Header Ontmoetingskerk

Ontmoetingskerk (Stichtingskerk)

Postadres: E006, 9471 KA Zuidlaren
Afdeling/E-nummer: Ontmoetingskerk (Stichtingskerk, E037)
Bouwjaar: 1898
Verbouw: 1934 en 1974

Eerder-1910

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1896-04-16 – Bestek en Voorwaarden
 • 26 april 1896 t/m 2 mei 1896 – Fragment uit het weekverslag, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Economie: Aangekocht 20 stoelen voor de kerk, welke later daarin geplaatst zullen worden, maar die nu dienst doen in paviljoen 1. Door dezen aankoop is het niet noodig des zondags voor kerktijd stoelen uit paviljoen 2 te halen, waardoor veel tijd verloren ging en waardoor ook het materiaal schade leed.
 • 1908-12-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Daar de katheder in de kerk niet te bereiken is door de consistorie, wat op feestavonden met voordracht enz. wat lastig is, zal een deel  van de balustrade draaibaar worden gemaakt. Wijl er geen zitplaats is in de katheder en de spreker onder het zingen op een stoel op het platform moet gaan zitten, wordt toegestaan dat de katheder wordt verlaagd. Een verzoek om de katheder te vervangen door een tafel met groen kleed, wordt met het oog op de patiënten die aan geen platform zonder katheder zijn gewend voorloopig nog niet worden ingewilligd.

1911-1920

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  • Op welke wijze is voorts, bijv. door de zorg bijzondere vereenigingen, door gemeenschappelijke zangoefeningen, feestvieringen enz. den verpleegden ontspanning bezorgd? Het fanfares corps gaf twee uitvoeringen in de kerk en twee in de open lucht nl op Pinkstermaandag en op Koninginne verjaardag. Het Kerstfeest werd gevierd onder leiding van Ds.Smitt, er werd gezongen door de kinderen der beambten en door de meisjes vereeniging. Ook werden lichtbeelden vertoond, waarbij werd verhaald door den Heer Buwalda, administrateur in de paviljoenen. Nog werden in de kerk uitvoeringen gegeven door de vioolclub Juliana en door eene meisjes vereeniging uit Groningen. De heer Glinderman uit Utrecht gaf een voordracht avond. Tryfosa zorgde voor tractatie op het feest in de kerk en ook in de paviljoenen.
  • Wat werd er nieuw gebouwd en wanneer is dit in gebruik genomen? Nieuwe bouw of verbouw vond niet plaats. De beide schoorsteenen van het Kerkgebouw werden tot een lengte van 6 meter verhoogd, ten einde een betere tocht te verkrijgen.
 • 1915-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt, wenscht bij het Stichtingsbestuur overschrijding der begroting aan te vragen voor den post bijbels en psalmen bundels met fl 30,00. Wordt gesteund.

1915.00 – Stichtingskerk

 • 1920-03-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur op 6 februari:
   • Waaruit blijkt o.a. dat het Bestuur het wenschelijk acht ook hervormde predikanten in de Stichtingskerk te laten optreden bij afwezigheid van Ds. Smitt.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aan het bestuur zal worden aangevraagd te voorzien in een betere verwarming der kerk. Er zal een kachel voor de kerk worden aangekocht.

1921-1930

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1922-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
 • 1922-08-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot het plaatsen van een electrische opblaas pomp voor het orgel.

1923.01 – Arend Meinsma, met op de achtergrond de Stichtingskerk

 • 1923-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden aan het Bestuur het orgel voortaan te doen bespelen door Drentje Beekman, Sybe Welmers en Jan Wierenga, om de beurt en fl 1,– per kerkendienst.

Jaren 20.00

Jaren 20.01 (Foto: Femmo Haisma)

Jaren 20 – Dhr. Witteveen met dochter op de motor. Op de achtergrond de kerk (nog niet verbouwd). (Bron: www.oudzuidlaren.nl)

 • 1925-05-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Heer van Bergen te Heiligerlee gaf prijsopgave van het toren uurwerk (Hollandsch werk) fl 1.375,00. Ook aan Stuart te Assen zal prijsopgave voor Hollandsch werk worden gevraagd.
  • De Heer Beekman stelt voor, het verven van de kerk aan te besteden. De Stichtingsraad acht dit gewenscht.
  • Kerk verven zal door dhr. Hoekzema worden aanbesteed onder de schilders van Zuidlaren.
 • 1926-03-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De motor van het orgel zal worden overgeplaatst naar de schilderwerkplaats en daar gebruikt worden voor het malen van Verf.
 • 1927-04-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt spreekt over uitbreiding der kerk, zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur te sprake worden gebracht met de bouw van een dokterswoning.
 • 1927-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Over de telephoon wordt besloten: van het aanbrengen van automatische toestellen voorlopig af te zien en over de kerktelephoon informatie in te winnen bij Bloemendaal.
  • Bespreking der bouwplannen van de 2 paviljoenen. Met het plan voor de kerk wordt gewacht tot herstel van dhr. Hoekzema, architect. De bouw der 2 paviljoenen is gegund aan de aannemers Gebr. Bos en Berghuis te Warffum voor een som van fl 308.000,00. Verfwerken aan firma Wilts te Groningen voor fl 12.340,00.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van een kerk telephoon. De Geestelijk verzorger en huismeester wordt gemachtigd de installatie op Bloemendaal bezichtigen.

1927.00 – Kerkplein met Kerk op de Stichting ‘Dennenoord’

 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van een kerk telephoon. De Geestelijk verzorger en huismeester wordt gemachtigd de installatie op Bloemendaal bezichtigen.

1927.00 – 11 augustus 1927, Plan verbouw kerkgebouw

 • 1927-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van installatie voor telefonische preek overbrenging in de kerk.
 • 1928-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Stichtingsbestuur mededelingen:
   • Bouw der kerk. Naar aller oordeel moet de kerk niet op een andere plaats komen. De Stichting is er op aangelegd op de bestaande plaats zal moeten blijven. Voor eventuele kerkbouw zal een nieuwe schets gemaakt worden.
  • Het bestaande kerkgebouw zal worden verbouwd tot een kerk van 550 zitplaatsen, waarvan 500 beneden. Als bedekking der vloeren zal niet kurk, doch eubonlith gebruikt worden, een en ander op advies van de heer Hoeksema.

1928.00- 30 mei 1928, Ontwerp voor de verbouw van het kerkgebouw door architect Hoekzema

 • 1928-06-04 – Bestek en Voorwaarden
 • 1929-05-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. van der Laan merkt op dat de verbouwing der kerk weinig op schiet. Met de opzichter zal hierover worden gesproken.
 • 1929-08-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Gunning eikenhouten kerk meubelen fl 3795,00.
 • 1929-09-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Ds. van der Laan wijst nog op de tragen gang van de kerkbouw.
 • 1930-06-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Door de CV worden nog eenige mededelingen gedaan aangaande de viering van den 30 sten Augustus, welke gedeeltelijk met het dorp zullen worden gehouden. o.m. is het de bedoeling aan den avond van den 29 sten augustus enkele feestelijkheden met carporctus uit het dorp of op het terrein of in de kerk te vieren. Naast particuliere bijdragen wordt wenschelijk geacht daar het Stichtingsbestuur een bedrag van fl 50,00 daarvoor zal worden gesteund.
 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt verdere aanleg van de Radio-installatie, die centraal zal worden geregeld, terwijl algemeen gedacht wordt, dat het aanleggen van een Kerktelefoon minder wenschelijk is met het oog op daardoor verminderd Kerkbezoek.

1930.00 – 12 september 1930, Orgelontwerp

 • 1930-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De firma Philips, die een vertegenwoordiger zond, raadde aan een installatie voor kerk telephoon wel te laten instaleren, daar dit toestel gebruikt zal worden om vanuit het Hoofgebouw gelijktijdig aan alle paviljoenen mededelingen te kunnen doen.

1931-1940

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat in plaats van door de keukenmeisjes in het vervolg het kosterswerk zal worden opgedragen aan een daartoe in losse dienst, aangestelde beambten, waarvoor de namen van van Kitten, Meins en Molema worden benoemd. De eerst genoemde zal niet in aanmerking komen wegens zijn zwakke gezondheid.
 • 1932-12-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt de akoestiek van de kerk, daar de getroffen maatregelen niet afdoende helpen.
 • 1934-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van Prof. Zwikker is er een bericht dat hij inzake akoestische verbetering van de kerk over het geheel mee kan gaan met de plannen van den architect Reitsma. De begrooting is ongeveer fl 2800,–.

1934.00

 • 1940-10-24 – Fragmenten uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 9. Rondvraag.
   • d. Geestelijke verzorging. De Geestelijk-Verzorgers brengen desgevraagd rapport uit over hun arbeid. Aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen is er over het algemeen niet, alleen wordt het houden van bidstonden en het geven van ontspanningsavonden bemoeilijkt, doordat het niet mogelijk is de kerkgebouwen te verduisteren. Overwogen wordt de cursuslokalen hiervoor te bestemmen, doch deze zijn meestal voor het beoogde doel niet groot genoeg. Ds. Ringnalda kan tot zijn blijdschap, voor zoveel Veldwijk betreft, gewagen van verhoogde behoefte tot gezamenlijk gebed. Op de overige Stichtingen valt hiervan helaas niet veel te bespeuren. Zelfs is op een Stichting als Wolfheze, de eenige, waar het kerkgebouw wel verduisterd is, de opkomst voor de bidstonden ook van de zijde van het vrouwelijk personeel aanzienlijk verminderd. Een bijzondere oorzaak kan Ds. Bech hiervoor niet aangeven; er is voor de bidstonden op Wolfheze, zooals bekend, nooit veel animo geweest en de verhouding tot de plaatselijke kerk heeft altijd te wenschen overgelaten. Verder legt het Vereenigingsleven zeer veel beslag op den tijd der menschen.

1941-1950

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1946-12-11&12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ontslagaanvrage organist Wieringa. Besloten het Stichtingsbestuur voor te stellen hen dat te verleenen en in zijn plaats te benoemen den heer Welmers tegen een vergoeding van fl 500,– per jaar (zonder tijdelijke verhooging en overbruggingstoelage) Indertijd (1942) is heer Welmers aangezocht om als organist van de NH kerk te Noordlaren op te treden, hetgeen eens volledige baan was. Om hem naast Wieringa hem als organist voor de stichtingskerk te behouden en wel zoo, dat hij in de allereerste plaats beschikbaar bleef voor Dennenoord alleen in Noordlaren zou optreden, wanneer hij of de stichting gemist kon worden, is hem toen een vergoeding toegekend van fl 250,– per jaar. De heer Welmers is bereid als zoodanig op te treden, doch dan volgens de salaris schaap van 1943. In de Stichtingsraad wordt hiervoor gevoeld, de waardedaling van het geld. Als zijn vervanger bij ziekte en vacantie aan te wijzen van der Weijde en hem hiervoor een hem een vergoeding te geven van fl 5,– per zondag.

1946.00 – Toespraak van dr. Wetter, geneesheer directeur, ter ere van het vijtig jarig bestaan van Dennenoord (op 28-11-1945), in de Stichtingskerk. De man die omkijkt is Venema (de Stoker). Op het podium zit ds. Vellinga (voorzitter van het Stichtingsbestuur)

1947.00 – Juni 1947, ds. Kessies tussen de verpleegsters. De verpleegkundigen waren ook verplicht godsdienstlessen te volgen en werden geëxamineerd in dit vak

 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • De kerkdienst op Zondag 22 Mei 1949, waarin voorging Ds. Th.J. Kerssies, werd de morgens bezocht door 301 en des middags door 303 patiënten.

1951-1960

Klik op de foto voor een uitvergroting

1961-1970

Klik op de foto voor een uitvergroting

1971-1980

Klik op de foto voor een uitvergroting

 • 1974-01 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 2e Jrg. No. Februari:
  • Meedoen in de Stichtingskerk: De deuren van de Stichtingskerk staan iedere Zondag open. Om kwart voor tien, en om zeven uur. Het staat op het bord bij de ingang, U leest het hieronder: ‘Dennenoord’, dat ook, en voor ieder, die mee wil doen. Toch was er in die mogelijkheid tot meedoen een beperking. Als er achter de deuren van die kerk Avondmaal gevierd werd, dan was dat alleen voor patiënten, en voor eventueel noodzakelijk begeleidend personeel. Voor patiënten alleen; zo was het uiteindelijk geregeld bij de afspraken van 1958. Wij hebben deze zaak aanhangig gemaakt bij de kerkeraden van de Gereformeerde Kerk(syn) en de Hervormde gemeente, die de diensten beleggen waarin het Avondmaal wordt gevierd. Afgesproken is nu, dat ieder die in eigen kerk gerechtigd is het Avondmaal mee te vieren ook kan deelnemen aan de viering in de Stichtingskerk, onafhankelijk van de vraag welke kerkeraad de dienst belegt. Wij zijn daar blij om; voor de patiënten, maar niet alleen voor hen. In de betrokkenheid op Christus ligt de wortel van elk christelijk samenwerken. En zou het dan goed zijn het vieren daarvan altijd buiten het werkterrein te houden?

 

 

1981-1990

Klik op de foto voor een uitvergroting

1984 – Blz. 26 uit boek ‘Tussen Overbosch en Oosterhoorn’

 

 

1991-2000

Klik op de foto voor een uitvergroting

Jaren 90.00 – Entree Ontmoetingskerk

2001-2010

Klik op de foto voor een uitvergroting

2011-2020

2015.00

21 oktober 2015 – Oostermoer – Peet Den Hartog 80 jaar op Dennenoordorgel

2 november 2015 – Nachtfoto met Ontmoetingskerk (Foto: Marc Teune)

2017.01 (Foto: Aad Stikkelorum)

2017.02 (Foto: Aad Stikkelorum)

17 september 2018 – Ontmoetingskerk (Foto: Marc Teune)

28 november 2018 – Oostermoer – Sint Pannekoek in Ontmoetingskerk

28 november 2018 – Oostermoer – 29 november Sint Pannekoek voor iedereen!

5 december 2018 – De krant van Tynaarlo – Smullen met Sint Pannekoek

13 maart 2019 – Wederom stormschade. Dit keer een prachtige oude boom in het Hertenkamp. Gelukkig geen gewonden… (Foto: Jonny van der Schuur)

15 maart 2019 – Hertenkamp en Ontmoetingskerk (Foto: Jonny van der Schuur)

20 maart 2019 – Oostermoer – Modeshow in de Ontmoetingskerk

20 maart 2019 – Oostermoer – Spektakelstuk met een moraal in de Ontmoetingskerk

22 maart 2019 – onze kerk is haar haan kwijt… Deze is tijdelijk ter reparatie verwijderd

22 maart 2019 – Onze kerkhaan voor restauratie (Foto: Jonny van der Schuur)

22 maart 2019 – Het statief waar de kerkhaan normaal gesproken op staat te pronken is tevens aan reparatie onderhevig (Foto: Jonny van der Schuur)

27 maart 2019 – Oostermoer – Modeshow in Ontmoetingskerk

28 april 2019 – De Ontmoetingskerk omringd door bomen die net een week weer groen kleuren. M.u.v. de esdoorn welke een prachtig rood ‘pak’ aan heeft (Foto: Marc Teune)

22 mei 2019 – De krant van Tynaarlo – Voorzomerconcert in Ontmoetingskerk Zuidlaren

27 juni 2019 – Onze kerkhaan na restauratie. Klaar, om weer jaren trots op de kerktoren te pronken. (Foto: Jonny van der Schuur)

27 juni 2019 – Het statief t.b.v. onze kerkhaan. Tevens gerestaureerd. (Foto: Jonny van der Schuur)

27 juni 2019 – Haan Ontmoetingskerk na restauratie (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – Op vrijdag 28 juni 2019 wordt de haan weer terug op de toren gezet. Maar eerst moet de punt van de toren waterdicht gemaakt worden en krijgt een nieuwe zinken kap. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – Met het verwijderen van de oude kap, komt het houtwerk van de top van de toren in het zicht. De timmerman heeft destijds een boodschap achtergelaten. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – De zinken kap is teruggeplaatst, de ‘fundering’ voor de haan met haar statief is gereed. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – De zwarte haken zijn van het statief t.b.v. de haan. De groen uitgeslagen metalen bedrading is de bliksemafleider. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – En de haan staat na haar restauratie weer op de toren van de Ontmoetingskerk. Trots schittert hij in de zon met uitzicht op paviljoen de Es. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019- Zo ver reikt het zicht. Paviljoen Zonneheuvel op de achtergrond. (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – Vakwerk! (Foto: Jonny van der Schuur)

28 juni 2019 – (Foto: Jonny van der Schuur)

24 december 2019.01 – Kerstdienst (Foto: Monique Huizer)

24 december 2019.02 – Kerstdienst (Foto: Monique Huizer)

24 december 2019.03 – Kerstdienst (Foto: Monique Huizer)

24 december 2019.04 – Kerstdienst (Foto: Monique Huizer)

11 augustus 2020.01 – Watertoren met op de achtergrond de komeet ‘2020 F3 Neowise’ (Foto: Marc Teune)

11 augustus 2020.02 – Watertoren met op de achtergrond de komeet ‘2020 F3 Neowise’ (Foto: Marc Teune)

Augustus 2020 – Flyer: De kerk van Dennenoord in Zuidlaren

2021-heden

8 Februari 2021 – Links de Es en rechts de Ontmoetingskerk. Ook rechts staat de oud papier container, welke normaal achter op het terrein staat. Betreft een Corona maatregel, oud papier moet door de zorg zelf naar de container worden gebracht (Foto Marc Teune)

8 Februari 2021 – (Foto Marc Teune)

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.