Randwijk, Lagerhout, Groenehage, Eikenstein (oud), Enk (oud) en Zonneheuvel

1972.06 – Luchtfoto van Dennenoord en omgeving

1972.07 – Luchtfoto van Dennenoord met links onder nog net het voetbalveld zichtbaar

1972.08 – Luchtfoto van de Bloemisterij met haar kassen en de moestuinen. Links boven tussen de bossen is het Mortuarium zichtbaar

30 augustus 1973 – Nieuwsblad van het Noorden – Vlietstra over blusvijvers

1974.00 – De Enk (oud)

1974.01 – Hoofdentree Dennenoord

1974.02 – Hoofdlaan Dennenoord

1974.03 – Hoofdentree Dennenoord met op de achtergrond Dokterswoning

1974.05 – Vijver in het Hertenkamp met op de achtergrond de Reehorst

1974.06 – Hertenkamp met op de achtergrond de Kimme

1974.08 – Kruising t.h.v. de Watertoren

1974.09 – Vijver in het Hertenkamp met op de achtergrond de Reehorst

1974.10 – Hertenkamp met op de achtergrond van links naar rechts: Watertoren; Wingerd; P6 (Dennenhof); Theehuis; P12 (Borgwal) en Ontmoetingskerk

1974.11 – Stationsweg

1974.12 – Stationsweg

Jaren 70.00 – Het voor zo velen bekende bospaadje

Jaren 70.01 – Het bospad van Dennenoord naar het dorp

Jaren 70.02 – Op de voorgrond nog een glimp van de Stationsweg. De woningen E057, E059 en E060 werden door doktoren bewoond. In het midden op de achtergrond een zusterflat de Specht, bewoond door personeelsleden. In de jaren 80 werd dit samen met de 2 andere flats (Eekhoorn en Fazant) huisvesting voor patiënten

Jaren 70.03 – De tuinploeg aan het werk achter Molenmeer met op de voorgrond dhr. Hendrik Jan Gruppen

Jaren 70.04 – De tuinploeg aan het werk voor de v.m Slagerij (vandaag Bloemhof) en rechts het Uitzicht

Jaren 70.05 – Hoofdentree Dennenoord (Foto: Fam. Kram)

Jaren 70.06 – Hoofdlaan en het Witte Huis (Foto: fam. Kram)

Jaren 70.07 – Laan met haar terreinverlichting, gemaakt door eigen Technische dienst (Foto: Fam. Kram)

Jaren 70.08 – Hoofdentree Dennenoord (Foto: Fam. Kram)

 • 1977-03 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3: – Pensionering van G. Groeneveld
  Op 1-10-1939 kwam Dhr. Groeneveld op Dennenoord ”werken”, in de bloemisterij ± 5 jaar, daarna kwam hij op de arbeidstherapie waar hij zich voornamelijk met de tuingroepen bezighield.
  Velen van ons zullen hem wel kennen, want graag mocht hij met deze en gene een praatje maken, voor een grap was hij ook altijd wel te vinden.
  Zijn werkterrein lag in het begin op de sproeivelden of te wel de groentetuin, later is hij op het terrein gekomen waar hij met verschillende groepen werkte en naar zijn zeggen met plezier. Door al de jaren heen is er heel wat de revue gepasseerd.
  Als je Groeneveld hoort vertellen, over de grote groepen waarmee men werkte, en het bomen hakken wat men met handkracht deed, dan zijn we er heel wat op vooruit gegaan.
  Ook het scheerapparaat lag hem goed in de hand, want als tuingroepen kwamen te scheren was hij de man die er heel wat baarden afmaaide.
  De afgelopen paar jaar is het wel wat met ziekte gepaard gegaan en was het wel wat spannend, maar na het laatste gesprek waren de berichten goed.
  We hopen dat U, nu U Dennenoord gaat verlaten, nog een heel goede tijd mag hebben, en wensen U en Uw vrouw nog vele goede jaren.

1980.00 – Zonnewijzer voor het Noorder Sanatorium

1981-1990

1982 – Zuidlaren

1982.00 – Bospad

1982.01 – Hoofdlaan

1982.02 – Bomen en vijver bij het Noorder Sanatorium

1982.03 – Dennenoord ‘in de hoogte’

1984 – Blz. 29 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

Jaren 80.00 – Plattegrond Dennenoord

Jaren 80.01 – Bij de hoofdtoegangspoort van het terrein wordt de naam Dennenoord in bronzen letters op het muurtje aangebracht. In 2012 worden er 2 letters gestolen. In 2013 zijn alle letters vervangen voor kunststof letters. Op de achtergrond de oude woning van dokter Mars

Jaren 80.02 – De hoofdingang van de stichting. Rechts de personeelflats die voorheen werden bewoond door personeel, later door cliënten. De flats zijn inmiddels afgebroken

Jaren 80.03 – Sculptuur bij de vijver voor het Hoofdgebouw en Zuiderpaviljoen. De vijver werd gedempt na een verdrinking, het beeld was jarenlang zoek. Beeld is inmiddels terug en teruggeplaatst voor het Hoofdgebouw en Zuiderpaviljoen. Tevens is de vijver inmiddels weer in ere hersteld

Jaren 80.04 – Zuidertherapiegebouw (Zuidend). Toen er in de omringende eikenbomen een ziekte kwam werden deze binnen een week gekapt

Jaren 80.05 – Hoofdentree Dennenoord met a/h/ einde van de Hoofdlaan het Witte huis

Jaren 80.06 – Fietspad door het Dennenbosch. Het pad was vroeger de zij ingang van Dennenoord.

Jaren 80.08 – Winter op Dennenoord met Trijnie Korthuis (Foto: Trijnie Korthuis)

1987.00 – Tuinploeg t.h.v. Molenmeer en Zuiderpaviljoen (Foto: Trijnie Korthuis)

1987.01 – Hoofdlaan (Foto: Melle Visser)

1991-2000

1991 – Zuidlaren

1 april 1991.00 – Luchtfoto (Foto: Peter Mijnheer)

1 april 1991.01 – Luchtfoto (Foto: Peter Mijnheer)

1 april 1991.02 – Luchtfoto (Foto: Peter Mijnheer)

1 april 1991.03 – Luchtfoto (Foto: Peter Mijnheer)

1 april 1991.04 – Luchtfoto (Foto: Peter Mijnheer)

Jaren 90.00 – Hoofd ingang terrein met rechts woning E057

1995 – Zuidlaren

2001-2010

2005.00 – Wegbewijzering

2005 – Zuidlaren

2008.00 – Hoofdlaan met het Witte huis

2008.01 – Plattegrond van het terrein aan het begin van de Hoofdlaan

2008.02 – Plattegrond van het terrein aan het begin van de Hoofdlaan

2008.03 – Lentisbord aan het begin van de Hoofdlaan

2008.04 – Bankje aan het begin van de Hoofdlaan

2010 – Zuidlaren

2011-2020

2014 – Plattegrond Lentis Zuidlaren

2014.01 – Gevolg van een terreinleiding lekkage t.h.v Lindenhoek. (Op de foto rechts Lindenhoek 208 en Lindenhoek 209 zichtbaar)

2015 – Zuidlaren

2015.01 – Het Dennenoord terrein is wanneer de vele Rodondenderons in bloei staan een lust voor het oog

2 november 2015.01 – Nachtfoto met de Borg (links) en de Heuvel (rechts) achter de rij Beuken verscholen (Foto: Marc Teune)

2 november 2015 – Nachtfoto van paviljoen Zonneheuvel (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.03 – Nachtfoto met Ontmoetingskerk (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.04 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.05 – Nachtfoto van paviljoen Zonneheuvel (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.06 – Nachtfoto van de sterrenhemel vanaf terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.07 – Nachtfoto van de Watertoren (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.08 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.09 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.10 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.11 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.12 – Nachtfoto van het Hoofdgebouw in de steigers (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.13 – Nachtfoto van de Lindenhoek (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.14 – Nachtfoto van de Lindenhoek (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.15 – Nachtfoto terrein Dennenoord (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.16 – Nachtfoto van de Watertoren (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.17 – Nachtfoto van het Economiegebouw (links) en de Watertoren (rechts), (Foto: Marc Teune)

2 november 2015.18 – Nachtfoto van het Hoofdgebouw in de steigers (Foto: Marc Teune)

2017.01 (Foto: Aad Stikkelorum)

17 september 2018.01 – Westerarbeidstherapie gebouw(Foto: Marc Teune)

17 september 2018.02 – Schakel (Foto: Marc Teune)

17 september 2018.03 – Hazelaar (Foto: Marc Teune)

17 september 2018.04 – Olmenstaete (Foto: Marc Teune)

17 september 2018 – Olmenstaete.05 (Foto: Marc Teune)

17 september 2018.06 – Lagerhout (Foto: Marc Teune)

17 september 2018.07 – Ontmoetingskerk (Foto: Marc Teune)

2018-07-04 – Oostermoer

2018-10-10 – Oostermoer.3

2018-11-07 – Oostermoer

 • 10 december 2018 – Dagblad van het Noorden:
  Lentis heeft ruimte over op terrein Dennenoord en start een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.

Het hoofdgebouw van Dennenoord. Foto: Jan Zeeman

De psychiatrie verandert, daardoor is een nieuwe invulling nodig voor het terrein van Dennenoord in Zuidlaren. Stichting Lentis is hier naar op zoek.
Nu psychiatrische hulp steeds vaker in de woonomgeving van de patiënten zelf plaatsvindt, ontstaat leegstand in de 35 panden van Lentis op het Dennenoord terrein. Er ontstaat wel behoefte aan nieuwe voorzieningen, bijvoorbeeld voor ouderen die zorg nodig hebben. Wellicht kan Dennenoord daarin voorzien.

Visie in de maak
Voor ze spijkers met koppen kunnen slaan, werken Elze Vonk, directeur bedrijfsvoering van Lentis en manager Piet Schollema aan een ontwikkelingsvisie voor het 80 hectare grote terrein. De provincie trok hiervoor onlangs 25.000 euro uit.
De klus heeft veel voeten in aarde omdat Dennenoord veel historie met zich meebrengt. De psychiatrie wordt er al sinds 1895 beoefend en daardoor is het een van de weinige plekken in Nederland waar je kunt zien hoe dit vak zich in de afgelopen 125 jaar heeft ontwikkeld.

Beschermd dorpsgezicht
En er staan panden die gewoon mooi zijn. Neem het hoofdgebouw van Dennenoord. Dit heeft, samen met vier andere panden, een monumentale status. Een groot deel van het terrein is beschermd dorpsgezicht.
,,We gaan eerst onderzoeken wat er allemaal op het terrein mogelijk is’’, vertelt Schollema. ,,Wat zijn de waarden van het terrein, wat kan het dragen zonder dat die aangetast worden.’’ In de tweede fase moet duidelijk worden wat er concreet kan gebeuren.

Noorder Sanatorium heeft al nieuwe bestemming
Het Noorder Sanatorium in Zuidlaren, ook wel het Blauwe Paviljoen genoemd, staat buiten het terrein van Dennenoord, maar maakte als open kliniek deel uit van Dennenoord. Dit gebouw heeft al een nieuwe bestemming, er komen koopappartementen in. Aanvankelijk was het echter in beeld als woon-zorgvoorziening voor ouderen. Zou die voorziening niet op het Dennenoord-terrein kunnen komen?
Vonk: ,,Het zou inderdaad mooi in de historische lijn van Dennenoord passen als dat gebeurt’’. ,,Dennenoord startte als opvang voor mensen die zorg nodig hadden, waarbij geen onderscheid werd gemaakt naar wat die mensen mankeerden’’, vult Schollema aan. ,,Nu maken we dat onderscheid wel en maak je een speciale voorziening voor mensen met Alzheimer.’’

Lentis is zorgverlener
Maar bovenal is belangrijk dat er voldoende vraag is naar zo’n voorziening. En al draagt Lentis Dennenoord een warm hart toe, de organisatie is er om psychiatrische zorg te verlenen.
Het terrein zal dan ook grote veranderingen ondergaan. Vonk: ,,Er is een kern dat beschermd dorpsgezicht is, daarbuiten is meer mogelijk. We ontwikkelen de plannen samen met provincie, de gemeente, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en uiteraard in goed overleg met de omwonenden.’’

12 december 2018 – Oostermoer – Geld provincie voor ontwikkelingsubsidie Dennenoordterrein

22 mei 2019.01 – Oostermoer – Presentatie van plannen herbestemming Dennenoord

7 juni 2019.01 – Stormschade naast het HGB. (Foto: Marc Teune)

7 juni 2019.02 – Stormschade naast het HGB. (Foto: Marc Teune)

24 juli 2019.01 – Achter het Zuiderpaviljoen

25 juli 2019.01 – Hoofdgebouw vanaf entree Zuiderpaviljoen (Foto: Hendrik de Jonge)

21 augustus 2019.01 – Oostermoer – Lentis 4 Mijl Try-out op Dennenoordterrein

 • 2020 – Wandelen over Dennenoord door Rense Schuurmans – Klik hier

15 September 2020.01 – Het Dennenbosch ontwaakt (Foto: Marc Teune)

25 Augustus 2020.01 – Gazon t.h.v. hoofdingang

25 Augustus 2020.02 – Gazon t.h.v. hoofdingang

25 Augustus 2020.03 – Gazon t.h.v. hoofdingang

2021-heden

8 februari 2021.01 – Witte wereld (Foto: Marc Teune)

1 november 2021.01 – Herfst in Corona tijdperk op terrein Dennenoord (Foto Marc Teune)

1 november 2021.02 – Herfst op terrein Dennenoord (Foto Marc Teune)

8 februari 2021.02 – Hendrik de Jonge op de latten (Foto: Marc Teune)

8 februari 2021.03 – Hendrik de Jonge op de latten (Foto: Marc Teune)

8 maart 2021 – Bomenkap aan de Boerenlaan (Foto: Agnes Mol)

19 februari 2022.01 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.02 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.03 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.04 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.05 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.06 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.07 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.08 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.09 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.10 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.11 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.12 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

19 februari 2022.13 – Stormschade (Foto: Jonny van der Schuur)

22 april 2023 – Johan Oostinga plant een boom in het plantsoen achter het Hoofdgebouw t.g.v. nationale boomplantdag

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.