Jaren 20.04

Terrein Dennenoord

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Terrein (E100)
Bouwjaar: 1895

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1 April 1894 – Bestek en voorwaarden, waarnaar het BESTUUR VAN DE VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS IN NEDERLAND, gevestigd te UTRECHT, ten dezen vertegenwoordigd, door de Heeren L. LINDEBOOM, voorzitter, wonende te Kampen, H.W. VAN MARLE, secretaris en S. Baron VAN HEEMSTRA, penningmeester, beiden wonende te Amsterdam, voornemens is aan te besteden:
  Het BOUWEN van een Administratiegebouw met twee Observatie-paviljoenen, twee afzonderlijke Paviljoenen, eene Behuizing, een Keukengebouw, een Waschhuis, een Ziekenbarak, een Lijkenhuis, een Werkplaats, een Watertoren en het aanleggen van eene Rioleering met Zinkputten, op de terreinen onder ZUIDLAREN, prov. DRENTE, kadastraal bekend ZUIDLAREN, Sectie G, No. 1575, 1750, 1753 tot en met 1766. (Klik hier voor de volledige beschrijving)
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 9 januari 1898 t/m 12 15 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Gebouwen-Meubelen-Terrein: Op het terrein is gewerkt aan het omzetten der grond. nabij de woningen der beambten, terwijl met het schoonmaken van het bosch nabij paviljoen 3 en paviljoen 5 een aanvang is gemaakt.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Terrein: Met het omzetten der tuintjes nabij de woningen van de beambten werd doorgegaan en eveneens met het schoonmaken van het bosch nabij paviljoen 3 en paviljoen 5.
 • 1910-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een schrijven van Dr. Flach, of hij met den architect Hoekzema in overleg mag treden over het voor hem te bouwen huis en of het Bestuur de plaats wil aanwijzen, waar gebouwd zal moeten worden. Dit verzoek wordt afgewezen en aan den Huismeester opgedragen te informeren naar het huis van Dr. Veen, of dat te huur is zoo niet dan te koop en tegen welke prijzen. De uitslag van dat onderzoek zal hij hebben te berichten aan de voorzitter die gemachtigd wordt er in het Centraal Bestuur er over te spreken. Mocht het tot bouwen komen, dan is het Stichtingbestuur er eenparig voor dat Hoekzema, architect wordt.
  • Ingekomen is bij de Geneesheer Directeur een dankbetuiging van de korfbal club voor het afstaan van het oefenterrein. Nu wordt op dit terrein de Zondags niet gespeeld, maar de club gaat des Zondags wel naar andere terreinen om daar tegen een andere club te spelen. De Geneesheer Directeur vraagt, of dat niet moet worden verboden en of zoo ze dit iet willen laten ons terrein niet verder moet worden ontzegd. Het Stichtingsbestuur meent dat dit te ver gaat. We verbieden het voor ons terrein, maar moeten, wat de club buiten ons terrein doet voor haar rekening laten.
  • Er is weer sprake van een harde weg van Anloo naar Schipborg en dus langs onze Stichting naar den straatweg van Zuidlaren naar het station. Nu wordt ons gevraagd onze sympathie met dat plan en adhesie te betuigen bij het Gemeentehuis. Het Stichtingsbestuur kan daar in wel mee gaan. Behalve dhr. Boels, die vreest dat bij drukke weg komt te liggen bij een paviljoen een bezwaar dat  door de anderen niet wordt gedeeld.

1911.01 – Panorama foto met linksvoor de Stichtingskerk, linksachter Lagerhout (paviljoen 10), daarachter oud Eikenstein (paviljoen 14), Achteraan de hoofdlaan de Vijverberg, rechtsboven Ruimzicht (paviljoen 18) en rechtsvoor de 1e woning van de Geneesheer-directeur. Rechtsboven (midden in het bos) is nog een glimp van het dak van het lijkenhuisje zichtbaar

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Terreinen:  Werd in de terrein, door vergrooting, ontginning, bebouwing, beplanting, wijziging in aanleg of bestemming, verfraaiing enz. eenige verandering gebracht, zoo ja, welke? Van het in 1905 aangekochte terrein bestaande uit bosch en heideveld werd dit jaar 1 1/2 HA ontgonnen. Een gedeelte bosch werd gekapt, de grond geëgaliseerd en bij de begraafplaats gevoegd en daarom tegen met een oppervlakte van 800 m2 werd uitgebreid. Het van dit nieuwe gedeelte afgegraven zand moest gebracht op een in de nabijheid zijnde heuvel, die daarom aanmerkelijk werd verhoogd en daardoor een attractie voor wandelingen is geworden.
 • 1915-09-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de mogelijkheid tot het aanleggen van een ijsbaan. Ons terrein is daarvoor ongeschikt.
 • 1915-03-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • De voorzitter deelt mede dat het Centraal bestuur de plannen voor de begraafplaats heeft goedgekeurd.
 • 1916-04-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De volgende namen zijn bedacht voor de paviljoenen: paviljoen 1 Overbosch, paviljoen 2 Overmeer, paviljoen 3 Rozenhof, paviljoen 4 Randwijk, paviljoen 5 Tuinlust, paviljoen 6 Middenpark, paviloen 7 Hoogerhout, paviljoen 8 Groenehage, paviljoen 9 Bloemhof, paviljoen 10 Lagerhout, paviljoen 11 Boschhoek, paviljoen 12 KerkZicht, paviljoen 14 Eikenstein, paviljoen 16 Beukenhof, paviljoen 18 Ruimzicht.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Naar aanleiding van een gesprek met vader Koolhof wordt de vraag gedaan of het Bestuur genegen is eenen woning bij de landbouw schuur te bouwen, zodat Koolhof de Tuinmanswoning zal kunnen betrekken.
 • 1919-04-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Geen woning bij de landbouwschuur vooreerst kan worden gebouwd.
 • 1919-08-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Huismeester, lid tram commissie, brengt ter sprake de Tram: het beste zal zijn een vrachtauto aan te schaffen.
 • 1920-01-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het trampad van de stichting aan de straatweg aan te koopen.
 • 1920-02-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De trambaan kan worden aangekocht, de Heer Beekman deelt mede dat de heer Vrieze de trambaan niet wil verkoopen (misschien later). Maar dat hij die vooreerst zal laten liggen en de Stichting die mag gebruiken.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Daar de begraafplaats te klein is geworden, zal worden voorgesteld het oudste gedeelte der begraafplaats op te delven en opnieuw te gebruiken.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voor de verharding der Tienelsweg wordt een gratificatie bij het Stichtingsbestuur aangevraagd van fl 500,00 omdat de verharding in het voordeel der Stichting.
   • a. Waarde vermeerdering van het terrein.
   • b. Betere afscheiding.
   • c. Geen weg bij ’t bosch bij modderige weg.
 • 1923-09-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een woning aan de landbouwschuur zal worden aangevraagd.
 • 1923-10-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De woning bij de landbouwschuur  zijn goedgekeurd.
 • 1923-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het plan voor de verandering van de landbouwschuur enz. is begroot op fl 30.000,00
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.
 • 1928-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangezien het moeilijk blijkt de terreinen rondom de nieuwe paviljoenen behoorlijk aan te leggen, in aansluiting met het bestaande, zal worden vastgesteld een plan te doen opmaken door een tuin architect.
 • 1928-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Plan aanleg in de omgeving der nieuwe gebouwen zal worden gevraagd aan den Heer Vroom, tuinarchitect te Glimmen. Hierover zal eerst nog machtiging van het Centraal Bestuur gevraagd worden.
 • 1928-08-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt over de benoeming nieuwe paviljoenen Zonneheuvel vrouwen en Zonnegloren¹ mannen. De meeste doch geen algemene bijval.
   • ¹  Zonnegloren = Parkzicht
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur maandag 13 augustus in het jaarbeurs gebouw in Utrecht en wel over verkoop zaairogge voor fl 17,00 per 100 kg.
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een nieuw vrouwen paviljoen¹ zal moeten verrijzen, daar alle vrouwen plaatsen (412) bezet zijn.
    • ¹ ‘Een nieuw vrouwenpaviljoen’ = Vredestein

1929 – Zuidlaren

 • 1929-01-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het door de Heer Vroom voorgestelde plan, om de wegen langs den watertoren te verleggen wordt besproken. De tekening is nog niet ter tafel.
 • 1929-05-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dr. de Groot brengt ter spraken het stuiven der tuinpaden in paviljoen Zonneheuvel. Naar een geschikte bedekking wordt om gezien.

1930 – Zuidlaren

 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Plannen voor terreinaanleg van dhr. Vroom, zijn ter goedkeuring aan het Centraal Bestuur.
 • 1930-06-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten tot het aanleggen van een tennisbaan te begroten fl 1500,00 inbegrepen de grondwerken te verrichten door patiënten. Behoudens goedkeuring van het Centraal Bestuur. De gebruikers zullen jaarlijks 10% van de aanleg hebben te betalen.
 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Centraal Bestuur heeft inmiddels gereageerd met instemming voor de te bouwen woning en de tennisbaan.
 • 1932-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld wordt verpleger Vossebelt op proef te benoemen tot hoofd van het buitenwerk en 4 week  te verhuren in Wolfheze om zich van de gang van zaken op de hoogte te stellen. Idem om een speel- en sportterrein aan te leggen op het terrein ten westen van de Hoofdlaan.
 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Staatsbosch beheer voor per Hectare in totaal fl 50,– per jaar en het toezicht over de Gestichtsbosschen  op zich heeft genomen.
 • 1934-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Als de financiën het toelieten dan moet er een nieuwe schilderswerkplaats komen in de buurt van de smederij. Het gebouw de stille bedrijven kan dan verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe centrale werkplaats.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:Onderhoud Gebouwen:
  • Onderhoud Gebouwen:
   • Smederij: Op het terrein werd voortgegaan met het herstellen van lantaarnpalen.
   • Schilderswinkel: Op het terrein werden lantaarnpalen geverfd.
   • Onderhoud Terrein: Wegen en plantsoen geharkt en geschoffeld, gazons gemaaid.
   • Moestuin: Op de vloeivelden werd postelein gezaaid; de koolplanten werden bespoten tegen koolvlieg; verder werd er geschoffeld en gewied. Begonnen werd met het uitpoten van de herfstkool. De groenten voor de centrale keuken werden gereedgemaakt.
   • Boerderij:De aardappelkampen werden geschoffeld. Het schoonmaken van de sloten in het Molenmeer kwam klaar; in het voorste gedeelte bij de straatweg werd een beschoeiing aangebracht. Gazongras werd bijeengehaald en daarna met aardappelschillen ingekuild. 

 

1970.03 – Luchtfoto Dennenoord:

01 – Borgwal (Paviljoen 12)
02 – Kimme (op de foto net gebouwd)
03 – Vormingscentrum (v.m. woning Dokter Speelman)
04 – Dennenhof (Paviljoen 6) met een blusviijver
05 – Uitzicht
06 – Bosrand (met als bijnaam het Maagdenhuis)
07 – Economiegebouw
08 – Keukengebouw
09 – Slagerij
10 – Hoofdgebouw
11 – Watertoren
12 – Pompgebouw waterleiding (Reinwaterkelder)
13 – Zuiderpaviljoen
14 – Witte huis
15 – Psychodiagnostiek centrum (woning administrateur)
16 – Wingerd (woning huismeester)
17 – Hertenkamp in aanbouw
18 – Reehorst (Paviljoen 9)
19 – Stille bedrijven
20 – Pompgebouw riolering (vuilwaterkelder)

1973-08-30 – Nieuwsblad van het Noorden – Vlietstra over blusvijvers

 • 1977-03 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3:
  • Pensionering van G. Groeneveld
   Op 1-10-1939 kwam Dhr. Groeneveld op Dennenoord ”werken”, in de bloemisterij ± 5 jaar, daarna kwam hij op de arbeidstherapie waar hij zich voornamelijk met de tuingroepen bezighield.
   Velen van ons zullen hem wel kennen, want graag mocht hij met deze en gene een praatje maken, voor een grap was hij ook altijd wel te vinden.
   Zijn werkterrein lag in het begin op de sproeivelden of te wel de groentetuin, later is hij op het terrein gekomen waar hij met verschillende groepen werkte en naar zijn zeggen met plezier. Door al de jaren heen is er heel wat de revue gepasseerd.
   Als je Groeneveld hoort vertellen, over de grote groepen waarmee men werkte, en het bomen hakken wat men met handkracht deed, dan zijn we er heel wat op vooruit gegaan.
   Ook het scheerapparaat lag hem goed in de hand, want als tuingroepen kwamen te scheren was hij de man die er heel wat baarden afmaaide.
   De afgelopen paar jaar is het wel wat met ziekte gepaard gegaan en was het wel wat spannend, maar na het laatste gesprek waren de berichten goed.
   We hopen dat U, nu U Dennenoord gaat verlaten, nog een heel goede tijd mag hebben, en wensen U en Uw vrouw nog vele goede jaren.

1984 – Blz. 29 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

Jaren 80.00 – Plattegrond Dennenoord

 • 2009 – Wandelen door Dennenoord door Rense Schuurmans

2010.00 – Een keurig in vorm gesnoeide bomenpartij (t.h.v. Zuidend)

2014 – Plattegrond Dennenoord

4 juli 2018 – Oostermoer – Munitie in omgezaagde eik

7 november 2018 – Oostermoer – Bijeenkomst over toekomst van het Dennenoordterrein

10 oktober 2018 – Oostermoer – Rondje Dennenoord officieel geopend

12 december 2018 – Oostermoer – Geld provincie voor ontwikkelingsubsidie Dennenoordterrein

2019-05-22.01 – Oostermoer – Presentatie van plannen herbestemming Dennenoord

2019-08-21.01 – Oostermoer – Lentis 4 Mijl Try-out op Dennenoordterrein

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.