Header

Geestelijke verzorging Dennenoord

Eerder-1900

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 17 maart 1896 t/m 23 maart 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Het onderwijs werd maandag en dinsdag op de gewonen wijze voortgezet; woensdagavond moest de les Kerkgeschiedenis achterwege blijven, terwijl de vrijdagavond in verband met het bezoek van Dr van Dale aan Dennenoord, geene cursus voor leerling-verplegers gehouden werd.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Zondag 26 deze trad 2 malen op Ds. Noordewier van Meppel. Op maandag kwam Ds. Zahn om de leiding der begrafenis van den overleden Patiënt Beer op zich te nemen. Niemand der familie woonde de begrafenis bij. Ds. Zahn bezocht woensdag patiënten en personeel, en hield catechisatie en cursus in kerkgeschiedenis.
  • Economie: Aangekocht 20 stoelen voor de kerk, welke later daarin geplaatst zullen worden, maar die nu dienst doen in paviljoen 1. Door dezen aankoop is het niet noodig des zondags voor kerktijd stoelen uit paviljoen 2 te halen, waardoor veel tijd verloren ging en waardoor ook het materiaal schade leed.
  • Varia: Terwijl enerzijds dankbaar erkend moet worden dat de verhouding tusschen het personeel onderling tegenwoordig over ’t algemeen genoegen aangenaam is, doen zich echter in de dienst hier moeilijkheden voor wier beteekenis niet onderschat mag worden. Het personeel kan wanneer het in Christelijke kringen wil blijven verkiezen met niemand om te gaan. En waar bovendien hier dag in dag uit als werkster, en waschvrouw ook personen op de Stichting arbeiden die niet christelijk zijn en op wier zedelijk leven soms heel wat te zeggen valt dan is de verleiding om in verkeerde handen te geraken juist zoo groot. Voor de ernstige of dagelijkse elementen onder het personeel is het gevaar dit wel niet, maar voor hem of haar die minder vast staan, kwelt. Enkele pogingen aangewend om van die werkster af te komen bleven vruchteloos. Waar de toestanden van het Gesticht hier ongunstig zijn; waar de Stichting gebouwd op een afgelegen terrein; in de nabijheid van een zich fraai, natuurschoon aanbiedend maar een goddeloos dorp; waar telkens en telkens het personeel in contact komt moet worden gebracht met personen uit het dorp, die in een Christelijk gesticht eigenlijk niet behoorde te zijn, dan behoort er veel toe om goedsmoeds te blijven; te meer daar op de hulp van een aan het Gesticht verbonden Geestelijk verzorger voorloopig niet te rekenen valt. Het zou te betreuren zijn, wanneer de historie van Dennenoord niet alleen op financieel en stoffelijk gebied, maar ook op geestelijk gebied eene lijdensgeschiedenis moet wezen. Ik acht het daarom noodig, dat er met alle kracht naar gestreefd wordt het gesticht zuiver te maken van elementen die daar niet thuis hooren en dat er op de eerst komende vergadering over deze zaak breedvoerig van gedachten worde gewisseld. Een en ander noopt mij om het Bestuur voor te stellen ook dhr. Nijdam een man van middelbaren leeftijd aan te stellen; welke Boschbaas dan tevens evenals op Veldwijk aan het hoofd van het buitenwerk zou kunnen staan waardoor de verpleger buitenwerker de wens tot aanstelling onlangs besloten werd voorloopig niet nodig zou wezen. Dat ik er op aandring, dat de Boschbaas een man van middelbaren leeftijd is, heeft voor een deel daarin zijn grond, dat er op het terrein behoefte is aan menschen van eenige levenservaring, waar zoo weinigen van hen, die thans aan de Stichting verbonden zijn, de 30 zijn gepasseerd.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 23 augustus 1896 t/m 29 augustus 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Op zondag trad Ds. Zahn tweemaal op en ook bezocht eerwaarde woensdag, als naar gewoonte de Stichting.
  • Onderwijs: Het onderwijs aan het personeel werd op vrijdagavond niet gegeven. Op woensdagavond had de cursus Kerkgeschiedenis in paviljoen 3 plaats.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 6 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Daar er zondag geen predikant was, werd er ’s morgens leeskerk gehouden door Dr. Stekhoven en ’s middags door Buwalda. Vooral op verzoek van het personeel is 2 maal leesdienst gehouden. Woensdag bezoekt Ds. Zahn de Stichting.
  • Varia: bij mij informeerden naar de redenen, die het Bestuur er toe leiden de kerk op eene andere plaats te zetten.
 • 1896 – Fragment uit het rapport van 18 september 1896 t/m 19 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Zondag trad des voor- en namiddags Ds. Moolhuizen van Beilen op. Woensdag bezocht Ds Zahn de Stichting en hield ’s avonds een bidstond naar aanleiding van 1 Petr. 1 vers 8 en 9.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 11 oktober 1896 t/m 17 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Zondag werd des morgens leesdienst gehouden door den heer Buwalda en des middags door Dr. Stekhoven. Woensdag kwam Ds Zahn op de Stichting de gewone werkzaamheden verrichten.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 18 oktober 1896 t/m 24 oktober1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Zondag werd des voor- en na middags gesproken door Ds.Vegd te Haren. Woensdags verrichte Ds Zahn de gewone werkzaamheden en leidde ’s avonds een bidstond naar aanleiding van Joh. 7 vs 37b.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 25 october 1896 t/m 31 okctober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Daar zondag het Heilig Avondmaal in de Gereformeerde kerk te Vries werd gehouden, werd op de Stichting alleen des namiddags leeskerk gehouden, waarbij Dr. Schuurmans Stekhoven voorging. Woensdag bezocht Ds. Zahn Dennenoord teneinde patiënten en personeel te bezoeken en catechisatie te houden.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 22 november 1896 t/m 28 november 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Daar er Zondag geen predikant was, werd er alleen ’s morgens leesdienst gehouden, waarbij de heer Buwalda voor ging. Woensdag kwam Ds. Zahn de Stichting bezoeken en catechisatie houden.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Een 20 tal stoelen werd aangeschaft om des zondags gebruikt te worden in de verblijfszalen van paviljoen 1, wanneer de godsdienstoefening wordt gehouden.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 4 januari 1897 t/m 10 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging: Zondag trad des voor- en na middags Ds. Westerhuis van Groningen op. Woensdag kwam Ds. Zahn voor kranken bezoek en catechisatie.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Geestelijke verzorging en kerkbezoek: Zondagmorgen was er leesdienst door mij gehouden. Woensdag was Ds. Zahn verhinderd om te komen, wegens een sterfgeval in de familie. Hij bezocht evenwel donderdag de Stichting voor het patiënten bezoek; en hield ’s avonds bidstond naar aanleiding van Math, 9 vers 13 en 16, terwijl de catechisatie niet gehouden werd, omdat het de verlof dag van het personeel was en deze bezwaarlijk verzet kon worden.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Personeel: Het plaatsen van Nijdam voor het buitenwerk heeft onder de verplegers misnoegen verwekt. Blijkbaar heeft men weinig achting voor deze man. Ik herinner hierbij aan wat ik vroeger over Nijdam heb gezegd, dat deze man voor zoover ik er over oordelen kan, ook afgezien van het gemis aan godsdienstige overtuiging niet recht past in het kader van ons Gesticht. Ik heb dan ook steeds Nijdam min geschikt geacht om aan het hoofd van het verpleegpersoneel bij het buitenwerk te staan; maar waar de komst van de timmerman het noodzakelijk maakte ook het buitenwerk te regelen, moest ik nolens volens van de eenigen man die ik bezat, wel gebruik maken. De zaak wordt aan het Gestichts Bestuur. ter overweging in de maart vergadering aanbevolen.
  • Geestelijke verzorging: Zondag vervulde Prof. Noordzij des voor en namiddag een spreekbeurt. Woensdag bezocht Ds. Zahn de Stichting en catechisatie hield en cursus kerkgeschiedenis en ging ’s avonds voor bij een bidstond, waarbij eerwaarde Matth. 5 vers 5 behandelde.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 30 mei 1897 t/m 5 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Kerkdienst: Zondag werd des voor-en na middags de spreekbeurt vervuld door Ds. van Melle van Nijkerk. Woensdag werd de Stichting bezocht door Ds. Zahn.
 • 1897 – Fragment uit het jaarverslag van 1897 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Kerkgang:
   • De kerk werd niet bezocht door 9 mannen, ongeregeld 6 en geregeld 39
   • De kerk werd niet bezocht door 19 vrouwen, zelden 1, ongeregeld 5 en geregeld 28
 • 1897 – Klik hier voor: 1 x Kwartaal verslag Ds. H.D. Drenth (1e predikant Dennenoord)
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Onderwijs: Op dinsdag 18 januari begon ’s morgens 9. 00 uur het examen van leerling verpleger (verpleegster) die den titel wenschte te verwerven en voor hen, die verpleger wenschte te worden. Het was thans de 3e maal dat laatst genoemd examen te Dennenoord werd afgenomen. Van de personen die kort na de opening van Dennenoord in januari 1896 zich aan het leerling verplegers examen onderwerpen hadden nog steeds 2 hier aanwezig die zich thans aangemeld hadden. Nadat zaterdag te voren het schriftelijk examen had plaats gehad, begon dinsdag morgen om 9.00 uur het mondeling gedeelte. Van 9.00 uur tot 10.30 uur ondervroeg Dr. Stekhoven de geneeskundige vakken en van 10.30 uur tot 11.00 Ds. Zahn voor kennis van geloofszaken. en daarna de Heer Buwalda. De examens commissie mocht met vrijmoedigheid beide personen toelaten en het zilveren insigne werd door den Heer de Vries uitgereikt. Voor het leerling verpleegsters examen hadden zich aangemeld 1 meisje: Gebina Kijff en 3 aspirant verplegers Jan van Dijk, Hendrik Dijk, en Beer. Het resultaat van het onderzoek dat allen zijn toegelaten, evenwel G. Kijff met de verplichting het onderwijs in de handwerken te blijven volgen en van Dijk en Beer met de verplichting de taallessen te blijven bijwonen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: Op zondag 30 januari trad Ds. Drenth van Nieuwolda hier op als predikant schoon nog jarig maakte hij hier een zeer aangenamen indruk, zijn duidelijke voordracht, zijn helder betoog zijn kalm optreden zonder eenige gemaaktheid deden mij zeer aangenaam aan en thans mij  de vraag stellend zou dat geen geschikt leeraar voor Dennenoord zijn zal ik aan het GB moeten voorleggen.
 • 1899 – Klik hier voor: 2 x Kwartaal verslagen Ds. H.D. Drenth (1e predikant Dennenoord)

1901-1910

 • 1904-05-18 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Er is hier een joodsche lijder met name welke onlangs scheen te zullen sterven. Nu kwam van de Heer Polack, ambtenaar bij het opperrabbinaat van het Synogaal Resort te Groningen een verzoek namens de opperabbijn A. van Loen om gedurende het sterven iemand uit Zuidlaren, nl. den voorlezer der joden, toe te laten tot het verrichten van enkele ceremoniën. Besloten wordt te melden dat er geen bezwaar zoo familieleden een stervende bezoeken, maar dat niet kan worden toegelaten, dat vreemden tot het verrichten van ceremoniën op de Stichting komen, wijl de Stichting zelve in de geestelijke behoefte voorziet.
 • 1907-05-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • De Geneesheer Directeur deelt mee dat mee dat de R.K. patiënt Botter op Dennenoord gekomen is met een verklaring der familie dat zij met de Geestelijk verzorging der Stichting tevreden is. Maar nu begint de patiënte zelf om een pastoor te vragen. De Geneesheer-Directeur is voornemens te schrijven aan gedeputeerde Staten van Groningen dat hij verzoekt om dien patiënt weg te nemen en daarvoor een ander te zenden.
 • 1907-11-11 – Fragment uit brief van L. Lindeboom aan J.B.P. Wierenga:
  • Niet zonder bevreemding las ik in de notulen van de SB dat de bezwaren tegen de keuze van een Hervormd predikant voor Dennenoord geen ingang vinden. ‘ t Is m.i. reeds zoo moeilijk, zich te verzekeren dat een predikant, die aan de universiteit niet in de Gereformeerde lee is onderwezen, daarin bekwaam genoeg is en geheel er mede instemt. Zou u mij kunnen zeggen, of er en hoevele dienende broeders en zusters zijn, en of u in zulk een keuze geen moeilijkheden met hen zou geven. Moge de Heere ons ook in deze teedere zaak zelf de weg wijzen!
 • 1910-08-12 – Brief van Ds. K. Mulder aan het Gestichtsbestuur
 • 1910-10-21 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Omtrent de vervulling de vakature Geestelijk verzorger had Prof.Lindeboom als voornaamste bezwaar tegen de benoeming van een Hervormde predikant als GV dat deze niet officieel gereformeerd is want als er iets is dat hij dan later blijkt niet gereformeerd te zijn dan zou dat bij een gereformeerd GV behandeld kunnen worden bij den kerkenraad en hoogere vergaderingen. Bij een Hervormd GV moet het Bestuur der Vereeniging dat zelf doen. “wat een storm kan dat veroorzaken door het geheele land” volgens Prof. Lindeboom. De heer de Vries acht dit bezwaar niet zoo hoog omdat ook een eventueel noodig ontslag van een Gereformeerd GV een heelen storm zal veroorzaken, maar hij beloofd het bezwaar van Professor Lindeboom te brengen op de Bestuursvergadering van Dennenoord. Voorts is besloten dat als het Stichtings Bestuur van Dennenoord een Hervormd Geestelijk verzorger blijft begeeren het Stichtings Bestuur een voordracht van twee heeren zal aanbieden en dat daarover beslist zal worden op eene gecombineerde vergadering van het Centraal Bestuur en Stichtings Bestuur in januari te houden. Haast heeft het niet want het huis van Ds. Drenth op Wolfheze zal wel niet voor maart gereed zijn.

1911-1920

 • 1911-12-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is eerste rapport van onze nieuwe Geestelijk verzorger Ds. Smitt. Het wordt voorgelezen en over de inhoud wordt van gedachten gewisseld. De secretaris vindt den vorm der oude rapporten aantrekkelijker de voorgeschreven vorm der oude rapporten is hem te statisch, wel is er een rubriek mededelingen en vragen, maar zoo opzettelijk zal er geen gebruik van worden gemaakt. De voorzitter daarentegen verdedigt deze vorm, omdat er meer dan en Stichting is, en er eenvormigheid moet zijn, zal men eenig onderwerp spoedig kunnen nazien en om te voorkomen dat sommige punten worden overgeslagen. En heeft de Geestelijk verzorger behoefte om te spreken over geestelijke zegen dan staat hem niets in de weg dit onder mededelingen te melden. Voorts heeft hij op den vorm van het Rapport nog wel wat aan te merken daar het geen volledig overzicht over de verrichte werkzaamheden geeft, Maar binnenkort is er een samenkomst van de geestelijk verzorgers zal zijn, wil hij daarin zijn bezwaren ter sprake brengen.
 • 1915-02-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad
  • De post no. 19 met fl 20,00 zal worden verhoogd, in verband met de regeling dat een naburig predikant van Gereformeerde confessie, den arbeid van de geestelijke verzorging in zijn geheel bij diens afwezigheid zal overnemen.
  • Ds. Smitt, wenscht bij het Stichtingsbestuur overschrijding der begroting aan te vragen voor den post bijbels en psalmen bundels met fl 30,00. Wordt gesteund.
 • 1915-04-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • De voorzitter doet ook nog mededeling over de sessies gevoerd over de propaganda onder Hervormden, over het toezicht van de Stichting op Jongelings vereeniging het personeel der Stichting over de inspecties op de Stichting en over de samenwerking der onderscheiden Gereformeerde verplegings vereniging
 • 1916-11-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • De Stichtingsraad blijft ook na het eenmaal genomen besluit en oordeelt, dat niet kerkgeschiedenis, maar veel eerder de historie en de beginselen der ziekenverpleging op kerkhistorisch terrein voor een voortgezette opleiding, zou zijn aan te passen.
 • 1918-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Het salaris van de Geestelijk verzorger te beginnen met 1 januari 1918 is vastgesteld op fl 2300,00.
 • 1918-11-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In verband met een schrijven van Dr. Deenik wordt besproken de hoofden cursus en hoofdexamens. De Stichtingsraad kan bevredigend program opstellen, voor ’t onderwijs de Hoofden cursus. Slagen als hoofd berust niet zozeer op meerder kennis, maar wel op tact en karaktereigenschappen. Herhaling of uitbreiding van het geleerde is niet nodig. Ook vind de Stichtingsraad het jammer dat de gediplomeerden dadelijk na het behalen van een diploma weer een cursus moeten volgen. Beter is het dat zij zich geheel aan de verpleging kunnen geven. De Geestelijke verzorging kan met een  leerboek voor dien cursus aan kunnen geven.
 • 1920-03-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur op 6 februari:
   • Waaruit blijkt o.a. dat het Bestuur het wenschelijk acht ook hervormde predikanten in de Stichtingskerk te laten optreden bij afwezigheid van Ds. Smitt.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op advies van Ds. Smitt zal worden voorgesteld dat de Stichting de kosten van een lezing zal blijven dragen.

1921-1930

 • 1922-02-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken worden de concept regelingen en stukken van de Gereformeerde Bond. Niemand heeft eenige opmerkingen, alleen zou Ds. Smitt gaarne opheldering wenschen omtrent pensioen voor de Geestelijk Verzorger.
 • 1928-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Naar aanleiding van de besprekingen hierover, merkt de Geestelijk verzorger op, dat het bijwonen van de maandelijkse bidstond door de gehuwde verplegers te wenschen overlaat; de geneesheer directeur zal trachten in dezen verbetering aan te brengen.
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Vakature geestelijk verzorger. Ds. van der Laan volgt de benoeming op, en treedt in functie october 1928 Afscheid Ds. Smitt en installatie Ds. van der Laan.
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter spreekt enige woorden van welkom tot Ds. van der Laan, die daarvoor zijn dank betuigt.
 • 1929-08-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een officieel plaats vervanger van de Geestelijk verzorger is er niet. Bij ontstentenis leidt de magazijnmeester van der Vlugt de begrafenissen.
 • 1930-04-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. van der Laan zou graag wat meer voorlichting hebben voor zijn arbeid onder patiënten.

1931-1940

 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat in plaats van door de keukenmeisjes in het vervolg het kosterswerk zal worden opgedragen aan een daartoe in losse dienst, aangestelde beambten, waarvoor de namen van van Kitten, Meins en Molema worden benoemd. De eerst genoemde zal niet in aanmerking komen wegens zijn zwakke gezondheid.
 • 1940-10-24 – Fragmenten uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 9. Rondvraag.
   • d. Geestelijke verzorging. De Geestelijk-Verzorgers brengen desgevraagd rapport uit over hun arbeid. Aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen is er over het algemeen niet, alleen wordt het houden van bidstonden en het geven van ontspanningsavonden bemoeilijkt, doordat het niet mogelijk is de kerkgebouwen te verduisteren. Overwogen wordt de cursuslokalen hiervoor te bestemmen, doch deze zijn meestal voor het beoogde doel niet groot genoeg. Ds. Ringnalda kan tot zijn blijdschap, voor zoveel Veldwijk betreft, gewagen van verhoogde behoefte tot gezamenlijk gebed. Op de overige Stichtingen valt hiervan helaas niet veel te bespeuren. Zelfs is op een Stichting als Wolfheze, de eenige, waar het kerkgebouw wel verduisterd is, de opkomst voor de bidstonden ook van de zijde van het vrouwelijk personeel aanzienlijk verminderd. Een bijzondere oorzaak kan Ds. Bech hiervoor niet aangeven; er is voor de bidstonden op Wolfheze, zooals bekend, nooit veel animo geweest en de verhouding tot de plaatselijke kerk heeft altijd te wenschen overgelaten. Verder legt het Vereenigingsleven zeer veel beslag op den tijd der menschen.

1941-1950

 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • De kerkdienst op Zondag 22 Mei 1949, waarin voorging Ds. Th.J. Kerssies, werd de morgens bezocht door 301 en des middags door 303 patiënten.

1951-1960

1961-1970

Jaren 60.01 – Drs. Gerrit Rippen en Ds. Wim Vlaanderen. Drs. Gerrit Rippen, werkzaam aan de ‘vrouwenkant’ als psychiater. De bedden waren verdeeld onder drie psychiaters, waaronder Drs. Gerrit Rippen (Foto Jan-Barend de Vries)

1971-1980

 • 1973-11 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 11:
  • STUDIEDAGEN VOOR PREDIKANTEN
   • Het is al haast traditie geworden, dat in de wintertijd predikanten studiedagen worden aangeboden. Het is in 1961 geweest dat deze dagen voor het eerst gehouden werden. Niet zo maa, maar omdat er behoefte aan was. Zeker in die tijd keken dominé’s heel anders tegen een ziekenhuis als ’t onze aan dan bijvoorbeeld tegen de gewone ziekenhuizen. Kon je dominé’s iedere week in een A-ziekenhuis tegenkomen, naar ‘Dennenoord’ liepen ze niet zo hard. Allerlei onzekerheden speelden daarbij een rol. Gestoorde mensen beleef je nu eenmaal anders dan iemand die van zijn blindedarm moet worden afgeholpen. Ongetwijfeld zullen daarbij allerlei misverstanden een grote rol gespeeld hebben. Verder bleek dat diezelfde misverstanden belangrijk waren wanneer patiënten ontslagen werden. De opvang thuis en in de ‘maatschappij’ verliep niet altijd zo glad als wel gewenst was. Er was behoefte aan voorlichting, overwinning van ‘drempelvrees’ was gewenst, terwijl instructie m.b.t. allerlei vragen op het randgebied van pastoraat en psychiatrie/psychologie gewoon nodig was. En om aan die behoeften tegemoet te komen ging men in 1961 van start. Dit jaar meldden zich 44 dominé’s als reactie op een uitnodiging die naar alle predikanten ongeacht Kerk, richting of kleur was verstuurd in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland (ged.). Die predikanten zijn dan een hele dag te gast op ‘Dennenoord’. De dag wordt om half elf geopend met een referaat, bespreking in discussiegroepen volgt, terwijl na de maaltijd, die ook door ‘Dennenoord’ wordt aangeboden, tot ca. 3.15 uur wordt nagepraat en van gedachten gewisseld met de referent. Uiteraard verschilt het programma per jaar. Dit seizoen zijn er allerlei vragen rondom de onderscheiden levensfasen aan de orde. Het is geweldig plezierig, dat zowel aan de universiteit van Groningen als uit onze staf steeds weer deskundigen bereid zijn zich daarvoor een dag vrij te maken. Al met al zijn ’t plezierige dagen, die gezien de opkomst wel op prijs worden gesteld. En zo snijdt ook hier ’t mes van twee kanten. J.W.V.

 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. Kersteditie:
  • Terugblik over de organisatie 1e jaargang: Predikantsbevestiging van ds. W.M. van Lynden

1981-1990

1991-2000

2000-2010

2011-2020

2021-heden

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.