Ondernemingsraad Dennenoord

Eerder-1980

 • 1969 – Stichtingsbestuur staat positief tegenover lidmaatschap van de vakbond, dit is nieuw
 • 1972 – Eerste Ondernemingsraad
 • November 1973 – Fragment uit de personeelskrant Dennenoord, 1e Jrg. No. 11:
  • Resumé vergadering centrale ondernemingsraad:
   • Opening door de voorzitter, de heer D. Essink.
   • Verslag vergadering 24 augustus 1973. Het resumé van de vergadering d.d. 24 augustus 1973, waaraan toegevoegd de installatierede van Mr. J. van Andel, wordt als verslag van de vergadering d.d. 24 augustus goedgekeurd en vastgesteld.
   • Datum volgende vergadering (vergadering met plaatsvervangende leden) Vrijdag 14 december 1973 te 14:00 uur op ‘Veldwijk’ te Ermelo.
   • Vergaderschema 1974. De vergaderingen in 1974 zullen plaats vinden op de tweede vrijdag van de even maanden.
   • Mededelingen/ter kennisneming
    • a. Na een korte gedachtewisseling wordt besloten de brief van het bestuur der Vereniging bevattende mededeling van de Bedrijfscommissie dat het bepaalde artikel 3.4.2 van het voorlopig reglement (kandidaatstelling) in strijd met de bedoeling van de Wet op de Ondernemingsraden wordt geacht, voor kennisgeving aan te nemen.
    • b. De raad neemt kennis van het overgelegde overzicht van bestuurs- en overlegorganen binnen de Vereniging; men stelt het op prijs om de taken van deze organen op schrift voor zich te krijgen. Voorts besluit de raad om advies te vragen aan de ondernemingsraden betreffende de statutaire leeftijdsgrens voor bestuursleden.
    • c. Een exemplaar van het jaarverslag over 1972 van de Stichting Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven wordt aan de leden ter inzage verstrekt.
    • d. De raad neemt er kennis van dat in de ondernemingsraden voorbereidingen voor de totstandkoming van jongerencommissies gaande zijn.
    • e. Uitgereikt werd aan de leden een brochure van de Nationale Ziekenhuisraad houdende elementaire informatie over het ziekenhuiswezen in Nederland.
   • Brief Bedrijfscommissie d.d. 15 mei 1973.
    • a. Uit een brief van de Bedrijfscommissie d.d. 15 mei 1973 blijkt dat het vigerende kiessysteem in strijd met de wet wordt geacht. Hiermee zal te gelegener tijd bij de opstelling van het definitieve reglement rekening worden gehouden.
    • b. Het in bovengenoemde brief vervatte advies van de Bedrijfscommissie met betrekking tot de opstelling van het definitieve reglement wordt door de raad aanvaard.
    • c. Het bij bovengenoemde brief toegezonden jaarverslag van de bedrijfscommissie over de periode 21 maart 1972 tot en met 31 december 1972 wordt voor kennisgeving aangenomen.
    • d. De raad besluit zijn te zijner tijd op te stellen jaarverslagen aan de Bedrijfscommissie aan te bieden.
   • Geheimhoudingsplicht. Na ampele discussie over de inhoud van de geheimhoudingsplicht en het verschil daarvan met het begrip discretie wordt besloten om over geheimhouding ter vergadering klare taal te spreken en te vertrouwen op de discretie van de leden.
   • Interpretatie artikelen 5.5.1. tot en met 5.5.3. voorlopig reglement. De raad wenst de vruchten van het overleg met de vakorganisaties ter informatie te ontvangen en slechts die elementen, welke niet in het vakbondsoverleg begrepen zijn, zelf te behandelen.
   • Kledingregeling. De raad vraagt en verkrijgt informatie over een eventuele wijziging van de kledingregeling. De raad acht, onder verwijzing naar punt 8 van dit resumé, behandeling in de Centrale Ondernemingsraad niet op zijn plaats.
   • Informatie uit ondernemingsraden. De raad besluit het punt ‘Informatie uit ondernemingsraden’ opnieuw te agenderen voor de volgende vergadering.
   • Regeringsbeleid 1974 ten aanzien van Volksgezondheid. Een bij de agenda gevoegde copie van een knipsel uit de Staatscourant d.d. 18 september 1973 inzake ‘Regeringsbeleid 1974 ten aanzien van Volksgezondheid’ wordt door de raad voor kennisgeving aangenomen.
   • Rondvraag.
    • a. De raad zal in de december-vergadering worden geïnformeerd inzake het punt ‘nazorg-salarisregeling’.
    • b. In afwijking van het voorlopig reglement wordt besloten dat, hangende een wijziging in het reglement, een plaatsvervangend lid van het centraal bureau tot de raad zal worden toegelaten. De eerstvolgende vergadering van de ondernemingsraad van ‘Dennenoord’ wordt gehouden op 15 November a.s. om 8.30 uur.
  • Hoe worden we meer wat we zijn, ondernemingsraad:
   • De O.R. op cursus.
    Gedurende twee dagen n.l. op 18 en 19 oktober j.l. kon er op deze onderneming geen raad verschaft worden. Niet van gemerkt, zegt u?????
    Eigenlijk heel logisch hoor, want wij als o.r. hadden voortdurend al het gevoel, dat het op bepaalde punten nog niet ‘het einde’ was. Vandaar, dat we met z’n allen (behalve G. Timmer, die in het ziekenhuis lag) in de ‘materie’ zijn gedoken, met de bedoeling, wat meer ‘zicht’ te krijgen op o.r.-mogelijkheden en beperkingen. Het programma drukken we hierbij af, zodat u zelf kunt zien, waar we mee bezig zijn geweest.
    donderdag 18 oktober:
    9-9.30 uur: aankomst met koffie, informatie over centrum, bespreking programma.
    9.30 uur: waarom zijn wij o.r.-lid en wat zien wij als onze taak?
    we ondervragen elkaar twee aan twee over deze vragen, verzamelen de uitkomsten in twee groepen en brengen het geheel in de grote groep samen. Bespreking in de hele groep.
    14.30 uur: wat kunnen we, uitgaande van de wet op de o.r.?
    met behulp van de heer D. van der Kamp, stafmedewerker van het c.n.v. te Utrecht, verkennen we de wettelijke mogelijkheden voor onze situatie.
    19.30 uur: kommuniceren, wat komt daarbij kijken? met behulp van enkele spelletjes gaan we kijken naar onze wijze van kommuniceren. De heer M.J. Pries, kursusleider te Eelde, helpt ons daarbij.
    21.00 e.v.: gezellig samenzijn.vrijdag 19 oktober:
    9.30 uur: vergaderen, hoe doe je dat? na een (korte) inleiding en bespreking over een aantal grondregels van vergaderen, gaan we groepsgewijs een vergadering voorbereiden, daarbij zullen enkele beleidspunten die normaal zijn voor een situatie als de uwe worden uitgewerkt.
    14.30 uur: we spelen de vergadering. Hierbij zullen enkele deelnemers de rol van waarnemer vervullen: wat vindt er in werkelijkheid plaats en hoe worden de verschillende rollen vervuld? We bespreken het geheel uitvoerig, waarbij we letten op twee punten:

    • a. hoe werd er vergaderd?
    • b. hoe spring je met beleidszaken om?

    19.00 uur: hoe gaan we verder? we proberen konklusies te trekken en afspraken te maken: Welke zaken willen we op korte termijn en welke op langere termijn nastreven? Daarna kijken we samen terug op de kursus.
    ± 21.00 vertrek.
    Kursusleider: Joh. Pasveer.
    Vormingscentrum ‘De Drieklank’, Hoofdweg 264, Paterswolde. Tel. 05907-2700.
    Natuurlijk rollen er na twee dagen enkele konklusies uit. Eén daarvan is, dat er meer contact met de ‘achterban’ (met u dus) zou moeten zijn. U hoort daar hopelijk binnenkort meer over, maar mocht u een bijdrage willen leveren aan genoemd ‘contact’, aarzel dan niet, want laten we eerlijk zijn, de liefde kan niet van één kant komen.
    Zonder uitzondering waren wij als deelnemers het er over eens, dat de twee vormingsdagen aan hun doel hebben beantwoord. Wij willen serieus trachten de resultaten in praktijk te brengen, opdat er op deze onderneming ‘goede raad’ verschaft zal worden.
    P.S.: Iemand tekende het hoofd van de huishouding en één der kamermeisjes van het vormingscentrum. Zie u ze???
    H. Zuidersma

November 1973 – Fragment uit de personeelskrant Dennenoord, 1e Jrg. No. 11:

 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12:

Staande van links naar rechts: E.J. Bergsma, B. Nieuwland, J.H. Drost, H. Zuidersma, P. Keam Jr., L. Oosting, W. Oving, T. Veenstra. Daarvoor van links naar rechts: G.J. Timmer, A. van der Sloot, J.J. Bouma, S. van der Meer, S. Rutgers. Voorzitter drs. G.D. Schroor. Vice-voorzitter Zr. J. Risseeuw.

 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. Kersteditie:
  • Terugblik over de organisatie 1e jaargang:
   • De ondernemingsraadleden moesten gekozen worden en wel op 8 maart; in dit nummer konden we kennismaken met de voorgestelde O.R.-leden, wel of niet aan de hand van een foto.
   • 2 april: Installatie Ondernemingsraad door de voorzitter van het stichtingsbestuur, ook de voorzitter van de Ondernemingsraad, drs. Schroor, de heer J. Smallenbroek houdt een toespraak.
 • 1973 – Jaarverslag O.R.
 • 1974 – Jaarverslag O.R.

1975.00 – Ondernemingsraad. Boven van links naar rechts o.m.: Schroor, Risseeuw, Rutgers, Nieuwland, Zuidersma, Veenstra en Meerman. Op de voorste rij o.m.: van Gennip, Bouma en Hoving (met baard)

1975.00 – Ondernemingsraad. Van links naar rechts o.m.: Schroor, Risseeuw, de Jong, v.d Sloot, Rutgers, de Wacht, Zuidersma, Veenstra, Mons. Voorgrond: Bouma (met bril)

 • 1975 – Jaarverslag O.R.
 • 1977-03 – Fragment uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3:
  • De nieuwe O.R.Afscheid van de oude O.R.Geachte aanwezigen, graag wil ik voldoen aan het verzoek een korte impressie te geven van de ervaringen die ik opgedaan heb de afgelopen zittingsperioden van de Ondernemingsraad. Op voorhand zou ik U de vraag willen voorleggen of een Ondernemingsraad in de gezondheidszorg eigenlijk wel kan functioneren zoals de leden van de Ondernemingsraad het zo graag zouden willen en waar de wet ook de mogelijkheden toe geeft.
   Zo staat in art. 2 van de wet op de Ondernemingsraden van 1971 dat de Ondernemingsraad tot taak heeft:
   1. Bij te dragen tot een goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
   2. Het overleg met en het vertegenwoordigen van alle in de onderneming werkzame personen.
   In de afgelopen tijd heb ik ervaren dat er hiertoe wel degelijk mogelijkheden zijn voor de Ondernemingsraad, maar voordat je daar achter bent, is toch wel een belangrijk deel van de zittingsperiode verstreken.
   M.i. is hier o.a. het volgende debet aan: doordat ook ons ziekenhuis aan vele instanties gebonden is, waarbij ik dan met name denk aan het C.O.Z., N.Z.R. en N.Z.I. en waar ook regionale samenwerkingsverbanden als het V.Z.G.D. en het S.O.P.I. bemoeienis hebben met het te voeren ziekenhuisbeleid, is het voor de Ondernemingsraad zeker in de beginperiode geen eenvoudige taak na te gaan waar dan wel die ruimte zit die de wet de ondernemingsraden geeft, het uiteindelijk te voeren beleid in al haar facetten te toetsen. En dan denk ik nog niet eens aan de advisering tot gefundeerde wijziging van de voorgestelde plannen.
   Met alle informatie die de Directie de Ondernemingsraad toespeelt, botst U op een gegeven moment op tegen de vraag waar U als Ondernemingsraad wel niet mee bezig bent. Ondanks soms lange vergadertijden zult U na een vergadering weleens tot de ontdekking komen dat het overleg over de dagelijkse gang van zaken niet aan de orde is geweest. Er waren dan belangrijker zaken waarover Uw mening gevraagd werd. Het is m.i. – en niet in de laatste plaats omdat er 7 nieuwe leden zitting hebben genomen – zeer wenselijk dat de huidige Ondernemingsraad reeds in een vroegtijdig stadium een stuk scholing en vorming geniet, juist om de geboden ruimte te ontdekken. Hierbij kan er aan herinnerd worden de oude Ondernemingsraad reeds voor U een periode in augustus heeft gereserveerd aan het Slotemaker de Bruine Instituut. Blijkt er dus al iets voor U geregeld te zijn, tussen haakjes moet ik U zeggen dat de zojuist gedeohargeerde Ondernemingsraad niet voor U een finaciële vergoeding voor de werkzaamheden die U te wachten staan, geregeld heeft. Aan U de suggestie dit voor Uw opvolgers, eventueel voor Uzelf te bewerkstelligen.
   U zult zich met zijn allen snel geplaatst zien voor de vraag waar – daar de laatste tijd zoveel over de medezeggenschap en inspraak gesproken wordt p de medeverantwoordelijkheid blijft. Het behoort volgens artikel 5.2.1 van het reglement tot Uw taak en bevoegdheid en dus tot Uw verantwoordelijkheid alle aangelegenheden, het ziekenhuis betreffende, ten aanzien waarvan U overleg wenselijk acht in de vergaderingen van de Ondernemingsraad aan de orde te stellen. Laat U zich hiervan niet weerhouden, ook niet wanneer U weleens de woorden ”Alstublieft, ik had nooit geweten dat ze het daar in de O.R. ook al over hadden” toebedeeld worden. Ik heb stellig de overtuiging dat alle Dennenoorders in de loop van de tijd wel het inzicht krijgen dat de Ondernemingsraad geen roddelraad is of wil zijn, maar een overlegorgaan dat het woord personeelsbelang hoog in het vaandel voert. Met de frictie tussen het bedrijfsbelang en de belangen van de individuele werknemer heeft menig ondernemingsraadlid in de afgelopen zittingsperiode kennis gemaakt. De kracht van de Ondernemingsraad komt op die momenten sterk naar voren, wanneer niet zomaar met een ”op hoop van zegen” instemming of goedkeuring wordt verleend, maar pas dan nadat de Ondernemingsraad zich uitputtelijk in deze korte terugblik wil ik zeker niet vergeten dank te zeggen aan allen – zo dus ook de OR-leden – die mij in de gelegenheid hebben gesteld Dennenoord in al zijn facetten mee te maken.
   Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken namens de hele Ondernemingsraad dank te zeggen aan de heer Zuidersma, die via het resumè op zo’n voortreffelijke manier melding aan alle personeelsleden gemaakt heeft van de inhoud van de Ondermeningsraadvergadering.
   Ondanks kritiek op Uw wijze van resumeren heeft U een vorm gevonden die alle personeelsleden uitnodigt contact op te nemen met hun vertegenwoordiger in de Ondernemingsraad. Helaas is dit laatste naar mijn mening te weinig geeurd.
   Het zou een taak voor de Nieuwe Ondernemingsraad kunnen zijn het contact met de achterban opnieuw onder de loep te nemen.
   Ik wens bestuur, directie en ondernemingsraad de komende twee jaar veel tot toi toi toe. Dank U. A. Bokhout
 • 1979 – Ondernemingsraad zegt het vertrouwen in Bestuur op; Kamervragen over vermeende verwaarlozing van patiënten in paviljoen 7; directie op non-actief; aanstelling interim-directeur; Ondernemingsraad kiest eigen voorzitter i.p.v. dat geneesheer-directeur voorzitter is

1981-1990

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.