1939.00

Administratie

 • 1896 – Fragment uit het weekverslag van 26 april 1896 t/m 2 mei 1896, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Kantoor: Deze week kwam nog eene nota in over 1895 voor oprichting te bedrage van f 225,–. Zooveel mogelijk zal er voortaan voor gewaakt worden, dat de leverancier steeds tegelijk met de goederen hunne nota’s inzenden, waarvoor dergelijke vertraging in de betaling niet meer behoeft voor te komen. Ingevoerd zij in overleg met het G.B. en Baron van Heemstra werkboekjes ter opschrijving van den arbeid voor allen, die op de Stichting arbeiden, buiten het vaste personeel, zoals voor smid, timmerman en schilder.
 • 1898 – Fragment uit het weekverslag van 22 januari 1898 t/m 29 januari 1898, geschreven door Geneesheer-Directeur dr. J.H. Schuurmans Stekhoven
  • Varia:
   • De heer Reiziger, welke Dennenoord bezocht deelde mij mede
    • 1; Dat wat de Assurantie betreft wel degelijk het personeel goed destijds begrepen was onder het verrekende en dat een bepaald bedrag daarvoor gerekend was.
    • 2; Dat hij niet geweten had dat Bruins en Dijks de onkosten voor de taxateurs fl 25,– van het bestuur zouden terug vragen.
    • 3; Dat hij, ware hem dit bekend geweest geen salaris zou verlangd hebben.
    • 4; Dat ook hij van meening is dat salaris voor de taxateurs volstrekt niet door den werkende maar door de assurantie Maatschappij behoort betaald te worden.
    • 5; Dat B en D haren onderhoud met Berpijs blijkbaar wel genegen was om ook het verbrande personeelsgoed te vergoeden.
 • 1904-11-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • In ‘t jaar 1904 zijn 53 zaterdagen. Nu is bericht ingekomen, dat er op den 53ste zaterdag geen loon mag worden uitgekeerd, omdat in de begroting maar op 52 uitbetalingen is gerekend. Na ampele discussie wordt met algemeene stemmen besloten het loon ook op dien zaterdag wel uit te keeren, daar de arbeiders bij de week zijn gehuurd, zoodat ze in 5 jaar, 5 keer 52 weken uitbetaald krijgen plus nog een week. Anders is het met hen, die om de maand of om de drie maand hun salaris ontvangen.
 • 1905-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van de coöperatieve Landbouwvereniging ‘Weddehoen’ te Goor is een schrijven ingekomen, waarin zij zich beklaagt over den jongst aangestelde Geerlings, die overhaast en niet op de meest royale manier was vertrokken, daar hij onder leugenachtige voorstellingen zich had onttrokken aan de bepalingen van het contract, dat zes weken aanblijven voorschreef, nadat de betrekking was opgezegd. De klerk J.G. Geerling wordt in de vergadering geroepen. Hij erkent in deze zaak niet te hebben gehandeld naar behoren, waarover hij zijn leed betuigd. Hij heeft echter de maatschappij niet voor ongedaan werk laten zitten. Toen hij wegging, was alles bijgewerkt tot het laatste toe. Hij verklaart zich bereid vergeving te vragen aan zijn vroegere patroon onder aanbieding van nog te willen goed maken, wat goed te maken viel. Hij zal dit schrijven bij t’ Bestuur inzenden en de secretaris zal het met begeleidend schrijven, waarin ook opmerkingen van de maatschappij aan ’t adres van de Stichting zal worden beantwoord naar Goor zenden. Geerling zelf wordt over zijn handelingen onderhouden en hem wordt gezegd, dat het vertrouwen in hem ernstig is geschokt. Van deze zijde was op zo’n haastige overkomst niet aangedrongen.
 • 1905-03-15 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Geneesheer Directeur deelt mede dat klerk Geerling aan zijn vroegere patroon heeft geschreven, wat door bemiddeling van den secretaris met begeleidend schrijven is opgezonden. Daarop zijn een paar brieven teruggekomen, waarvan thans mededeling wordt gedaan. Hiermee is deze zaak gesloten.
 • 1910-09-21 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Op de post onvoorzien is uitgeput. De geheele rekening zal met een tekort van allicht meer dan fl 3000,- sluiten; en is dus geen artikel van uitgaaf meer aan te spreken. Naar aanleiding hiervan wordt tevens opnieuw besloten dat de begrooting niet meer overschreden mag worden zonder voorafgaande aanvraag aan het Bestuur, behalve in uiterste urgentie.
 • 1910-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter vraagt wat de raming was van het rooien van bosch bij Struiksma. Die raming is fl 600,- voor een terrein lang 11 meter en breed 85 meter. Er zal niets aangedaan worden zonder regelmatig  Bestuurs besluit.
  • Van dhr. Bakker te Kollum, vertegenwoordiger van Albertha Kluft, Electrische fabriek te Amsterdam, is een schrijven ingekomen, dat hij zich bereid verklaard begrooting voor de elektrische installatie in te dienen wanner we daartoe over gaan. Wordt voor kennisgeving aangenomen door het Stichtingsbestuur nog geen elektrische verlichting wenscht aan te brengen.
  • Besluiten Centraal Bestuur:
   • Dat de verkoopprijs van de grond aan de Gereformeerde kerk te Zuidlaren is vastgesteld op fl 62,50.
   • Dat de aankoop van een schrijfmachine met bijbehorend tafeltje tot een bedrag van fl 97,50 is goedgekeurd.
 • 1911-10-11 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Besluit Algemeen Bestuur:
   • Goed gekeurd is ons voorstel tot aankoop van een brandklok met luidinrichting tot een bedrag van fl 147,00
 • 1912 – Fragment uit Inspectierapport door Geneesheer-directeur dr. P. Wieringa: Personeel geneeskundige dienst:
  • Welke was op 31 december de getalsterkte van het personeel der geneeskundigen dienst? Drie geneesheeren waren in functie. Dr. P Wieringa, geneesheer-Directeur, salaris f 4200,–, Dr Wessels 1e geneesheer salaris f 2400,–, Dr J.C.Flach, 2e geneesheer, salaris f 2608,33. Deze functionarissen genieten bovendien vrije woning, Voor de 6 mannen paviljoenen waren 5 echtparen en 1 verpleger wegens 1 vakature. Het salaris voor echtparen bedraagt samen f 350,– benevens vrije woning, kosten, vuur en licht, bewassing en geneeskundige behandeling. Ze werden bijgestaan door 11 gehuwde verplegers, 10 Gediplomeerde verplegers en 4 leerling verplegers en 5 aspiranten. Het loon van een een gediplomeerde bedraagt f 4– per week en plm f 5,– kindergeld voor elk kind, voor een f 175, — en een leerling f 140 en asp. f 125,– benevens vrije kost en bovenkleding. In de 9 vrouwen paviljoenen waren in dienst 9 Hoofdverpleegsters salaris f 250 benevens dezelfde emolumenten als de echtparen. Ze werden bijgestaan door 14 verpleegsters, 18 leerlingen en 16 aspiranten.. Het verpleegsters salaris bedraagt f 125,– en van een asp. f 115,– benevens vrije bovenkleding. Bovendien eten.
  • Welke was verdeeling van het verplegend personeel en de patiënten over de onderscheiden afdelingen.
   • Pav. 1  30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijke
   • Pav. 2  – 30 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 3  – 30 patiënten, 5 mannelijk en 1 vrouwelijk
   • Pav. 4  – 30 patiënten, 5 vrouwelijke.
   • Pav. 5  – 40 patiënten, 5 mannelijke.
   • Pav. 6  – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 7  – 35 patiënten, 7 mannelijke en 1 vrouwelijke
   • Pav. 8  – 35 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 9  – 40 patiënten, 6 mannelije  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 10 – 40 patiënten, 7 vrouwelijke
   • Pav. 11 – 35 patiënten, 7 mannelijk  en  1 vrouwelijke
   • Pav. 12 – 40 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 14 – 35 patiënten. 8 vrouwelijke
   • Pav. 16 – 27 patiënten, 5 vrouwelijke
   • Pav. 18 – 40 patiënten, 6 vrouwelijke
 • 1912-01-10 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Medegedeeld wordt dat de verpleegster Hendrikje Goer op Dennenoord ziek is geworden en met vervroegde vacantie naar Lutten is gezonden, Het bleek dat zij zieker was dan vermoed werd. Buikvlies ontsteking is er uit ontstaan en daaraan is de lijderes bezweken. Nu is zenden naar Lutten geheel te goeder trouw geschied, al moet van achteren worden geconstateerd, dat het beter geweest was, zoo dit niet had plaats gevonden. Dr. Flach schreef de ongesteldheid aan nervositeit toe en de patiënte werd dan ook niet beschouwd als een ernstige zieke. Maar nu blijkt, dat Dr. Flach zich heeft vergist en er iets ernstigers achter heeft gezeten. De familie van de overledene vraagt nu om betaling van de doktersrekening groot fl 80,–. De verdere kosten, die vermoedelijk het dubbele zullen bedragen, wil de familie betalen, o.a. een consult van Dr. Frank. De Geneesheer Directeur stelt voor die fl 80,– te betalen. Haar salaris is uitgekeerd tot en met de dag van overlijden. Waartoe wordt besloten.
  • De Geneesheer-directeur stelt voor om Sijbring te vervangen door W. Nonkes, dezelfde die een woning gebouwd heeft en daarna vroeg, of we die woning met het oog op opneming van patiënten niet wilden laten goedkeuren door het staatstoezicht. Wanneer die Nonkes benoemd werd, zou hij het dubbele loon n.l. fl12,– moeten hebben, maar hij zou dan ook op zijn tijd Zondagsdienst en nachtdienst moeten verrichten en gesteld worden onder den tuinman om met patiënten te arbeiden, Aldus besloten.
 • 1914-11-28 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt thans mede uit de laatst gehouden vergadering van het Stichtingsbestuur:
   • dat de rantsoenen van diverse voedings- en genotmiddelen, zoo als thee, koffie enz. zullen worden verlaagd, indien de prijzen door den oorlogstoestanden aanmerkelijk zullen stijgen.
 • 1915-03-30 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Aangevraagd zal worden het loon der arbeiders met 1 cent per uur te verhoogen.
 • 1915-05-19 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een schrijven van de beambten van Putten is ingekomen met het verzoek om verhooging van salaris, wegens dure tijden. Voorgesteld zal worden, het salaris van 1 januari af te verhoogen met fl 2,- per week en wel dit als duurte toeslag te beschouwen. Van Putten zal dan 3 zondagen in de maand en avonden in de week afgestaan worden in de paviljoenen.
 • 1915-06-29 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat van Putten fl 50,00 ineens zal worden uitgekeerd en dat voor verleende assistentie betaling zal worden gegeven.
  • De slager Bosman, vraagt wegens de dure tijden eenige tegemoetkoming in de naleving van het contract. Voorgesteld zal worden de prijzen van het vlees met 10% te verhoogen, zolang de marktprijzen zoo hoog blijven.
 • 1915-07-?? – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het extra salaris voor hoofdverpleegsters met diploma ziekenverpleging bedraagt fl 25,00 met aantekening onzer vereniging op het diploma met het fl 25,00 (totaal dus ten hoogste fl 50,00)
 • 1915-08-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Verzoek verplegers Welmers het kindergeld voor het oudste kind voorlopig te mogen blijven ontvangen, wordt met ongunstig advies doorgegeven aan het Stichtingsbestuur.
  • Besproken wordt nog de noodzakelijkheid van duurtetoeslag voor die gezinnen waarvan het inkomen jaarlijks fl 800,00 en minder bedraagt.
 • 1915-09-27 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het verzoek van Struiksma om salaris verhoging zal worden aanbevolen bij het Stichtingsbestuur ( fl 1,00 per week.)
 • 1915-10-26 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Het weekgeld voor de gezinsverpleging te verhogen wordt niet noodig geacht.
 • 1915-11-30 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Besloten door het Gestichtsbestuur:
   • Bij het in gebruik nemen van de boerderij krijgt Witteveen een salaris verhooging.
   • Dat het verzoek om salaris verhooging van Odolphy is afgewezen.
   • Besloten wordt de duurtetoeslag voor de arbeider Binnema wegens kosten diensttijd vast te stellen op fl 10,00, terwijl aan Rutgers geen toeslag zal worden uitgekeerd.
 • 1916-02-01 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden den klerk Jimmink eene gratificatie van fl 50,00 wegens overwerk te verlenen.
  • Wegens duurte van het vleesch, zal op verzoek van slager Bosman worden voorgedragen het spek fl 0,95 en het rundvet op fl 1,00 per kilo te brengen.
 • 1916-04-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden Juffrouw Hals wegens vertrek harer ouders om haar intern te nemen. Terwijl haar salaris fl 250,– per jaar hetzelfde zal blijven.
  • Slager Bosma verzoekt alle rundvleesch met fl 0.20 per kilo te mogen verhoogen. De Stichtingsraad vindt de ze verhoging te groot en stelt voor het rundvleesch evenals te Bloemendaal bij de aanbesteding is geschied te brengen op fl 0,98 per kilo, terwijl tevens aan Bosma zal worden verzocht voor deze prijs in te schrijven voor drie maanden.
 • 1916-07-04 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dat het Stichtingsbestuur besloten heeft dat de kostgelden voor de gezinsverpleging zijn gebracht van fl 275,00 op fl 290,00 per jaar.
  • De meerdere uitgaven voor de wijziging in de extra voeding voor het personeel worden besproken. Het totaal bedrag is geraamd op fl 760,00 per jaar voor elke week kaas en om den anderen week koek en jam.
  • Aan R. Wierenga zal de helft van het loon worden uitgekeerd. Inzake dit punt meent de Stichtingsraad er op te moeten wijzen, dat het loon voor het gezin van R. Wierenga onvoldoende is geworden, zoodat hij de hulp bij de diaconie zal moeten zoeken, wat de Raad minder gewenscht voorkomt.
  • Besproken wordt een schrijven van het gehuwd verpleegpersoneel aan het Stichtingsbestuur, inhoudende een verzoek om korter diensttijd en verhooging salaris. De Stichtingsraad oordeelt dat nog geene wijziging in den toestand kan worden aangebracht. Daar het bestuur een duurte toeslag heeft gegeven meent de Stichtingsraad wijziging in de salariëring op het ogenblik niet in de bedoeling van het Bestuur zal liggen.
  • Behandeld wordt de begrooting. In verband hiermede wordt de wenselijkheid te ter sprake gebracht des zondags wittebrood te verstrekken (kosten fl 1600,00 per jaar).
 • 1917-01-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit het Stichtingsbestuur van 8 december 1916 is Gautier benoemd tot klerk.
 • 1918 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1918-03-11 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Door den voorzitter wordt medegedeeld uit de vergadering van het Centraal Bestuur en heeft besloten aan het verpleegpersoneel een vakantie toelage te verleenen van fl 1,00 per dag voor internen en fl 0,50 voor externen.
  • Het Stichtingsbestuur heeft de voorstellen van de Stichtingsraad omtrent Struiksma, Wigboldus en de wijzigingen van het reglement verpleegpersoneel goed gekeurd.
 • 1918-07-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Het salaris van de Geestelijk verzorger te beginnen met 1 januari 1918 is vastgesteld op fl 2300,00.
  • Besloten is door het Stichtingsbestuur op 27 mei dat Dam de gevraagde salarisverhoging niet wordt ingewilligd.
 • 1918-09-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mee dat het Stichtingsbestuur het salaris van de Huismeester zal worden verhoogd.
 • 1919 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1919-01-06- Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Uit de Raad van Bestuur:
   • Ingekomen is een schrijven van verpleger W. Drenth verzoekende eenige geldelijke tegemoetkoming wegens de zware geldelijke lasten van zijn huis en de ziekte zijner vrouw en kind. De Stichtingsraad adviseert hem fl 125,00 per jaar als gratificatie toe te kennen. fl 55,00 voor het huis en fl 70,00 voor ziekte.
 • 1919-02-13 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Ingekomen is een schrijven van de huisvaders met verzoek dit door te zenden aan het Stichtingsbestuur. De Stichtingsraad gevoelt in het schrijven en stelt voor de huismoeders een gratificatie te geven.
 • 1919-04-08 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De vakantiedagen voor het gewone personeel zijn vermeerdert met 18 dagen, zoodat het voortaan 2 zondagen en 2 vrije middagen per maand heeft.
  • Voorgesteld zal worden op de zolder van paviljoen 8 een slaapkamertje te bouwen (fl 600,00) wegens uitbreiding van het personeel.
  • Aangeraden zal worden de 2 paarden te verzekeren.
 • 1919-08-?? – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Wigboldus vraagt verhoging van salaris. Stichtingsraad heeft geen bezwaar omdat Wigboldus niet alleen een kantoor jongen is zoals hij de begrooting staat maar ook nog het eten rond brengt.
  • Van Putten wil graag verpleger worden om meer te verdienen. Besloten hem ook stoker te laten maar het salaris te geven van een gehuwd verpleger met 6 kinderen, zolang hij als verpleger dienst doet.
  • Odolphy is een half jaar wegens ziekte buiten dienst. De Stichtingsraad adviseert voorloopig zijn salaris te laten door gaan.
 • 1920-01-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worden het trampad van de stichting aan de straatweg aan te koopen.
 • 1920-02-02 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De trambaan kan worden aangekocht, de Heer Beekman deelt mede dat de heer Vrieze de trambaan niet wil verkoopen (misschien later). Maar dat hij die vooreerst zal laten liggen en de Stichting die mag gebruiken.
 • 1920-03-01 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Behandeld wordt het Pensioen der Weduwe Odolphy. De Stichtingsraad stelt voor dit te bepalen op fl 7,00 in de week. Wenschelijk is dat de Stichtingsraad het bestuur eenen definitieve pensioen regeling voorstelde.
 • 1920-11-01 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Op advies van Ds. Smitt zal worden voorgesteld dat de Stichting de kosten van een lezing zal blijven dragen.
  • Omtrent Zuster Siebring zal haar worden voorgesteld haar zonder uitkering van salaris voorloopig hier te blijven verplegen, aangezien zij geen goed ouderlijk thuis heeft terwijl zij zelve op zich zal nemen, naar een andere betrekking of plaats uit te zien.
 • 1921-02-09 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Omtrent Zr. Sijbring, die al 3 maanden geen salaris heeft ontvangen, omdat zij het vorige jaar teveel heeft ontvangen wordt voorgesteld aan het Stichtingsbestuur aan te vragen hare positie te regelen en te verzoeken wel salaris haar voortaan mag worden uitbetaald.
  • De vereniging Tryfosa zal wel een vergoeding van het Stichtingsbestuur een subsidie van fl 300,00 aanvragen.
  • De Stichtingsraad vraagt een krediet aan voor het koopen van een paard, daar ons jonge paard is gestorven.
 • 1921-07-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De voorzitter deelt mede uit de vergadering van het Stichtingsbestuur op 20 mei:
   • het Centraal Bestuur zich neerlegt bij de op Dennenoord ingevoerde 8 urige dag voor het technisch personeel.
   • Voor de verharding der Tienelsweg wordt een gratificatie bij het Stichtingsbestuur aangevraagd van fl 500– omdat de verharding in het voordeel der Stichting.
    • a. Waarde vermeerdering van het terrein.
    • b. Betere afscheiding.
    • c. Geen weg bij ’t bosch bij modderige weg.
 • 1921-09-06 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Behandeld worden de verzoeken der verplegers Pol en de Plaa en Vossebeld. De Stichtingsraad stelt voor alleen verpleger Pol te laten huwen en zijn salaris op de begroting uit te trekken.
 • 1921 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1922 – Kostende prijs der verpleging (klik hier)
 • 1922-02-23 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Voorgesteld zal worde voor de weduwe Hutting een pensioen aan te  vragen van fl 7,00, per week.
 • 1922-05-16 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Een verzoek om ontslag tegen 1 juni en om pensioen is ingekomen van Timmerman Dam. De Stichtingsraad heeft geen voorstel hierover maar acht ‘t beste dat Dam zelf met Bestuur spreekt.
  • Daar de onderwijzer voor het verpleegpersoneel de Heer Sterenberg misschien eerlang zijn functie wenscht neer te leggen vraagt de Stichtingsraad den Geneesheer Directeur vrijheid te verleenen zoo nodig andere krachten in te zetten.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Dam de timmerman. Dam is eervol ontslag verleend zonder pensioen met recht voorloopig dit jaar goederen uit het magazijn te blijven betrekken.
  • Daar de verdiensten van de weduwe Huttinga verminderd en waarschijnlijk spoedig geheel zal ophouden, stelt de Raad het weduwengat op fl 7,00 te laten blijven.
  • Ds. Smitt deelt mee dat dat de Heer Kock een electrische orgelbeweging voor fl 475,00 in orde kan maken.
 • 1922-09-29 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Vader Schipper verzoekt ontslag 1 januari 1925; de Stichtingsraad adviseert het eervol te verlenen en echtpaar oproepen voor vervanging.
  • Struiksma verzoekt ontslag tegen 1 november; Zal met gunstig advies worden doorgezonden, evenals zijn verzoek in zijn woning te mogen blijven wonen. Als opvolger zal worden voorgedragen E. Vossekuil.
  • Vader Norder in december pensioengerechtigd, verzoekt te blijven tot 1 april. Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1922-07-03 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Gesproken wordt de pensioen grondslag van de huismeesteres. De Stichtingsraad oordeelt dat voor dien grondslag het eigenlijke salaris vermeerderd moet worden met fl 600,– voor vrije inwoning, aangezien zulk bedrag haar rechtens toekomt.
 • 1923-09-23 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Een woning aan de landbouwschuur zal worden aangevraagd. Voor een ameublement Bestuurskamer zal fl 1000,00 op de begrooting gebracht worden.
  • Drie nieuwe telephoon toestellen zullen worden aangeschaft.
  • Aankoop Buste Koningin goedgekeurd.
  • Het Linnenmeisje K. Wolthuis, vraagt die thuis ziek werd en een dokter en apothekers rekening kwam brengen voor vergoeding.
 • 1923-10-17 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De doktersrekeningen der verpleegsters Wolthuis en en Dijkhuizen zal worden voldaan.
 • 1923-12-07 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • In gekomen een schrijven van het Gemeente Bestuur om bij te dragen in de kosten voor het maken van een rijwielpad van Midlaren naar Zeegse. Voorgesteld wordt fl 50,00.
  • Het plan voor de verandering van de landbouwschuur enz. is begroot op fl 30.000,00
  • Rika Koning als hulp op het magazijn vraagt meerder salaris. Voorgesteld zal worden een jaarwedde van fl 650,00.
  • Krediet voor een schijfmachine op het kantoor van de huismeester zal worden aangevraagd.
 • 1924-02-25 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • De Stichtingsraad adviseert tot aankoop van de overgebleven rails voor de trein op onze Stichting.
 • 1924-10-27 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • De op zicht verzonden lampen voor de Bestuurskamer kunnen besteld worden.
  • De voorzitter deelt mede over den stand van zaken betreffend de sollicitatie voor paviljoens hoofd. Ingekomen zijn 17 brieven. Sommige bleken te oud of te jong anderen zijn te kort of nog niet getrouwd. Naar een achttal wordt nader geïnformeerd.
 • 1925-01-05 – Fragmenten uit notulen Stichtingsraad:
  • Benoeming op proef echtpaar Ubels tegen half februari.
  • Zuster Balkema hoofd op proef paviljoen 14 en E. Vossekuil hoofd op proef buitenwerk zullen voor definitieve benoeming worden voorgedragen.
  • Voorgesteld zal worden den tuinman in zijn nieuwe woning aan de landbouwschuur den zelfde huur te laten betalen, die hij betaald voor de portiers woning.
 • 1925-02-09 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Schrijven van het Centraal Bestuur over echtparen-hoofden en 1e verplegers en verpleegsters. De Stichtingsraad is van oordeel dat dit instituut dient te worden gehandhaafd, opdat de paviljoens bevolking een gezin vormen en een vrouwelijk hoofd kan gaan over de huishoudelijke bezigheden en de garderobe. De bezwaren sub 1 en 2 genoemd zijn op Dennenoord niet overwegend bevonden, wel moet het een bezwaar worden geacht dat een gehuwd uitwonend verpleger, als hoofd teveel buiten het paviljoen is. Eerste verplegers en verpleegsters heeft Dennenoord nooit gehad. Voor ieder paviljoen is iemand aangewezen, die het hoofd zoowel bij kortere als bij langere afwezigheid vervangt. Deze persoon blijft ook aan het hoofd wanneer  er een vacature is en er niet direct in is voorzien. Voorgesteld zal worden vader en moeder Wesselius over te plaatsen van paviljoen Boschhoek naar paviljoen Overbosch. Besproken worden Dam, Hardenberg en Forsten uit Wildervank. De Stichtingsraad heeft geen bezwaar.
 • 1925-03-31 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Van het Centraal Bestuur:
   • Leeftijd echtparen maximum 35 jaar.
   • Onderzoek echtparen en benoemd echtpaar Dam uit Hardenberg.
 • 1925-05-04 – Fragment uit notulen Stichtingsraad:
  • Huur Witteveen, verricht portiers dienst. Is overgeplaatst door het Bestuur, heeft toezicht op de stal. Het bestuur is van oordeel dat het hier bij moeten blijven, zoals die is voorgesteld voor antecedenten behoeft geen vrees te bestaan.
  • Vader Koolhof zal worden bezocht (25 jarig jubileum).
  • Van het Centraal kantoor kwam een schrijven over het echtpaar Dam: geantwoord zal worden dat het echtpaar heeft gesolliciteerd en is opgeroepen op een advertentie ‘maximum leeftijd 45 jaar’.
  • De heer Beekman deelt mede, dat de tuinman Witteveen hoger is aangeslagen in de personele belasting, wat met de opcenten wordt fl 50,00 in zijn nieuwe woning voor een bedrag van fl 21,00, wat met de opcenten wordt fl 50.00. Hij zal trachten dien aanslag verlaagd te krijgen en hier zoonoodig op terugkomt.

Jaren 20.00 – Economische/administratieve dienst: van links naar rechts; Wieringa (klerk); onbekend; Buwalda (administrateur); onbekend; Beekman (huismeester). De huismeester was het hoofd van het ‘schrijvend personeel’, hij gaf leiding aan de economische en administratieve dienst, die overigens toentertijd slechts bestond uit enkele medewerkers

1939.00 – Kantoor administrateur in het Hoofdgebouw. In het midden William Thomas Coppij (gesneuveld op 12-05-1940, tijdens de bombardementen in Rotterdam). Verder Goutier en van Eerden

Jaren 60.05 – Dhr. Van den Berg op kantoor

Jaren 70.00 – Dhr. Hovinga en dhr. Hamstra

1980.00 – Kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw

1980.01 – Kantoor secretaresse Inkoop in het Hoofdgebouw

1980.02 – Zicht op het Zuiderpaviljoen vanuit kantoor hoofd Inkoop in het Hoofdgebouw

1982.00 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop. Links: Marchien Boelens, mw. Hamstra, G. Hamstra, Th. Veenstra. Midden: P. Swan, W. van de Weyde, de Graaf, H.g. De Olde en S. Zoodsma

1982.01 – Bestuurskamer in het Hoofdgebouw. Afscheid G. Hamstra, hoofd Inkoop (links). H.G. De Olde rechts

Lentis Erfgoed is onderdeel van Lentis.