1939.00

Administratie

Inkoop & Financiële administratie

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Kantoor: Deze week kwam nog eene nota in over 1895 voor oprichting te bedrage van f 225,–. Zooveel mogelijk zal er voortaan voor gewaakt worden, dat de leverancier steeds tegelijk met de goederen hunne nota’s inzenden, waarvoor dergelijke vertraging in de betaling niet meer behoeft voor te komen. Ingevoerd zij in overleg met het G.B. en Baron van Heemstra werkboekjes ter opschrijving van den arbeid voor allen, die op de Stichting arbeiden, buiten het vaste personeel, zoals voor smid, timmerman en schilder.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia:
   • De heer Reiziger, welke Dennenoord bezocht deelde mij mede
    • 1; Dat wat de Assurantie betreft wel degelijk het personeel goed destijds begrepen was onder het verrekende en dat een bepaald bedrag daarvoor gerekend was.
    • 2; Dat hij niet geweten had dat Bruins en Dijks de onkosten voor de taxateurs fl 25,– van het bestuur zouden terug vragen.
    • 3; Dat hij, ware hem dit bekend geweest geen salaris zou verlangd hebben.
    • 4; Dat ook hij van meening is dat salaris voor de taxateurs volstrekt niet door den werkende maar door de assurantie Maatschappij behoort betaald te worden.
    • 5; Dat B en D haren onderhoud met Berpijs blijkbaar wel genegen was om ook het verbrande personeelsgoed te vergoeden.
 • 1901-09-13 – Aanstellen Magazijnmeester
 • 1905-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van de coöperatieve Landbouwvereniging ‘Weddehoen’ te Goor is een schrijven ingekomen, waarin zij zich beklaagt over den jongst aangestelde Geerlings, die overhaast en niet op de meest royale manier was vertrokken, daar hij onder leugenachtige voorstellingen zich had onttrokken aan de bepalingen van het contract, dat zes weken aanblijven voorschreef, nadat de betrekking was opgezegd. De klerk J.G. Geerling wordt in de vergadering geroepen. Hij erkent in deze zaak niet te hebben gehandeld naar behoren, waarover hij zijn leed betuigd. Hij heeft echter de maatschappij niet voor ongedaan werk laten zitten. Toen hij wegging, was alles bijgewerkt tot het laatste toe. Hij verklaart zich bereid vergeving te vragen aan zijn vroegere patroon onder aanbieding van nog te willen goed maken, wat goed te maken viel. Hij zal dit schrijven bij t’ Bestuur inzenden en de secretaris zal het met begeleidend schrijven, waarin ook opmerkingen van de maatschappij aan ’t adres van de Stichting zal worden beantwoord naar Goor zenden. Geerling zelf wordt over zijn handelingen onderhouden en hem wordt gezegd, dat het vertrouwen in hem ernstig is geschokt. Van deze zijde was op zo’n haastige overkomst niet aangedrongen.
 • 1905-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur deelt mede dat klerk Geerling aan zijn vroegere patroon heeft geschreven, wat door bemiddeling van den secretaris met begeleidend schrijven is opgezonden. Daarop zijn een paar brieven teruggekomen, waarvan thans mededeling wordt gedaan. Hiermee is deze zaak gesloten.
 • 1910-09-21 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op de post onvoorzien is uitgeput. De geheele rekening zal met een tekort van allicht meer dan fl 3000,- sluiten; en is dus geen artikel van uitgaaf meer aan te spreken. Naar aanleiding hiervan wordt tevens opnieuw besloten dat de begrooting niet meer overschreden mag worden zonder voorafgaande aanvraag aan het Bestuur, behalve in uiterste urgentie.
 • 1910-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter vraagt wat de raming was van het rooien van bosch bij Struiksma. Die raming is fl 600,- voor een terrein lang 11 meter en breed 85 meter. Er zal niets aangedaan worden zonder regelmatig  Bestuurs besluit.
  • Van dhr. Bakker te Kollum, vertegenwoordiger van Albertha Kluft, Electrische fabriek te Amsterdam, is een schrijven ingekomen, dat hij zich bereid verklaard begrooting voor de elektrische installatie in te dienen wanner we daartoe over gaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen door het Stichtingsbestuur nog geen elektrische verlichting wenscht aan te brengen.
  • Besluiten Centraal Bestuur:
   • Dat de verkoopprijs van de grond aan de Gereformeerde kerk te Zuidlaren is vastgesteld op fl 62,50.
   • Dat de aankoop van een schrijfmachine met bijbehorend tafeltje tot een bedrag van fl 97,50 is goedgekeurd.
 • 1911-10-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Algemeen Bestuur:
   • Goed gekeurd is ons voorstel tot aankoop van een brandklok met luidinrichting tot een bedrag van fl 147,0
 • 1914-11-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt thans mede uit de laatst gehouden vergadering van het Stichtingsbestuur:
   • dat de rantsoenen van diverse voedings- en genotmiddelen, zoo als thee, koffie enz. zullen worden verlaagd, indien de prijzen door den oorlogstoestanden aanmerkelijk zullen stijgen.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De slager Bosman, vraagt wegens de dure tijden eenige tegemoetkoming in de naleving van het contract. Voorgesteld zal worden de prijzen van het vlees met 10% te verhoogen, zolang de marktprijzen zoo hoog blijven.
 • 1916-02-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Wegens duurte van het vleesch, zal op verzoek van slager Bosman worden voorgedragen het spek fl 0,95 en het rundvet op fl 1,00 per kilo te brengen.
 • 1916-04-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Slager Bosma verzoekt alle rundvleesch met fl 0.20 per kilo te mogen verhoogen. De Stichtingsraad vindt de ze verhoging te groot en stelt voor het rundvleesch evenals te Bloemendaal bij de aanbesteding is geschied te brengen op fl 0,98 per kilo, terwijl tevens aan Bosma zal worden verzocht voor deze prijs in te schrijven voor drie maanden.
 • 1916-07-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De meerdere uitgaven voor de wijziging in de extra voeding voor het personeel worden besproken. Het totaal bedrag is geraamd op fl 760,00 per jaar voor elke week kaas en om den anderen week koek en jam.
  • Behandeld wordt de begrooting. In verband hiermede wordt de wenselijkheid te ter sprake gebracht des zondags wittebrood te verstrekken (kosten fl 1600,00 per jaar).
 • 1917-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur van 8 december 1916 is Gautier benoemd tot klerk.
 • 1918-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mee dat het Stichtingsbestuur het salaris van de Huismeester zal worden verhoogd.
 • 1919-04-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden op de zolder van paviljoen 8 een slaapkamertje te bouwen (fl 600,00) wegens uitbreiding van het personeel.
  • Aangeraden zal worden de 2 paarden te verzekeren.
 • 1920-01-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het trampad van de stichting aan de straatweg aan te koopen.
 • 1920-02-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De trambaan kan worden aangekocht, de Heer Beekman deelt mede dat de heer Vrieze de trambaan niet wil verkoopen (misschien later). Maar dat hij die vooreerst zal laten liggen en de Stichting die mag gebruiken.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op advies van Ds. Smitt zal worden voorgesteld dat de Stichting de kosten van een lezing zal blijven dragen.
 • 1921-02-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De vereniging Tryfosa zal wel een vergoeding van het Stichtingsbestuur een subsidie van fl 300,00 aanvragen.
  • De Stichtingsraad vraagt een krediet aan voor het koopen van een paard, daar ons jonge paard is gestorven.
 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 mei:
   • Voor de verharding der Tienelsweg wordt een gratificatie bij het Stichtingsbestuur aangevraagd van fl 500– omdat de verharding in het voordeel der Stichting.
    • a. Waarde vermeerdering van het terrein.
    • b. Betere afscheiding.
    • c. Geen weg bij ’t bosch bij modderige weg.
 • 1922-07-03 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt de pensioen grondslag van de huismeesteres. De Stichtingsraad oordeelt dat voor dien grondslag het eigenlijke salaris vermeerderd moet worden met fl 600,– voor vrije inwoning, aangezien zulk bedrag haar rechtens toekomt.
 • 1923-09-23 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Een woning aan de landbouwschuur zal worden aangevraagd. Voor een ameublement Bestuurskamer zal fl 1000,00 op de begrooting gebracht worden.
  • Drie nieuwe telephoon toestellen zullen worden aangeschaft.
  • Aankoop Buste Koningin goedgekeurd.
 • 1923-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.
  • Het plan voor de verandering van de landbouwschuur enz. is begroot op fl 30.000,00
  • Krediet voor een schijfmachine op het kantoor van de huismeester zal worden aangevraagd.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.
 • 1924-10-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De op zicht verzonden lampen voor de Bestuurskamer kunnen besteld worden.
 • 1925-01-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden den tuinman in zijn nieuwe woning aan de landbouwschuur den zelfde huur te laten betalen, die hij betaald voor de portiers woning.
 • 1925-05-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Huur Witteveen, verricht portiers dienst. Is overgeplaatst door het Bestuur, heeft toezicht op de stal. Het bestuur is van oordeel dat het hier bij moeten blijven, zoals die is voorgesteld voor antecedenten behoeft geen vrees te bestaan.
 • 1925-05-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Heer van Bergen te Heiligerlee gaf prijsopgave van het toren uurwerk (Hollandsch werk) fl 1.375,00. Ook aan Stuart te Assen zal prijsopgave voor Hollandsch werk worden gevraagd.
  • De Heer Beekman stelt voor, het verven van de kerk aan te besteden. De Stichtingsraad acht dit gewenscht.
  • Kerk verven zal door dhr. Hoekzema worden aanbesteed onder de schilders van Zuidlaren.
  • Op de laatste agenda van het Stichtingsestuur is niet gebracht de aanvraag om nieuwe tekeningen voor de gebouwen, zal alsnog geschieden. Kosten fl 50,00.

Jaren 20.00 – Economische/administratieve dienst: van links naar rechts; Wieringa (klerk); onbekend; Buwalda (administrateur); onbekend; Beekman (huismeester). De huismeester was het hoofd van het ‘schrijvend personeel’, hij gaf leiding aan de economische en administratieve dienst, die overigens toentertijd slechts bestond uit enkele medewerkers

 • 1925-09-16 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Komt in behandeling de begrooting voor 1926:
   • Bij de wasch komt ter sprake een brief van de heer Krap en een van de firma Paensgen en Wessel, aan welke firma zal worden gevraagd, wat de wasch op Meerenberg en Duiven Bonk per stuk kost.
   • Bij den voeding komt ter sprake een brief van den heer Krap: Opgemerkt wordt dat de tegenzin tegen Argentijnsch vleesch in het noorden nog steeds bestaat en het verschil in prijs gering is dat Dennenoord in uitgaven voor de voeding vrijwel gelijk is aan  Bloemendaal en Vrederust en dat de uitgaven alleen lager zijn op Wolfheze waar de rantsoenen kleiner en de kwaliteiten sommige voedingsmiddelen minder zijn.
 • 1925-11-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededeling van de correspondentie van de firma Wessels en Pansgen: eigen wasscherij blijkt niet voordeeliger.
 • 1925-12-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voor de verschillende gebouwen zijn nieuwe tekeningen noodig. Besloten werd indertijd deze aan te schaffen. De toen op fl 50,00 gerekende kosten, blijken fl 245,00  te zullen bedragen. Besloten wordt voor te stellen, de tekeningen, die noodig zijn te laten maken.Tekeningen te vervaardigen door den Heer Hoekzema.
 • 1928-02-13 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Bezoek huismeester aan plantenkas Hoogeveen. De daar gebruikte verwarming is voor ons doel onvoldoende, Een vereenvoudiging, daar gezien, zou ons een besparing kunnen geven, bij installatie van een kas verwarming van ca fl 300,00.
  • Levering brood gegund aan laagste inschrijver, J. Bus te Groningen ca fl 1000,00 lager dan de tegenwoordige.
  • Betaling open afdeling geschiedt voor de patiënten Amsterdam, Rotterdam, en den Haag. Voor Dennenoord is dit nog niet geregeld. Zaak moet aangehouden tot de betaling voor een open afdeling op Dennenoord op vasten voet komt te staan.
  • Verder een verzoek van het ensemble Meeuwse om een jaarlijkse contributie. Voorgesteld wordt fl 10,00 Het ensemble zond reeds heel wat literatuur.
 • 1928-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De huismeester doet de mededeling van de kosten van het schuurtje van Knot; niet fl 175,00 maar fl 150,00.
  • Over de verantwoordelijkheid voor de kas is een schrijven ingekomen van het Centraal Bestuur. Deze berust bij den administrateur, de penningmeester controleert op onregelmatige tijden. Voor de ontvangsten van het Centrale Raad teekent de Geneesheer Directeur. Na bespreking van deze materie is de conclusie, dat wenselijk wordt geacht een groote en een kleine kas. De eerste met 2 sleutels, waarvan de eene zal berusten bij de Geneesheer Directeur en de andere bij de administrateur.
 • 1928-08-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het advies van Hr. Hoeksema te vragen om meer ruimte te verkrijgen in het Waschuis met het oog op uitbreiding.
  • Gevraagd zal worden de logeerkamer op het Hoofdgebouw voor Dr. Bouman in te richten en twee elektrische kacheltjes voor het Hoofdgebouw aan te kopen.
 • 1928-09-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur maandag 13 augustus in het jaarbeurs gebouw in Utrecht en wel over verkoop zaairogge voor fl 17,00 per 100kg.
 • 1928-10-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een verzoek van Advendo van nieuwe instrumenten; kosten fl 1390,00 Het verzoek zal worden ondersteund.
 • 1929-05-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Ingekomen is een sollicitatie voor klerk van J.W. Coppy te Wolfheze. De Stichtingsraad adviseert hierop nog niet in te gaan, omdat een tijdelijk klerk de voorkeur verdient.
 • 1929-09-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Verzoek Burgemeester en Wethouders van Zuidlaren om bijdrage kosten verbetering vaargeul over het Zuidlaardermeer: Voorgesteld wordt fl 200,00 bij te dragen.
   • Er zal geld worden uitgetrokken voor een skelet voor de cursus fl 100,00
 • 1930-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Stichtingsbestuur:
   • Voorgesteld zal worden aan het Stichtingsbestuur, het salaris van de nieuw aan te stellen klerk zoo te maken, dat het hooger is dan het aanvangssalaris; een bepaling in de salaris regeling laat dit uitdrukkelijk toe. De sollicitanten Huttinga en Veenstra komen in aanmerking.

1939.00 – Kantoor administrateur in het Hoofdgebouw. In het midden William Thomas Coppij (gesneuveld op 12-05-1940, tijdens de bombardementen in Rotterdam). Verder Goutier en van Eerden

 • 1939-06-12 – Apotheker Bloemendaal voor andere gestichten
 • 1940-04-26 – Fragment uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 8. Mededeelingen:
   • f. het Centraal Bestuur heeft in principe besloten over te gaan tot de benoeming van een bouwkundig adviseur. In den laatsten tijd is het inzicht gerijpt, dat wij aan een dergelijken functionaris dringend behoefte hebben. In de gebouwen op onze Stichtingen zijn vele miljoenen geïnvesteerd, en het moet een onbevredigendentoestand heeten, dat het beheer van dit millioenenbezit in handen gelegd is van het personeel, dat, hoe voortreffelijk op zichzelf wellicht ook, op het gebied van het onderhoud van gebouwen niet of onvoldoende deskundig is. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk functionaris, die een zeer zelfstandige positie zal innemen, aan tal van eischen dient te voldoen. Niet alleen dient hij te zijn bekwaam, toegewijd en ijverig, doch ook over tact te beschikken om met menschen te kunnen omgaan. Het Centraal Bestuur meent in den Heer Hammega, thans bouwopzichter bij de restauratie der Valeriuskliniek, iemand gevonden te hebben, die aan deze voorwaarden beantwoordt. Het is jammer, dat de Heer Hammega niet kan verklaren in te stemmen met doel en grondslag der Vereeniging, weshalve hij niet in vasten dienst kan worden aangesteld. De bedoeling is echter wel, dat hij dezelfde voorrechten zal genieten, als ware hij in vasten dienst. Benoeming in tijdelijken dienst heeft trouwens ook dit voor, dat wij dan eerst eens kunnen zien, hoe deze wijziging in het tot dusver bestaande beheerssysteem voldoet. Aan den Heer Hammega zal een salaris worden toegekend van f 4.800,00 tot f 5.400,00. Eerstgenoemd bedrag geniet hij nu reeds als bouwopzichter der Valeriuskliniek. Bij het Centraal Bestuur leeft de overtuiging, dat de Heer Hammega ruim zijn geld zal opbrengen, niet alleen door doelmatiger onderhoud der gebouwen, doch ook, omdat verbouwingen, waarvoor tot op heden vaak een architect in den arm moets worden genomen, onder zijn leiding zullen kunnen geschieden, waardoor deze waarschijnlijk goedkooper zullen worden dan zij tot op heden waren en bovendien het architectenhonorarium door hem zal worden verdiend. Voor volledigen nieuwbouw zal een architect noodig blijven, doch ook hier moet toezicht onzerzijds van groote beteekenis worden geacht, zooals thans op Vogelenzang weer is gebleken. Dhr. Prins vraagt of het voor het optreden naar buiten geen bezwaar moet worden geacht, dat de Heer Hammega niet met doel en grondslag der Vereeniging instemt. De Voorzitter erkent, dat hier van een bezwaar moet worden gesproken. Wij hadden natuurlijk een advertentie kunnen plaatsen en zouden dan waarschijnlijk wel een bouwkundige gevonden hebben, die met doel en grondslag instemde. Of hij echter ook over de capaciteiten van den Heer Hammega, dien wij in zijn werk hebben leeren kennen en waardeeren, zou de vraag zijn geweest en de kans bestaat, dat wij iemand zouden hebben aangesteld, die achteraf niet ten volle voldeed en waar wij dan toch met goed fatsoen niet meer van af konden. Bovendien hebben wij aan den Heer Hammega verplichtingen, door de wijze waarop hij de restauratie der Valeriuskliniek na de ‘critieke’ Novemberdagen van 1938 heeft geleid. De Heer Hoeksma is van oordeel, dat wel niemand in de vergadering tegen de aanstelling van een bouwkundige bezwaar zal hebben. Ook hij is van oordeel, dat deze man zijn geld ruim zal opbrengen en betreurt het alleen, dat niet reeds eerder tot dezen nuttigen maatregel is besloten.
 • 1940-10-24 – Fragmenten uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • c. Niet begroote uitgaven. Naar aanleiding van een opmerking van den Heer van Heemstra over vrij belangrijke uitgaven, die ten behoeve der verduistering moeten worden gedaan, uitgaven, waarvoor in de begrooting geen gelden zijn uitgetrokken, merkt de Voorzitter op, dat inderdaad de Stichtingen in deze tijden voor onvermijdelijke uitgaven komen te staan, waarvoor niet altijd van tevoren sanctie kan worden gevraagd; hij vertrouwt echter, dat in dergelijke gevallen hiervan achteraf mededeeling zal worden gedaan. Voorts vestigt hij er de aandacht op, dat ook in 1941 de grootst mogelijke soberheid moet worden betracht. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de exploitatie uitgaven, doch ook voor de uitgaven, die ten laste komen van den kapitaaldienst. De liquiditeit is nog zeer onbevredigend en daarom moeten wij het geld zooveel mogelijk in kas houden. Bij het indienen van voorstellen dienen de Stichtingsbesturen hiermede rekening te houden.
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • De distributie gaf wel zorgen en vroeg veel tijd en inspanning van den economischen dienst, maar verliep overigens vlot. Van meerde zijden werd groote tegemoetkoming ondervonden.
   • Omstreeks 3 Juni keerden alle gemobiliseerden (behalve de bovengenoemde klerk) in volkomen welstand uit de militaire dienst terug.
 • 1941-09-04 – Aan den Heer K. Postma
 • 1941-09-08 – Van den Heer Postma

Jaren 60.05 – Dhr. Van den Berg op kantoor. 2e topman van de administratie. Dhr. Visser was 1e man en vrij formeel. Dhr. van der Berg was ietwat gemakkelijker benaderbaar. Onder dit duo functioneerden de heren Hovinga en Hamstra voor de boekhouding en dhr. Beekman voor de salarisadministratie. Dhr. van den Berg viel op een dag van zijn en Dr. Speelman kon niks meer voor hem doen…

Jaren 70.00 – Dhr. Hovinga en dhr. Hamstra

1980.00 – Kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw

1980.01 – Kantoor secretaresse Inkoop in het Hoofdgebouw

1980.02 – Zicht op het Zuiderpaviljoen vanuit kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw

1982.00 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop. Links: Marchien Boelens, mw. Hamstra, G. Hamstra, Th. Veenstra. Midden: P. Swan, W. van de Weyde, de Graaf, H.g. De Olde en S. Zoodsma

1982.01 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop (links). H.G. De Olde rechts

Patiëntenadministratie

 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Personeel geneeskundige dienst:
  • Welke was op 31 december de getalsterkte van het personeel der geneeskundigen dienst? Drie geneesheeren waren in functie. Dr. P Wieringa, geneesheer-Directeur, salaris f 4200,–, Dr Wessels 1e geneesheer salaris f 2400,–, Dr J.C.Flach, 2e geneesheer, salaris f 2608,33. Deze functionarissen genieten bovendien vrije woning, Voor de 6 mannen paviljoenen waren 5 echtparen en 1 verpleger wegens 1 vakature. Het salaris voor echtparen bedraagt samen f 350,– benevens vrije woning, kosten, vuur en licht, bewassing en geneeskundige behandeling. Ze werden bijgestaan door 11 gehuwde verplegers, 10 Gediplomeerde verplegers en 4 leerling verplegers en 5 aspiranten. Het loon van een een gediplomeerde bedraagt f 4– per week en plm f 5,– kindergeld voor elk kind, voor een f 175, — en een leerling f 140 en asp. f 125,– benevens vrije kost en bovenkleding. In de 9 vrouwen paviljoenen waren in dienst 9 Hoofdverpleegsters salaris f 250 benevens dezelfde emolumenten als de echtparen. Ze werden bijgestaan door 14 verpleegsters, 18 leerlingen en 16 aspiranten.. Het verpleegsters salaris bedraagt f 125,– en van een asp. f 115,– benevens vrije bovenkleding. Bovendien eten.
  • Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen.
   • Pav. 1  30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijke
   • Pav. 2  – 30 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 3  – 30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijk
   • Pav. 4  – 30 patiënten, 5 vrouwelijke.
   • Pav. 5  – 40 patiënten, 5 mannelijke.
   • Pav. 6  – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 7  – 35 patiënten, 7 mannelijke en 1 vrouwelijke
   • Pav. 8  – 35 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 9  – 40 patiënten, 6 mannelije  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 10 – 40 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 11 – 35 patiënten, 7 mannelijk  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 12 – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 14 – 35 patiënten. 8 vrouwelijke
   • Pav. 16 – 27 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 18 – 40 patiënten, 6 vrouwelijke
 • 1915-10-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het weekgeld voor de gezinsverpleging te verhogen wordt niet noodig geacht.
 • 1916-07-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Stichtingsbestuur besloten heeft dat de kostgelden voor de gezinsverpleging zijn gebracht van fl 275,00 op fl 290,00 per jaar.
  • Uit het Stichtingsbestuur van 8 december 1916 is Gautier benoemd tot klerk.
 • 1918 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1919 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1921 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1922 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)

Jaren 20.00 – Economische/administratieve dienst: van links naar rechts; Wieringa (klerk); onbekend; Buwalda (administrateur); onbekend; Beekman (huismeester). De huismeester was het hoofd van het ‘schrijvend personeel’, hij gaf leiding aan de economische en administratieve dienst, die overigens toentertijd slechts bestond uit enkele medewerkers

1939.00 – Kantoor administrateur in het Hoofdgebouw. In het midden William Thomas Coppij (gesneuveld op 12-05-1940, tijdens de bombardementen in Rotterdam). Verder Goutier en van Eerden

 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 7.
    • Nieuw ingekomen zijn: 211 patiënten (vorig jaar 218).
    • Vertrokken zijn: 171 patiënten (vorig jaar 164). Hiervan werden overgeplaatst naar andere gestichten 7 en keerden in de loop van het jaar terug 27. Van deze laatste waren 15 reeds ontslagen, de 12 overigen waren nog ingeschreven.
    • Overleden zijn: 63 patiënten. (Vorig jaar 52)
    • Den 11den Januari heeft een patiënt zelfmoord gepleegd. (Rodentvergiftiging).
    • Op 31 December waren aanwezig:
     • in ’t Sanatorium 108 pat. (op 1 Jan. 108).
     • in het gesticht 859 pat. (op 1 Jan. 862).
     • in de gezinsverpleging 38 pat. (op 1 Jan. 40).
 • 1940-10-23 – Fragment uit notulen vergadering Geneesheeren-Directeur:
  • 5. Personeel door tbc aangetast, naar aanleiding van een ingekomen brief van het Centraal Bestuur No. 8/728 d.d. 8/14 Oct. 1940. Voor het grootste deel is de beantwoording van dezen brief reeds te vinden in de notulen der vorige vergadering op 27 Febr. 1940. De inhoud en vraagstelling van den brief wordt daarin bijna geheel behandeld, naar aanleiding van een vraag om invaliditeitsuitkeering bij tbc, gesteld door een van de geneesheeren-directeur. Na uitvoerige bespreking komt de vergadering ongeveer tot dezelfde conclusie, welke tevens als antwoord op den bovengenoemden brief 8/728 d.d. 8/14 Oct. j.l. kan dienen. In de eerste plaats behoort de Stichting, bij tbc van personeelsleden zoo lang mogelijk de verzorging en verpleging te behartigen, het liefst zoolang tot ze beter zijn. Alle andere hulpbronnen kunnen daarbij aangeboord worden, maar de Stichting behoort dit personeel zoo lang mogelijk vast te houden. Een afzonderlijke ziekteregeling voor den duur van een verpleging in een sanatorium is dan ook niet aan te bevelen, daar elk geval op zichzelf beschouwd moet worden, o.a. met behulp van medische rapporten. Na herstel behoeft in den regel geen ondersteuning plaats te vinden. Men kan wijzen op het zoeken van een andere werkkring, of soms zal de Stichting dergelijk hersteld personeel zelf weer in dienst moeten nemen. Een recht op ondersteuning moet zeker niet in een relement vastgelegd worden. Ook hier moet elk geval op zichzelf worden beschouwd, de mogelijkheid tot steun mag aanwezig zijn, maar het personeel moet dat niet als een recht uit een reglement kunnen halen. Dan zou de deur als het ware wijd worden opengezet en weet men niet waar men aan toe is. Dit geldt ook bij invaliditeit. De mogelijkheid van een invaliditeitsuitkeering mag opengelaten worden, maar men moet geen vasten regel stellen en ieder geval op zichzelf beschouwen. De in den brief bedoelde omkeering van de bewijslast ten aanzien van het ontstaan der tbc-aandoening in en door den dienst, voor personeel in vasten dienst, is niet aan te bevelen. In het algemeen geldt, dat het door tuberculose ziek worden, uitsluitend tengevolge van het beroep, niet met absolute zekerheid is te bewijzen en officieel moet men daarover niets vastleggen.
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • Nieuw ingekomen zijn: 187 patiënten (vorig jaar 211).
   • Vertrokken zijn: 128 patiënten (vorig jaar 171)
   • Teruggekeerd van verlof: 13 patiënten (Vorig jaar 18)
   • Overleden zijn: 75 patiënten (vorig jaar 63)
   • Op 31 December waren aanwezig:
    • in ’t Sanatorium 92 pat. (vorig jaar 108).
    • in de Stichting 869 pat. (vorig jaar 859).
    • in de Gezinsverpl. 41 pat. (vorig jaar 38).
   • De gemiddelde bezetting in Gesticht en Sanatorium bedroeg 972, vorig jaar 968. Het wettelijk maximum bedraagt 967.
 • 1941-09-04 – Aan den Heer K. Postma
 • 1941-09-08 – Van den Heer Postma
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 4. In Augustus werden personeel en patiënten systematisch röntgenologisch onderzocht op tuberculose. Dr. P. Brouwer, Directeur van het Districts-Consultatiebureau (uitgaande van de Drentsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose) heeft te zamen met Drs. Speelman (die 7 maanden lang één dag per week in het Academisch Ziekenhuis te Groningen bij Dr. Keijser heeft gewerkt en thans één dag per week werkzaam is op het Consultatiebureau te Assen) 1263 doorlichtingen verricht. Bij 9 mannen en 8 vrouwen werd de reeds gestelde diagnose bevestigd. Bij 7 mannen en 5 vrouwen werd een niet vermoedde t.b.c. ontdekt. Bij 4 van de 7 mannen ging het zelfs om zware gevallen, één van de 5 vrouwen was eveneens ernstig. Bij het personeel werden geen nieuwe gevallen aan het licht gebracht. Aan het einde van het jaar waren totaal aanwezig 451 mannen. Daarvan waren lijdende aan t.b.c. 13 mannen (2.8%) Totaal waren aanwezig 535 vrouwen, waarvan 16 lijdende waren aan t.b.c. (2.9%). Verder waren in dienst 195 verpleegsters, waarvan 5 lijdende waren aan t.b.c.. Van het overige vrouwelijke personeel was lijdende aan t.b.c. 1 linnenmeisje. Onder het mannelijk personeel kwam geen t.b.c. voor.
    • 5. In December werd in pav. 9 de gemengde verpleging ingevoerd. In 5 van de 8 paviljoenen voor mannen werken thans verpleegsters. In dienst zijn nog slechts 2 echtparen en 1 als hoofdverpleger fungeerend uitwonend gehuwd verpleger.
     • Nieuw ingekomen zijn: 128 patiënten (in 1940: 187, in 1939: 211).
     • Vertrokken zijn: 171 patiënten (in 1940: 128, in 1939: 2171).
     • Teruggekeerd van verlof: 17 patiënten (in 1940: 13, in 1939: 18)
     • Overleden zijn: 77 patiënten. (in 1940: 75, in 1939: 63)
     • Gevallen van zelfmoord kwamen niet voor.
     • Op 1 Januari 1941 werden in Gesticht en San. te zamen 961 patiënten verpleegd. In gezinsverpleging waren 41 patiënten. Op 31 December 1941 werden in Gesticht en San. te zamen 953 patiënten verpleegd. In gezinsverpleging waren 33 patiënten.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
   • Bezetting gesticht:
    • Mannen 364
    • Vrouwen 489
    • Totaal 853
    • Wettelijk maximum gesticht 843
   • Bezetting sanatorium:
    • Mannen 43
    • Vrouwen 56
    • Totaal 99
    • Wettelijk maximum sanatorium 124
   • Gezin:
    • Mannen 1
    • Vrouwen 7
    • Totaal 8
   • Open plaatsen gesticht -10
   • Open plaatsen sanatorium 25
   • Totaal -15
   • Ingekomen 9 pat.
   • Terug uit gezin –
   • Terug van verlof –
   • Totaal 9 pat.
   • Vertrokken 7 pat.
   • In gezin gedaan –
   • Overleden 1
   • Totaal 8 pat.
 • Gestichtsafdeling:
  _____________

  1. In bewaring gesteld:
   1. Van buiten: 1 vrouw
   2. Uit de sanatoriumafdeling: 1 vrouw
  2. Opgenomen:
   1. Van buiten: 1 man en 1 vrouw
   2. Uit de sanatoriumafdeling: 1 man en 2 vrouwen
  3. Met verlof vertrokken: Naar buiten: 4 mannen en 1 vrouw
  4. Ontslagen: Na voorafgaand proefverlof: 2 mannen
  5. Overleden: 1 man

  Sanatoriumafdeling:
  ______________

  1. Opgenomen: Van buiten: 2 mannen en 4 vrouwen
  2. Ontslagen:
   1. Naar buiten: 1 man en 1 vrouw
   2. Naar de gestichtsafdeling: 1 vrouw
  • Afgewezen plaatsaanvragen: 1 man
 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • Verpleegden:
    • Ingekomen 437 (329)
    • Vertrokken 246 (179)
    • Terug van verlof 28 (waarvan 14 vertrokken in ’47, resp. ’48)
    • Overleden 97 (86)
    • Accrès 122 (82)
   • Bezetting 31 Dec.
    • Sanatorium 102
    • Gesticht 913
    • Totaal 1015
    • Gezinsverpleging 7
   • Bezetting 1 Juli ’45
    • Sanatorium 44
    • Gesticht 643
    • Totaal 687
    • Gezinsverpleging 16
   • Grootste bezetting: 19 November 1949: Sanatorium + Gesticht: 1029
   • Gemiddelde bezetting: Sanatorium + Gesticht: 965 (859)
   • De gezondheidstoestand was goed.

Jaren 60.05 – Dhr. Van den Berg op kantoor. 2e topman van de administratie. Dhr. Visser was 1e man en vrij formeel. Dhr. van der Berg was ietwat gemakkelijker benaderbaar. Onder dit duo functioneerden de heren Hovinga en Hamstra voor de boekhouding en dhr. Beekman voor de salarisadministratie. Dhr. van den Berg viel op een dag van zijn en Dr. Speelman kon niks meer voor hem doen…

Personeel & Salarisadministratie

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Kantoor: Deze week kwam nog eene nota in over 1895 voor oprichting te bedrage van f 225,–. Zooveel mogelijk zal er voortaan voor gewaakt worden, dat de leverancier steeds tegelijk met de goederen hunne nota’s inzenden, waarvoor dergelijke vertraging in de betaling niet meer behoeft voor te komen. Ingevoerd zij in overleg met het G.B. en Baron van Heemstra werkboekjes ter opschrijving van den arbeid voor allen, die op de Stichting arbeiden, buiten het vaste personeel, zoals voor smid, timmerman en schilder.
 • 1901-09-13 – Aanstellen Magazijnmeester
 • 1904-11-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In ‘t jaar 1904 zijn 53 zaterdagen. Nu is bericht ingekomen, dat er op den 53ste zaterdag geen loon mag worden uitgekeerd, omdat in de begroting maar op 52 uitbetalingen is gerekend. Na ampele discussie wordt met algemeene stemmen besloten het loon ook op dien zaterdag wel uit te keeren, daar de arbeiders bij de week zijn gehuurd, zoodat ze in 5 jaar, 5 keer 52 weken uitbetaald krijgen plus nog een week. Anders is het met hen, die om de maand of om de drie maand hun salaris ontvangen.
 • 1905-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur deelt mede dat klerk Geerling aan zijn vroegere patroon heeft geschreven, wat door bemiddeling van den secretaris met begeleidend schrijven is opgezonden. Daarop zijn een paar brieven teruggekomen, waarvan thans mededeling wordt gedaan. Hiermee is deze zaak gesloten.
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Personeel geneeskundige dienst:
  • Welke was op 31 december de getalsterkte van het personeel der geneeskundigen dienst? Drie geneesheeren waren in functie. Dr. P Wieringa, geneesheer-Directeur, salaris f 4200,–, Dr Wessels 1e geneesheer salaris f 2400,–, Dr J.C.Flach, 2e geneesheer, salaris f 2608,33. Deze functionarissen genieten bovendien vrije woning, Voor de 6 mannen paviljoenen waren 5 echtparen en 1 verpleger wegens 1 vakature. Het salaris voor echtparen bedraagt samen f 350,– benevens vrije woning, kosten, vuur en licht, bewassing en geneeskundige behandeling. Ze werden bijgestaan door 11 gehuwde verplegers, 10 Gediplomeerde verplegers en 4 leerling verplegers en 5 aspiranten. Het loon van een een gediplomeerde bedraagt f 4– per week en plm f 5,– kindergeld voor elk kind, voor een f 175, — en een leerling f 140 en asp. f 125,– benevens vrije kost en bovenkleding. In de 9 vrouwen paviljoenen waren in dienst 9 Hoofdverpleegsters salaris f 250 benevens dezelfde emolumenten als de echtparen. Ze werden bijgestaan door 14 verpleegsters, 18 leerlingen en 16 aspiranten.. Het verpleegsters salaris bedraagt f 125,– en van een asp. f 115,– benevens vrije bovenkleding. Bovendien eten.
  • Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen.
   • Pav. 1  30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijke
   • Pav. 2  – 30 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 3  – 30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijk
   • Pav. 4  – 30 patiënten, 5 vrouwelijke.
   • Pav. 5  – 40 patiënten, 5 mannelijke.
   • Pav. 6  – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 7  – 35 patiënten, 7 mannelijke en 1 vrouwelijke
   • Pav. 8  – 35 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 9  – 40 patiënten, 6 mannelije  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 10 – 40 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 11 – 35 patiënten, 7 mannelijk  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 12 – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 14 – 35 patiënten. 8 vrouwelijke
   • Pav. 16 – 27 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 18 – 40 patiënten, 6 vrouwelijke
 • 1912-01-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Medegedeeld wordt dat de verpleegster Hendrikje Goer op Dennenoord ziek is geworden en met vervroegde vacantie naar Lutten is gezonden, Het bleek dat zij zieker was dan vermoed werd. Buikvlies ontsteking is er uit ontstaan en daaraan is de lijderes bezweken. Nu is zenden naar Lutten geheel te goeder trouw geschied, al moet van achteren worden geconstateerd, dat het beter geweest was, zoo dit niet had plaats gevonden. Dr. Flach schreef de ongesteldheid aan nervositeit toe en de patiënte werd dan ook niet beschouwd als een ernstige zieke. Maar nu blijkt, dat Dr. Flach zich heeft vergist en er iets ernstigers achter heeft gezeten. De familie van de overledene vraagt nu om betaling van de doktersrekening groot fl 80,–. De verdere kosten, die vermoedelijk het dubbele zullen bedragen, wil de familie betalen, o.a. een consult van Dr. Frank. De Geneesheer Directeur stelt voor die fl 80,– te betalen. Haar salaris is uitgekeerd tot en met de dag van overlijden. Waartoe wordt besloten.
  • De Geneesheer-directeur stelt voor om Sijbring te vervangen door W. Nonkes, dezelfde die een woning gebouwd heeft en daarna vroeg, of we die woning met het oog op opneming van patiënten niet wilden laten goedkeuren door het staatstoezicht. Wanneer die Nonkes benoemd werd, zou hij het dubbele loon n.l. fl12,– moeten hebben, maar hij zou dan ook op zijn tijd Zondagsdienst en nachtdienst moeten verrichten en gesteld worden onder den tuinman om met patiënten te arbeiden, Aldus besloten.
 • 1915-03-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden het loon der arbeiders met 1 cent per uur te verhoogen.
 • 1915-05-19 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een schrijven van de beambten van Putten is ingekomen met het verzoek om verhooging van salaris, wegens dure tijden. Voorgesteld zal worden, het salaris van 1 januari af te verhoogen met fl 2,- per week en wel dit als duurte toeslag te beschouwen. Van Putten zal dan 3 zondagen in de maand en avonden in de week afgestaan worden in de paviljoenen.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat van Putten fl 50,00 ineens zal worden uitgekeerd en dat voor verleende assistentie betaling zal worden gegeven.
  • De slager Bosman, vraagt wegens de dure tijden eenige tegemoetkoming in de naleving van het contract. Voorgesteld zal worden de prijzen van het vlees met 10% te verhoogen, zolang de marktprijzen zoo hoog blijven.
 • 1915-07-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het extra salaris voor hoofdverpleegsters met diploma ziekenverpleging bedraagt fl 25,00 met aantekening onzer vereniging op het diploma met het fl 25,00 (totaal dus ten hoogste fl 50,00)
 • 1915-08-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek verplegers Welmers het kindergeld voor het oudste kind voorlopig te mogen blijven ontvangen, wordt met ongunstig advies doorgegeven aan het Stichtingsbestuur.
  • Besproken wordt nog de noodzakelijkheid van duurtetoeslag voor die gezinnen waarvan het inkomen jaarlijks fl 800,00 en minder bedraagt.
 • 1915-09-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Struiksma om salaris verhoging zal worden aanbevolen bij het Stichtingsbestuur ( fl 1,00 per week.)
 • 1915-10-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het weekgeld voor de gezinsverpleging te verhogen wordt niet noodig geacht.
 • 1915-11-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten door het Gestichtsbestuur:
   • Bij het in gebruik nemen van de boerderij krijgt Witteveen een salaris verhooging.
   • Dat het verzoek om salaris verhooging van Odolphy is afgewezen.
   • Besloten wordt de duurtetoeslag voor de arbeider Binnema wegens kosten diensttijd vast te stellen op fl 10,00, terwijl aan Rutgers geen toeslag zal worden uitgekeerd.
 • 1916-02-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden den klerk Jimmink eene gratificatie van fl 50,00 wegens overwerk te verlenen.
 • 1916-04-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden Juffrouw Hals wegens vertrek harer ouders om haar intern te nemen. Terwijl haar salaris fl 250,– per jaar hetzelfde zal blijven.
 • 1916-07-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Stichtingsbestuur besloten heeft dat de kostgelden voor de gezinsverpleging zijn gebracht van fl 275,00 op fl 290,00 per jaar.
  • Aan R. Wierenga zal de helft van het loon worden uitgekeerd. Inzake dit punt meent de Stichtingsraad er op te moeten wijzen, dat het loon voor het gezin van R. Wierenga onvoldoende is geworden, zoodat hij de hulp bij de diaconie zal moeten zoeken, wat de Raad minder gewenscht voorkomt.
  • Besproken wordt een schrijven van het gehuwd verpleegpersoneel aan het Stichtingsbestuur, inhoudende een verzoek om korter diensttijd en verhooging salaris. De Stichtingsraad oordeelt dat nog geene wijziging in den toestand kan worden aangebracht. Daar het bestuur een duurte toeslag heeft gegeven meent de Stichtingsraad wijziging in de salariëring op het ogenblik niet in de bedoeling van het Bestuur zal liggen.
 • 1917-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur van 8 december 1916 is Gautier benoemd tot klerk.
 • 1918-03-11 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Door den voorzitter wordt medegedeeld uit de vergadering van het Centraal Bestuur en heeft besloten aan het verpleegpersoneel een vakantie toelage te verleenen van fl 1,00 per dag voor internen en fl 0,50 voor externen.
  • Het Stichtingsbestuur heeft de voorstellen van de Stichtingsraad omtrent Struiksma, Wigboldus en de wijzigingen van het reglement verpleegpersoneel goed gekeurd.
 • 1918-07-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Het salaris van de Geestelijk verzorger te beginnen met 1 januari 1918 is vastgesteld op fl 2300,00.
  • Besloten is door het Stichtingsbestuur op 27 mei dat Dam de gevraagde salarisverhoging niet wordt ingewilligd.
 • 1918-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mee dat het Stichtingsbestuur het salaris van de Huismeester zal worden verhoogd.
 • 1919-01-06- Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit de Raad van Bestuur:
   • Ingekomen is een schrijven van verpleger W. Drenth verzoekende eenige geldelijke tegemoetkoming wegens de zware geldelijke lasten van zijn huis en de ziekte zijner vrouw en kind. De Stichtingsraad adviseert hem fl 125,00 per jaar als gratificatie toe te kennen. fl 55,00 voor het huis en fl 70,00 voor ziekte.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een schrijven van de huisvaders met verzoek dit door te zenden aan het Stichtingsbestuur. De Stichtingsraad gevoelt in het schrijven en stelt voor de huismoeders een gratificatie te geven.
 • 1919-04-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De vakantiedagen voor het gewone personeel zijn vermeerdert met 18 dagen, zoodat het voortaan 2 zondagen en 2 vrije middagen per maand heeft.
  • Voorgesteld zal worden op de zolder van paviljoen 8 een slaapkamertje te bouwen (fl 600,00) wegens uitbreiding van het personeel.
 • 1919-08-?? – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Wigboldus vraagt verhoging van salaris. Stichtingsraad heeft geen bezwaar omdat Wigboldus niet alleen een kantoor jongen is zoals hij de begrooting staat maar ook nog het eten rond brengt.
  • Van Putten wil graag verpleger worden om meer te verdienen. Besloten hem ook stoker te laten maar het salaris te geven van een gehuwd verpleger met 6 kinderen, zolang hij als verpleger dienst doet.
  • Odolphy is een half jaar wegens ziekte buiten dienst. De Stichtingsraad adviseert voorloopig zijn salaris te laten door gaan.
 • 1920-03-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Behandeld wordt het Pensioen der Weduwe Odolphy. De Stichtingsraad stelt voor dit te bepalen op fl 7,00 in de week. Wenschelijk is dat de Stichtingsraad het bestuur eenen definitieve pensioen regeling voorstelde.
 • 1920-11-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Omtrent Zuster Siebring zal haar worden voorgesteld haar zonder uitkering van salaris voorloopig hier te blijven verplegen, aangezien zij geen goed ouderlijk thuis heeft terwijl zij zelve op zich zal nemen, naar een andere betrekking of plaats uit te zien.
 • 1921-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Omtrent Zr. Sijbring, die al 3 maanden geen salaris heeft ontvangen, omdat zij het vorige jaar teveel heeft ontvangen wordt voorgesteld aan het Stichtingsbestuur aan te vragen hare positie te regelen en te verzoeken wel salaris haar voortaan mag worden uitbetaald.
 • 1921-07-05 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 mei:
   • het Centraal Bestuur zich neerlegt bij de op Dennenoord ingevoerde 8 urige dag voor het technisch personeel.
 • 1921-09-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Behandeld worden de verzoeken der verplegers Pol en de Plaa en Vossebeld. De Stichtingsraad stelt voor alleen verpleger Pol te laten huwen en zijn salaris op de begroting uit te trekken.
 • 1922-02-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worde voor de weduwe Hutting een pensioen aan te  vragen van fl 7,00, per week.
 • 1922-05-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een verzoek om ontslag tegen 1 juni en om pensioen is ingekomen van Timmerman Dam. De Stichtingsraad heeft geen voorstel hierover maar acht ‘t beste dat Dam zelf met Bestuur spreekt.
  • Daar de onderwijzer voor het verpleegpersoneel de Heer Sterenberg misschien eerlang zijn functie wenscht neer te leggen vraagt de Stichtingsraad den Geneesheer Directeur vrijheid te verleenen zoo nodig andere krachten in te zetten.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dam de timmerman. Dam is eervol ontslag verleend zonder pensioen met recht voorloopig dit jaar goederen uit het magazijn te blijven betrekken.
  • Daar de verdiensten van de weduwe Huttinga verminderd en waarschijnlijk spoedig geheel zal ophouden, stelt de Raad het weduwengat op fl 7,00 te laten blijven.
 • 1922-09-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Vader Schipper verzoekt ontslag 1 januari 1925; de Stichtingsraad adviseert het eervol te verlenen en echtpaar oproepen voor vervanging.
  • Struiksma verzoekt ontslag tegen 1 november; Zal met gunstig advies worden doorgezonden, evenals zijn verzoek in zijn woning te mogen blijven wonen. Als opvolger zal worden voorgedragen E. Vossekuil.
  • Vader Norder in december pensioengerechtigd, verzoekt te blijven tot 1 april. Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt de pensioen grondslag van de huismeesteres. De Stichtingsraad oordeelt dat voor dien grondslag het eigenlijke salaris vermeerderd moet worden met fl 600,– voor vrije inwoning, aangezien zulk bedrag haar rechtens toekomt.
 • 1923-09-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het Linnenmeisje K. Wolthuis, vraagt die thuis ziek werd en een dokter en apothekers rekening kwam brengen voor vergoeding.
 • 1923-10-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De doktersrekeningen der verpleegsters Wolthuis en en Dijkhuizen zal worden voldaan.
 • 1923-12-07 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Rika Koning als hulp op het magazijn vraagt meerder salaris. Voorgesteld zal worden een jaarwedde van fl 650,00.
 • 1924-10-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede over den stand van zaken betreffend de sollicitatie voor paviljoens hoofd. Ingekomen zijn 17 brieven. Sommige bleken te oud of te jong anderen zijn te kort of nog niet getrouwd. Naar een achttal wordt nader geïnformeerd.
 • 1925-01-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Benoeming op proef echtpaar Ubels tegen half februari.
  • Zuster Balkema hoofd op proef paviljoen 14 en E. Vossekuil hoofd op proef buitenwerk zullen voor definitieve benoeming worden voorgedragen.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Schrijven van het Centraal Bestuur over echtparen-hoofden en 1e verplegers en verpleegsters. De Stichtingsraad is van oordeel dat dit instituut dient te worden gehandhaafd, opdat de paviljoens bevolking een gezin vormen en een vrouwelijk hoofd kan gaan over de huishoudelijke bezigheden en de garderobe. De bezwaren sub 1 en 2 genoemd zijn op Dennenoord niet overwegend bevonden, wel moet het een bezwaar worden geacht dat een gehuwd uitwonend verpleger, als hoofd teveel buiten het paviljoen is. Eerste verplegers en verpleegsters heeft Dennenoord nooit gehad. Voor ieder paviljoen is iemand aangewezen, die het hoofd zoowel bij kortere als bij langere afwezigheid vervangt. Deze persoon blijft ook aan het hoofd wanneer  er een vacature is en er niet direct in is voorzien. Voorgesteld zal worden vader en moeder Wesselius over te plaatsen van paviljoen Boschhoek naar paviljoen Overbosch. Besproken worden Dam, Hardenberg en Forsten uit Wildervank. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1925-03-31 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van het Centraal Bestuur:
   • Leeftijd echtparen maximum 35 jaar.
   • Onderzoek echtparen en benoemd echtpaar Dam uit Hardenberg.
 • 1925-05-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Huur Witteveen, verricht portiers dienst. Is overgeplaatst door het Bestuur, heeft toezicht op de stal. Het bestuur is van oordeel dat het hier bij moeten blijven, zoals die is voorgesteld voor antecedenten behoeft geen vrees te bestaan.
  • Vader Koolhof zal worden bezocht (25 jarig jubileum).
  • Van het Centraal kantoor kwam een schrijven over het echtpaar Dam: geantwoord zal worden dat het echtpaar heeft gesolliciteerd en is opgeroepen op een advertentie ‘maximum leeftijd 45 jaar’.
  • De heer Beekman deelt mede, dat de tuinman Witteveen hoger is aangeslagen in de personele belasting, wat met de opcenten wordt fl 50,00 in zijn nieuwe woning voor een bedrag van fl 21,00, wat met de opcenten wordt fl 50.00. Hij zal trachten dien aanslag verlaagd te krijgen en hier zoonoodig op terugkomt.
 • 1925-05-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt te tafel een nieuw ontwerp van de regeering in zake werk en rusttijden van het personeel, waarover door Centraal Bestuur en geneesheeren en directeur zal worden vergaderd, Behalve de algemeene bezwaren, die zijn blijven bestaan heeft de Stichtingsraad vooral bezwaar tegen het wettelijk opleggen van het geven van 3 weken vakantie.
  • Besloten wordt voor te stellen de lessen gegeven door wijlen mej.Timmermans op te dragen aan Mina Meins, en de kook lessen aan mej. Korvenius, tegen vergoeding van fl 80,00 per jaar.
  • De aspirant verpleegster B. Stevens is een jaar ziek, heeft een jaar lang salaris genoten, maanden 23 en 3 maand de helft. Voorgesteld zal worden dit laatste 3 maanden te continueren.
  • Zr. van der Wal hoopt in augustus te trouwen. Voorgesteld zal worden in haar plaats te benoemen Zr. Kroeske en in de plaats van deze gediplomeerde verpleegster M. Schuitema voor Lagerhout.

Jaren 20.00 – Economische/administratieve dienst: van links naar rechts; Wieringa (klerk); onbekend; Buwalda (administrateur); onbekend; Beekman (huismeester). De huismeester was het hoofd van het ‘schrijvend personeel’, hij gaf leiding aan de economische en administratieve dienst, die overigens toentertijd slechts bestond uit enkele medewerkers

 • 1925-08-31 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad besluit het verzoek van de klerk Coppij om behoud van salaris gedurende 6 week militaire dienst te steunen.
  • Vader en moeder Dam zullen voor definitieve benoeming worden voorgedragen.
 • 1925-09-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Komt in behandeling de begrooting voor 1926:
   • Bij salarissen komt ter sprake een verzoek van G.Wigboldus, dat niet wordt ondersteund.
 • 1925-11-26 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Het plaatsen van een advertentie voor hoofd mannenpaviljoen.
  • Zr. F. v.d. Beek hoofd van paviljoen Beukenhof (16) gaat vertrekken wegens aanstaand huwelijk: voorgesteld zal als hoofd daarheen over te plaatsen Zuster Str(a)o(a)otman, hoofd van paviljoen Parkzicht en in de plaats van deze laatste genoemd paviljoen als hoofd op proef aan te stellen de gediplomeerde verpleegster J. Sikkes.
 • 1925-12-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt te sprake de ingekomen informatie over de sollicitanten echtparen. Opgeroepen zijn zullen worden het echtpaar de Graaf van Burseveld, en het echtpaar Rijpstra van Oude Blokzijl. Het echtpaar Damstra van Oosterhogebrug lijkt ook zeer geschikt maar noch de man de vrouw heeft belijdenis des geloofs afgelegd, Deze aangelegenheid zal nader worden besproken.
 • 1926-03-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Benoeming huisvaders de Graaf en Damstra.
 • 1926-04-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In gekomen is een schrijven van de heer G. N(i?)enhuis, directeur van het muziekcorps Advendo, met verzoek om in het pensioenfonds te worden opgenomen. De Stichtingsraad besluit dat met gunstig advies dit wordt doorgezonden naar het Stichtingsbestuur.
 • 1926-06-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden Zr. J.Sikkes de functie van hoofd van Paviljoen Middenpark  te benoemen.
 • 1926-09-02 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Vader Koolhof wenscht zijn salaris anders berekend met het oog op den persioengrondslag. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
  • Volgens het nieuwe reglement van de opleiding mag in het vervolg dat slechts 40% der verplegers gehuwd mag zijn. De Stichtingsraad besluit voor te stellen, om aan te vragen een overgangs bepaling, waarbij wordt toegestaan 50% van het personeel dat onder het oude reglement aangenomen is.
  • Komen ter tafel verzoeken van vader Koolhof en verpleger Welmers voor opschorting van ontslag,
  • En van de organisatie van en verplegers over wijziging opleidingsreglement en aanvragen opschorting ontslag gehuwde verplegers. Aan al deze verzoeken adhesie betuigd.
 • 1927-04-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een verzoek van de gediplomeerde verpleegster B. Stevens om verlengd verblijf op Sonnevack; de Stichtingsraad adviseert gunstig.
 • 1927-04-28 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter brengt ter sprake Artikel 15 van het reglement  voor het verpleegpersoneel. Voor de formatie worden candidaten aangewezen, namelijk B. Stevens, H. Mulder, G. Tamminga, H. van Hasselt, H. Huizinga, G. Venema, A. Verwer, G. Gols, M.C.A. Sulman, R. Knoops, R. Kramer, P. Westra, G. Sinneker, G. Korte, H. Korte, T. Buma en T. Vink, A. van Bolhuis, W. Faber, B. Akker.
  • Ingekomen is een verzoek van den Nederlands Bond van ziekenverpleging om steun. De Stichtingsraad adviseert aan dit verzoek niet te voldoen.
 • 1927-07-12 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen van het Stichting Bestuur.
   • Pensioen gerechtigde leeftijd Dr. Brouwer, welke op 2 december a.s. bereikt wordt. Het Centraal Bestuur deed weten dat het hem aangenaam zou zijn indien Dr. Brouwer nog tot 1 mei 1928 op Dennenoord werkzaam wilde blijven. Dr. Brouwer stemde bereids toe.
 • 1927-08-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een verzoek van verpleger Welmers voor ontslag; zal met gunstig advies worden doorgezonden.
  • Verzoek om te trouwen deden de gediplomeerde verplegers: G. Sinneker, H. Korte, F. Buma,Th. Vink, G. Korte, A. van Bolhuis, en W. Faber. De Stichtingsraad adviseert het verzochte toe te staan aan de 4 eerstgenoemde en aan G. Korten als hij een attest van gezondheid kan overleggen. Valt laatst genoemde uit dan kan van Bolhuis in vallen. Mocht het betreffende artikel in het opleidings reglement nog gewijzigd worden, dat bestaat ook tegen Faber geen bezwaar om te huwen.
  • De bode Wigboldus vraagt om verhooging van salaris met het oog op uitbreiding zal worden voorgesteld hem met fl 100,00 te verhogen.
 • 1928-02-13 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter doet mededeling over de sollicitaties voor hoofden van paviljoenen. Er zijn reeds 24 afgeschreven als zijnde te kort of niet nog niet gehuwd; aan 6 echtparen zijn vragen staten toegezonden.
  • De voorzitter deelt verder mede dat Alberdien Schuiling, die gedurende ruim 25 jaar de matrassen heeft gemaakt, haar taak wenscht neer te leggen. Zij vraagt eenig pensioen. De Stichtingsraad achter geen termen aanwezig haar verzoek te steunen aangezien ze geacht wordt nog in staat te zijn haar werk voort te zetten. Zij is 54 jaar en zou, wanneer ze in het pensioenfonds was opgenomen daarop pas recht hebben met 65 jaar. Aangezien in de matrassen  makerij twee mannen patiënten werken, en waarschijnlijk meerderen werk  zullen kunnen vinden, zal worden voorgesteld het maken van matrassen op te dragen aan den los vasten arbeider D. Weessies, die thans reeds belast is met het op halen der matrassen en het opruimen van de onbruikbaar geworden houtwol.
  • De verpleger H. Dijk, die in het najaar met pensioen denkt te gaan, verlaat dan de door hem bewoonde woning aan den straatweg. Voorgesteld wordt deze woning met 1 november te verhuren aan den verpleger M. Pol.
  • De voorzitter dankt aan het eind der vergadering Dr. Brouwer, die voor ’t laatst tegenwoordig is, namens het Stichtingsbestuur en Stichtingsraad voor alles wat hij gedurende 9 1/2 jaar voor Dennenoord heeft gedaan en wenscht hem en de zijnen Gods zegen toe in zijn nieuwe woonplaats.
 • 1928-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur
   • De afdeeling die Dr. Brouwer had (de mannenafdeling), zal Dr. Hutter voor zijn rekening nemen.
   • Alberdien Schuiling kan volgens oordeel van de Stichtingsraad geen recht op pensioen laten gelden. Mocht zij later in moeilijkheden komen, dan zou haar nog wel eenige hulp geboden kunnen worden.(hiermee gaat het Stichtingsbestuur accoord) Arbeider Weessies kan in haar plaats worden aangesteld.
  • Verzoek Nonkes om nog een jaar in zijn functie te worden gecontinueerd, zal worden ondersteund, evenals dat van verpleger Dijk om eervol ontslag.
  • Als hoofd van het nieuwe vrouwen paviljoen zal worden voorgedragen zuster C. Bijma, hoofd van Groenenhagen.
 • 1928-08-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Als hoofd van het nieuwe mannenpaviljoen zal worden voorgedragen Vader Ubels, hoofd van Tuinlust, als hoofd van Groenehagen, Zuster Wiersma hoofd van Randwijk.
  • Wat aangaat de vacature Geestelijke Verzorger zal worden voor voorgesteld een afscheidswoord voor Ds. Smitt op zondag 2 september.
  • Vakature geestelijk verzorger. Ds. van der Laan volgt de benoeming op, en treedt in functie october 1928 Afscheid Ds. Smitt en installatie Ds. van der Laan.
 • 1928-10-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter spreekt enige woorden van welkom tot Ds. van der Laan, die daarvoor zijn dank betuigt.
  • Nog is ingekomen een verzoek van vader Koolhof, hoofd van paviljoen Hoogerhout om weer een jaar in zijn functie te worden gecontinueerd. Ook dit verzoek wordt ondersteund.
  • Besproken wordt de verdeeling van de paviljoenen onder de doctoren; voorgesteld zal worden. Dr. Bouman 6,8,12,14. Dr. de Groot de overige vrouwen paviljoenen, behalve pav.2, dat Dr. Wierenga zal behouden terwijl hij een mannenpaviljoen zal overnemen van Dr. Hutter, die de overblijvende mannen paviljoenen behoudt. Dr. de Groot zal de buitenpraktijk waarnemen.
 • 1928-11-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het voorstel tot verpleging van Zr. Schuitema (TBC) in Zonneheuvel is voor rekening van de Stichting, wanneer de Sonnevack haar verzoek niet inwilligt.
 • 1929-01-02 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een schrijven van de timmermansknecht, de schildersknecht, en den Smitsknecht met verzoek om een vrijen zaterdagmiddag. De Stichtingsraad besluit hierop gunstig te adviseren, onder voorwaarde dat des zaterdagmiddags in iedere werkplaats een persoon aanwezig is.
  • Besproken worden de sollicitaties Huisvaders; verzocht zal worden om het echtpaar van der Veen te doen overkomen.
  • Voor verpleger Hekman wordt goedgevonden verpleging aan te vragen op Sonnevanck.
  • Aanvraag de heer Beekman gesteund bij Centraal Bestuur, nl. om tot 1930 als huismeester in functie te mogen blijven.
  • De voorzitter brengt ter sprake de bestaande vacature in paviljoen Randwijk en de te verwachte vacature in Paviljoen Kerkzicht. Voor de eerste zal worden voorgesteld de gediplomeerd verpleegster B. Stevens en voor de tweede de gediplomeerde verpleegster H. Mulder.
  • De gediplomeerde verpleger T. de Jong voor 5 jaar hier gekomen van Wolfheze wegens engagement, wil gaarne hier blijven terwijl Dr. Ronda dit ook vraagt. Besloten wordt zijn verzoek en dat van Dr. Ronda te ondersteunen.
 • 1929-04-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling van het Stichtingsbestuur:
   • Vacantie linnenmeisjes, paviljoenshoofden en 1e verplegers(sters)
   • Ter overweging gegeven aan Dr. P. Wierenga, nl. de afschriften der desbetreffende voorstellen van Bloemdaal sollicitant-verpleegsters met kort haar kunnen eventueel aangenomen worden met de belofte van ‘laten groeien’.
  • Ter Stichtingsraad:
   • Linnenmeisjes 2 weken en de hoofden 3 weken vacantie. Hier tegen bestaat geen bezwaar.
   • De voorzitter komt terug op de benoeming hoofd Kerkzicht Zuster Sikkes, hoofd Middenpark heeft overplaatsing aangevraagd naar Kerkzicht, waartegen Zuster geen Mulder geen bezwaar heeft. Deze gaat naar Middenpark. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
   • Zr. Schuitema is een jaar ziek geniet 6 maanden vol salaris; 3maanden 2/3 en 3 maanden de helft voorgesteld zal worden. Dit laatste voor 6 maanden te continueren in de hoop dat ze dan hersteld zal zijn. Een griep aanval heeft haar achteruit gebracht, maar ze is weer herstellende.
 • 1929-05-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen van het Centraal Bestuur:
   • Eervol ontslag Dr. P. Wierenga, als Geneesheer Directeur en benoeming Dr. Th. Meinema als zodanig. Ingaande 1 october 1929.
   • Eervol ontslag van den heer J. Beekman als huismeester.
   • De voorzitter wenst Dr. Hutter geluk met zijn benoeming van de kliniek Ockenburg. Deze betuigt zijn dank.
 • 1929-05-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • De tuinman verzoekt een ervaren tuindersknecht in dienst te nemen; het verzoek zal met gunstig advies aan het Stichtingsbestuur worden overgebracht.
   • Ingekomen is een sollicitatie voor klerk van J.W. Coppy te Wolfheze. De Stichtingsraad adviseert hierop nog niet in te gaan, omdat een tijdelijk klerk de voorkeur verdient.
   • De begroting wordt voorlopig behandeld. De salarissen acht de Stichtingsraad voldoende, ook dat van Warringa. Slechts adviseert de raad om het salaris van de kleermaker van fl 21,00 op fl op 22,00 per week te brengen.
 • 1929-08-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Ter Stichtingsraad is ingekomen een verzoek van W. Nonkes, gehuwd verpleger om nog een jaar in functie te blijven. Geadviseerd wordt het verzoek toe te staan.
   • Ingekomen is een brief van Vader Plas van Wolfheze. Geadviseerd wordt hem niet over te nemen voor hij gediplomeerd is.
   • Volgens mededeling van Dr. de Groot zal Ferwerda, hulpverpleger, zijn werk niet weer kunnen hervatten. Getracht zal worden hem voor een invaliditeits rente te verkrijgen.
   • Een officieel plaats vervanger van de Geestelijk verzorger is er niet. Bij ontstentenis leidt de magazijnmeester van der Vlugt de begrafenissen.
 • 1929-09-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Overplaatsing vader Plas niet ingewilligd wegens niet slagen voor het diploma.
   • Bij Stichtingsraad kwam een verzoek van Vader Koolhof in tot continuering voor 1 jaar. Advies gunstig.
   • Inzake het salaris van de heer Hosmar wordt opgemerkt, dat het eventueel vergoeden van woninghuur onder ogen zou moeten worden gezien.
   • Inzake den sollicitant tuindersknecht is ’t oordeel niet geheel bevredigend. De Stichtingsraad acht het beter, zonder afwijzing, eerst nog eens te adverteren.
 • 1929-10-25 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter gedenkt in enkele gevoelvolle woorden zijn voorganger Dr. P. Wierenga. Ook gedenkt hij het afgetreden lid van de Stichtingsraad, de heer Beekman, en verwelkomt diens voorloopige opvolger, de heer Hosmar.
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Afscheid Geneesheer -Directeur Dr. P. Wierenga en installatie van zijn opvolger Dr. Th. Meinema.
   • Een missieve van het Centraal Bestuur houdende goedkeuring o.a. over verlenging diensttijd Vader Koolhof en verpleger Nonkes.
   • Op een advertentie in Floralia hebben zich drie sollicitanten gemeld voor de betrekking van tuindersknecht. Naar aanleiding hiervan wordt de behoefte aan een tuindersknecht nog eens besproken en de voor en tegens genoemd.
   • Voor hoofd van paviljoen 15 acht men het meest aangewezen vader Dam, thans in paviljoen 11, die daar opgevolgd zou moeten worden door Vader Damstra uit Paviljoen 3. Voor dit paviljoen zou men dan het nieuw op te roepen echtpaar kunnen bestemmen.
   • Verpleger Ferwerda, die om gezondsheids redenen den dienst moet verlaten, is met enige jaren onderbreking te Dennenoord werkzaam geweest. Een wekelijkse uitkering van fl 10,– acht de Stichtingsraad het in dit geval gewenschte bedrag, boven zijn reeds bestaande inkomsten (invaliditeits rente).
   • Het ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen blijkt er lijders aan besmettelijke ziekten onder het personeel te kunnen opnemen. Hier naar is geïnformeerd mede naar aanleiding van een schrijven van Prof. Lindeboom.
 • 1929-12-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • Vader Dam benoemd tot hoofd van paviljoen 15; vader Damstra zal worden overgeplaatst worden naar de Boschoek. Het Echtpaar G. Moeken wordt benoemd als hoofd in de komende vacature en verder zal voortgegaan worden met adverteren.
   • De sollicitant tuinknecht W. Bruining. Voorgesteld wordt zijn salaris niet fl 1000,00 doch fl 1100,00 te doen zijn.
   • Echtparen moeten nu de maximum leeftijd hebben van 35 jaar, met het oog op de kinderloosheid, wat laag is. Een der sollicitanten is 36 jaar en zou moeten afvallen, hoewel hij overigens geschikt lijkt.
 • 1930-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen van het Stichtingsbestuur:
   • Vacature Dr. Hutter (oproeping in de bladen).
   • Het Stichtingsbestuur besluit den heer Hosmar voor te dragen als huismeester, met ingang van 1 februari en benoeming van W. Buining als tuinknecht, onder voorwaarde van het volgen van een cursus in tuin en Boschbouw. Benoeming voor 1 jaar.
   • Voorgesteld zal worden aan het Stichtingsbestuur, het salaris van de nieuw aan te stellen klerk zoo te maken, dat het hooger is dan het aanvangssalaris; een bepaling in de salaris regeling laat dit uitdrukkelijk toe. De sollicitanten Huttinga en Veenstra komen in aanmerking.
   • Voorgesteld wordt de aanschaffing van een personen auto en vrachtauto, garage en een chauffeur aan te stellen. De paarden zullen het veld moeten ruimen.
 • 1930-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededeling Stichtingsbestuur:
   • De smidsknecht, timmermansknechten en schilders genieten een salaris van fl 0,55 per uur. De Stichtingsraad stelt voor dat fl 0,57 te maken en het salaris van de kleermaker Haverdings daaraan gelijk te doen zijn.
   • Ter sprake komt een schrijven van de organisatie over uitbetaling van de achterstand in vrije uren, die door ziekte etc. is ontstaan en het rekenen van feestavonden en reserve verblijf in het paviljoen, als dienst. Besloten wordt in een gemotiveerd schrijven hierop afwijzend te beschikken.
   • In verband met de ongelijkheid die tusschen de niet op den grondslag staande arbeiders en de vast aangestelden dreigt te ontstaan, stelt de Stichtingsraad voor, ook het salaris der eerste van fl 0,35 op fl 0,38 te brengen.
 • 1930-04-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Verzekering van de beide auto’s, plaatsing benzine pomp met tank; benoeming van den chauffeur van ’t Land voor den tijd van een jaar, op een salaris van fl 24,00 per week.
  • Uit de Stichtingsraad:
   • 1. Het echtpaar Moeken, dat voor vaste benoeming in aanmerking komt.
 • 1930-05-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Mededelingen Stichtingsbestuur:
   • Goedkeuring sanatorium behandelen van Zr. J. Blok voor rekening van Dennenoord.
   • Wordt besloten aan den leden van het personeel, die als lid Advendo of de Harpe Davids medewerking te verlenen aan de zendings te Zuidlaren geen extra vrije uren te geven, daar er voldoende vrije tijd is.
 • 1930-06-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Verder wordt gememoreerd, dat verpleger M. Huizinga onder veel belangstelling zijn 25 jarig Ambtsjubileum op Hemelvaartsdag mocht vieren en hij namens het bestuur op de gebruikelijke wijze is gecomplimenteerd.
  • Dan wordt naar aanleiding van het op 3 augustus bereiken van den pensioen gerechtigde leeftijd door dhr. Warringa hem met ingang van 1 november eervol ontslag te verlenen.
  • Met het oog op de aanwezige vakature wordt de vraag besproken op welke wijze daarin zal moeten worden voorzien en welke eis voor bekwaamheid aan den opvolger zullen moeten worden gesteld. Medegedeeld wordt nog, dat Warringa 5 october bij leven en welzijn hier 35 jaren zijn functie heeft mogen waarnemen.
 • 1934-11-27 – Eervol ontslag mej. J.E. Klimp
 • 1938-06-03 – Aanvulling Salarisregeling 1934
 • 1938-08-29- Verzoek salarisverhooging H. Haverdings
 • 1938-08-30 – Opneming in de formatie van verpleegsters
 • 1938 – Pensioenfonds
 • 1939-01-23 – den Heer H. Haverdings
 • 1939-05-02 – Uitbetaling salaris aan gemobiliseerden
 • 1939-06-12 – Geachte Mej. A. Smith
 • 1939-06-15 – Status Zr. A. Smith
 • 1939-06-30 – Status Zr. A. Smith
 • 1939-09-12 – Bijdrage verpleegkosten Zr. A. Smith
 • 1939-09-19 – Bijdrage verpleegkosten Zr. A. Smith
 • 1939-10-07 – Subsidie verpleegkosten Zr. A. Smith
 • 1939-10-11 – Subsidie verpleegkosten Zr. A. Smith
 • 1939-10-?? – 1ste per contante opgave
 • 1939-11-10 – Ontslag Sanatorium Zr. A. Smith

1939.00 – Kantoor administrateur in het Hoofdgebouw. In het midden William Thomas Coppij (gesneuveld op 12-05-1940, tijdens de bombardementen in Rotterdam). Verder Goutier en van Eerden

 • 1939 – Wijziging pensioenvoorwaarden
 • 1939 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1939:
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 3. Den 15den Juni vertrok Drs. H. Bouman naar ‘Vogelenzang’.
   • 4. Den 1sten Juli trad in dienst Drs. J. Doff, Geneesheer van het Noorder Sanatorium.
   • 5. In de laatste week van Augustus vertrokken kort na elkaar, in verband met de afgekondigde mobilisatie: Drs. J. Doff, de klerk 1e klas W.Th. Coppij, 11 verplegers en 11 andere ambtenaren. Degenen, die een verbintenis hadden bij het vrijwillig motorcorps (3 verplegers en 4 ambtenaren) kwamen in de loop van October en November weer terug.
   • 6. In dienst traden: 5 asp. verplegers en 45 asp. verpleegsters. Vertrokken zijn: 3 verplegers en 44 verpleegsters.
 • 1940-01-?? – Salarisregeling der echtparen
 • 1940-02-27 – Fragment uit notulen vergadering Geneesheeren-Directeur:
  • 5. Invaliditeitsuitkeering. Aan de orde komt de vraag van een der geneesheeren-directeur, over de mogelijkheid van invaliditeitsuitkeering aan personeel, dat in een tbc-afdeeling gewerkt heeft en wegens een tbc-aandoening, volgens de ziekteregeling ontslagen mo et worden. Deze vraag betreft personeel, dat vóór plaatsing op een tbc-afdeeling, in het bezit is van een positieve Pirquet, bij doorlichting en keuring geen enkele afwijking vertoont en volkomen gezond geacht moet worden. Volgens de thans geldende bepalingen wordt als regel na een half jaar ziekte ontslag gegeven, zonder dat in invaliditeitspensioen is voorzien. Alle leerlingen, of gediplomeerden niet in de formatie, vallen hier zeker onder. De vergadering is van oordeel, dat bij tbc in overleg met het Centraal Bestuur, elk geval op zichzelf beoordeeld en zoo lang mogelijk de verzorging en verpleging behartigd moet worden. De erkenning in en door den dienst behoort niet te geschieden; tenslotte is het verpleegstersberoep een taak met risico, terwijl het verband nooit met absolute zekerheid te bewijzen is. Officieel moet men niet vastleggen. Natuurlijk is men verplicht maatregelen te nemen in de Stichting, door de patiënt(e) zoo veel en zoo vroeg mogelijk in een aparte afdeeling onder te brengen en een stevige medische contrôle op het personeel uit te oefenen (bloedbezinking! doorlichting! enz.) De eindconclusie is dat, hoewel het gevoel er soms tegen op ko mt, geen mogelijkheden gezien worden, invaliditeitsuitkeering te geven aan personeel, dat in tbc-afdeelingen gewerkt heeft en wegens een tbc-aandoening volgens de ziekteregeling ontslagen moet worden.
  • 6. Rondvraag.
   • Een tweede opmerking wordt gemaakt naar aanleiding van een enquète van de Vereeniging van Krankzinnigengestichten in Nederland van 29 Jan. 1940. De wenschelijkheid wordt uitgesproken, dat een Leerling B met diploma, het aanvangsalaris behoorde te genieten van een gediplomeerde, terwijl dan weer de eisch gesteld moet worden, minstens een jaar na het behalen van het diploma te blijven.
 • 1940-04-08 – Gediplomeerde verpleegsters
 • 1940-04-10 – Arbeidsvoorwaarden gediplomeerde verpleegsters
 • 1940-04-26 – Fragmenten uit notulen vergadering Algemeen Bestuur:
  • 7. Wijziging salarisregeling verpleegsters. Van de vergadering van Geneesheeren-Directeur is een voorstel ontvangen om aan verpleegpersoneel, zoodra dit het diploma B heeft behaald, een salarisverhooging van f 50,00 toe te kennen, mits dit personeel zich daartegenover verplicht nog een jaar in dienst te blijven. Hiermede wordt de toestand, die voor Juli 1934 heeft bestaan, weer in eere hersteld en men hoopt daardoor te bereiken, dat het percentage geschoolde krachten wordt opgevoerd. Hieraan bestaat dringend behoefte. Over een enkel detailpunt is nog nader overleg met de vergadering van Geneeheeren-Directeur noodig. Het Centraal Bestuur wordt gemachtigd deze zaak verder af te doen.
  • 8. Mededeelingen:
   • f. het Centraal Bestuur heeft in principe besloten over te gaan tot de benoeming van een bouwkundig adviseur. In den laatsten tijd is het inzicht gerijpt, dat wij aan een dergelijken functionaris dringend behoefte hebben. In de gebouwen op onze Stichtingen zijn vele miljoenen geïnvesteerd, en het moet een onbevredigendentoestand heeten, dat het beheer van dit millioenenbezit in handen gelegd is van het personeel, dat, hoe voortreffelijk op zichzelf wellicht ook, op het gebied van het onderhoud van gebouwen niet of onvoldoende deskundig is. Het spreekt vanzelf, dat een dergelijk functionaris, die een zeer zelfstandige positie zal innemen, aan tal van eischen dient te voldoen. Niet alleen dient hij te zijn bekwaam, toegewijd en ijverig, doch ook over tact te beschikken om met menschen te kunnen omgaan. Het Centraal Bestuur meent in den Heer Hammega, thans bouwopzichter bij de restauratie der Valeriuskliniek, iemand gevonden te hebben, die aan deze voorwaarden beantwoordt. Het is jammer, dat de Heer Hammega niet kan verklaren in te stemmen met doel en grondslag der Vereeniging, weshalve hij niet in vasten dienst kan worden aangesteld. De bedoeling is echter wel, dat hij dezelfde voorrechten zal genieten, als ware hij in vasten dienst. Benoeming in tijdelijken dienst heeft trouwens ook dit voor, dat wij dan eerst eens kunnen zien, hoe deze wijziging in het tot dusver bestaande beheerssysteem voldoet. Aan den Heer Hammega zal een salaris worden toegekend van f 4.800,00 tot f 5.400,00. Eerstgenoemd bedrag geniet hij nu reeds als bouwopzichter der Valeriuskliniek. Bij het Centraal Bestuur leeft de overtuiging, dat de Heer Hammega ruim zijn geld zal opbrengen, niet alleen door doelmatiger onderhoud der gebouwen, doch ook, omdat verbouwingen, waarvoor tot op heden vaak een architect in den arm moets worden genomen, onder zijn leiding zullen kunnen geschieden, waardoor deze waarschijnlijk goedkooper zullen worden dan zij tot op heden waren en bovendien het architectenhonorarium door hem zal worden verdiend. Voor volledigen nieuwbouw zal een architect noodig blijven, doch ook hier moet toezicht onzerzijds van groote beteekenis worden geacht, zooals thans op Vogelenzang weer is gebleken. Dhr. Prins vraagt of het voor het optreden naar buiten geen bezwaar moet worden geacht, dat de Heer Hammega niet met doel en grondslag der Vereeniging instemt. De Voorzitter erkent, dat hier van een bezwaar moet worden gesproken. Wij hadden natuurlijk een advertentie kunnen plaatsen en zouden dan waarschijnlijk wel een bouwkundige gevonden hebben, die met doel en grondslag instemde. Of hij echter ook over de capaciteiten van den Heer Hammega, dien wij in zijn werk hebben leeren kennen en waardeeren, zou de vraag zijn geweest en de kans bestaat, dat wij iemand zouden hebben aangesteld, die achteraf niet ten volle voldeed en waar wij dan toch met goed fatsoen niet meer van af konden. Bovendien hebben wij aan den Heer Hammega verplichtingen, door de wijze waarop hij de restauratie der Valeriuskliniek na de ‘critieke’ Novemberdagen van 1938 heeft geleid. De Heer Hoeksma is van oordeel, dat wel niemand in de vergadering tegen de aanstelling van een bouwkundige bezwaar zal hebben. Ook hij is van oordeel, dat deze man zijn geld ruim zal opbrengen en betreurt het alleen, dat niet reeds eerder tot dezen nuttigen maatregel is besloten.
 • 1940-05-06 – Salarisverhooging gediplomeerd verpleegpersoneel niet in de formatie
 • 1940-05-06 – Salariëering Huisvaders
 • 1940-10-23 – Fragment uit notulen vergadering Geneesheeren-Directeur:
  • 3. De Secretaris leest het door hem gegeven antwoord aan het Centraal Bestuur, op de brieven 6 Mei 8/659 en 3 Oct. 8/706, onderwerp: Arbeidsovereenkomst personeel. Dit antwoord is opgesteld en verzonden na binnenkomst der schriftelijke antwoorden van de geneesheeren-directeur en heeft als korte inhoud: Alle leden der vergadering van Geneesheeren-Directeur zijn van mening, dat een verhooging van f 50,00 voor gediplomeerden-niet in formatie, billijk is. Niemand vindt het noodzakelijk een contract op te maken en te laten teekenen. Drie heeren vinden de belofte voldoende en op twee stichtingen is vanaf 1 Juli j.l. begonnen het bedrag uit te keeren (Dennenoord en Vogelenzang). Bloemendaal niet, wegens het nog niet ontvangen van een officieel schrijven. Twee heeren willen een uitkeering geven in één keer (als een soort premie) op het tijdstip, dat de gediplomeerden, een jaar gebleven zijn na het behalen van het diploma. In elk geval heeft Veldwijk deze belofte gedaan aan bedoelde gediplomeerden-niet in de formatie, terwijl Wolfheze dezelfde meening voor staat, maar vermoedelijk deze premie nog niet in het uitzicht stelde, om dezelfde redenen als Bloemendaal. De leden kunnen zich met dezen brief wel vereenigen. De Stichting ‘Bloemendaal’ zal de verhooging meteen gaan invoeren. De wijze van uitvoering kan overigens verschillend blijven, Dr. Hamer vindt het voor de uniformiteit beter, dat ‘Veldwijk’ een volgend jaar de f 50,00 ook in de vorm van salaris uitkeert. Dr. Mulder blijft bij de meening, dat het beter is, een jaar na het behalen van het diploma de uitkeering van f 50,00 als een premie te doen plaats hebben.
  • 4. Beantwoording brief van het Centraal Bestuur d.d. 6 Mei 1940 8/366 en 3 Oct. 8/707, inzake salariëering huisvaders. De Secretaris leest de antwoorden, binnengekomen door rondschrijving. Uit deze antwoorden komen de volgende bemerkingen te voorschijn. Drie leden zijn van meening dat de tegenwoordige regeling billijk geacht kan worden. De argumenten tot verbetering der salariëering worden onvoldoende geacht. Kost en inwoning van huisvader en huismoeder, dus van het gezin, moet belangrijk geacht worden. De huisvader heeft het gemakkelijker. Meubilair wordt in ‘Bloemendaal’ verstrekt, meestal echter heeft het echtpaar bij aankomst voldoende meubelen. Een echtpaar spaart geen personeel uit. Een der leden achtte het billijk voor te stellen f 100,00 meer te geven, omdat de huismoeder kan gerekend worden als hulp in de huishouding. Salaris hoofdzuster + f 150,00 voor hulp in de huishouding, maar schreef erbij: ‘urgent acht ik deze zaak geenszins’. Een der geneesheeren-directeur onderschrijft de wenschen tot het verkrijgen van een grooter verschil tusschen huisvader en hoofdzuster. Hij meent, dat de huisvaders zich niet ten onrechte achtergesteld achten bij de hoofdzuster. Het salaris van de huisvaders is onvoldoende en z.i. is het salaris van de hoofdzusters ten opzichte van dat der huisvaders, te hoog. Bij de hierop volgende bespreking, wordt het voor en tegen van het in een paviljoen aanwezig zijn van een echtpaar, als huisvader en huismoeder, nagegaan. Niemand vindt dit instituut gelukkig. Ofschoon er wel waardeering bestaat voor sommige indienst zijnde echtparen, zal niemand er gemakkelijk toe overgaan, eventueel een nieuw echtpaar op te roepen. Op een enkele stichting is het moeilijk een behoorlijk waarnemend hoofd (soms een leerling B) te vinden, die bij afwezigheid van den hoofdbroeder, de leiding kan hebben. Een paar leden zijn van oordeel, dat de huismoeders als hulp in de huishouding verschillende verdiensten hebben, bv. in het verrichten van naaiwerk, daar dit bij afwezigheid van een huismoeder in een ander paviljoen, of op de naaikamer zou moeten geschieden. Het is echter niet gemakkelijk deze arbeid in meerdere salariëering te waardeeren. Tenslotte kanmen zich algemeen vinden in het uitbrengen van een eenstemming advies aan het Centraal Bestuur en wel om in de bestaande toestand geen verandering te brengen en dus op het gedane verzoek om hoogere salariëering der huisvaders niet in te gaan.
  • 5. Personeel door tbc aangetast, naar aanleiding van een ingekomen brief van het Centraal Bestuur No. 8/728 d.d. 8/14 Oct. 1940. Voor het grootste deel is de beantwoording van dezen brief reeds te vinden in de notulen der vorige vergadering op 27 Febr. 1940. De inhoud en vraagstelling van den brief wordt daarin bijna geheel behandeld, naar aanleiding van een vraag om invaliditeitsuitkeering bij tbc, gesteld door een van de geneesheeren-directeur. Na uitvoerige bespreking komt de vergadering ongeveer tot dezelfde conclusie, welke tevens als antwoord op den bovengenoemden brief 8/728 d.d. 8/14 Oct. j.l. kan dienen. In de eerste plaats behoort de Stichting, bij tbc van personeelsleden zoo lang mogelijk de verzorging en verpleging te behartigen, het liefst zoolang tot ze beter zijn. Alle andere hulpbronnen kunnen daarbij aangeboord worden, maar de Stichting behoort dit personeel zoo lang mogelijk vast te houden. Een afzonderlijke ziekteregeling voor den duur van een verpleging in een sanatorium is dan ook niet aan te bevelen, daar elk geval op zichzelf beschouwd moet worden, o.a. met behulp van medische rapporten. Na herstel behoeft in den regel geen ondersteuning plaats te vinden. Men kan wijzen op het zoeken van een andere werkkring, of soms zal de Stichting dergelijk hersteld personeel zelf weer in dienst moeten nemen. Een recht op ondersteuning moet zeker niet in een relement vastgelegd worden. Ook hier moet elk geval op zichzelf worden beschouwd, de mogelijkheid tot steun mag aanwezig zijn, maar het personeel moet dat niet als een recht uit een reglement kunnen halen. Dan zou de deur als het ware wijd worden opengezet en weet men niet waar men aan toe is. Dit geldt ook bij invaliditeit. De mogelijkheid van een invaliditeitsuitkeering mag opengelaten worden, maar men moet geen vasten regel stellen en ieder geval op zichzelf beschouwen. De in den brief bedoelde omkeering van de bewijslast ten aanzien van het ontstaan der tbc-aandoening in en door den dienst, voor personeel in vasten dienst, is niet aan te bevelen. In het algemeen geldt, dat het door tuberculose ziek worden, uitsluitend tengevolge van het beroep, niet met absolute zekerheid is te bewijzen en officieel moet men daarover niets vastleggen.
 • 1940-04-02 – Salarisregeling van de groep Huisvaders
 • 1940-10-28 – Salariëering huisvaders
 • 1940-10-29 – Personeel door tuberculose aangetast
 • 1940-11-01 – Salarisverhooging gediplomeerd verpleegpersoneel niet in de formatie
 • 1940-11-26 – Wijziging pensioenregeling
 • 1940 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1940:
  • b. BIJZONDERE GEBEURTENISSEN.
   • Op den 1sten Pinksterdag sneuvelde bij een luchtbombardement van het Maasstation te Rotterdam de klerk 1e klasse van het Administratiekantoor: W.Th. Coppij, oud 35 jaar.
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • In December bedankte Mr. J.L. Bouma als lid van het Stichtingsbestuur.
   • Omstreeks 3 Juni keerden alle gemobiliseerden (behalve de bovengenoemde klerk) in volkomen welstand uit de militaire dienst terug.
   • Nieuw in dienst traden: een hoofd van de Centrale Keuken, 4 aspirant verplegers en 51 verpleegsters.
   • Vertrokken zijn: Met pensioen het hoofd van de Centrale Keuken Mej. T. Korvinus en verder 4 (interne) verplegers en 41 verpleegsters.
   • Een echtpaar werd uitwonend en de huisvader werd aangesteld als gehuwd verpleger.
   • Een gediplomeerde verpleegster werd aangesteld als Hoofdverpleegster.
   • Wegens ongeschiktheid werd de waschbaas teruggeplaatst tot schildersknecht, de wasknecht trad op als waarnemend waschbaas.
   • De gemiddelde bezetting van het verplegend personeel, zonder de Hoofden, bedroeg 230, met de hoofden 247.
 • 1941-09-04 – Aan den Heer K. Postma
 • 1941-09-08 – Van den Heer Postma
 • 1941 – Fragment uit Rapport Stichtingsbestuur van Dennenoord over 1941:
  • c. BIJZONDERE TUCHTGEVALLEN.
   • Op 4 November de slagersbediende K. Poelstra (in dienst vanaf 15 December 1937).
   • Op 1 December de barbier H. Wiersema (in dienst vanaf 16 Februari 1931).
   • Op 1 December de tijdelijk waschbaas J. Dijkstra (in dienst vanaf 10 Februari 1930).
   • Op 20 December de aspirant verpleger H. van Bruggen (in dienst vanaf 6 Januari 1936).
   • (H. Wiersema en J. Dijkstra waren geschorst vanaf 4, resp. 6 October).
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • 1. Einde April waren als leden van het Stichtingsbestuur nog slechts in functie de H.H. Kiers en Bos. Mr. Bouma bedankte einde December 1940, Ds. Vellenga werd overgebracht naar ‘Scheveningen’, de Heer Ubink was ernsig ziek. Einde Juli ontviel ons ook de Heer Kiers. Na een kortstondige ziekte kwam hij te overlijden, de 1ste September werd hij ter aarde besteld. Zóó bleef alleen over de Heer Bos. Van de beide nieuw gekozene leden (26 September) kon alleen Mr. Bout daadwerkelijk steunen. Mr. Algera bleef tot het einde van het jaar verhinderd.
   • 2. De 1ste September vertrok Drs. B. van der Borgh naar Amsterdam teneinde opgeleid te worden tot psychiater-neuroloog. Op dezelfde dag trad in dienst assistent-geneesheer Drs. J.F. Jonkers. Aan het einde van het jaar volgde zijn benoeming tot geneesheer bij de Vereeniging met als eerste standplaats Dennenoord.
   • 4. In Augustus werden personeel en patiënten systematisch röntgenologisch onderzocht op tuberculose. Dr. P. Brouwer, Directeur van het Districts-Consultatiebureau (uitgaande van de Drentsche Vereeniging tot bestrijding der tuberculose) heeft te zamen met Drs. Speelman (die 7 maanden lang één dag per week in het Academisch Ziekenhuis te Groningen bij Dr. Keijser heeft gewerkt en thans één dag per week werkzaam is op het Consultatiebureau te Assen) 1263 doorlichtingen verricht. Bij 9 mannen en 8 vrouwen werd de reeds gestelde diagnose bevestigd. Bij 7 mannen en 5 vrouwen werd een niet vermoedde t.b.c. ontdekt. Bij 4 van de 7 mannen ging het zelfs om zware gevallen, één van de 5 vrouwen was eveneens ernstig. Bij het personeel werden geen nieuwe gevallen aan het licht gebracht. Aan het einde van het jaar waren totaal aanwezig 451 mannen. Daarvan waren lijdende aan t.b.c. 13 mannen (2.8%) Totaal waren aanwezig 535 vrouwen, waarvan 16 lijdende waren aan t.b.c. (2.9%). Verder waren in dienst 195 verpleegsters, waarvan 5 lijdende waren aan t.b.c.. Van het overige vrouwelijke personeel was lijdende aan t.b.c. 1 linnenmeisje. Onder het mannelijk personeel kwam geen t.b.c. voor.
 • 1949-05-22t/m28 – Fragment Rapport Geneesheer-Directeur nr. 21:
  • Personeel:
   • Ziekte:
    • Aan het einde der week waren buiten dienst: 1 leerl. verpleegster en 1 gehuwd-verpleger.
    • De geneesheer J.H. de Jonge, die in de nacht van 15 op 16 Mei ziek was geworden, werd 21 Mei opgenomen in de Valeriuskliniek te Amsterdam.
   • Vertrokken:
    • De chef-monteur W.M. ten Haaf werd op 25 Mei geschorst.
    • Mei 25 de asp. verpleegster T. Wedzinga (meende geen deel te kunnen nemen aan de cursus en verdient nu te weinig in vergelijking tot de Leerlingen A).
   • Sterkte personeel op 28 Mei 1949:
    • Mannen:
     • Paviljoenshoofden 2
     • Gehuwde verplegers 46
     • Verplegers i.f. 1
     • Totaal 47
    • Vrouwen:
     • Paviljoenshoofden 13
     • Verpleegsters i.f. 23 11
     • Verpleegsters b.f. 40 23
     • Leerlingen B 40
     • Leerlingen A 40
     • Aspiranten 49
     • Totaal 163
 • 1949 – Fragment Rapport voor het Algemeen Bestuur van het Stichtingsbestuur:
  • c. BIJZONDERE TUCHTGEVALLEN.
   • De chef-machinist werd 25 Mei geschorst en 22 Juni ontslagen.
  • d. GANG EN TOESTAND DER STICHTING.
   • III. Medische staf:
    • Op 1 Maart werd het werk hervat door de H.H. J. Doff (terug uit militaire dienst) en J.J. Speelman (na voltooiing van zijn opleiding tot internist).
    • Op 1 Maart vertrokken de H.H. J. Bosch (naar ‘Veldwijk’) en C.G. Moolhuizen (ter voltooiing van zijn opleiding in de Kliniek te Groningen).
    • De geneesheer J.H. de Jonge, die 2 Jan. in dienst was getreden, werd 16 Mei ziek en vertok 21 Mei. De 1e Juli trad voor hem in de plaats de geneesheer F.H. Pruys, komende uit de Valeriuskliniek, waar hij zojuist zijn opleiding voltooid had.
   • IV. Verplegenden:
    • Mannen:
     • Ingekomen: 4 aspiranten
     • Vertrokken: 1 gehuwd verpleger en 1 aspirant
    • Vrouwen:
     • Ingekomen: 1 paviljoenshoofd, 3 gediplomeerden, 1 leerlinge B en 59 aspriranten. Totaal 64 (64)
     • Vertrokken: 12 gediplomeerden, 3 leerlingen B, 5 leerlingen A en 23 aspiranten. Totaal 43 (34)
    • Aanwezig op 31 December:
     • paviljoenshoofden: 2 m en 13 vr
     • verplegenden: 50 m en 166 vr
    • Aantal vr. verplegenden (zonder de paviljoenshoofden):
     • 1 Jan. ’43: 191
     • 1 Jan. ’47: 101
     • 1 Jan. ’49: 166
    • De gezondheidstoestand was gunstig, er was 1 (nieuw) geval van tbc bij een leerling-verpleegster.

Jaren 60.05 – Dhr. Van den Berg op kantoor. 2e topman van de administratie. Dhr. Visser was 1e man en vrij formeel. Dhr. van der Berg was ietwat gemakkelijker benaderbaar. Onder dit duo functioneerden de heren Hovinga en Hamstra voor de boekhouding en dhr. Beekman voor de salarisadministratie. Dhr. van den Berg viel op een dag van zijn en Dr. Speelman kon niks meer voor hem doen…

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.