Bouw, techniek en inrichting Dennenoord

 • 1 April 1894 – Bestek en voorwaarden, waarnaar het BESTUUR VAN DE VEREENIGING TOT CHRISTELIJKE VERZORGING VAN KRANKZINNIGEN EN ZENUWLIJDERS IN NEDERLAND, gevestigd te UTRECHT, ten dezen vertegenwoordigd, door de Heeren L. LINDEBOOM, voorzitter, wonende te Kampen, H.W. VAN MARLE, secretaris en S. Baron VAN HEEMSTRA, penningmeester, beiden wonende te Amsterdam, voornemens is aan te besteden:
  Het BOUWEN van een Administratiegebouw met twee Observatie-paviljoenen, twee afzonderlijke Paviljoenen, eene Behuizing, een Keukengebouw, een Waschhuis, een Ziekenbarak, een Lijkenhuis, een Werkplaats, een Watertoren en het aanleggen van eene Rioleering met Zinkputten, op de terreinen onder ZUIDLAREN, prov. DRENTE, kadastraal bekend ZUIDLAREN, Sectie G, No. 1575, 1750, 1753 tot en met 1766. (Klik hier voor de volledige beschrijving)

1895.01 – Troffel uit 1773, waarmee o.a. het stadhuis te Groningen is gemetseld. Tevens gebruikt bij de 1e steenlegging van het Hoofdgebouw op Dennenoord (Foto: Jan-Barend de Vries)

 • 1896-04-16 – Bestek en Voorwaarden
  • P3 (Rozenhof); P4 (Randwijk); Kerk; Pastorie; Woning E008; Portierswoning Hoofdlaan; Smederij t.h.v. Watertoren
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Kantoor: Deze week kwam nog eene nota in over 1895 voor oprichting te bedrage van f 225,–. Zooveel mogelijk zal er voortaan voor gewaakt worden, dat de leverancier steeds tegelijk met de goederen hunne nota’s inzenden, waarvoor dergelijke vertraging in de betaling niet meer behoeft voor te komen. Ingevoerd zij in overleg met het G.B. en Baron van Heemstra werkboekjes ter opschrijving van den arbeid voor allen, die op de Stichting arbeiden, buiten het vaste personeel, zoals voor smid, timmerman en schilder.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 16 september 1896 t/m 12 september 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia: Wegens het kille weer is de verwarming der paviljoenen reeds deze week moeten beginnen. De meeste der lokalen wordt echter afgesloten gehouden, terwijl ik, door elken morgen den machinist bij mij te laten komen, mij op de hoogte tracht te houden van het brandstof verbruik en te ruim gebruik tracht te voorkomen. Misschien zal het later in het financieel belang van het Gesticht blijken de sloten der verwarmingskastjes zoo te wijzigen, dat niet iedere verpleger of verpleegster ze open kan maken, wat nu wel het geval is, en gemakkelijk is, doch dit tegen heeft, dat men niet zeker weet, of het personeel niet nu en dan de kraan open zet in vertrekken, wier verwarming niet noodig is. In de nieuw te bouwen paviljoens zullen andere sloten aangebracht worden met maar een sleutel, die alleen onder het bereik is van het hoofd der paviljoenen.
 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 11 oktober 1896 t/m 17 oktober 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Dienend personeel:
   • Wijl bespeurd werd dat het buitenwerk ’s middags dikwerf eerst geruimen tijd aanving na het sein daartoe met de bel gegeven waarschuwing, was scherpere controle mijnerzijds noodig. In verband daarmede was ook eene beperking van den schafttijd van tuinman en machinist gewenscht.
   • Het veelvuldig breken van lampglazen in paviljoen 2 bleek bij onderzoek grootendeels te berusten op eene of juister gezegd, min doelmatige reiniging van de pit, waardoor de vlam met de punten aan het glas kwam en knappen schier onvermijdelijk is.
 • 1896 – Fragment uit het verslag over het jaar 1896 door Geneesheer-directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Veranderingen:
   • In de gebouwen: Geen verandering aangebracht.
   • Veranderingen in de wijze van verlichting, verwarming en luchtverversching der gebouwen, in de hulpmiddelen tot brand blussching, in de waterdistributie van het gebouw en van het terrein; in de badinrichting, de inrichting van privaten, riolen, heulen, waterputten, regenbakken enz.: In verlichting, verwarming en luchtverversing zijn geen veranderingen aan gebracht. Aangeschaft zijn 5 kisten voor de brandweer, elke kist bevat eene brandslang, een standpijp, een sleutel tot opendraaien van de brandweer kranen buiten het gebouw benevens een paar lantaarns. Eene waterleiding werd aangelegd van het onrustige mannen paviljoen naar het varkenshok.
   • Meubilair: Eenige uitbreiding van beteekenis vond niet plaats. Een 20 tal stoelen werd aangeschaft om des zondags gebruikt worden in de verblijfszalen van pav 1, wanner de godsdienstoefening wordt gehouden. De badkachels van beide paviljoenen voor onrustigen moesten worden gerepareerd.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 4 januari 1897 t/m 10 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen en meubelen: In het rapport no 2 is vermeld geworden, dat de heer Vermeulen beloofd heeft in het voorjaar in een aantal vertrekken meer rubberbuizen te zullen aanbrengen; vraag blijft het echter of het wenschelijk heten moet, de verwarming zoo sterk mogelijk op te drijven, en of het niet veel meer aanbeveling verdient maatregelen te nemen, waardoor de afkoeling verminderd wordt. Om dit geval toe te lichten, zij gewezen op een aantal isoleers, gelegen naast het zaaltje voor zeer storenden. Deze kamertjes zijn bestemd voor patiënten, die hunne kleeding verscheuren en naakt verpleegd moeten kunnen worden. Zulks eene temperatuur was echter tot nu toe daar niet te verkrijgen, De kamertjes zijn vrij ruim en voorzien van groote ramen met glans en bovendien gelegen op het noordoosten en van drie zijden aan de buitenlucht blootgesteld en geheel zonder eenige beschutting van een wind, die van de vlakte komt. De wind moge komen uit het noorden. noordoosten, oosten of zuiden, steeds treft hij ongehinderd die vertrekjes. Men kan nu ten koste van veel cokes die verwarming wel opdrijven, maar praktischer en goedkoper lijkt het mij toe om dubbele ramen aan te brengen. Dergelijke vertrekken zijn er meer. De dubbele ramen voorheen door mij schijnen mij in dit koude klimaat, op dit hoog gelegen terrein, aan 3 zijden door de heide omgeven, moeilijk misbaar voor de patiënten en ik veroorloof mij het Bestuur in overweging te nemen op deze kwestie nader in te gaan.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 17 januari 1897 t/m 23 januari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen en meubelen:
   • De heer Keijs is deze week hier geweest en heeft de draad naar paviljoen 4 hersteld. Het element in de gang weigerde, wijl door het verdampen der vloeistoffen van de elementen geringer is, en bovendien de bel, die nu en dan niet gehoord werd, wanneer het kantoor gesloten was, beter door het Hoofdgebouw heen klinken kan. Ook is de telefoon wat lager gehangen, opdat de dienstbode die wat klein van postuur is, het toestel bedienen kan.
   • De privaatdeur op het zaaltje voor zeer storende vrouwen, waarvan het slot zeer veel te lijden had, is van een wachtdeurslot en van eene veer voorzien. De ervaring zal moeten leeren of zulks beter voldoet.
   • In paviljoen 4 had men, zooals mij bleek, door een tijdelijk tekort aan Dennen koppen zich laten verleiden weder petroleum voor het aanmaken der kachels te gebruiken, zoodat mijnerzijds de schuldige terecht gewezen moest worden.
   • Voor eenigen tijd heb ik in een ander paviljoen het zuinig gebruik van Dennen knoppen trachten te bevorderen door het stellen van een premie, een paar vaasjes, en, naar ik meen ben ik daar vrijwel in geslaagd. In geval de knoppen ’t daags te voren in het oventje van het fornuis worden gedroogd, zijn zij voor het doel uitnemend geschikt.
   • Arbeid: Scherpe wind is er ontstaan en hebben het werk belemmerd. Er werd opdracht gegeven de sneeuw op te ruimen, maar den arbeid had weinig succes. De arbeid in de werkplaats is van weinig beteekenis, omdat het daar nog aan behoorlijk bericht aangaande leiding ontbreekt. De pas benoemde timmerman heeft mij bericht over 3 weken te zullen komen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 14 februari 1897 t/m 20 februari 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Personeel:
   • In het begin van de week arriveerde de timmerman-mattenvlechter Telder, waardoor het mogelijk was het buitenwerk en arbeid in de loods beter te regelen. Aan het personeel werd bekend gemaakt dat de timmerman Telder door het Bestuur belast is met de leiding van alle arbeid in de timmerwerkplaats en mattenvlechterij.
   • Nijdam is door mij tijdelijk belast met de leiding van het buitenwerk.
   • De verpleger, die in paviljoen 3 den geheelen dag buitenwerk heeft zal voorlopig onder leiding van Telder in de mattenvlechterij werkzaam zijn. Den verpleger of zijn plaatsvervanger blijft mede aansprakelijk voor de goede orde en netheid in de werkloods.
   • Hij zal zaterdagmiddag de timmerman behulpzaam zijn in het reinigen der loods.
   • Het plaatsen van Nijdam voor het buitenwerk heeft onder de verplegers misnoegen verwekt. Blijkbaar heeft men weinig achting voor deze man. Ik herinner hierbij aan wat ik vroeger over Nijdam heb gezegd, dat deze man voor zoover ik er over oordelen kan, ook afgezien van het gemis aan godsdienstige overtuiging niet recht past in het kader van ons Gesticht. Ik heb dan ook steeds Nijdam min geschikt geacht om aan het hoofd van het verpleegpersoneel bij het buitenwerk te staan; maar waar de komst van de timmerman het noodzakelijk maakte ook het buitenwerk te regelen, moest ik nolens volens van de eenigen man die ik bezat, wel gebruik maken. De zaak wordt aan het Gestichts Bestuur. ter overweging in de maart vergadering aanbevolen.
 • 1897-03-30 – Bestek en Voorwaarden
  • Brandstoffenloods; Dubbele woning (t.h.v. Laarkerk) I; Woning Geneesheer-Directeur I; Linnenkamer (Economiegebouw)
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 30 mei 1897 t/m 5 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen: Onlangs was in het nieuwe paviljoen (paviljoen 3), toen de buizen voor de centrale gelegd waren, ook gestookt om na te gaan of alles behoorlijk dicht was. Omtrent het resultaat van deze proefneming was mij geen mededeling gedaan. Voorzichtigheidshalve vroeg ik aan de machinist om de machine eens flink in werking te brengen en met volle kracht te stoken. Bij deze gelegenheid bleek dat er geen voldoende trek in de schoorsteen is; rook en gassen zochten op allerlei wijze een uitweg; de vertrekken wel wat warm door de warme lucht, maar stoom was er niet te krijgen. Het was niet denkbaar dat alleen vochtigheid van de schoorsteen de oorzaak van dit verschijnsel was. Vermoedelijk is door de invallende pui etc. het rookkanaal verstopt; hiernaar zal onderzoek worden gedaan.
  • Arbeid: Het transport van de dennennaalden over de wegen voor het Hoofdgebouw is afgelopen. Begonnen is met het transport van puin dat zich bevindt bij het nieuwe vrouwen paviljoen; en met het afgraven en transporteren van boomwortels en zand van de nieuw te bouwen huisjes moeten komen.
 • 1897 – Fragment uit het weekverslag van 10 juni 1897 t/m 12 juni 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen: In het nieuwe paviljoen (paviljoen 3) is de schoorsteen beneden de fout hersteld.
 • 1897 – Fragment uit het jaarverslag van 1897, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gewerkt: Een man hield zich volledig bezig met timmeren, 2 met huiswerk, 19 met buitenwerk en 5 met werk in het waschhuis
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 9 januari 1898 t/m 15 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen-Meubelen-Terrein:
   • Hieromtrent is weinig te vermelden.
   • Een krib werd door een pas ingekomen patiënt stuk getrapt. De nieuwe tafel voor de bestuurskamer arriveerde deze week.
   • Op het terrein is gewerkt aan het omzetten der grond. nabij de woningen der beambten, terwijl met het schoonmaken van het bosch nabij paviljoen 3 en paviljoen 5 een aanvang is gemaakt.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 15 januari 1898 t/m 22 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Personeel: Het is hier in deze streken zeer moeilijk geschikt personeel te krijgen. De meisjes die er nu zijn, januari, buiten betrekking zijn hapert wat aan. Tegen mei a.s. heb ik dan ook reeds 4 verpleegsters aangenomen en met nog 4 ben ik in overleg. Ook met het oog op het bijbouwen van paviljoenen tegen het najaar.
  • Arbeid: Van de 84 mannen werkten er geregeld 26, ongeregeld 12, zelden 2 en niet 44. 2 mannen hielden zich bezig met timmeren. 6 met huiswerk. 21 met buitenwerk. 7 met aardappel schillen.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven:
  • Gebouwen: Wegens een lekkage in de badkamer van paviljoen.2 roeden in de vloer opgebracht. De timmerman is bezig geweest met het verbeteren van de roeden der gordijnen in paviljoen 1 en 2 die telkens afvielen weder te herstellen.
  • Correspondentie: Van dr. Schermers werd nevenstaande brief ontvangen Het door hem genoemde bezwaar deel ik wel. Ik stel derhalve voor de waakkamer 1/2 of 3/4 meter breeder te maken wat een vermeerdering der kosten van fl 500,– zou medebrengen.
 • 1898-03-18 – Bestek en Voorwaarden
  • P5 (Tuinlust); P6 (Dennenhof); Woningen (t.h.v. Laarkerk); Tochtdeuren P3 (Rozenhof) en P4 (Randwijk)
 • 1900-03-06 – Bestek en voorwaarden
  • P8 (Groenehagen); P9 (Bloemhof); P10 (Lagerhout); Waschhuis (Economiegebouw); Woning (Psychologisch centrum); Woning (Wingerd)
 • 1901-10-24 – Bestek en Voorwaarden
  • P11 (Boschhoek); P12 (Borgwal); Witte Huis; Woning (t.h.v. Laarkerk); Stille bedrijven; Tramhuisje; Keukengebouw (oud); Waschhuis (Economiegebouw)
 • 1903-12-18 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De geneesheer-Directeur zegt, dat in de paviljoenen ’s nachts niet gestookt wordt, maar dat de verwarming toch onvoldoende is. Vooral treft het de ongelijke verwarming. Eerst tegen 3 uur ’s middags is ’t goed warm. ’s morgens is ’t niet warm te krijgen. De raad wordt gegeven om de vuren met briketten af te dekken omdat deze zoolang nagloeien en ’s morgens direct flink vuur geven.
 • 1904-06-01 – Fragment uit een Buitengewone vergadering:
  • Deze buitengewone vergadering is samengeroepen door den voorzitter in overleg met den secretaris, naar aanleiding van den, brand die de kolenloods 26 mei vernielde. De voorzitter zegt tegen de geneesheer-Directeur, dat in zulks ernstige gevallen de leden desnoods telegrafisch, moet gewaarschuwd worden. De secretaris voegt daaraan toe, dat eenzelfde opmerking door hem aan den geneesheer-Directeur was gemaakt per brief onder herinnering aan wat dienaangaande onlangs was afgesproken bij de ontvluchting van een patiënt die na 7 dagen nog niet terecht was; dat de geneesheer-Directeur zijn excuses had aangeboden, zoodat die geschiedenis voor zoover hem betreft van de baan is, maar dat hij ten ernstigste ondersteund wat de voorzitter nu heeft gezegd. Op verzoek van den voorzitter deelt de geneesheer-Directeur mee dat de brand vermoedelijk is ontstaan, doordat een soldeerbout, die gebruikt was bij het solderen van een stuk zink in de dakgoot te dicht is gekomen bij de strodakken onder de pannen. Althans kort nadat de loodgieter van het dak werkzaam was geweest, bespeurde hij rook en vlammetjes in het stroo. Wel heeft hij ernstig pogingen aangewend om die uit te krijgen en zich zelf daar zoo erg bij gebrand, dat hij verbonden moest worden. maar ‘t gelukte hem niet de brand te blussen. Toen de vlammen langs de strodaken naar de andere zijde van de schuur oversloegen en de vuurmakers, briketten en steenkool aantasten, werd het gevaar groter en de kans om met de inmiddels in werking gestelde waterleiding den brand te blussen geringer. Toch liet de brand zich niet zo ernstig aan zien, dat het nodig was om den huismeester, die Assen ter classis was, te ontbieden. Het geschrijf in de couranten is dan ook overdreven geweest. Zoo bijvoorbeeld is de cokesvoorraad niet verbrand maar geheel behouden. Alleen is een gedeelte aan ‘t gloeien geweest en in waarde verminderd. Ook de turf is behouden. Trouwens de scheepsladingen waarvan de couranten spraken zijn er nooit geweest. De brand is ca half elf ’s morgens ontstaan en heeft tot ruim 6 ’s avonds geduurd. De secretaris vraagt de Huismeester hoe hij het aangelegd heeft om het vuur uit te krijgen en wat zijn eerste werk was na zijn terugkeer. De Huismeester zegt, dat hij in Assen reed bericht vernomen had van de brand, maar ‘t vertrek van de trein moest afwachten, daar hij op die manier nog ten spoedigste op Dennenoord kan komen. Tegen 5 uur bij den loods gekomen zag hij terstond, dat daar water in de brandende massa werd geworpen zonder resultaat, de cokes slurpten veel te veel op, het water bereikte het vuur niet, Daarom had hij door het insteken van ijzeren stangen eerst de omvang van het vuur  was na gegaan en toen dit bekend was, had hij dat gedeelte laten uithalen, totdat hij bij de vuurgloed kwam en daarop de waterstraal gericht. Spoedig daarna was men nu de brand meester. Tot 11 uur ‘s avonds is men echter aan ‘t spuiten gebleven. Intussen is de schade reeds berekend. De voorzitter zegt, dat het te betreuren valt, dat den Huismeester niet onmiddellijk per extrabode is gewaarschuwd geworden en de geneesheer-Directeur dit niet nodig vond. Bij volgende gelegenheden zal het zaak zijn dat ieder deskundige op zijn terrein onmiddellijk, althans zoo spoedig mogelijk gewaarschuwd wordt.
 • 1904-10-24 – Bestek en Voorwaarden
  • Koolloods
 • 1904-12-21 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Om Warringa enigszins tegemoet te komen, zal hem een jongen uit den tuin, die veel aanleg toont te bezitten voor smidswerk, ter assistentie worden gegeven. Kleine herstellingen kunnen dan door de jongen uit de tuin dan al spoedig door dien jongen worden uitgevoerd.
 • 1905-02-09 – Fragment notulen Stichtingsraad:
  • Het behangsel van de bezoek kamertjes in paviljoen 1 en paviljoen 2 is losgelaten. (Hoofdgebouw links en rechts) Wordt voorgesteld met behang 35 ct de rol opnieuw te behangen. Aldus besloten.
 • 1907-01-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur zegt dat de stoven in Paviljoen 10, die te plat zijn van boven, de vrouwen belet hun voeten op te warmen, waarom hij voorstelt die schuin te laten maken, wat weinig kosten met ze meebrengt en wat uit de post ijzer kan worden besteed. De vrouwen zullen dan de voeten er tegen aan kunnen zetten en zich zoo verwarmen. Aangenomen.
 • 1910-08-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dr. Wessels is verloofd met mej. van Houten assistent verpleegster in de apotheek, Hij wenscht dit najaar nog te huwen en zal dan gaarne de woning betrekken die tot 1 november aan den klerk Jimmink is verhuurd. Die woning moet in orde gebracht, daar zij veel heeft geleden met leeg staan. Aan verven en behangen zal fl 425,– moeten uitgegeven worden. Voorts verzoekt Dr. Wessels de vervanging der privaten door closets, wat fl 175,–  moet kosten. De verbouw van de 5 hoekige serre in een 4 hoekige en een vergrooting van de studeerkamer daar hij geen ruimte genoeg heeft voor berging van zijn boeken en gaarne een ruime studeerkamer wenscht. Met dit laatste  en wat de closets en de verbouwing betreft gaat het Stichtings Bestuur niet mee, alleen wat betreft verven en behangen, welk werk ook met het oog op de tijd ten  spoedigste dient te worden uitgevoerd, vooral wat het buitenwerk aangaat en waarom dan ook het Centraal Bestuur zal gevraagd worden spoedig toestemming tot uitvoering te geven.
 • 1910-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat de verkoopprijs van de grond aan de Gereformeerde kerk te Zuidlaren is vastgesteld op fl 62,50.
  • Van dhr. Bakker te Kollum, vertegenwoordiger van Albertha Kluft, Electrische fabriek te Amsterdam, is een schrijven ingekomen, dat hij zich bereid verklaard begrooting voor de elektrische installatie in te dienen wanner we daartoe over gaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen door het Stichtingsbestuur nog geen elektrische verlichting wenscht aan te brengen.
  • Ingekomen is een schrijven van Dr. Flach, of hij met den architect Hoekzema in overleg mag treden over het voor hem te bouwen huis en of het Bestuur de plaats wil aanwijzen, waar gebouwd zal moeten worden. Dit verzoek wordt afgewezen en aan den Huismeester opgedragen te informeren naar het huis van Dr. Veen, of dat te huur is zoo niet dan te koop en tegen welke prijzen. De uitslag van dat onderzoek zal hij hebben te berichten aan de voorzitter die gemachtigd wordt er in het Centraal Bestuur er over te spreken. Mocht het tot bouwen komen, dan is het Stichtingbestuur er eenparig voor dat Hoekzema, architect wordt.
 • 1911-01-10 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer-Directeur stelt voor om Sijbring te vervangen door W. Nonkes, dezelfde die een woning gebouwd heeft en daarna vroeg, of we die woning met het oog op opneming van patiënten niet wilden laten goedkeuren door het staatstoezicht. Wanneer die Nonkes benoemd werd, zou hij het dubbele loon n.l. fl12,– moeten hebben, maar hij zou dan ook op zijn tijd Zondagsdienst en nachtdienst moeten verrichten en gesteld worden onder den tuinman om met patiënten te arbeiden, Aldus besloten.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa:
  •  Onderhoud:
   • Gaf het onderhoud der gebouwen tot bijzondere opmerkingen aanleiding, zoo ja, tot welke? Enkele muren van verblijfszalen en privaten welke vocht doorlieten werden aan de binnenzijde afgehakt en opnieuw met potland-cement specie beraapt. Door dezen specie in verschillende lagen van ongeveer 3 millimeter dikte aan te brengen en de nieuwe laag niet aan te zetten van in al eer de vorige glashard is geworden is het euvel verholpen.
   • Welke veranderingen werden aangebracht in de verlichting. In den muur die de beide ziekenzalen van pav. 9 gescheiden werd is een groot lichtraam aangebracht, waardoor het toezicht op de lijders is vergemakkelijkt.
   • Welke veranderingen werden aangebracht in de verwarming? Geene. In pav.10 werd een ketel van Centrale Verwarming welke was doorgebrand, vervangen door een gegoten ijzeren z.g. ….ketel.
   • Welke veranderingen werden aangebracht in de watervoorziening? Bij een der beambten woningen  (huismeesterwoning werd een regenbak van Cement-Beton geplaatst.
   • Welke veranderingen werd aangebracht in de afvoer van huishoudwater, fecaliën enz. Bij Pav. 8 werd een zinkput die het water niet tijdig kon afvoeren door een grootere vervangen. Op het terrein grenzende aan de Central keuken, werden drie groote zinkputten aangebracht. Verslappingen in de rioolbuizen zijn sinds niet meer waargenomen.
   • Welke veranderingen werden aangebracht in de inrichting ter voor voorkoming en bestrijding van brandgevaar? In den woning van de Huismeester werd een elektrische alarmklok aangebracht welke door de conciërge in het Hoofdgebouw kan worden bediend. Aan de gevels der gebouwen werden tegenover de brandkranen plankjes aangebracht, houdende aanwijzing in welke richting en op welken afstand van den gevel zich de brandkraan bevindt.
   • Welke verbetering en uitbreiding onderging het meubilair? In Pav.14 werden op de … gaal en in een der verblijfszalen de rugleuningen der vaste banken verhoogd door het aanbrengen van kraal schrooten tegen de muren.  ….. bepaalde de uitbreiding van het meubilair zich tot 1 verplegerskast, 4 kastjes, 3 bad schermen, 4 ladders, 2 trapjes,  1 werktafel op het laboratorium en 2 vast kasten.
 • 1915-01-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De bouw van een landbouwschuur en woning zal wachten op een nieuwe lening van fl 200.000,00
 • 1915-08-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek vader Kuipers dat zijn jongste zoon de dagen in het paviljoen te mogen logeren, waarvoor deze gratis schilderwerk zal verrichten. Dit verzoek zal met gunstig advies van het Stichtingsbestuur worden overgebracht.
 • 1915-11-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Behandeld wordt het verzoek van Stichtingsbestuur de paviljoenen namen te geven. De Stichtingsraad is van oordeel dat het moeilijk is goede namen te vinden, te meer daar hier te weinig soorten bomen zijn om daaraan namen te ontlenen.
 • 1916-04-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besproken wordt de naamgeving der paviljoenen. De namen van Veldwijk en Bloemendaal zijn meerendeels niet passend.
 • 1918-10-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 13 september dat:
   • De elektrische licht installatie zal geschieden door de firma Groeneveld en Rumpolle te Amsterdam.
   • Op het verzoek van de vrouw van Warringa om haar buitenplaatsje te overdekken, kan nog niet worden in gegaan daar eene dergelijke ontdekking het uitzicht van tram wachthuisje zal belemmeren.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Naar aanleiding van een gesprek met vader Koolhof wordt de vraag gedaan of het Bestuur genegen is eenen woning bij de landbouw schuur te bouwen, zodat Koolhof de Tuinmanswoning zal kunnen betrekken.
 • 1919-04-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Geen woning bij de landbouwschuur vooreerst kan worden gebouwd.
  • Voorgesteld zal worden op de zolder van paviljoen 8 een slaapkamertje te bouwen (fl 600,00) wegens uitbreiding van het personeel.
 • 1920-11-01 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Aan het bestuur zal worden aangevraagd te voorzien in een betere verwarming der kerk. Er zal een kachel voor de kerk worden aangekocht.
 • 1921-07-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 mei:
   • het Centraal Bestuur zich neerlegt bij de op Dennenoord ingevoerde 8 urige dag voor het technisch personeel.
   • Voor de verharding der Tienelsweg wordt een gratificatie bij het Stichtingsbestuur aangevraagd van fl 500– omdat de verharding in het voordeel der Stichting.
    1. Waarde vermeerdering van het terrein.
    2. Betere afscheiding.
    3. Geen weg bij ’t bosch bij modderige weg.
 • 1922-05-16 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Een verzoek om ontslag tegen 1 juni en om pensioen is ingekomen van Timmerman Dam. De Stichtingsraad heeft geen voorstel hierover maar acht ‘t beste dat Dam zelf met Bestuur spreekt.
  • Warringa en Witteveen wenschen evenals gehuwde verplegers regenbakken bij huis. Kunnen zonder overschrijding de toegestane som (fl 600,00) nog geleverd worden, waarom Stichtingsraad daarvoor goedkeuring vraagt.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dam de timmerman. Dam is eervol ontslag verleend zonder pensioen met recht voorloopig dit jaar goederen uit het magazijn te blijven betrekken.
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
  • Als timmerman op proef zal worden voorgesteld timmerman van der Ploeg.
 • 1922-08-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot het plaatsen van een electrische opblaas pomp voor het orgel.
 • 1923-09-26 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Een woning aan de landbouwschuur zal worden aangevraagd.
  • Voor een ameublement Bestuurskamer zal fl 1000,00 op de begrooting gebracht worden.
  • Drie nieuwe telephoon toestellen zullen worden aangeschaft.
 • 1923-10-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorzitter deelt mede dat het Centraal Bestuur:
   • De woning bij de landbouwschuur  zijn goedgekeurd.
 • 1923-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.
  • Het plan voor de verandering van de landbouwschuur enz. is begroot op fl 30.000,00
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.
 • 1924-10-27 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Witteveen (kamertje meer) toegestaan als het geen kosten meebrengt.
  • De op zicht verzonden lampen voor de Bestuurskamer kunnen besteld worden.
  • Aangevraagd zal worden den watertoren te voegen, daar er nu een steiger om heen staat.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De heer Beekman deelt mede dat het Postkantoor te Zuidlaren waarschijnlijk een hulppostkantoor zal worden. Burgemeester en Wethouders van Zuidlaren willen verzoeken dit te voorkomen. Er is geen bezwaar dat dit ook namens Dennenoord te doen, daar gevreesd wordt, dat het aantal telephoon uren zal verminderen, wat ongewenscht is.
 • 1925-05-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Heer van Bergen te Heiligerlee gaf prijsopgave van het toren uurwerk (Hollandsch werk) fl 1.375,00. Ook aan Stuart te Assen zal prijsopgave voor Hollandsch werk worden gevraagd.
  • De Heer Beekman verder ter sprake een gebrek aan een winter- en sorteer- en strijkkamer.
  • De Heer Beekman stelt voor, het verven van de kerk aan te besteden. De Stichtingsraad acht dit gewenscht.
  • Voorgesteld zal worden in de paviljoenen die geen voetverwarming onder de tafel hebben deze aan te brengen.
  • Gevraagd zal worden de teekeningen der gebouwen voorzover noodig te vernieuwen.
  • Kerk verven zal door dhr. Hoekzema worden aanbesteed onder de schilders van Zuidlaren.
  • Op de laatste agenda van het Stichtingsestuur is niet gebracht de aanvraag om nieuwe tekeningen voor de gebouwen, zal alsnog geschieden. Kosten fl 50,00.
 • 1925-10-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek Wigboldus; eigen wasscherij.
 • 1925-11-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededeling van de correspondentie van de firma Wessels en Pansgen: eigen wasscherij blijkt niet voordeeliger.
 • 1925-12-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voor de verschillende gebouwen zijn nieuwe tekeningen noodig. Besloten werd indertijd deze aan te schaffen. De toen op fl 50,00 gerekende kosten, blijken fl 245,00  te zullen bedragen. Besloten wordt voor te stellen, de tekeningen, die noodig zijn te laten maken.Tekeningen te vervaardigen door den Heer Hoekzema.
 • 1926-03-09-Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De motor van het orgel zal worden overgeplaatst naar de schilderwerkplaats en daar gebruikt worden voor het malen van Verf.
 • 1926-05-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besprekingen uitbreiding Dennenoord in verband met het contract van de provincie Groningen.
 • 1927-01-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mede gemerkt te hebben, dat de telefoon bij hem aan huis contact heeft met die naar het dorp. Zal nader worden onderzocht.
 • 1927-04-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanbesteding der beide nieuw te bouwen paviljoenen welke door den Heer J. Bos K.zn werd bijgewoond.
  • Ds. Smitt spreekt over uitbreiding der kerk, zal op de vergadering van het Stichtingsbestuur te sprake worden gebracht met de bouw van een dokterswoning.
  • De huismeester spreekt over een verfmolen die is aangeschaft, maar nu blijkt abusievelijk niet op de begrooting. Het beste wordt geoordeeld deze zaak in orde te maken op de eerstvolgende staat van af-en overschrijving.
 • 1927-04-28 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Bespreking der bouwplannen van de 2 paviljoenen. Met het plan voor de kerk wordt gewacht tot herstel van dhr. Hoekzema, architect. De bouw der 2 paviljoenen is gegund aan de aannemers Gebr. Bos en Berghuis te Warffum voor een som van fl 308.000,00. Verfwerken aan firma Wilts te Groningen voor fl 12.340,00.
  • Over de telephoon wordt besloten: van het aanbrengen van automatische toestellen voorlopig af te zien en over de kerktelephoon informatie in te winnen bij Bloemendaal.
  • Het Centraal Bestuur heeft goedgevonden in het Hoofdgebouw en de observatie paviljoenen de centrale verwarming om te zetten in warm water verwarming. De zoon van verpleger Dijk zal als tijdelijke hulp op het kantoor van de huismeester worden geplaatst.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit tot aanbrenging van een kerk telephoon. De Geestelijk verzorger en huismeester wordt gemachtigd de installatie op Bloemendaal bezichtigen. Aanleg warmwater geleding in het Hoofdgebouw gegund aan de firma de Haas voor fl 16.500,00.
 • 1928-02-13 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Stichtingsbestuur mededelingen:
   • Bouw der kerk. Naar aller oordeel moet de kerk niet op een andere plaats komen. De Stichting is er op aangelegd op de bestaande plaats zal moeten blijven. Voor eventuele kerkbouw zal een nieuwe schets gemaakt worden.
  • Bezoek huismeester aan plantenkas Hoogeveen. De daar gebruikte verwarming is voor ons doel onvoldoende, Een vereenvoudiging, daar gezien, zou ons een besparing kunnen geven, bij installatie van een kas verwarming van ca fl 300,00.
  • Het bestaande kerkgebouw zal worden verbouwd tot een kerk van 550 zitplaatsen, waarvan 500 beneden. Als bedekking der vloeren zal niet kurk, doch eubonlith gebruikt worden, een en ander op advies van de heer Hoeksema.
  • Verder wordt besloten een woning voor een eventueel vierde dokter te laten bouwen.
  • De voorzitter deelt verder mede dat Alberdien Schuiling, die gedurende ruim 25 jaar de matrassen heeft gemaakt, haar taak wenscht neer te leggen. Zij vraagt eenig pensioen. De Stichtingsraad achter geen termen aanwezig haar verzoek te steunen aangezien ze geacht wordt nog in staat te zijn haar werk voort te zetten. Zij is 54 jaar en zou, wanneer ze in het pensioenfonds was opgenomen daarop pas recht hebben met 65 jaar. Aangezien in de matrassen  makerij twee mannen patiënten werken, en waarschijnlijk meerderen werk  zullen kunnen vinden, zal worden voorgesteld het maken van matrassen op te dragen aan den los vasten arbeider D. Weessies, die thans reeds belast is met het op halen der matrassen en het opruimen van de onbruikbaar geworden houtwol.
  • De verpleger H. Dijk, die in het najaar met pensioen denkt te gaan, verlaat dan de door hem bewoonde woning aan den straatweg. Voorgesteld wordt deze woning met 1 november te verhuren aan den verpleger M. Pol.
 • 1928-06-04 – Bestek en Voorwaarden
  • P15 (Veldzicht); Uitzicht; Ontmoetingskerk
 • 1928-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De huismeester doet de mededeling van de kosten van het schuurtje van Knot; niet fl 175,00 maar fl 150,00.
 • 1928-08-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Door de Geestelijke Verzorger en den Huismeester zal worden nagegaan, wat er in de pastorie moet gebeuren, voor de nieuwe bewoner haar betrekt.
  • Voorgesteld zal worden het advies van Hr. Hoeksema te vragen om meer ruimte te verkrijgen in het Waschuis met het oog op uitbreiding.
  • Gevraagd zal worden de logeerkamer op het Hoofdgebouw voor Dr. Bouman in te richten en twee elektrische kacheltjes voor het Hoofdgebouw aan te kopen.
  • Gesproken wordt over de benoeming nieuwe paviljoenen Zonneheuvel vrouwen en Zonnegloren¹ mannen. De meeste doch geen algemene bijval.
   • ¹  Zonnegloren = Parkzicht
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een nieuw vrouwen paviljoen¹ zal moeten verrijzen, daar alle vrouwen plaatsen (412) bezet zijn.
    • ¹ ‘Een nieuw vrouwenpaviljoen’ = Vredestein
 • 1929-01-02 – Fragmenten uit notulen :
  • Ingekomen is een schrijven van de timmermansknecht, de schildersknecht, en den Smitsknecht met verzoek om een vrijen zaterdagmiddag. De Stichtingsraad besluit hierop gunstig te adviseren, onder voorwaarde dat des zaterdagmiddags in iedere werkplaats een persoon aanwezig is.
  • Het door de Heer Vroom voorgestelde plan, om de wegen langs den watertoren te verleggen wordt besproken. De tekening is nog niet ter tafel.
  • Aan het Stichtingsbestuur zal worden voorgesteld de stille bedrijven uit te breiden.
  • Komt ter sprake restauratie van het gebouwtje voor het bewaren van ijs. Nagegaan zal worden of geen voldoende ijs zal kunnen worden geproduceerd, wanneer de thans gebruikte, ondeugdelijk geworden ijs machine door een nieuwe wordt vervangen.
 • 1929-05-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ter sprake komt de behandeling van het vet, dat nu bij slager Koers wordt gemalen. Voorgesteld zal worden een elektrisch gedreven vetmolen aan te schaffen, gecombineerd met een snijbonen molen en een koolschaaf. Besloten wordt van het aanschaffen van een ijsmachine af te zien daar gebleken is dat bij slager van der Meer op het dorp altijd ijs te verkrijgen is uit de koelcel.
  • Huismeester brengt ter tafel de wenselijkheid van een loket op het kantoor van de administrateur; Gevraagd zal worden den Heer Hoeksema in deze zaak om een advies voor te leggen.
  • Dr. de Groot brengt ter spraken het stuiven der tuinpaden in paviljoen Zonneheuvel. Naar een geschikte bedekking wordt om gezien.
  • Ds. van der Laan merkt op dat de verbouwing der kerk weinig op schiet. Met de opzichter zal hierover worden gesproken.
 • 1929-05-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Uitbreiding Stille Bedrijven. Het Centraal Bestuur verzoekt op het genoemd bedrag van fl 4000,00 te bezuinigen.
 • 1929-08-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Gunning in de vergroting der Stille Bedrijven aan de laagste inschrijver voor fl 3795,00.
   • Gunning eikenhouten kerk meubelen fl 3795,00.
 • 1929-09-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Loket administratie kantoor is besloten op de eerst volgende begrooting de kosten uit te trekken.
   • Ds. van der Laan wijst nog op de tragen gang van de kerkbouw.
 • 1929-10-25 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Een conferentie met de Burgemeester van Zuidlaren naar aanleiding van een schrijven van de direktie van de Groninger Waterleiding inzake de reiniging van het afvalwater. Hier over heeft de GD van advies gediend aan den Burgemeester.
   • Daarna volgt een bespreking over de uitbreiding der arbeidstherapie, waarbij ook de kwestie der beloningen onder de oogen moet wordt gezien.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De stokers vragen hulp. Besloten wordt een proef te wagen met patiënten hulp. 
  • Mededelingen Stichtingsbestuur: 
   • Besproken is de deugelijkheid van radio toestellen in verband met brandgevaar.
 • 1930-01-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen van het Stichtingsbestuur:
   • Inrichting der WC’s met het oog op het toezicht.
   • De zuivering van afvalwater is te kostbaar.
   • Een rapport Ekel over de radiotoestellen is verschenen; de toestellen Heslinga, Huls, Witteveen en Knoops laten te wenschen over.
 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • De smidsknecht, timmermansknechten en schilders genieten een salaris van fl 0,55 per uur. De Stichtingsraad stelt voor dat fl 0.57 te maken en het salaris van de kleermaker Haverdings daaraan gelijk te doen zijn.
 • 1930-04-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit de Stichtingsraad:
   • 2. Uitbreiding der varkensstallen.
 • 1930-06-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten tot het aanleggen van een tennisbaan te begroten fl 1500,00 inbegrepen de grondwerken te verrichten door patiënten. Behoudens goedkeuring van het Centraal Bestuur. De gebruikers zullen jaarlijks 10% van de aanleg hebben te betalen.
 • 1930-10-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Afwijzend is beschikt op het verzoek van de groep timmerlieden om de timmerlieden Mennen en van Kitter vast aan te stellen, wijl met het inderdaad niet nodig acht boven den timmerbaas 4 knechts vast aan te stellen.
 • 1930-10-06 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Advies van Stichtingsbestuur aan ’t Centraal Bestuur om over te gaan tot vestiging van een open afdeling op Dennenoord.
  • Besproken wordt verdere aanleg van de Radio-installatie, die centraal zal worden geregeld, terwijl algemeen gedacht wordt, dat het aanleggen van een Kerktelefoon minder wenschelijk is met het oog op  daardoor verminderd Kerkbezoek.
  • Betreffend de wasserij wordt nader besproken de mogelijkheid om  tevens een bakkerij, schoenmakerij en kleermakerij te exploiteren.
  • Mededeling, dat de vrijkomende woning van Struiksma niet door Krans maar door van ’t Land in gebruik is genomen, daar Krans geen gelegenheid vond zijn woning te verhuren.
 • 1930-11-14 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Benoeming van dhr. Ten Haaf van Stadskanaal als Chef Machinist op een salaris van fl 1800,00.
 • 1930-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De firma Philips, die een vertegenwoordiger zond, raadde aan een installatie voor kerk telephoon wel te laten instaleren, daar dit toestel gebruikt zal worden om vanuit het Hoofgebouw gelijktijdig aan alle paviljoenen mededelingen te kunnen doen.
 • 1931-01-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Goedgekeurd advies voorloopig paviljoen 1 en paviljoen 2 voor open afdeling in te richten ter zijner tijd.
   • Besloten wordt een proef te nemen met een installatie om te bezuinigen in de paviljoenen van het brandstof gebruik.
 • 1931-02-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten Centraal Bestuur te adviseren ambts woningen voor de Chef Machinist en de huismeesteres te laten bouwen voor een bedrag van fl 10.000,00.
  • Het Centraal Bestuur heeft inmiddels gereageerd met instemming voor de te bouwen woning en de tennisbaan.
  • Besproken  wordt verder de vooloorpige opgave van verbouw en inrichting van de paviljoen Overmeer en Overbosch met het oog op de open afdeling. Geoordeeld wordt, dat de aangegeven wijze van inrichting een goede oplossing van het vraagstuk zal geven.
 • 1931-05-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In beginsel is besloten een wasserij te doen bouwen.
 • 1931-07-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat besloten wordt het Centraal Bestuur te verzoeken de bouw van de Wasserij mee te willen helpen en uit te voeren met bekwamen spoed.
  • De aanleg van de radio installatie hiermede is begonnen.
 • 1931-11-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een rapport over het Drinkwater onderzoek, waarin ontijzering en ontzuring ter sprake komen benevens verbetering van het toren reservoir. De klachten waren zeer algemeen en het water is niet toonbaar, onsmakelijk en troebel en de buizen worden aangevreten.
 • 1932-01-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat de bouw van de slagerij verder afgehandeld zal worden en Slager Minnen zich als slager heeft aangeboden.
  • Dat Dr. Schuurmans Stekhoven hier op bezoek geweest is en geadviseerd heeft tot verbouw van paviljoen Kerkzicht (12) en van paviljoen Zonneheuvel (20) verbouw van dit laatste paviljoen zal op groote moeilijkheden stuiten.
 • 1932-07-08 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Medegedeeld wordt, dat de groenten kelder noodzakelijke verbetering behoeft, daar de tegels los laten en de ventilatie onvoldoende is.
 • 1933-01-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt nog over de bouw van een Sanatorium op het terrein aan de andere zijde van de straatweg.
  • Medegedeeld wordt dat een hoenderpark zal worden aangelegd.
  • Besproken wordt de akoestiek van de kerk, daar de getroffen maatregelen niet afdoende helpen.
  • Voorgesteld wordt den kosten van Schilder Molema die van Knot, den knecht. Van Weringh die van Putten te verhuren en den andere woning alsnog niet te verhuren daar den andere gegadigden minder geschikt worden geoordeeld. Van Weringh, die niet vast is aangesteld, zal nog enige tijd in losse dienst blijven, hoewel zijn werk meerdere waardering geniet dan in het begin.
  • Voorgesteld wordt schilder Bruggeman aan te stellen tot 1e schilder of schildersbaas op een salaris van fl 1500,– jaarlijks tot een maximum van fl 1600,– per jaar.
 • 1933-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het plan voor het Sanatorium is goedgekeurd door het Centraal Bestuur.
 • 1933-04-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Geadviseerd wordt de leegstaande woningen van, van ’t Land en die van van Putten na de noodzakelijke verbouwing en herstel van den woning van Smidsknecht van Weringh.
  • Door de Stichtingsraad wordt het algemeen wenselijk geacht dat er naast den leider van een bedrijf er tenminste een vastgestelde persoon is die behoorlijk kan vervangen en waarnemen. Om deze reden zou zij den schilderknecht, van der Veen vaste aanstelling willen geven.
 • 1933-09-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit een brief van den minister aan het Centraal Bestuur blijkt dat de bouw van het Sanatorium definitief goedgekeurd is, met de opmerking dat er met de voorgeschreven maten nauwkeurig rekening gehouden moet worden. Het Centraal Bestuur wil de aanbesteding onderhandsch doen geschieden. Het concept bestek is bij het Centraal Bestuur.
 • 1933-12-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De timmermansbaas D. Mennen gaat met ingang van 1 april a.s. uit den dienst wegens het bereiken van den 65 jarige leeftijd.
 • 1934-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van de voorzitter dat het Stichtingsbestuur tot timmermansbaas heeft benoemd Heeling uit Emmen, die den 1e april a.s. in functie zal treden en het huis van den vroegere baas Mennen zal gaan bewonen.
  • Restauratie van paviljoen 3 en 4 komt op ongeveer fl12000.– Behalve verschillende veranderingen een uitbouw in 3 worden hier voor verkregen nieuwe vloeren, nieuwe centrale verwarming en in de voorgevels geheel nieuwe ramen.
  • De operatie of onderzoekskamer op het Hoofdgebouw moet opnieuw geverfd worden. De onderlaag deugt niet zoodat de verf geheel loslaat. De muur dient geschuurd te worden. De vloer zit echter ook vol barsten en aangezien dit met graniet vloeren bijna steeds het geval is wordt naar een andere vloer uitgezien. Het idee is om nu een Fama vloer te leggen (fl 4,50 per m2) Een nieuwe muurkast en een paar nieuwe tafels zouden evenzeer gewenscht zijn.
  • Als de financiën het toelieten dan moet er een nieuwe schilderswerkplaats komen in de buurt van de smederij. Het gebouw de stille bedrijven kan dan verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe centrale werkplaats. De timmermanswerkplaats zal ook vergroot moeten worden.
  • De tuinknecht Bruining wil eveneens gaarne verhooging. Rekening houdende met dienst bekwaamheden is het beter zijn terrein te beperken meer speciaal tot de moestuinen en de kassen. Een eventueel 2e tuinknecht zou zich dan meer met de heesters en de plantsoenen kunnen bemoeien. Voor de tuin zal nog een 2e kas worden gemaakt. De begrooting hier van met de centrale verwarming is fl 2500,– waarschijnlijk kan Bruining dan nog wel iets verhoogd worden. Er nog eens betreurd dat voor het geheel terrein niet een centrale verwarming is van uit een punt bediend.
  • Van Prof. Zwikker is er een bericht dat hij inzake akoestische verbetering van de kerk over het geheel mee kan gaan met de plannen van den architect Reitsma. De begrooting is ongeveer fl 2800,–.
  • Geadviseerd wordt de schildersknecht van der Veen en de smidsknecht van Weringh als zijnde geschoolde vakmenschen vast aan te stellen.
  • In de vakature van timmermans knecht solliciteert de zoon van de oud verpleger Nonkes, die reeds geruime  tijd in dienst van de Bouwdirectie op het terrein alhier werkte en daarbij uitstekend voldoet lijkt het wenselijk deze in dienst te nemen van de Stichting.
 • 1938-04-02 – Rapport inzake maatregelen tot bescherming tegen luchtaanvallen
 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 1. De verbouw van paviljoen  8 (Groenehagen) kwam gereed. De restauratie van het niet verbouwde gedeelte werd voortgezet.
   • 2. De brandstoffenloods werd uitgebreid met een 2-tal loodsen ten behoeve van de speciale brandstoffen voor de wasscherij.
   • 3. De voormalige huiskamer en slaapkamer van het hoofd van paviljoen 1 (Overbosch) werden ingericht tot een röntgenkamer en donkere kamer.
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 8. Op 1 Januari werd de eigen bakkerij in gebruik genomen.
   • 9. Op 1 Maart werd de eigen wasscherij in gebruik genomen.
 • 1940-04-26 – Fragment uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 8. Mededeelingen:
   • f. het Centraal Bestuur heeft in principe besloten over te gaan tot de benoeming van een bouwkundig adviseur. In den laatsten tijd is het inzicht gerijpt, dat wij aan een dergelijken functionaris dringend behoefte hebben. In de gebouwen op onze Stichtingen zijn vele miljoenen geïnvesteerd, en het moet een onbevredigendentoestand heeten, dat het beheer van dit millioenenbezit in handen gelegd is van het personeel, dat, hoe voortreffelijk op zichzelf wellicht ook, op het gebied van het onderhoud van gebouwen niet of onvoldoende deskundig is. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk functionaris, die een zeer zelfstandige positie zal innemen, aan tal van eischen dient te voldoen. Niet alleen dient hij te zijn bekwaam, toegewijd en ijverig, doch ook over tact te beschikken om met menschen te kunnen omgaan. Het Centraal Bestuur meent in den Heer Hammega, thans bouwopzichter bij de restauratie der Valeriuskliniek, iemand gevonden te hebben, die aan deze voorwaarden beantwoordt. Het is jammer, dat de Heer Hammega niet kan verklaren in te stemmen met doel en grondslag der Vereeniging, weshalve hij niet in vasten dienst kan worden aangesteld. De bedoeling is echter wel, dat hij dezelfde voorrechten zal genieten, als ware hij in vasten dienst. Benoeming in tijdelijken dienst heeft trouwens ook dit voor, dat wij dan eerst eens kunnen zien, hoe deze wijziging in het tot dusver bestaande beheerssysteem voldoet. Aan den Heer Hammega zal een salaris worden toegekend van f 4.800,00 tot f 5.400,00. Eerstgenoemd bedrag geniet hij nu reeds als bouwopzichter der Valeriuskliniek. Bij het Centraal Bestuur leeft de overtuiging, dat de Heer Hammega ruim zijn geld zal opbrengen, niet alleen door doelmatiger onderhoud der gebouwen, doch ook, omdat verbouwingen, waarvoor tot op heden vaak een architect in den arm moets worden genomen, onder zijn leiding zullen kunnen geschieden, waardoor deze waarschijnlijk goedkooper zullen worden dan zij tot op heden waren en bovendien het architectenhonorarium door hem zal worden verdiend. Voor volledigen nieuwbouw zal een architect noodig blijven, doch ook hier moet toezicht onzerzijds van groote beteekenis worden geacht, zooals thans op Vogelenzang weer is gebleken. Dhr. Prins vraagt of het voor het optreden naar buiten geen bezwaar moet worden geacht, dat de Heer Hammega niet met doel en grondslag der Vereeniging instemt. De Voorzitter erkent, dat hier van een bezwaar moet worden gesproken. Wij hadden natuurlijk een advertentie kunnen plaatsen en zouden dan waarschijnlijk wel een bouwkundige gevonden hebben, die met doel en grondslag instemde. Of hij echter ook over de capaciteiten van den Heer Hammega, dien wij in zijn werk hebben leeren kennen en waardeeren, zou de vraag zijn geweest en de kans bestaat, dat wij iemand zouden hebben aangesteld, die achteraf niet ten volle voldeed en waar wij dan toch met goed fatsoen niet meer van af konden. Bovendien hebben wij aan den Heer Hammega verplichtingen, door de wijze waarop hij de restauratie der Valeriuskliniek na de ‘critieke’ Novemberdagen van 1938 heeft geleid. De Heer Hoeksma is van oordeel, dat wel niemand in de vergadering tegen de aanstelling van een bouwkundige bezwaar zal hebben. Ook hij is van oordeel, dat deze man zijn geld ruim zal opbrengen en betreurt het alleen, dat niet reeds eerder tot dezen nuttigen maatregel is besloten.
 • 1940-10-24 – Fragmenten uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 9. Rondvraag.
   • b. Brandstofpositie. De van Heemstra informeert naar de brandstofpositie der verschillende Stichtingen. Het blijkt, dat deze bevredigend is, voorzoover met cokes wordt gestookt. De voorziening met industrienootjes laat echter te wenschen over; vooral een Stichting als Vogelenzang, die vrijwel niets anders gebruikt, is hierdoor gedupeerd. Dezer dagen is echter bericht ontvangen, dat een schip met 340 ton in Born is geladen.
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 1. De restauratie van pav. 8 (Groenehagen) was op ’t einde van het jaar vrijwel voltooid.
   • 2. In ’t Noorder Sanatorium werd na een kleine verbouwing een kamer ingericht voor den inwonenden Geneeheer Drs. J. Doff.
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • Wegens ongeschiktheid werd de waschbaas teruggeplaatst tot schildersknecht, de wasknecht trad op als waarnemend waschbaas.
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • a. UITVOERING VAN BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • 1. De verbouwing en restaurantie van pav. 8 (onrustige vrouwen) kwamen gereed. Ook is het meubilair vernieuwd. Alle meubels, inclusief de ledikanten, werden vervaardigd in eigen werkplaatsen.
   • 2. Paviljoen 4 (vrouwen lijdende aan t.b.c.) werd uitgebreid met een 4-tal separeerkamers (als galerij uitgebouwd in de tuin.
   • 3. Na verkregen toestemming van de Inspectie (Juni 1941) en van het Regeeringscommissariaat van den wederopbouw (Augustus 1941) en na ontvangst van de toewijzingen voor het benoodigde materiaal werd begin September een aanvang gemaakt met de verbouwing van pav. 3 (bestemd voor mannen lijdende aan t.b.c.).
   • 4. De 3e December werd begonnen met het inrichten van een Centraal Magazijn ten behoeve van de inventarissen der technische bedrijven.
 • 1947-05-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aanschaffing elektrische hijslier inrichting voor de bakkerij. De totale kosten hiervan zijn nog niet bekend doch worden door den Huismeester geschat op ca fl 600,00. Een en ander werd reeds besproken met de penningmeester van het Centraal Bestuur en den Hoofdadministrateur. De voorzitter deelt mee, dat in 1939 een dergelijke inrichting is aangevraagd voor het magazijn, hetgeen toe is afgewezen. De totale kosten toen waren fl 400,00. Tevens komt weer algemeen de wenselijkheid naar voren dat ook het magazijn de beschikking krijgt over een dergelijk apparaat. In dat geval wordt het zeer wel mogelijk geacht dat met een verplaatsbare motor kan worden volstaan. Besloten wordt een voorstel in dezen zin in te dienen.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Onderhoud Gebouwen:
   • Timmerwinkel: In pav. 13 (Parkzicht) en 22 (Vredestein) werden deuren gerepareerd, in pav. 1 (Overbosch) en 14 (Eikenstein) sloten nagezien; in pav. 20 (Zonneheuvel) een ledikant hersteld; in pav. 15 (Veldwijk) gordijnen gerepareerd. In de tuin van pav. 14 (Eikenstein) werden 4 nieuwe tuinbanken geplaatst. In het Noorder Sanatorium werd de overtollige ruimte in de schoorsteen van de warmwaterketel met stenen opgevuld en de granitovloeren in de verwarmingskelder, de strijkzaal en de keuken opgeschuurd. Voortgegaan werd met de reparaties in pav. 11 (Boschhoek). In de werkplaats werden meubelen vervaardigd en gerepareerd.
   • Smederij: In pav. 1 (Overbosch) een stopcontact en een trekschakelaar vernieuwd; in pav. 2 (Overmeer) een waterleidingsbuis gerepareerd; in pav. 3 (Rozenhof) een phönixapparaat van een w.c. hersteld. Bij pav. 11 (Boschhoek) werden de goten en afvoeren gedeeltelijk hersteld en voortgegaan met het herstellen van de radiatoren op de dagzalen. In het Noorder Sanatorium werden 2 liften gerepareerd. In het ontijzeringsgebouw een flotterschakelaar hersteld. Op het terrein werd voortgegaan met het herstellen van lantaarnpalen.
   • Schilderswinkel: In pav. 8 (Groenehagen), centrale keuken en het Noorder Sanatorium werden ruiten gezet. In pav. 11 (Boschhoek) werd het verfwerk voortgezet. Voortgegaan werd met het buitenwerk van het Noorder Sanatorium en de werkloods en begonnen met de schilderswerkplaats. Op het terrein werden lantaarnpalen geverfd. In de werkplaats meubelen geverfd.
   • Arbeid door Verpleegden: in de timmerafdeling 3, in de schilderswinkel 1, in de timmerafdeling kruiwagens en gereedschappen gerepareerd, houten onder wasmanden gezet en gaas gevlochten; in de stille bedrijven betonankers gedraaid. Bij het buitenwerk waren 177 m. werkzaam; zij kruiden sintels en werkten een de verharding van de wegen, klopten puin.
 • 1949 – Fragmenten Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • a. UITVOERING BIJZONDERE OPDRACHTEN.
   • In het Administratiegebouw werden vestibule, beneden- en bovengang, trappenhuis, etc. gerestaureerd. Op de eerste verdieping werden 2 vertrekken ingericht tot kamers voor de geneesheren. Paviljoen 11, bestemd voor onrustige mannen, werd voorlopig gerestaureerd en weder in gebruik genomen (bezetting op 31 December: 40). Het gebouw van de Stille bedrijven werd door de daarin ondergebrachte gezinnen ontruimd en weder in orde gebracht voor de huisvesting van diverse bedrijven. Een viertal gezinnen (kleermaker, schoenmaker, gehuwd verpleger en stoker-monteur) zijn nu bijeen gebracht in het leegstaande paviljoen 10.
   • c. BIJZONDERE TUCHTGEVALLEN.
    • De chef-machinist werd 25 Mei geschorst en 22 Juni ontslagen.
 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. No. 12:
  • AAN ALLE PERSONEELSLEDEN, BETREFT BEPERKING ENERGIEVERBRUIK: Zoals u bekend zal zijn, dreigt er in ons land tengevolge van de olieboycot een tekort aan energie te ontstaan; via de diverse publiciteitsmedia wordt aangedrongen op een beperking van het gebruik daarvan. Door nú zuiniger aan te doen met het verbruik van olie, gas en elektriciteit, kunnen we wellicht moeilijkheden in de toekomst voorkomen. Aangezien energie besparen een zaak is van ons allen, doen wij op u, medewerkers van Dennenoord, een beroep om uw medewerking in dezen te willen verlenen. U kunt dit o.a. doen door in uw werksituatie na te gaan, waar, zonder al te veel inspanning en zonder komfort ingrijpend te wijzigen, mogelijkheden aanwezig zijn om te komen tot een besparing van het olie-, gas- en elektriciteitsverbruik. Met name valt hierbij te denken aan besparing t.a.v. verwarming en verlichting in avond- en nachturen en tijdens het weekeinde. Wat een ieder in het klein bespaart, kunnen we samen in het groot besparen! Wij vertrouwen erop, dat ook u uw steentje hiertoe zult willen bijdragen. De directie. Maar voor dit schrijven uitging, hadden de nachthoofden al spontaan gerapporteerd, dat ze een zuiniger omspringen met licht en warmte hadden bespeurd. Over gedisciplineerd optreden van de Nederlanders (in Dennenoord) gesproken!
 • 1973-12 – Fragment Personeelskrant Dennenoord – 1e Jrg. Kersteditie:
  • DENNENOORD (IN DE) KRANT, De redakteuren van het personeelsblad 1e jaargang wensen u een prettige kerst, een goed uiteinde en een nog beter begin. Terugblik over de organisatie 1e jaargang: Per 1 januari werd het installatiebedrijf gesplitst in elektrisch bedrijf en werktuigkundige afdeling
 • 1974 – Verbouwing Ontmoetingskerk

Jaren 70.01 – Werkzaamheden op het dak van het Hoofdgebouw. De luchtkoker t.b.v. de sirene wordt hier verwijderd. Deze werd gebruikt wanneer er een patiënt vermist was.

Jaren 70.02 – Van links naar rechts: Henk Vrieling (Timmerman) en dhr. Kamphuis (Timmerman)

Jaren 70.03 – Rechts Wander Lensen, chef Elektro Technische dienst (Foto: Roelof Lensen)

 • 1977-03 – Fragmenten uit Personeelskrant Dennenoord – 5e Jrg. No. 3:
  • Zomertijd
   Met ingang van 3 april a.s. zal voor Nederland de zgn. ”zomertijd” ingaan; tot en met 24 september d.a.v. mag men hopen met deze wijze van tijdrekenen te maken zullen krijgen.
   Een en ander heeft tot gevolg dat de zgn. P.T.T.-klokken, door middel van het toedienen van extra impulsen, de juiste tijdaanduiding zullen (blijven) geven. Namens de overige in dit ziekenhuis aanwezige klokken, verzoeken wij u vriendelijk te willen medewerken aan het scheppen van zodanige voorwaarden, dat ook deze hun functie naar behoren kunnen (blijven) vervullen.
   J.W. Flach
  • Adviesbureau
   Ter voorbereiding van en nadere begeleiding bij het ontwikkelen en het uitvoeren van enige plannen met betrekking tot de nieuwbouw van een aantal functionele ruimten in Dennenoord, werden de daartoe benodigde contacten gelegd met het ingenieursbureau P.R.C. te Alphen aan de Rijn (zie ook mededeling hieromtrent in de personeelskrant van december jl.).
   Die contacten hebben ertoe geleid, dat inmiddels aan het bureau P.R.C. (ingenieursbureau voor project rationalisatie en coördinatie) opdracht kon worden gegeven tot het maken van een studie omtrent de mogelijkheden tot realisatie van de nieuwbouw voor de paviljoenen 3 en 12 (groep 6). Daarbij zal rekening worden gehouden met alle factoren die het plan mogelijk in positieve en/of negatieve zin beïnvloeden. Voor het overige zullen, afhankelijk van de resultaten van deze eerste studie, vervolgopdrachten gegeven kunnen worden voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het plan.
   Verder zijn met het bureau P.R.C. afspraken gemaakt om op korte termijn in bovenbedoelde zin te kunnen participeren bij de nieuwbouwplannen voor de paviljoenen 7 en 8 en voor het medisch centrum. Bovendien is het bureau P.R.C. gevraagd om, in overleg met het bestuur en met ons, medewerking te willen verlenen bij het beoordelen van het masterplan. Bij dit laatste zal het voornamelijk gaan om de toetsing van het integrale plan aan de mogelijkheden tot realiseren, rekening houdende met – sedert het ontstaan van het plan – mogelijk zich gewijzigd hebbende interne en externe factoren.
   Wij zijn van mening, dat bovengeschetste ontwikkelingen een niet geringe positieve uitwerking zullen hebben op de snelheid waarmee tegemoet kan worden gekomen aan de zozeer gevoelde wens tot vernieuwing van huisvestingsmogelijkheden t.b.v. patiënten en personeelsleden.
   J.W. Flach

1996.01 – Sloop Paviljoen 8 (Foto: Joop Willegers)

 

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.